КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 04 Авг 2021, 04:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ВАС отменя уволнението на колегата С.Грозев
Ново мнениеПубликувано на: 27 Юли 2017, 08:00 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
РЕШЕНИЕ

№ 9918
София, 26.07.2017

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети април в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:
ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА
ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
КАЛИНА АРНАУДОВА
ВЕСЕЛА АНДОНОВА
при секретар Мария Попинска
и с участието
на прокурора Лиляна Кръстанова
изслуша докладваното
от съдията ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА
по адм. дело № 2957/2017. Document Link Icon


Производството е по реда на чл. 208 - чл. 228 от АПК.
Образувано е по касационна жалба на С. Г. Г., подадена чрез процесуалния му представител - адв. М. от АК - гр.Ямбол, срещу решение № 845 от 23.01.2017г. по адм. д. № 11118/2016 на Върховния административен съд, шесто отделение, тричленен състав, с което е отхвърлена жалбата му срещу заповед № СД-02-2/21.07.2016г. на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на касатора. В жалбата се излагат доводи, че съдът неправилно е приложил материалния закон, допуснал е съществено нарушение на съдопроизводствените правила, както и че решението е необосновано. Иска се отмяна на обжалваното решение и произнасяне по съществото на спора, като бъде отменена оспорената заповед. Претендира се присъждането на съдебни разноски за двете инстанции.
Ответникът - министърът на правосъдието, чрез своите процесуални представители, оспорва жалба и моли съда да остави в сила съдебното решение. Претедира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба.
След като обсъди доводите и възраженията на страните и прецени събраните по делото доказателства Върховният административен съд, Петчленен състав, Втора колегия, намира касационната жалба за процесуално допустима, като подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК и от надлежна страна.
Разгледана по същество, касационната жалба е основателна.
С решение № 845 от 23.01.2017г. по адм. д. № 11118/2016 г. Върховният административен съд, шесто отделение, тричленен състав, е отхвърлил жалбата на С. Г. Г. против заповед № СД-02-2/21.07.2016г. на министъра на правосъдието, с която на основание чл. 311,т.3 във връзка с чл. 312, ал.2 и чл.315 във връзка с чл.308, ал.2,т.4 ЗСВл. на С. Г. –съдия по вписванията при Районен съд - [населено място] е наложено дисциплинарно наказание "уволнение"
За да постанови този резултат решаващият съдебен състав е приел, че обжалваният административен акт е издаден при изяснени факти и обстоятелства, както и че предпоставките, предвидени в закона за налагане на дисциплинарно наказание са осъществени и дисциплинарната власт на административния орган е упражнена в нормативно установените рамки. Заповедта е издадена в границите на компетентност на органа, при спазване на изискванията за форма и на административнопроизводствените правила, както и на материалноправните разпоредби и на целта на закона, поради което не са налице основания за нейната отмяна.
Като краен резултат съдът е счел, че дисциплинарното наказание е наложено законосъобразно от страна на министъра на правосъдието. Така мотивиран е отхвърлил жалбата.
Обжалваното решение е неправилно. Същото е постановено в нарушение на приложимия материален закон.
Правилно тричленният състав е приел, че съдията по вписванията е осъществил състава на дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал.3 ЗСВл , съставляващо дисциплинарно нарушение по чл.307, ал.4,т.5 ЗСВл/ в редакцията , действала до 01.07.2016г./ - неизпълнение на други служебни задължения. Нарушените служебни задължения за описани подробно в заповедта. Същите са във връзка с изпълняваните от съдията по вписване нотариални функции и по-конкретно относно издаването на нотариален акт по обстоятелствена проверка № 146,том V, рег. № 1338, нот.дело №625 от 2015г. и се изразяват в нарушаване на чл.587, ал.2, ал.3 и чл.588, ал.1,т.1 ГПК / съдията по вписване е извършил обстоятелствена проверка за придобиване право на собственост по давност като е разпитал трима свидетели, които не са посочени от кмета на общината или района, произнесъл се е с постановление , без да е изискал подаването на молба декларация, чрез съответния кмет на общината като по този начин не е извършил надлежна проверка дали имотът не е държавна или общинска собственост и е съставил нотариален акт в нарушение на чл.588, ал.1,т.1 ГПК./
Неправилен обаче се явява изводът на тричленния състав, че наложено дисциплинарно наказание е съобразено с целта на закона.
Налагането на дисциплинарното наказание не е самоцел. За да се определи дали едно наказание е съразмерно и съответства на извършеното от лицето дисциплинарно нарушение е необходимо да се отговори на следните въпроси: какво се цели с налагането на дисциплинарното наказание, как може да бъде постигната тази цел, с налагането на какви мерки може да бъде постигната, с коя от тези мерки се засягат най-малко правата и интересите на съответното лице. За да се отговори на тези въпроси е необходимо да се вземат под внимание и обсъдят обстоятелствата по чл.309 ЗСВл: тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и поведението на нарушителя.
Целта на всяко дисциплинарно наказание е чрез налагането му да се осигури специалната и генерална превенция. По отношение на дисциплинарно наказаното лице се цели да се поправи и превъзпита лицето, да се промени разбирането му за характера на извършеното от него, както и да му се въздейства предупредително, като му се отнеме възможността да извършва други нарушения. Що се отнася до генералната превенция наказанието цели да въздейства възпитателно, предупредително и възпиращо и по отношение на другите магистрати. Целта на закона ще е постигната, ако наказаното лице се е поправило и не е допускало извършването на други нарушения след налагането на дисциплинарното наказание.
В случая е важно да се даде отговор на въпроса: как да се определи наказанието, с което да се постигне целта на закона, но така, че да не се засягат права в по-голяма степен от най-необходимото, предвид принципа на чл.6 АПК.
За да се отговори на този въпрос следва да се вземат предвид следните обстоятелства: тежестта на извършеното нарушение, формата на вината, наличието на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и по конкретно: поведението на наказания, налагането на дисциплинарни наказания преди извършването на процесното дисциплинарно нарушение, извършването на други нарушения след образуването на процесното дисциплинарно производство.
В случая наказващият орган въобще не е обсъдил обстоятелството, че наказаното лице досега не е извършвало други нарушения и че не са му налагани други наказания. Липсват данни за извършени други дисциплинарни нарушения и след образуване на дисциплинарното производство. Т.е. констатираното дисциплинарно нарушение е първо и единствено за съдията по вписванията. Не е обсъдено и обстоятелството, че в резултат на нарушението не са настъпили никакви вреди нито за държавата или общината, нито за друго лице. Министърът на провосъдието не е изложил никакви съображения защо счита, че целта на закона не може да бъде постигната с налагането на друго, по-леко дисциплинарно наказание и защо следва да се наложи най-тежкото, предвидено в закона. Неизлагането на съображения в тази насока препятсва съда да извърши преценка дали действително наложеното дисциплинарно наказание е съобразено с целта на закона / т.е. дали е в съответствие с разпоредбата на чл.6 АПК./
Изложеното дотук и обстоятелствата, че на лицето не са налагани други наказания и няма данни да е извършвало други нарушения, липсата на вреди, настъпили в резултат на деянието, означават , че в конкретния случай налагането на по-тежкото наказание по чл. 308, ал. 2, т. 4 ЗСВ нарушава на принципа за съразмерност, регламентиран в чл.6 АПК. В случая преследваната от закона цел може да се постигне с налагането и на по-леко наказание.
Поради това заповедта, с която на С. Г. Г. – съдия по вписванията при Районен съд [населено място] е наложено дисциплинарно наказание по чл.308, ал.2 т.4 ЗСВ, е постановено в несъответствие с целта на закона, основание за отмяна на акта по чл. 146, т.5 АПК.
С оглед изложените съображения обжалваното решение като неправилно следва да бъде отменено, но тъй като спорът е изяснен от фактическа страна, настоящият състав следва да се произнесе по същество, като отмени заповедта на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на С. Г. Г.. Предвид Тълкувателно решение №7/30.06-2017г. по тълк.дело№7/2015 на Общото събрание на съдиите от Първа и втора колегия на ВАС делото не следва да се връща на министъра за ново произнасяне.
При този изход на спора основателна и доказана е претенцията на касатора за присъждане на съдебни разноски за двете инстанции. Ето защо и на осн. чл. 143, ал.1 АПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на касатора сумата от 615/шестстотин и петнадесет/ лв. – съдебни разноски за двете инстанции.
Така мотивиран и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 2 АПК, Върховният административен съд, петчленен състав, ІІ колегия


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 845 от 23.01.2017г. по адм. д. № 11118/2016 на Върховния административен съд, шесто отделение, тричленен състав и вместо него постановява :
ОТМЕНЯ заповед № СД-02-2/21.07.2016г. на министъра на правосъдието за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на С. Г. Г. – съдия по вписванията при районен съд Т..
ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на С. Г. Г. сумата от 615 /шестстотин и петнадесет/ лева – съдебни разноски за двете инстанции.
Решението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов