КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 03 Авг 2021, 02:54

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: издаването на справки и удостоверения е административна услу
Ново мнениеПубликувано на: 08 Ное 2016, 13:27 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 30

гр.София, 28.10.2016 година

Петчленен състав на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов
ЧЛЕНОВЕ: Милка Панчева
Георги Георгиев
Камелия Маринова
Веселка Марева

като изслуша докладваното от съдия Красимир Влахов гражданско дело № 17 А от 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.135, ал.4 АПК, образувано по спор за подсъдност между Софийския градски съд и Административен съд- София- град за определяне на съда, компетентен да разгледа предявените от Й. К. А. и В. Г. А. против Агенция по вписванията субективно съединени искове за заплащане на обезщетение в общ размер на 50 000 лв. за вреди от действията на длъжностни лица- служители на ответника. С така предявените искови претенции е бил сезиран Административен съд- София- град, пред когото е било образувано адм.дело № 6005/14 г. С Определение № 390/ 21.01.2016 г. АССГ е прекратил производството пред себе си и е изпратил делото по подсъдност на Софийския градски съд. Изложени са мотиви, според които посочените в обстоятелствената част на исковата молба действия на служителите на ответника не разкриват признаците на административна дейност, тъй като дейността по вписване на посочените в чл.4 ПВ актове има характер на охранително производство, при което съдебният контрол по отношение на отказите се осъществява по общия ред, предвиден в чл.538, ал.2 във връзка с чл.278 ГПК. В подкрепа на тази теза са цитирани и задължителните постановки на т.7 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълк.дело № 2/ 2014 г. на ОСГК и Първа и Втора колегия на ВАС, според които делата по искове за вреди, произтичащи от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на длъжностни лица по регистрация по Закона на търговския регистър са подсъдни на гражданските съдилища. Пред СГС, на когото е изпратено делото, е било образувано гр.д.№ 961/16 г. С разпореждане от 01.07.2016 г. гражданският съд е повдигнал спор за подсъдност пред 5-членен състав на ВКС и ВАС за определяне на съда, компетентен да разгледа спора. Изложени са мотиви, според които описаните в исковата молба действия на служители на ответника представляват административна дейност, а издаваните от Агенцията по вписванията удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот представляват по съществото си индивидуални административни актове по смисъла на чл.21, ал.2 АПК.
Настоящият петчленен състав на Върховен касационен съд и Върховен административен съд, за да се произнесе по така повдигнатата препирня за подсъдност, съобрази следното:
Според изложените твърдения в исковата молба, по която е образувано производството, на 19.06.2009 г. ищците закупили от лицата С. К. А. и М. С. А. апартамент № 101, апартамент № 106 и гараж в жилищната сграда на [улица] [населено място], срещу заплащане на продажна цена в размер на 50 000 лв., като нотариалният акт за сделката бил вписан същия ден в Службата по вписванията при Районен съд- [населено място]. Впоследствие обаче било установено, че по този начин ищците са договаряли с несобственик и съответно- не са придобили собственически права, тъй като преди това- на 05.12.2008 г., частният праводател на продавачите И. А. С. е продал на М. И. Н. правото на строеж за изграждане на посочените обекти. По този начин С. А., на когото С. е прехвърлил имотите на 21.04.2009 г., не е могъл да придобие собствеността върху тях, като на това основание вещно-прехвърлителния ефект не е настъпил и в полза на неговите частни правоприемници в лицето на ищците. С влязло в сила Решение № 9076/ 16.11.2012 г. по гр.д.№ 829/12 г. на РС- [населено място] били отхвърлени предявените от Й. К. А. и В. Г. А. против М. И. Н. и К. В. Н. положителни установителни искове за собственост по чл.124, ал.1 ГПК- за признаване правото на собственост на ищците, на основание договора за покупко-продажба от 19.06.2009 г., върху процесните недвижими имоти, като съдът е приел, че спорните обекти принадлежат на ответниците предвид това, че договора за придобиване на право на строеж за изграждането им е бил вписан преди този на ищците, които на това основание са договаряли с несъбственик. В исковата молба са изложени твърдения, според които длъжностните лица-служители на ответника са извършили незаконосъобразни действия, които се намират в причинна връзка с претърпяните от ищците имуществени вреди в размер на сумата 50 000 лв., колкото е заплатената от тях продажна цена по договора, по който не са могли да придобият собственически права. Поддържа се в тази връзка, че служителите на Агенцията по вписвания незаконосъобразно са вписали както покупко-продажбата от 19.06.2009 г., така и тази от 21.04.2009 г. в полза на С. А., без да съобразят наличието на вече извършено вписване на договора за продажба на правото на строеж за изграждане на обектите, предмет на последващи разпоредителни действия от същия собственик, респ. от неговия частен праводател. Заявява се също така, че в нарушение на правилата на ЗКИР и ПВ са били създадени отделни имотни партиди за първоначално прехвърленото право на строеж и за изградените впоследствие и продадени от несобственик обекти, в резултат на което в издаденото от Агенцията по вписвания преди сключване на договора от 19.06.2009 г. удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот не е отразен договора за прехвърляне право на строеж от 05.12.2008 г., тъй като за предмета на този договор са били създадени други имотни партиди. По тази начин както самите ищци, така и нотариусът при изповядване на сделката от 19.06.2009 г. обективно са били в състояние на неизвестност относно вече прехвърленото на трето лице право на строеж за обектите, предмет на договора, в резултат на което купувачите са претърпяли имуществена вреда в размер на платената от тях продажна цена за имоти, които не са могли да придобият.
При така изложените фактически твърдения, които според ищците обуславят отговорността на ответника, следва да се приеме, че правната квалификация на предявената искова претенция е чл.1, ал.1 ЗОДОВ, доколкото се претендира обезщетение за вреди от административна дейност, което съгласно чл.1, ал.2 ЗОДОВ обуславя компетентност на административния съд. По същество основанието, на което се претендира ангажиране отговорността на Агенцията по вписванията, е невярното удостоверяване, обективирано в Удостоверение изх.№ 1167/ 11.05.2009 г. за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, в което не е отразено прехвърленото на 05.12.2008 г. право на строеж за обектите, за които се отнася справката, като резултат от създадените от АВ отделни имотни партиди за правото на строеж и за вече реализираните обекти. Дейността по издаване на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване, е регламентирана в чл.42 и следващите от Правилника за вписванията, при което нормата на чл.49 ПВ изрично предвижда, че Агенцията по вписванията отговаря за вредите, които произтичат от допуснатите неточности в издаваните удостоверения и преписи. Конкретно дейността по издаване на предвидените в чл.47 ПВ удостоверения за имот, в които се означават вписванията, отбелязванията и заличаванията за тежести и права по отношение на имота или пък се удостоверява, че такива няма, е административна по своя характер, тъй като разпореждането за издаване на документа е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.3 АПК, доколкото издаването на такъв документ несъмнено по силата на нормативно установеното задължение на АВ е по съществото си административна услуга. По смисъла на П..1, т.2, б.”а” от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията, издаването на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение, каквито актове именно представляват волеизявленията за издаване на удостоверения за имот от АВ, представлява административна услуга, и следователно дейността по издаване на тези документи не може да е друга, освен административна. Допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното е и обстоятелството, че по своя статут Агенцията по вписванията представлява изпълнителна агенция към Министъра на правосъдието, т.е. администрация за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт и на администрацията /чл.54, ал.1 от Закона за администрацията/, поради което дейността на нейните служители и в частност тази по издаване на справки и удостоверения по чл.42 и следващите от Правилника за вписванията се явява административна дейност.
За пълнота на изложението следва да се посочи, че според задължителните указания, обективирани в т.6 от ТР № 7/ 2012 от 25.04.2013 г. по тълк.дело № 7/ 2012 г. на ОСГТК на ВКС, проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 ПВ относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава само до преценката, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание, но не се проверяват материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон. Следователно, по правило съдията по вписванията не дължи проверка относно правата на прехвърлителя при договори за прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти- по силата на чл.586 ГПК тази проверка се дължи от нотариуса, при което съдията по вписванията не може да откаже вписване на нотариалния акт поради това, че прехвърлителят по сделката не е собственик. В този смисъл вписването на договора за покупко-продажба в полза на ищците от 19.06.2009 г. не може да е основание на предявения иск, още повече като се има предвид, че според чл.279 ЗСВ съдията по вписванията, който е овластен да извърши или да откаже вписването, не е служител на Агенцията по вписванията, тъй като ведомствено принадлежи към съответния районен съд. В обобщение и като се има предвид, че в случая се претендира отговорността именно на Агенцията по вписванията, при което искането за защита следва логически да произтича от изложените в обстоятелствената част на исковата молба фактически твърдения, следва да се приеме, че основанието на исковата претенция е твърдяното невярно удостоверяване в издаденото на 11.05.2009 г. удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, и в този смисъл се претендира обезщетение за вреди, причинени от административна дейност по смисъла на чл.1, ал.1 ЗОДОВ.
По изложените съображения, настоящият петчленен състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България намира, че компетентен да се произнесе по исковата претенция е административният съд в лицето на първоначално сезирания Административен съд- София- град, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

КОМПЕТЕНТЕН да разгледа исковата молба на Й. К. А. и В. Г. А. против Агенция по вписванията, за което е образувано адм.дело № 6005/2014 г. по описа на АССГ /респ. гр.д.№ 961/2016 г. по описа на СГС/ е Административен съд- София- град.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов