КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Юли 2021, 01:26

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: молба за прекратяване на аренда от трето лице
Ново мнениеПубликувано на: 29 Сеп 2017, 14:40 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№1

град Елхово, 29.08.2017 година


На 29.08.2017 год., в Службата по вписвания към Агенция по вписванията при Районен съд - Елхово е постъпило заявление с вх.№1888/29.08.2017г. от Б П Ив, чрез адвокат Ив Ив-АК Ямбол, за вписване на едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски недвижими имоти, вписан в СВ към АВ с вх.№1754, акт №91, том ІІІ от 29.05.2014 г.

Представени са по преписката следните доказателства: Два броя заявление за вписване с рег.№5435/22.08.2017г. -нотариално заверени от нотариус с рег.№451; Два броя декларации с рег.№5434/22.08.2017г. от Б - нотариално заверени от нотариус с рег.№451; Един брой Уведомление - заверено копие; Един брой обратна разписка от дата 21.06.2017г. - заверено копие; Един брой предизвестие – заверено копие; Един брой обратна разписка от дата 24.07.2017г. - заверено копие; Един брой заверено копие от нотариален акт с вх.рег.№988 от 08.04.2015г. на СВ-Елхово, акт №43, том ІV, дело №497/2015г.; Един брой заверено копие от договор за аренда, вписан в СВ към АВ с вх.№1754, акт №91, том ІІІ от 29.05.2014 г.; Един брой договор за правна защита и съдействие с №00000066245 от 20.08.2017г.; Вносна бележка за платена такса към Агенция по вписванията в размер на 10.00 лв. от 22.08.2017 г.

Заявителят е поискал вписване на едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски недвижими имоти, находящи се в землището на с.Лалково, ЕКТТЕ 43116, община Елхово, вписан в СВ към АВ с вх.№1754, акт №91, том ІІІ от 29.05.2014 г., като се е легитимирал като собственик на 1/8 идеална част от същите, съгласно нот.акт за покупко-продажба от 07.04.2015г. на нотариус с рег.№451. Твърди, че за горепосочените имоти друг съсобственик е сключил договорът за аренда, като иска вписване на неговото прекратяване поради неплащане на дължимата рента за стопанската 2015/2016г. от арендатора по договора, съответстваща на собствената му идеална част от цитираните имоти. Приложени са съответните документи, описани по-горе.
При създалата се фактическа обстановка считам, че направеното искане за вписване е НЕОСНОВАТЕЛНО и следва да се откаже поради няколко причини:
Съгласно чл.32а ал.1 от Правилника за вписванията/ПВ/, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, ако записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване.
На първо място, считам че представеното заявление за едностранно прекратяване на договора за аренда е документ, който не следва да бъде вписван, тъй като същият не отговаря на изискванията на чл.2, чл.3, чл.27 и чл.28, ал.1 от Закона за аренда в земеделието/ЗАЗ/. С него, заявителят не доказва своя правен интерес от извършване на вписване на акт, който не поражда, изменя или прекратява негови права, а такива на трето лице. Заявлението е подадено от лице, което не е страна по процесния договор за аренда. Съгласно разпоредбата на чл. 2. ал.1 /Изм. - ДВ, бр. 35 от 1999 г./ от ЗАЗ , с договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане. Страни по процесния договор за аренда са Величко Ангелов Великов и Иван Костадинов Костадинов. Съгласно закона, само за тези две страни, в качеството им на арендодател и на арендатор се пораждат правата и задълженията по договора, аргумент от чл.6, ал.1 и ал.2 от ЗАЗ. Само на арендодателя, защото е страна по него му се дължи арендно плащане, не и на другите съсобственици-нестрани. В тази връзка, само страна по него може да иска промяната или изменението му, както и прекратяването му, съгласно чл.9, ал.5, чл.11, ал.4 и др. от ЗАЗ, като процесната хипотеза попада под нормата на чл.28, ал.1, където отново изрично е казано, че арендодателят прекратява договорът за аренда.
На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1, буква ”а” от ПВ, при вписването следва да бъдат посочени индивидуализиращите белези на страните, което изискване е установено с оглед на обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл. 36, ал. 1 ПВ в партидната книга се нанасят последователно накратко под името на всеки собственик и на определената от него страница извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като съгласно ал. 2 лицата се записват с данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква ”а”. Вписването на данни за принадлежността на правото на собственост върху недвижим имот, както и за прекратяването на права върху недвижим имот, следователно в Службата по вписванията се извършва чрез отбелязване на данни по партидата на собственика /арендодателя/, т. е. на лицето, което подлежащият на вписване акт сочи като носител на вещното право или като страна по съответния договор. В настоящият случай, искането за прекратяване на процесния договор е от лице, което не е легитимирано да иска прекратяване. Посочването като заявител на трето лице, макар и собственик, но не и страна по договора, в настоящия случай е аргумент в подкрепа на становището за липса на предпоставки за вписване на представеното заявление.
Основанията за прекратяване на договора за аренда са уредени в чл.27 и сл. от ЗАЗ. Те обаче се отнасят само за страните по договора. Изявление за прекратяване на договора могат да направят само съсобствениците, които са страна по договора. Когато с договора се засягат права на трети лица/в случая на останалите съсобственици/, тези лица могат да защитят правата си по съдебен ред. Евентуалното уважаване на техните искове ще доведе до съдебно отстранение на арендатора, без да се стига до прекратяване на договора между страните по него. Претенцията на съсобственик за неговата част от рентата може да бъде само срещу другия съсобственик, а не срещу арендатора. Освен това тази претенция по своя характер представлява обезщетение за ползване и се дължи занапред – от датата, на която другият писмено е поканен да плаща. И не на последно място, договорът не може да се промени или развали, само защото е сключен само от единия съсобственик, без значение колко е делът му от собствеността. Това е така, тъй като има специален закон – Законът за арендата, според който договор за аренда може да бъде сключен за цялата земя и само от един от собствениците./чл.3, ал.4 от ЗАЗ, старата редакция, преди промените ДВ, бр.61 от 2016г, в сила от 05.08.2016г./. Разпоредбата на чл.3, ал.4 е ясна и точна. В същата е изрично предвидено, че когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделска земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл.30, ал.3 от ЗС, поради което същата не може да се тълкува разширително. Според цитираната норма от ЗС, всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си. В настоящия случай договорът е сключен само от един от съсобствениците, като този договор има действие и по отношение на останалите съсобственици, съгласно разпоредбата на чл.3, ал.4 от ЗАЗ, но когато някой от съсобствениците има претенции, то тези отношения се уреждат между съсобствениците съобразно квотното съотношение на съсобственост както по отношение на правата, така и по отношение на задълженията (в т.см. Определение № 102 от 25.02.2014 г. на ВКС по т. д. № 4108/2013 г., II т. о., ТК.).
На следващо място, видно от представения нотариален акт за покупко-продажба, заявителят е придобил 1/8 идеална част от процесните имоти в землището на с.Лалково, от друг съсобственик, който не е страна по договора. Тоест не е налице и възможността за прилагане на чл.17, ал.2 от ЗАЗ, за правоприемство и встъпване в правата на арендодателя по договорът за аренда.
Не на последно място, считам че не се касае и за прекратяване от страна на „арендодател“ по вписан договор за аренда на осн. чл.28, ал.1, от ЗАЗ, по смисъла даден в тълкувателно решение №2/2015 г. на ОСГТК от 27.07.2017г. , тъй като в същото е застъпено становището, че: „Самият арендодател има интерес от вписване на предсрочното прекратяване на договора, защото неговата земя е обременена и той има интерес прекратяването да бъде прогласено.“ В подкрепа на това са и мотивите към т.1 от ТР, където е казано, че пред съдията по вписванията се представя актът/писменият документ/, материализиращ изявлението за разваляне на договора по причина забава в плащанията на арендната вноска и обективиращ волята на арендодателя, не и на трети лица, макар и със собственически права върху вещта.
Поради изложените съображения на основание чл.32”а” от Правилника за вписванията


О П Р Е Д Е Л И Х:

Отказвам вписването на едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделски недвижими имоти, вписан в СВ към АВ с вх.№1754, акт №91, том ІІІ от 29.05.2014 г.,което вписване е поискано с молба с заявление с вх.№1888/29.08.2017 г. от Бр. П. Ив, чрез адвокат Ив. Ив.-АК Ямбол.
Да се впише определението в регистъра по чл.33, буква “н” от ПВ и се подвърже екземпляр от него в книгата по чл.33, буква “о” от ПВ.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от съобщаването му пред ЯОС.
Съдия по вписванията:
(Даниела Трендафилова)


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов