КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 13 Юни 2024, 12:29

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: недопустимост на заличаването по отношение на част от дълга
Ново мнениеПубликувано на: 01 Дек 2022, 15:53 
Online
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 475
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 50242


гр. София, 30.11.2022 г.

Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА
СОНЯ НАЙДЕНОВА

като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова ч. гр. д. № 280 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.
Образувано е по подадената от А. Д. С. чрез адвокат Ж. К. от САК частна касационна жалба с вх.№ 32201 от 09.12.2021 г. срещу Определение № 3611 от 26.10.2021 г. по в.ч.гр.д.№ 11964/2021 г. по описа на СГС, ЧЖ-VІ-Ж състав. Жалбоподателката счита, че определението е незаконосъобразно и моли да бъде отменено, като вместо това да се постанови частично заличаване на вписването на договорна ипотека до размер на сумата 1 290 847,80 лв. и преписката да бъде върната на Служба по вписванията – София за фактическо извършване на поисканото частично заличаване.
С оглед характера на постановения акт не се дължи връчване на преписи от частната касационна жалба по реда на чл. 276, ал. 1 ГПК.
Частната касационна жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК и е допустима по смисъла на чл. 274, ал. 3 ГПК.
По искането за допускане на касационното обжалване съставът на ВКС намира следното:
С обжалваното определение е оставена без уважение подадената от А. Д. С. жалба срещу отказ на съдия по вписванията при СРС да впише частично заличаване за сумата от 660 000 евро на договорна ипотека, вписана в СВ – София с вх.№ 46108 от 20.08.2020 г., акт № 196, том ХХVІ. Отказът на съдията по вписванията е мотивиран с липсата на доказателства за платена държавна такса в размера, съответстващ на интереса от цялостно заличаване на ипотеката, както и с недопустимост на заличаването по отношение на част от дълга.
Въззивният съд е приел, че на 20.08.2020 г. е подписан нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот в полза на кредитора А. Д. С.. Размерът на обезпеченото вземане е 1 760 000 евро. Ипотеката е вписана с вх.№ 46108 от 20.08.2020 г., акт № 196, т. ХХVІ, д.№ 35223/2020 г. на СВ - гр. София. На 24.08.2021 г. е подадена молба за заличаване, като приложеното към молбата съгласие на кредитора е за частично заличаване само по отношение на част от вземането (за сумата 660 000 евро) поради погасяване на дълга в този размер.
Жалбата срещу отказа на съдията по вписванията е намерена за неоснователна по съображения, че правната уредба на вписването, заличаването и извършването на други отбелязвания по вписани в имотния регистър актове е императивна и е подчинена на принципа за изчерпателност – вписват се / отбелязват се / заличават се само тези актове / обстоятелства, за които това е изрично предвидено с нормативен акт (с Правилника за вписванията или със специален закон, установяващ вписване съгласно чл. 4, б. „л” ПВ). Ипотеката е един от подлежащите на вписване актове, като вписването й има конститутивен характер – едва от извършването му ипотеката се счита учредена и получава ред. След учредяването си ипотеката проявява своето обезпечително действие по отношение на посоченото в договора вземане, независимо от промените които са станали в неговия размер, но до размера на сумата, за която е извършено вписването (чл. 174, изр. 1 ЗЗД). Промените във вземането, за които е необходимо изрично вписване, са посочени изчерпателно (отново съобразно гореизложения принцип на изчерпателност) в разпоредбата на чл. 171 ЗЗД – прехвърляне и залагане на вземането, встъпването в обезпеченото вземане, налагането на запор, подновяването и заместването в дълга. Изменението на размера на обезпеченото вземане не е факт, който, за да породи действие по отношение на ипотеката, следва да бъде вписан. Това важи не само за правоувеличаващото действие на лихвоносното вземане, а и за правонамаляващите действия, свързани с частичното му погасяване. Погасяването на част от дълга води до погасяване на правото на кредитора да се удовлетвори от продажбата на ипотекирания имот за погасената част независимо от липсата на вписано „частично заличаване” относно размера на погасения дълг – чл. 150, ал. 1 ЗЗД. Възможният житейски интерес на длъжника (комуто би съответствало аналогично право на частично заличаване) да иска заличаване на ипотеката по отношение на част от дълга (без тя да се заличава по отношение на част или на някой имот) не е облечен от законодателя в уредено от закона право, тъй като този интерес би могъл да бъде удовлетворен чрез снабдяване на длъжника от кредитора с разписка за извършеното частично погасяване, с която длъжникът да манифестира пред третите лица погасяването на ипотеката за тази част от дълга. Законът не предвижда изрично заличаване на ипотеката при частично погасяване на дълга, което да породи действие единствено по отношение на размера на обезпеченото вземане. Не следва друго от разпоредбата на чл. 21 ПВ, уреждаща правилата за частично заличаване, нито от мотивите на т. 11 на Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. по тълк.д.№ 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК, тъй като посоченото там частично заличаване касае заличаване на ипотеката по отношение на част от имота или по отношение на един от имотите.
В изложението, приложено към подадената частна касационна жалба са поставени въпросите:
1. „Допуска ли нормативната уредба (чл. 21 ПВ във връзка с чл. 179, ал. 1 ЗЗД) отбелязване на частично заличаване на ипотека по отношение на всички имоти, които са предмет на договора за ипотека само за част от обезпеченото вземане – до размера на сумата, която е погасена от длъжника ?”
2. „Допускат ли законовите разпоредби на ЗЗД и ПВ отбелязване към учредена ипотека, което поражда действие единствено по отношение размера на обезпеченото вземане ?”
По първия въпрос се поддържа основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, а по втория – по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК (поради противоречие с Определение № 218 от 27.04.2017 г. по ч.гр.д.№ 331/2017 г. на ВКС, ІV г.о. и Определение № 58 от 26.01.2018 г. по ч.т.д.№ 2173/2017 г. на ВКС, І т.о.).
Обективираната правораздавателна воля в атакуваното определение обосновава извод, че въпросът, поставен в контекста на основанието по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, има обуславящо значение за постановения резултат. Освен общата, по отношение на това питане е налице и допълнителната предпоставка за допускане на касационното обжалване, регламентирана с чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК.
По основанието за допускане на обжалването съставът на ВКС намира следното:
В действащото позитивно право ипотеката е регламентирана като акцесорно и неделимо право, което обезпечава вземане до размер на сумата, за която е учредена, предоставяйки на обезпечения кредитор привилегията да се удовлетвори от продажната цена на ипотекирания недвижим имот, предизвиквайки изнасянето му на публична продан в случай, че длъжникът не изпълни доброволно задължението си. Неделимостта на ипотеката, намерила нормативен израз в разпоредбата на чл. 150, ал. 2 ЗЗД, се състои в това, че всяка част от вземането е обезпечена от ипотечното право и всяка част от имота обезпечава вземането. От една страна разделянето на ипотекирания имот на няколко самостоятелни вещи и придобиването на собствеността върху тях от различни лица не освобождава нито една от новообразуваните вещи от предназначението да служат за удовлетворяване на обезпеченото вземане в неговия пълен размер. Правно симетрично на това е положението, съобразно което разделянето на вземането или неговото частично погасяване не водят до разделяне на ипотечното право, нито до погасяването му спрямо някаква част от ипотекирания имот. Действащият Закон за задълженията и договорите не урежда възможност за т.нар. „очистване на ипотеката”, което е било допустимо по отменения Законъ за привилегиите и ипотеките. Ипотеката, като гаранция за удовлетворяване на вземането, тежи върху имота, независимо от измененията, които могат да настъпят с вещта или с обезпеченото вземане (извън тези по чл. 171 ЗЗД) след учредяване на ипотечното право.
Ипотеката се учредява чрез сложен фактически състав, елемент от който е вписването й (чл. 166, ал. 1 ЗЗД), което има конститутивно, а също и оповестително-защитно действие (дава се гласност на ипотечното право по отношение на трети лица и се урежда конкуренцията на права, която би могла да се породи между няколко ипотекарни кредитори по отношение на един и същ имот или между ипотекарен кредитор и последващ собственик на имота).
Акт с противоположно значение на вписването е заличаването на ипотеката, каквото е предвидено да се извърши въз основа на писмено изразено съгласие на кредитора с нотариална заверка на подписа (чл. 179, ал. 1, предл. 1 ЗЗД), въз основа на съдебно решение (чл. 179, ал. 1, предл. 2 ЗЗД) или с изтичането на 10 години от деня, в който е извършено вписването (чл. 172, ал. 2 ЗЗД и чл. 22 ПВ). Предвид неделимия характер на ипотечното право, представляващото основание за заличаване на ипотеката в хипотезата на чл. 179, ал. 1, предл. 1 ЗЗД съгласие на кредитора следва да обхваща цялото вземане. Частичното изпълнение, опрощаване или прихващане на обезпеченото вземане не създават основание за частично заличаване на ипотеката.

Друг извод не следва от разпоредбата на чл. 21 ПВ или от т. 11 на ТР № 7 от 25.04.2013 г. по тълк.д.№ 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК, тъй като посоченото в тях частично заличаване визира заличаване на ипотеката по отношение на част от имота или по отношение на един от имотите, за които е учредена ипотеката.
Аргумент за друго разрешение не предоставят и цитираните от касаторката във връзка с втория поставен въпрос Определение № 218 от 27.04.2017 г. по ч.гр.д.№ 331/2017 г. на ВКС, ІV г.о. и Определение № 58 от 26.01.2018 г. по ч.т.д.№ 2173/2017 г. на ВКС, І т.о. Тези актове дават тълкуване за допустимостта да се извърши ново вписване след постановено заличаване на ипотеката на основание чл. 22 ПВ. Именно, защото става въпрос за ново вписване, което по своя характер е самостоятелен акт без връзка със старо действащо вписване, допустимо е то да се извърши за сума, по-малка по размер от посочената в акта за учредяване на ипотеката. Това обаче не означава, че законът допуска по действащото вписване на ипотеката (преди заличаването й в хипотезата на чл. 22 ПВ във връзка с чл. 172, ал. 2 ЗЗД и извън хипотезата на подновяване на вписването) да се извърши частично заличаване, изразяващо се единствено в промяна на размера на сумата, за която ипотеката е учредена. В този смисъл не се констатира противоречие между въззивния акт и определенията на ВКС, посочени в обосновката към въпрос № 2, поради което по този въпрос не е налице основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК.
Различно тълкуване не следва и от останалите актове, цитирани от касаторката и представени с жалбата: Определение № 69 от 26.01.2012 г. по ч.т.д.№ 818/2011 г., І т.о., Решение № 8 от 05.02.1998 г. по гр.д.№ 2196/1997 г., V г.о. и Решение № 147 от 10.02.2021 г. по т.д.№ 2356/2019 г., ІІ т.о. Представеното Определение № 481 от 05.06.2017 г. по гр.д.№ 1260/2017 г. на ІІІ г.о. е постановено в производство по чл. 288 ГПК и съгласно мотивите към т. 1 от ТР № 2 от 28.09.2011 г. по тълк.д.№ 2/2010 г. на ВКС, ОСГТК не съставлява акт, с който да може да се обоснове допускане на касационното обжалване.
Произнасяйки се по съществото на частната жалба , съставът на ВКС констатира, че не е налице противоречие между приетото от въззивния съд и отговора на значимия за производството правен въпрос, поради което обжалваното определение следва да бъде оставено в сила.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :


ДОПУСКА касационно обжалване на Определение № 3611 от 26.10.2021 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 11964/2021 г. по описа на СГС, ЧЖ-VІ-Ж състав.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 3611 от 26.10.2021 г., постановено по в.ч.гр.д.№ 11964/2021 г. по описа на СГС, ЧЖ-VІ-Ж състав
Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов