КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Юли 2021, 04:16

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: изменение на Закона за особените залози
Ново мнениеПубликувано на: 30 Дек 2016, 10:01 
Offline

Регистриран на: 23 Апр 2010, 13:24
Мнения: 40
Народно събрание
брой: 105, от дата 30.12.2016 г. Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ стр.8Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози


УКАЗ № 441
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за особените залози, приет от ХLIІI Народно събрание на 20 декември 2016 г.
Издаден в София на 23 декември 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 50 от 2016 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Учредяване на залог и форма на договора
Чл. 2. (1) Залогът се учредява чрез вписване в Централния регистър на особените залози или в предвидения друг регистър въз основа на договор за особен залог.
(2) Договорът за особен залог се сключва в писмена форма, а в изрично предвидените в този закон случаи – в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
(3) Изискванията за форма по ал. 2 се отнасят и при изменение и допълнение на договора за особен залог. Всяко съгласие на заложния кредитор се дава в писмена форма с нотариална заверка на подписа.“

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ограничението по ал. 1 не се прилага по отношение на:
1. юридически лица с членове – лицата по чл. 2 от Търговския закон;
2. съпруга на едноличния търговец, съответно съпруга на лицето по чл. 2 от Търговския закон;
3. общини, които обезпечават общински дълг, поет при условията и по реда на Закона за общинския дълг;
4. Фонда за гарантиране на влоговете в банките, когато обезпечава ползваните от него заеми;
5. юридически лица с нестопанска цел, които извършват стопанска дейност – относно извършваната от тях стопанска дейност.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 3. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) При условията и по реда на този закон могат да се залагат:
1. движими вещи с изключение на кораби и въздухоплавателни средства;
2. машини и съоръжения;
3. вземания и безналични ценни книжа;
4. дружествени дялове от събирателни и командитни дружества, командитни дружества с акции или дружества с ограничена отговорност;
5. права върху патенти за изобретения и полезни модели, регистрирани марки, промишлени дизайни, топологии на интегрални схеми и сертификати за сортове растения и породи животни;
6. търговски предприятия;
7. селскостопанска продукция, суровини, стоки и материали;
8. съвкупности от вземания, от машини и съоръжения, от стоки или материали и от безналични ценни книжа.“
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. да извършва сделки на разпореждане със заложеното имущество съгласно чл. 7.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За извършване на разпоредителни сделки със заложеното имущество, извън посочените в чл. 7, е необходимо изрично съгласие на заложния кредитор, вписано в Централния регистър на особените залози и в съответния друг регистър.
(4) Когато заложният кредитор не е дал съгласие по ал. 3, приобретателят придобива правата върху заложеното имущество, обременени със залога, и има положението на залогодател. Това правило се прилага и по отношение на всеки следващ приобретател на заложеното имущество, освен ако той установи, че е бил добросъвестен.“
§ 5. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
„(4) Залогодателят не може да се разпорежда със заложеното имущество след вписване на пристъпване към изпълнение. Извършените от залогодателя разпореждания със заложеното имущество след вписаното пристъпване към изпълнение не могат да се противопоставят на заложния кредитор и присъединените кредитори по чл. 40.“
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Права на заложния кредитор
Чл. 10. (1) Заложният кредитор има право да се удовлетвори по предпочитание от:
1. цената на заложеното имущество или от полученото за него обезщетение;
2. полученото от залогодателя срещу отчуждаването на заложеното имущество;
3. равностойността на имуществото по т. 1 или 2, както и от равностойността на заложеното имущество, в случай че това имущество не може да бъде отделено от останалото имущество на залогодателя или от имуществото на трето лице, при условие че заложното му право е противопоставимо на това лице;
4. доходите от заложеното имущество, включително лихвите по заложеното вземане, или от получената при събиране на заложеното вземане сума.
(2) Заложният кредитор може да се удовлетвори по реда на този закон, като сам продаде заложеното имущество или по реда на Гражданския процесуален кодекс. Образуването на изпълнително производство по Гражданския процесуален кодекс по молба на заложния кредитор става въз основа на извлечение от съответния регистър за вписано пристъпване към изпълнение по отношение на заложеното имущество.
(3) Заложният кредитор е присъединен взискател по право в изпълнителните производства по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в които изпълнението е насочено върху заложеното имущество. В тези случаи обезпеченото вземане се счита изискуемо до размера на сумата по разпределението. Заложният кредитор упражнява правата си на присъединен взискател, включително правото да получи сумите по разпределението, въз основа на удостоверение от регистъра за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на вземането си.
(4) В случаите по ал. 1, т. 3 удовлетворяването на заложния кредитор става по реда на Гражданския процесуален кодекс, като съдебният изпълнител събира равностойността на заложеното имущество по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс и извършва разпределение.
(5) Заложният кредитор може да впише по всяко време залога и срещу приобретател на заложеното имущество, освен когато залогът е погасен по реда на чл. 7.
(6) Заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписано обезпечение има право да получава от държавните органи и от третите лица, които държат, съхраняват или водят на отчет заложеното имущество, информацията относно това имущество, достъпна за залогодателя.“
§ 7. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Учреденият при условията и по реда на този закон залог е противопоставим на трети лица от момента на вписването му.“
§ 8. В чл. 13 ал. 2 се отменя.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създават изречения второ и трето: „За вписването на всеки следващ залог върху същото имущество е необходимо съгласието на предходните заложни кредитори. Това правило се прилага и за учредяване на залог върху актив, включен в заложено търговско предприятие при условията на чл. 21, ал. 3.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Поредността на особените залози върху имущество, което е образувано в резултат на преработване или присъединяване на заложени вещи, се определя от поредността на вписване на залозите върху суровините, материалите и частите, от които са получени преработените или присъединените вещи.“
§ 10. В чл. 16, ал. 2 думите „т. 1 и 2“ се заменят с „т. 1, 2 и 4“.
§ 11. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Залогодателят няма право да се разпорежда, нито повторно да залага заложеното вземане без съгласието на заложния кредитор.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) До датата на вписване на пристъпването към изпълнение залогодателят може да събира заложеното вземане и неговите плодове, освен ако в договора за залог е предвидено друго. Когато в договора за залог е предвидено ограничение за длъжника да събира заложеното вземане или неговите плодове, тези ограничения се включват в съобщението по ал. 2, за да имат действие за длъжника по заложеното вземане.
(5) Когато върху заложеното вземане бъде наложен запор преди пристъпване към изпълнение от заложния кредитор по реда на този закон, удовлетворяването на заложния кредитор се извършва чрез присъединяването му към изпълнителното производство, по което е наложен запорът.“
§ 12. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Залогодателят няма право да се разпорежда, нито повторно да залага заложената ценна книга без съгласието на заложния кредитор.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При залог на държавна ценна книга, същата се блокира по регистъра по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния дълг или по съответните регистри по чл. 35, ал. 4 от същия закон, като при прехвърлянето й между регистрите действието на залога и на вписаните обстоятелства относно залога се запазва. Редът, както и допълнителните изисквания при учредяването на залог върху държавна ценна книга се определят с наредбата по чл. 36, ал. 1 от Закона за държавния дълг.“
§ 13. В чл. 19а думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“.
§ 14. В чл. 20 ал. 2 се изменя така:
„(2) Залогът на съвкупност преминава върху нейните елементи от момента на вписване на пристъпването към изпълнение. Преминаването не засяга противопоставимите заложни права върху отделни елементи от съвкупността, възникнали преди вписване на пристъпването към изпълнение върху съвкупността, освен ако пристъпилият към изпълнение заложен кредитор е вписал по-рано залог върху отделни елементи от съвкупността.“
§ 15. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и за учредяването на залога е необходимо решение, взето съгласно чл. 262п от Търговския закон“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорът за залог на търговско предприятие е противопоставим на трети лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие, когато е вписан и в съответния специален регистър, който се води за такива активи. Разпоредбите на чл. 7 и чл. 8, ал. 3 и 4 се прилагат съответно.“
3. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) Когато в търговското предприятие е включен недвижим имот, заложното право се разпростира и върху всички подобрения и приращения в имота, освен ако е уговорено друго.
(5) За преобразуване на залогодателя по реда на глава шестнадесета от Търговския закон се изисква съгласие на заложния кредитор, което подлежи на вписване.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в началото се добавя „Освен ако между далия съгласие за преобразуването заложен кредитор и залогодателя не е уговорено друго“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в началото се добавя „Освен ако между далия съгласие за преобразуването заложен кредитор и залогодателя не е уговорено друго“.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 16. Член 22 се изменя така:
„Централен регистър на особените залози
Чл. 22. (1) Централният регистър на особените залози е електронна база данни, съдържаща обстоятелства и актове, вписани или обявени по реда на този закон.
(2) Всяко вписване, заличаване или обявяване се извършва в Централния регистър на особените залози по персонална партида на залогодателя в електронна форма, по която се прилагат заявленията и приложените към тях документи.
(3) Централният регистър на особените залози се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък „агенцията“.“
§ 17. Член 23 се изменя така:
„Наредба
Чл. 23. (1) Министърът на правосъдието издава наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози.
(2) В наредбата се определя съдържанието на заявленията, посочват се изчерпателно приложенията към тях за всеки вид вписване и заличаване съгласно изискванията на закона, както и техническите изисквания към електронните документи.“
§ 18. Член 24 се изменя така:
„Публичност
Чл. 24. (1) Регистърът е публичен. Всеки може да иска и да извършва справка, както и да иска издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията.
(2) Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра, и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията и заличаванията.“
§ 19. Създава се чл. 24а:
„Справки и удостоверения
Чл. 24а. (1) Справките и удостоверенията могат да съдържат извлечение от Централния регистър на особените залози или копия от електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията.
(2) Справките са устни и писмени.
(3) Удостоверенията са официални документи.
(4) Копия от документи, съдържащи се в партидата на залогодател и заверени от длъжностните лица, имат силата на официални преписи.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за даването на справки“ се заменят със „за извършване на писмени справки“.
2. В ал. 3 след думите „съответния регистър“ се добавя „по чл. 12“, а думите „от лицето, което води регистъра, за действия и в размери“ се заменят с „от съответния орган, който води регистъра, в размер“.
3. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) За подадени по електронен път заявления размерът на таксата не може да надвишава 50 на сто от съответната такса, предвидена за подаване на заявления на хартиен носител.
(5) Агенцията предоставя специализирани услуги за автоматизиран достъп до регистъра срещу такса по тарифата по ал. 2.
(6) Достъпът до регистъра по служебен път на съда, държавните органи, местните органи, както и на други лица, посочени в закон, е безплатен.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 21. Член 26 се изменя така:
„Подлежащи на вписване обстоятелства и обявяване на актове
Чл. 26. (1) В съответния регистър по чл. 12 на вписване подлежат следните обстоятелства:
1. името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липсата на такъв – датата на раждане или номерът и партидата на вписването в съответния регистър, съответно адрес и адрес на управление, на:
а) длъжника;
б) залогодателя;
в) заложния кредитор;
г) купувача и продавача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената;
д) ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг;
е) лицето, на което заложеното вземане следва да се изпълни до пристъпването към изпълнение;
2. описание на обезпеченото вземане и размерът на лихвите, ако такива са уговорени, както и размерът на сумата, за която е учреден залогът;
3. описание на заложеното, съответно продаденото със запазване на собствеността до изплащане на цената или отдаденото на лизинг имущество и неговата цена, ако е посочена;
4. срокът на залога;
5. условието на залога;
6. съгласието на заложния кредитор по чл. 8, ал. 3, чл. 21, ал. 5 и чл. 32, ал. 5.
(2) За да имат действие за залога, в съответния регистър се вписват и:
1. прехвърлянето на обезпеченото вземане, съответно на правата на продавача и на лизингодателя;
2. встъпването в правата на заложния кредитор при условията на чл. 32, ал. 6, както и встъпването в обезпеченото вземане, съответно в правата на продавача и на лизингодателя;
3. подновяването и заместването в задължението.
(3) На вписване подлежат и:
1. запорът върху имущество по чл. 4;
2. запорът върху обезпеченото вземане;
3. подновяването на вписването;
4. пристъпването към изпълнение;
5. изоставянето на изпълнението;
6. данните по ал. 1, т. 1 на депозитаря;
7. данните по ал. 1, т. 1 на управителя на предприятието;
8. поканата от търговеца до заложния кредитор за назначаване на управител на предприятие;
9. решението за откриване на производство по несъстоятелност;
10. решението за обявяване в несъстоятелност;
11. придобиването на права върху заложеното имущество;
12. други промени във вписани обстоятелства, определени в наредбата по чл. 23.
(4) На обявяване в регистъра подлежат:
1. списъкът по чл. 39, ал. 1, изготвен от депозитаря;
2. окончателният списък по чл. 39, ал. 4, изготвен от депозитаря;
3. разпределението по чл. 41, ал. 1, изготвено от депозитаря;
4. обявлението за продажба по чл. 37, ал. 3 от заложния кредитор.“
§ 22. Член 27 се изменя така:
„Вписване и заличаване
Чл. 27. (1) Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец. Образците на заявления се утвърждават от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:
1. данни за заявителя;
2. подлежащите на вписване обстоятелства;
3. съгласие за вписването;
4. декларация за истинността на заявените обстоятелства;
5. подпис на заявителя.
(3) Вписване може да се заяви от:
1. длъжника, залогодателя, съответно от заложния кредитор – в случаите на учредяване на залог по този закон;
2. купувача и продавача по договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената;
3. ползвателя и лизингодателя по договор за лизинг;
4. друго лице в предвидените по закон случаи.
(4) Към заявлението за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 1 се прилага договорът за особен залог, съответно договорът за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договорът за лизинг, и писмено съгласие за вписването с нотариална заверка на подписа на залогодателя, съответно на купувача на изплащане или на ползвателя.
(5) Към искането за вписване на обстоятелства по чл. 26, ал. 2 се прилага документ за извършената сделка, както и:
1. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 1 – писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на заложния кредитор, продавача или лизингодателя;
2. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 2 – официален документ, удостоверяващ удовлетворяването на заложния кредитор, съответно на продавача или лизингодателя, или тяхно писмено потвърждение с нотариална заверка на подписа;
3. в случаите по чл. 26, ал. 2, т. 3 – писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя.
(6) Заличаването на вписания по реда на този закон залог, договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг става въз основа на писменото съгласие на заложния кредитор, съответно на продавача на изплащане или на лизингодателя с нотариална заверка на подписа, или въз основа на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването.
(7) Вписването и заличаването се заявяват лично или от адвокат с изрично пълномощно за извършване на съответното вписване или заличаване.“
§ 23. Създава се чл. 27а:
„Хартиен носител
Чл. 27а. (1) Заявленията, актовете на съда, на друг държавен орган и на лице, осъществяващо публични функции, и жалбите, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система чрез снемане на електронен образ от тях и приложените към тях документи. Идентичността на представените документи на хартиен носител с документите в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията с подпис и отбелязване върху всяка страница.
(2) До доказване на противното се смята, че електронният документ, създаден по посочения в ал. 1 начин, е идентичен с документа, подаден на хартиен носител.
(3) Заявленията на хартиен носител се подават в което и да е териториално звено на агенцията по седалищата на окръжните съдилища.“
§ 24. Създава се чл. 27б:
„Електронна форма
Чл. 27б. (1) Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по чл. 27а, ал. 1 в електронна форма.
(2) Когато се изисква подаването на документи с нотариална заверка, техният електронен образ се прилага към заявлението.“
§ 25. Създава се чл. 27в:
„Език
Чл. 27в. (1) Заявлението и приложенията към него се подават на български език.
(2) Документите по ал. 1 могат да се представят и на чужд език със заверен превод на български език.“
§ 26. Създава се чл. 27г:
„Актове на съда, на други държавни органи и на лица, осъществяващи публични функции
Чл. 27г. В случаите, предвидени със закон, вписване и заличаване се извършват въз основа на акт на съда, на друг държавен орган и на лице, осъществяващо публични функции. Искането за вписване или обявяване се изпраща служебно на съответния регистър.“
§ 27. Създава се чл. 27д:
„Длъжностно лице по вписванията
Чл. 27д. Вписванията в Централния регистър на особените залози се извършват от длъжностни лица по вписванията, които се назначават при условията и по реда чл. 20 от Закона за търговския регистър.“
§ 28. Член 28 се изменя така:
„Разглеждане на заявленията
Чл. 28. (1) Заявленията за вписване, заличаване и обявяване се разглеждат от длъжностното лице по вписванията по реда на постъпването им.
(2) Длъжностното лице по вписванията се произнася по заявленията за вписване, заличаване и обявяване незабавно, освен ако със закон е предвидено друго.
(3) Длъжностното лице по вписванията проверява:
1. подадено ли е заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред;
2. заявеното обстоятелство подлежи ли на вписване и не е ли вписано, или представеният акт подлежи ли на обявяване и не е ли обявен в регистъра;
3. заявлението подадено ли е от оправомощено лице;
4. към заявлението приложени ли са всички документи съгласно изискванията на закона, съответно подлежащият на обявяване акт;
5. съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона установяват ли се от представените документи по т. 4, съответно подлежащият на обявяване акт отговаря ли по външните си белези на изискванията на закона;
6. представена ли е декларацията по чл. 27, ал. 2, т. 4;
7. платена ли е дължимата държавна такса.“
§ 29. Създава се чл. 28а:
„Вписване, заличаване и обявяване
Чл. 28а. (1) Длъжностното лице по вписванията в Централния регистър на особените залози извършва незабавно вписване, заличаване, съответно обявяване на акт, когато са налице предвидените в чл. 28, ал. 3 изиск¬вания.
(2) Вписването и заличаването се извършват чрез последователно въвеждане на информация за вписаното обстоятелство в регистъра.
(3) Обявяването се извършва чрез пренасяне на съдържанието на представения документ в регистъра във формат, подлежащ на автоматизирана обработка.
(4) Вписването, заличаването и обявяването се считат за извършени в деня на подаване на заявлението, включително при вписване, заличаване и обявяване, постановени след отмяна на отказ от съда.“
§ 30. Създава се чл. 28б:
„Отказ за вписване и заличаване
Чл. 28б. (1) Длъжностното лице по вписванията в Централния регистър на особените залози постановява мотивиран отказ, когато не е налице някое от предвидените в чл. 28, ал. 3 изисквания. Отказът се вписва по партидата на залогодателя и се връчва на заявителя незабавно след постановяването му по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него електронен адрес. В този случай не се изисква потвърждаване на получаването на отказа.“
§ 31. Член 29 се изменя така:
„Обжалване на отказ
Чл. 29. (1) Отказът да бъде извършено вписването подлежи на обжалване пред окръжния съд по местоживеенето, съответно по седалището на заявителя, в 7-дневен срок от връчването му.
(2) Жалбата се подава чрез съответния регистър, който вписва жалбата в партидата на залогодателя и изпраща незабавно подадената жалба заедно с приложенията към нея на съда заедно с постановения отказ, заявлението и приложенията към него, както и доказателства за връчването му на заявителя.
(3) Съдът разглежда жалбата в състав от един съдия в закрито заседание по реда на глава двадесет и първа „Обжалване на определенията“ от Гражданския процесуален кодекс. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно.
(4) При отмяна на отказа съдът постановява решение, с което дава задължителни указания на съответния регистър да се извърши исканото вписване, заличаване или обявяване. Съдът изпраща решението заедно с документите във връзка с вписването, заличаването или обявяването на съответния регистър.
(5) В случай на отмяна на отказ за вписване на обстоятелства по чл. 26, съответно обявяване, заявеното вписване, съответно обявяване, се извършва по реда на постъпването на заявлението, по което е постановен отказът, и има действие от датата на подаване на заявлението за вписване.“
§ 32. Създава се чл. 29а:
„Грешки и непълноти
Чл. 29а. Грешки и непълноти, допуснати при вписване или заличаване на обстоятелства, или при обявяване на актове, включително при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него, се отстраняват служебно или по искане на заинтересовано лице чрез ново вписване, съответно обявяване.“
§ 33. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „деня“ се заменя с „момента“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Когато срокът изтече, без да се извърши подновяване, залогът може да се впише наново. В такъв случай той има ред от новото вписване.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Представените документи по чл. 26, ал. 4 се счита, че са станали известни на третите лица от момента на обявяването.“
§ 34. Член 32 се изменя така:
„Вписване на пристъпване към изпълнение
Чл. 32. (1) Заложният кредитор с първи по ред залог може да впише пристъпване към изпълнение върху заложеното имущество в случай на неизпълнение на обезпеченото със залог по този закон задължение.
(2) Кредиторът е длъжен да заяви за вписване в регистъра, че пристъпва към изпълнение, и да извести залогодателя за започване на изпълнението. Кредиторът има същите задължения и когато изостави изпълнението.
(3) С вписването на пристъпване към изпълнение заложеното имущество преминава в разпореждане на заложния кредитор. Той има право да вземе мерки за запазването му, да го управлява и да го продаде.
(4) Извършените от длъжника сделки на управление и разпореждане със заложеното имущество след вписване на пристъпването към изпълнение не могат да се противопоставят на заложния кредитор и на присъединените кредитори по чл. 40, които се удовлетворяват от заложеното имущество, независимо от извършените сделки с него.
(5) Кредитор с последващ залог може да впише пристъпването към изпълнение само ако предходните заложни кредитори са дали съгласие. Съгласията на заложните кредитори по изречение първо се дават с нотариална заверка на подписа и се вписват в съответния регистър, в който е вписан залогът.
(6) При липса на съгласие от предходните заложни кредитори кредиторът с последващ залог може да впише пристъпване към изпълнение само след като е удовлетворил всички предходни кредитори. В този случай той встъпва в правата им.
(7) Не може да впише пристъпване към изпълнение кредитор, чийто залог е вписан след вписан запор по реда на този закон върху същото имущество.“
§ 35. Създава се чл. 32а:
„Конкуренция
Чл. 32а. (1) Заложеното имущество, върху което е насочено изпълнението по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди вписване на пристъпване към изпълнение по реда на този закон, се продава от съдебния или от публичния изпълнител.
(2) Насочването на изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по отношение на заложеното по този закон имущество не спира започнатото изпълнение по чл. 32.“
§ 36. В чл. 34 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „включително да получи търговските книги на залогодателя, когато предмет на залога е цяло търговско предприятие“.
2. В т. 3 се създава изречение второ: „Съответните държавни органи са длъжни да отразят това обстоятелство в регистър, в който се води на отчет заложеното имущество.“
3. В т. 4, буква „б“ накрая се добавя „включително като го отдава под наем на трети лица“.
§ 37. Член 35 се изменя така:
„Мерки на принуда
Чл. 35. (1) Когато залогодателят не окаже необходимото съдействие за изпълнение върху заложеното имущество или за запазването му, заложният кредитор въз основа на извлечение от регистъра за вписан залог и вписано пристъпване към изпълнение може да поиска от съдебния изпълнител предаването на заложените движими вещи по реда на чл. 521 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) При залог върху търговско предприятие съдебният изпълнител въвежда заложния кредитор и посочения от него управител в помещенията, в които се намира управлението на предприятието по реда на чл. 522 от Гражданския процесуален кодекс, и му предава търговските книги на залогодателя. При необходимост съдебният изпълнител се ползва от правата по чл. 431, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс. Когато изпълнението е насочено към включен в заложеното предприятие недвижим имот, заложният кредитор може да поиска от съдебния изпълнител въвод в имота по реда на чл. 522 от Гражданския процесуален кодекс.
(3) Заложният кредитор може да поиска от съда, по реда на обезпечаване на искове, налагането на мярка по чл. 397, ал. 1, т. 3 от Гражданския процесуален кодекс, каквато би била подходяща в случай на недадено от залогодателя съдействие.“
§ 38. Член 36 се изменя така:
„Оспорване
Чл. 36. (1) Залогодателят може да оспори вземането или заложното право по общия исков ред, а когато е образувано производство по принудително изпълнение – по реда на чл. 439 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението по този закон, може да предяви иск срещу залогодателя и заложния кредитор, за да установи, че залогът му е непротивопоставим или че имуществото, върху което е насочено изпълнението, не принадлежи на залогодателя.“
§ 39. Член 37 се изменя така:
„Продажба на заложеното имущество от заложния кредитор
Чл. 37. (1) Вписалият пристъпване към изпълнение заложен кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на две седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение.
(2) Продажбата се извършва само срещу заплащане на пълния размер на цената на депозитаря.
(3) При продажбата кредиторът е длъжен да положи грижата на добър търговец и да обяви в съответния регистър, че продава заложеното имущество, както и условията за продажбата му.
(4) В обявлението за продажбата се посочват:
1. данни за залогодателя;
2. описание на продаваното имущество;
3. минималната цена, на която се приемат предложенията;
4. редът и начинът на продажба;
5. мястото и денят, в който ще се извърши продажбата;
6. крайният срок за приемане на предложенията за закупуване на заложеното имущество.
(5) Обявлението за продажба на заложеното имущество се обявява в съответния регистър и се предоставя за публикуване в специалния бюлетин на Министерството на икономиката в срок най-малко 14 дни преди изтичане на срока за продажбата.
(6) В първото обявление за продажба продажната цена на недвижимия имот не може да бъде по-ниска от данъчната оценка, а продажната цена на движимите вещи не може да бъде по-ниска от застрахователната им стойност, когато имат такава. Това правило не се прилага при последващите обявления за продажба на същото имущество.
(7) При продажба на заложени движими вещи, които не принадлежат на залогодателя, се прилагат правилата на чл. 482 от Гражданския процесуален кодекс.
(8) Извършената продажба от заложния кредитор погасява само залозите, учредени по реда на този закон, а всички останали обезпечения върху продаденото имущество, както и наложените върху него обезпечителни мерки се запазват.“
§ 40. Член 38 се изменя така:
„Депозитар
Чл. 38. (1) Депозитарят се посочва от заложния кредитор. Той трябва да бъде адвокат или регистриран одитор.
(2) Депозитар не може да бъде длъжникът, залогодателят, техен кредитор или управителят на заложеното предприятие, както и съпруг или роднина на някое от посочените лица по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до трета степен.
(3) Депозитарят носи отговорност към залогодателя, към заложния кредитор, който го е посочил, и към останалите кредитори на залогодателя за виновно причинените вреди при осъществяване на дейността си.
(4) Депозитарят се застрахова за времето, през което е назначен за депозитар по вписано пристъпване към изпълнение, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума е размерът на сумата, за която е вписано пристъпването към изпълнение. Копие от застрахователната полица се прилага към заявлението за вписване на пристъпването към изпълнение, в което е посочен депозитарят.“
§ 41. В чл. 39 ал. 2, 3, 4 и 5 се изменят така:
„(2) Депозитарят съобщава списъка по ал. 1 на залогодателя, на длъжника и на включените в списъка лица, като го обявява в регистъра, в който е вписано пристъпването към изпълнение.
(3) В двуседмичен срок от обявяването на списъка в съответния регистър лицата по ал. 2 могат да депозират възражения срещу списъка пред депозитаря.
(4) След като прецени постъпилите възражения, депозитарят изготвя окончателен списък и го съобщава на лицата по ал. 2 в двуседмичен срок от изтичане на срока за възражения, като го обявява в съответния регистър.
(5) Депозитарят открива на свое име специална сметка в банка, по която се превеждат сумите, получени при изпълнение върху заложеното имущество. Сметката на депозитаря не подлежи на запор за негови лични или в негово друго качество задължения.“
§ 42. В чл. 40 ал. 1 се изменя така:
„(1) Присъединени кредитори по право са всички лица, които имат право върху заложеното имущество, удостоверено в регистъра по реда на този закон.“
§ 43. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „като го обявява в съответния регистър“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „съобщаването му на страните“ се заменят с „обявяването му в съответния регистър“.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Остатъкът от набраната сума се предава на залогодателя, ако в 14-дневен срок от съобщението той представи удостоверение за липса на публични задължения към държавата по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) Когато удостоверението по ал. 4 не бъде представено, както и ако върху остатъка от набраната сума е наложен запор, същата се превежда по сметка на публичния или съдебния изпълнител, наложил запора, а в останалите случаи – по сметка на избран от депозитаря съдебен изпълнител по постоянния адрес, съответно по седалището на залогодателя. За извършените действия по изречение първо депозитарят писмено уведомява залогодателя.
(6) Когато до предаването на сумата бъде наложен запор върху постъпилата сума от лицата по чл. 40, ал. 2, същата се превежда по сметката на съдебния изпълнител, наложил запора, който извършва ново разпределение. В този случай се прекратява висящото производство по жалби срещу разпределението, изготвено от депозитаря.“
§ 44. В чл. 43 се създава ал. 4:
„(4) Когато за залогодателя е открито производство по несъстоятелност, преди да е вписано пристъпване към изпълнение, заложният кредитор се удовлетворява в рамките на производството по несъстоятелност.“
§ 45. Член 46 се изменя така:
„Удовлетворяване от търговско предприятие
Чл. 46. (1) Заложният кредитор може по свой избор да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от отделни негови елементи. Изборът се заявява при вписване на пристъпване към изпълнение, като във втория случай кредиторът посочва и елементите, от които ще се удовлетворява. Пристъпването към изпълнение върху отделни елементи се вписва и в съответния регистър по чл. 21, ал. 3. Промяната на начина на удовлетворяване се вписва в регистъра, в който е вписано пристъпването към изпълнение.
(2) Когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от отделни елементи на търговското предприятие, той може да ги продаде по реда на чл. 37, като е длъжен да продаде първо онези от тях, продажбата на които би затруднила в най-малка степен дейността на предприятието.
(3) Продажбата на недвижим имот може да се извърши по избор на кредитора по реда на чл. 37 или от съдебен изпълнител по реда за изпълнение върху недвижими имоти на Гражданския процесуален кодекс.
(4) Когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, той назначава управител на предприятието. В този случай при вписването на пристъпване към изпълнение се прилага съгласието на управителя за назначаването му.
(5) За управител на търговско предпрятие по ал. 4 може да бъде назначавано лице, което има завършено висше икономическо или висше юридическо образование и не по-малко от 5-годишен стаж по специалността. Управителят не може да бъде длъжникът, залогодателят, техен кредитор или депозитарят, както и съпруг или роднина на някое от посочените лица по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до трета степен.
(6) С вписването на управителя на предприятие в търговския регистър се прекратяват правомощията на органите на залогодателя – юридическо лице. Залогодателят се лишава от право да управлява и да се разпорежда със заложеното имущество. Залогодателят се представлява, а дейността му се управлява от управителя.
(7) Управителят носи отговорност към залогодателя, към заложния кредитор и към присъединените кредитори по чл. 40 за виновно причинените вреди при осъществяване на дейността си.
(8) Управителят се застрахова за времето, през което е вписан за управител, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения. Минималният размер на застрахователната сума е сумата, за която е вписано пристъпването към изпълнение. Копие от застрахователната полица се прилага към заявлението на заложния кредитор за пристъпването към изпълнение и вписване на управител.“
§ 46. Член 47 се изменя така:
„Съдействие и отговорност
Чл. 47. (1) Всяко от лицата, чиито правомощия са прекратени с вписването на управител, е длъжно да предостави на управителя цялата необходима информация и да оказва необходимото съдействие на управителя за изпълнение на неговите функции.
(2) Лицата, чиито правомощия са прекратени с вписването на управител, носят отговорност за всички вреди, претърпени от залогодателя, заложния кредитор и от всички трети лица в резултат на извършени от тях действия и сделки след прекратяване на правомощията им.“
§ 47. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Назначеният управител на предприятието управлява и представлява залогодателя и извършва всички действия, които са могли да извършват лицата, чиито правомощия са прекратени с вписването му за управител. Той не може да обременява с тежести включените в предприятието недвижими имоти, да поема менителнични задължения и да взема заеми. Със съгласието на заложния кредитор управителят може да извършва разпоредителните действия по чл. 52.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По искове във връзка с дейността на заложеното търговско предприятие залогодателят се представлява от назначения управител на търговското предприятие. Когато исковете са относно обезпеченото вземане или учредения по реда на този закон залог за обезпечаването му, залогодателят извършва процесуалните действия лично или чрез упълномощено от него лице.“
§ 48. В глава девета се създава чл. 52:
„Удовлетворяване при вписано пристъпване към изпълнение върху предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения
Чл. 52. (1) При вписано пристъпване към изпълнение върху предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения заложният кредитор се удовлетворява от:
1. приходите от дейността на предприятието;
2. цената, получена при продажбата на търговското предприятие по реда на чл. 15 от Търговския закон или на обособена част от търговското предприятие по смисъла на § 1а от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
(2) Управителят може в рамките на мерките по чл. 49, т. 2 да предложи на заложния кредитор да продаде по реда на чл. 37 несвързани с основната дейност на предприятието активи, като в този случай тежестите върху тези активи, с изключение на залога върху търговското предприятие, се запазват. За извършването на продажба по изречение първо не е необходимо вписване на промяна в начина на удовлетворяване.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 49. (1) Вписаните преди влизането в сила на този закон залози запазват действието си.
(2) Този закон се прилага и за залозите, вписани преди влизането му в сила.
§ 50. (1) Започналите до 1 септември 2018 г. регистърни производства се приключват по досегашния ред.
(2) Образуваните и неприключили до 1 септември 2018 г. производства по обжалване на откази пред министъра на правосъдието се разглеждат по досегашния ред.
(3) Образуваните пред съда и неприключили до 1 септември 2018 г. съдебни производства по обжалване на откази на вписвания в Централния регистър на особените залози се разглеждат по досегашния ред.
§ 51. (1) Агенцията по вписванията е правоприемник на дейността, активите, пасивите, архива, както и на другите права и задължения на Централния регистър на особените залози към министъра на правосъдието.
(2) Трудовите и служебните правоотношения на служителите в Централния регистър на особените залози към министъра на правосъдието преминават към Агенцията по вписванията при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и на чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с устройствения правилник на Агенцията по вписванията.
§ 52. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него устройствения правилник на Агенцията по вписванията, като променя функциите и числеността на персонала.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на правосъдието издава наредбата по чл. 23.
(3) До влизането в сила на актовете по ал. 1 и 2 се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
(4) До влизането в сила на промените по ал. 1 дейностите по воденето, поддържането и съхраняването на регистъра се осъществяват от Централния регистър на особените залози към министъра на правосъдието по досегашния ред.
(5) От влизането в сила на промените по ал. 1 до 1 септември 2018 г. вписванията и отказите се разпореждат от оправомощено от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията лице.
§ 53. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г. и бр. 13, 42, 58, 62 и 97 от 2016 г.) в чл. 194 ал. 3 се изменя така:
„(3) Обезпеченият кредитор се удовлетворява преди другите кредитори от имуществото, обезпечаващо вземането му. Припадащата се на обезпечения кредитор сума с изключение на кредитор с вписан особен залог се запазва по сметката на Националната агенция за приходите и му се предава, след като представи изпълнителен лист, или се внася в масата на несъстоятелността, при условие че вземането е прието и списъкът е окончателно одобрен от съда. Публичният изпълнител разпределя и предава припадащата се на кредитора с вписан особен залог сума въз основа на представеното удостоверение от Централния регистър за особените залози за вписан залог и декларация с нотариална заверка на подписа за актуалния размер на неговото вземане.“
§ 54. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 18, 19, 20, § 21 относно чл. 26, ал. 4, § 23 относно чл. 27а, ал. 1 и 2, § 24, § 27 – 31, § 33, т. 1 и 3, § 39 относно чл. 37, ал. 3, 4, 5 и 6, § 41 и § 43, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 септември 2018 г.
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 20 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
10416


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов