КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 18 Сеп 2021, 16:44

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Държави за които се прилага освобождаване от легализация
Ново мнениеПубликувано на: 09 Ное 2011, 14:00 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 380
Списък на държавите с които се прилага режим на освобождаване на документи за ,
легализация предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и ,
Република България
АВСТРИЯ
Обн. ДВ, бр.79 от 10.10.1969 г., в сила от 22.08.1969 г.
Член 25
1. Издадените от съдилищата или от държавните учреждения на една от
Договарящите се страни в рамките на тяхната компетентност документи, които
са
снабдени със служебен подпис и служебен печат, имат доказателствена сила
на
официални документи и пред съдилищата и учрежденията на другата
Договаряща
се страна. Това се отнася и за други местни документи, които съгласно с
правните
норми на Договарящата се страна, в която са издадени, имат доказателствена
сила на официални документи.
2. Със същата доказателствена сила се ползва и заверката на подписа върху
частен документ, положена от съд, учреждение или нотариус на една от
Договарящите се страни.
АЛЖИР
Обн. в брой 27от 1985г., в сила от 01.04.1985г.
Член 20
1. Документи, издадени или заверени в рамките на компетентността на орган или на
служител на една от двете договарящи страни, не се нуждаят от легализация, за
използването им от съд или други органи на другата договаряща страна, но при
условие, че са подписани и подпечатани с официален печат.
2. Разпоредбите по ал. 1 се отнасят и до подписите на документи заверени от съд или
друг компетентен орган.
АЗЕРБАЙДЖАН
Обн. ДВ, бр.78 от 08.07.1997 г., в сила от 26.09.1997 г.
Член 21
Официални документи, съставени на територията на една от договарящите
страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности,
когато се предявяват на територията на другата страна.
По смисъла на договора за официални се считат документите, издадени от
компетентните органи на двете страни.
АРМЕНИЯ
Обн. ДВ, бр.81 от 15.07.1998 г., в сила от 07.12.1997 г.
Член 22
Освобождаване от легализация
Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите
страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности
при
представянето им на територията на другата страна.
По смисъла на този договор за официални се считат:
· документите, издадени от съда, прокуратурата и съдия-изпълнителите;
· документите, издадени от административните органи;· нотариалните документи;
· официалните удостоверения като отметки в регистрите, заверка на дати и
заверка на подписите на частни документи.
БЕЛАРУС
Обн. ДВ, бр.26 от 07.03.2008 г.
Чл.11. Признаване на документи
1. „Документите, съставени и заверени в съответствие с установената форма от
компетентния орган на едната от договарящите страни, подписани от
упълномощено лице на този орган и подпечатани с официален (гербов) печат,
на
територията на другата договаряща страна, имат доказателствена сила, без да
е
необходима легализацията им. Това правило е в сила и по отношение на
копията
и преводите на документите, заверени от компетентния орган.
2. Документите, които на територията на една от договарящите страни се
приемат
за официални, се признават за такива и на територията на другата договаряща
страна и се освобождават от легализация и други аналогични формалности.”
ВИЕТНАМ
Обн. ДВ, бр.69 от 04.09.1987 г., в сила от 05.07.1987 г.
Член 12
Валидност на документите
/1/ Документи, съставени или заверени от компетентните органи на територията
на
едната от договарящите страни или представени с официално заверен превод
според установената форма, са валидни на територията на другата договаряща
страна без легализация. Това важи и за документи на граждани, чийто подписи
са
заверени съгласно действащите разпоредби в съответната договаряща страна.
/2/ Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат
за
официални, имат доказателствена сила на официални документи и на
територията на другата договаряща страна.
ГРУЗИЯ
Обн. ДВ, бр.3 от 10.01.1997 г., в сила от 06.06.1996 г.
Член 24
1.Официални документи, съставени на територията на една от договарящите
страни, се освобождават от легализация или други аналогични формалности,
когато се предявят на територията на другата страна.
2. По смисъла на този договор за официални се считат:
а/ документи издадени от съда, прокуратурата и съдия-изпълнителите;
б/ документи, издадени от административни органи;
в/ нотариални документи;
г/ официални удостоверения, като отметки в регистрите, заверени на дати и
подписи на частни документи.
3. Документи, които на територията на една от договарящите страни се
разглеждат като официални документи придобиват на територията на другата
договаряща страна доказателствена сила на официални документи.
ИТАЛИЯ
Обн. В ДВ. Брой 11 от 1991г.
Член 10
1. Официалните документи издадени от една от договарящите се страни във връзка с
оказване на правна помощ, имат същата сила и на територията на другата
договаряща страна.
2. Документните предадени от едната договаряща се страна на другата във връзка с
оказване на правна помощ се освобождават от всякаква форма на легализация.
ЙЕМЕН
Обн. ДВ брой 11 от 1989г., в сила от 22.01.1989г.
Член 18
Документи, които на територията на една от договарящите се страни са били съставени
или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с установената форма и
върху които е положен подпис и печат, се признават на територията на другата
договаряща страна без легализация.
КИПЪР
Обн. ДВ, бр.4 от 15.01.1985 г. , в сила от 11.01.1985 г.
Член 14
Валидност на документите
1. Документи, издадени и удостоверени в надлежната форма, скрепени с
официалния печат на компетентния държавен орган или длъжностното лице на
една от договарящите страни, не се нуждаят от легализация на територията на
другата договаряща страна. Същото се отнася до подписи върху частни
документи, заверени от длъжностни лица на една от договарящите страни.
2. Документи, считани за официални на територията на една от договарящите
страни, имат доказателствена сила на официални документи и на територията
на
другата договаряща страна.
КНДР
Обн. ДВ, бр.15 от 20.02.1990 г. , в сила от 15.02.1990 г.
Член 8
Съставяне и заверка на документи
1. Документи, които са съставени или заверени на територията на една от
договарящите страни от компетентните органи в установения ред и форма, а
така
също и официално заверените копия и превод се признават на територията на
другата договаряща страна без легализация, ако са подписани и подпечатани
от
компетентния орган. Това се отнася и за документите, съставени от гражданин,
чийто подпис е заверен съгласно действащите разпоредби на територията на
една
от договарящите страни.
2. Официални документи, съставени на територията на една от договарящите
страни се ползват на територията на другата договаряща страна с
доказателствена сила на официални документи.
КУБА
Обн. ДВ, бр. 85 от 31.10.1980 г. , в сила от 25.07.1980 г.
Член 12
Валидност на документите
Документи, които са съставени или заверени от компетентните органи натериторията на едната от договарящите страни или са представени с
официално
заверен превод според установената форма са валидни на територията на
другата договаряща страна без легализация. Същото се отнася и до документи
на
граждани, чийто подписи са заверени съгласно действащите разпоредби в
съот ветната договаряща страна.
КУВЕЙТ
Обн. В ДВ брой 59 от 1989г., в сила от 06.07.1989г.
Член 6
1. Документ, който на територията на една от договарящите страни е издаден или
заверен от неин компетентен орган в съответствие с нейните закони се признава на
територията на другата договаряща страна без друга заверка.
ЛИБИЯ
Обн. ДВ, бр. 65 от 20.08.1985 г. , в сила от 05.08.1985 г.
Член 19
1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били
съставени или заверени от нейните компетентни органи в съответствие с
установената форма, се признават на територията на другата договаряща
страна
без друга заверка. Същото се отнася и до подписите, които са поставени върху
частни документи, ако те са заверени съгласно законодателството на
съответната
договаряща страна.
2. Разпоредбите на ал.1 се отнасят и до преписите на документите, заверени от
съответния компетентен орган на договарящата страна.
3. Документи, издадени в кръга на компетентността на органите на едната от
договарящите страни, които се считат за официални документи, имат
доказателствена сила на официални документи и на територията на другата
договаряща страна.
МАКЕДОНИЯ
Обн. ДВ, бр. 40 от 19. 04. 2002 г., в сила от 07. 04. 2002 г.
Чл. 24
3. Официалните документи, съставени на територията на една от
договарящите
страни, се освобождават от легализация или други формалности, когато се
представят на територията на другата страна.
4. По смисъла на този договор за официални се считат:
а/ документи, издадени от съда и други правосъдни органи;
б/ документи, издадени от административни органи, освен търговски или
митнически документи;
в/ нотариални документи;
г/ официални удостоверения, като отбелязвания в регистрите, заверка на дати
и
заверка на подписи на частни документи.
Чл.27 Действителност на документите
Документите, които са съставени или заверени от съда или от другите
компетентни органи на едната договаряща страна, са действителни при
наличиетона подпис на длъжностното лице и печат на съответния компетентен орган на
тази
страна. В този вид те имат сила пред съда или другите компетентни органи на
другата договаряща страна.
МОНГОЛИЯ
Обн. ДВ, бр.88 от 14.11.11969 г. , в сила от 10.04.1969 г.
Член 11
Валидност на документи
1. Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били
съставени или заверени от органите в пределите на компетентността им
съгласно
установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията
на
другата Договаряща страна без всякаква заверка.Същото се отнася и до
подписите, които са поставени върху частните документи, ако те са заверени
съгласно реда на съответната Договаряща страна.
2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат
за
официални документи, имат доказателствената сила на официални документи
и
на територията на другата Договаряща страна.
ПОЛША
Обн. ДВ, бр.37 от 10.05.1963 г., в сила от 20.04.1963 г.
Член 88
1.Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били
изготвени или заверени от съд или други органи в рамките на тяхната
компетентност и съгласно установената форма и са подпечатани, не се
нуждаят от
друга заверка, за да се използват на територията на другата Договаряща
страна.
2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат
като официални документи, имат доказателствена сила на официални
документи
и на територията на другата Договаряща страна.
Член 89
Преписи и извлечения от документи, които ще бъдат използвани върху
територията на другата Договаряща страна, трябва да бъдат заверени от
същия
орган, който е изготвил или издал документа, или от нотариалния орган или
органа, който пази документа.
РУМЪНИЯ
Обн. Изв., бр.18 от 01.03.1960 г., в сила от 04.07.1959 г.
Член 13
Признаване на документи
1. Документи, които са издадени или заверени на територията на една от
Договарящите страни от държавен орган или от официално лице в границите
на
тяхната компетентност, в установената от закона форма и са снабдени с печат,
сепризнават на територията на другата Договаряща страна без друга заверка.
Това
се отнася и за подписите, които се заверяват съгласно законните разпоредби
на
една от Договарящите страни.
2. Документи, които на територията на едната Договаряща страна се считат за
официални, имат доказателствена сила на официални документи и на
територията на другата Договаряща страна.
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
Обн. ДВ, бр.12 от 10.02.1976 г., в сила от 18.01.1975 г.
Член 12
Валидност на документи
1. Документи, които на територията на една от договарящите страни са били
съставени или заверени от компетентни органи съгласно установената форма,
се
приемат на територията на другата договаряща страна без легализация.
Същото
се отнася и до документи на граждани, подписите на които са заверени по
правилата, действащи в съответната договаряща страна.
2. Документи, които на територията на една от договарящите страни се считат
за
официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и
на
територията на другата договаряща страна.
СЪРБИЯ (договорът с бивша ФНР Югославия се прилага и за държавите
Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска)
Обн., бр.16 от 1.03.11957 г. В сила от 26.01.1957 г.
Член 51
1. Официалните документи, съставени или издадени от съд или от друг
държавен
орган в едната договаряща държава, ако са снабдени със служебен печат, не е
необходимо да се заверяват, за да се използват пред съдилищата и пред
другите
държавни органи на другата договаряща държава.
2. Същото важи и за преписите от официалните документи, които са заверени
от
съд или от друг държавен орган.
Член 52
За частните документи, заверени от съд или от друг компетентен държавен
орган
на едната договаряща държава, не е необходима друга заверка, за да се
използват пред съдилищата и пред другите държавни органи на другата
договаряща държава.
СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА
Член 11
Обн. В ДВ брой 77от 1976г., в сила от 05.12.1977г.
1. . Документ, който на територията на една от договарящите страни е издаден или
заверен от неин компетентен орган в съответствие с нейните закони, в съответствие
с установената форма и върху, които е положен печат се признават на територията
на другата договаряща страна без друга заверка. Същото се отнася и до подписите,които са поставени върху частни документи, ако те са заверени съгласно
законодателството на съответната договаряща страна.
2. Документи, които на територията на една от договарящите се страни се считат за
официални документи, имат доказателствена сила на официални документи и на
територията на другата договаряща страна.
УЗБЕКИСТАН
Обн., ДВ, бр. 105 от 30.11.2004 г., в сила за Република България от 11.11.2004
г.
Член 16
Действителност на документите
Документите, които на територията на едната от договарящите страни са
изготвени или заверени от орган или от специално упълномощено за това лице
в
границите на компетентността им и в установената форма и са подпечатани с
официален печат, се приемат на територията на другата Договаряща страна
без
каквато и да е специална заверка.
Документите, които на територията на едната от договарящите страни се
приемат
за официални, се ползват на територията на другата договаряща страна с
доказателствена сила на официални документи.
УКРАЙНА
Обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2005 г., в сила от 29.12.2005 г.
Член 17
Валидност на документите
(1) Документите, които на територията на едната от договарящите страни са
изготвени или заверени от орган или от специално упълномощено за това лице
в
границите на компетентността им и в установената форма и са подпечатани с
официален печат, се приемат на територията на другата договаряща страна,
без
каквато и да е специална заверка. Същото се отнася и до заверка на подписи
на
граждани, копия и преводи на документи.
(2) Документите, посочени в ал. 1 на този член, имат еднаква доказателствена
сила на териториите на двете договарящи страни.
УНГАРИЯ
Обн. ДВ, бр.29 от 11.04.1967 г. , в сила от 10.03.1967 г.
Член 15
Валидност на документите
1. Документи, които на територията на една от Договарящите страни са били
изготвени, подпечатани или заверени от нейните органи в рамките на тяхната
компетентност и съгласно установената форма, не се нуждаят от заверка, за да
се
използват на територията на другата Договаряща страна. Същото се отнася и
до
подписите, които са поставени върху частни документи , ако те са заверени
съобразно правилата на съответната Договаряща страна.2. Документи, които на територията на една от Договарящите страни се считат
за
официални документи имат доказателствена сила на официални документи и
на
територията на другата Договаряща страна.
ФРАНЦИЯ
Обн. ДВ, бр.92 от 28.11.1989 г. В сила от 1.10.1989 г.
Член 23
Официалните документи, съставени на територията на една от договарящите
страни, се освобождават от легализация или всякакви други аналогични
формалности, когато трябва да бъдат представени на територията на другата
страна.
Считат се за официални документи по смисъла на този договор:
- документи, издадени от съд, прокуратура, от съдия-изпълнител и от секретар
на
съда;
- документите, издадени от административни органи;
- нотариалните актове;
- официалните удостоверения, като отбелязвания в регистри, заверка на
определени дати и заверка на подписи върхучастни документи.
ЧЕХИЯ (правоприемник по договора е и Словакия)
Обн. ДВ, бр.20 от 14.03.1978 г. , в сила от 06.01.1978 г.
Член 10
Валидност на документите
1. Документи, които на територията на една от договарящите се страни са били
съставени или заверени от органи в пределите на компетентността им съгласно
установената форма и върху които е положен печат, се приемат на територията
на
другата договаряща се страна без всякаква заверка. Същото се отнася и до
подписите, които са поставени върху частни документи, ако те са заверени
съгласно реда на съответната договаряща се страна.
2. Документи, които на територията на една от договарящите се страни се
считат
за официални документи, имат доказателствена сила на официални документи
и
на територията на другата договаряща се страна.__


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов