КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Юли 2021, 01:18

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: алфабанк/юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 05 Апр 2017, 12:15 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№17/2016

гр. Свищов, 02.11.2016г.
Районен съд – гр. Свищов


Днес, 02.11.2016г. Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в Районен съд - Свищов, след като разгледа преписка № 3155/02.11.2016г. по описа на Служба по вписванията – гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба от Адвокатско съдружие „ Димитров и съдружници ” с ЕИК 175565064, със съдебен адрес в град София, ул.” Три уши ” № 10Б, блок № 4, етаж V, представлявано от адвокат Гергана Петрова Станева в качеството и на пълномощник на
„ Юробанк България ” АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. № 1766, район „ Витоша ”, ул.” Околовръстен път ” № 260 с искане за вписване на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016 година и Удостоверение №20160630101441/30.06.2016 на Агенцията по вписванията за промяна по реда на чл.15 от ТЗ на кредитора „ Юробанк България ” АД, като правоприемник на „ Алфа банка-клон България ” КЧТ с ЕИК № 831694000 по партидата на имоти и по партидите на длъжниците към 45 бр. / четиридесет и пет броя / от който 40бр. / четиридесет броя / са Нотариални актове за учредяване на Договорна ипотека и 5 бр. / пет броя / са Молби за учредявяне на Законни ипотеки.
Към молбата за вписване са приложени следните документи: Два броя Молби за вписване с нотариална заверка на подписа с рег. № 16563 от 31.10.2016г. на нот. Весела Ивчева рег. № 271 на НК с район на действие РС - София, два броя удостоверения от Търговския регистър за вписвания по партидата на „ Юробанк България ” АД, под, №20160630101343/30.06.2016 с нотариална заверка рег. № 16252 от 26.10.2016г. на нот. Весела Ивчева рег. № 271 на НК с район на действие РС - София , два броя удостоверения от Търговския регистър за вписвания по партидата на „ Алфа Банка-клон България ” КЧТ, под №20160630101441/30.06.2016, с нотариална заверка рег. № 16253 от 26.10.2016г. на нот. Весела Ивчева рег. № 271 на НК с район на действие РС - София, списък на ДМА на „ Алфа банка –клон България ” КЧТ, към 29.02.2016 година, копие от Договор за прехвърляне на ТП, копие от Пълномощно от „ Юробанк България ” АД, вносна бележка за платена държавна такса към Агенцията по вписванията в размер на 19 565.32 лева от 30.06.2016 година и 45бр. копия от вписани ипотеки от които 40 договорни ипотеки и 5 законни ипотеки.
Като съобрази представените документи по преписката с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Предвид приложените към молбата писмени доказателства, съдията по вписванията приема, че е изяснено от фактическа страна следното: Видно от Удостоверение №20160630101343/30.06.2016 година и Удостоверение №20160630101441/30.06.2016 на Агенцията по вписванията, както и от Договора за прехвърляне на Търговско предприятие от 29.02.2016г., в Търговския регистър е вписано прехвърляне на предприятие от „ Алфа Банка-клон България „ КЧТ, като отчуждител и
„ Юробанк България „ АД като правоприемник.
Молителят е поискал в молбата си отбелязване на промяна в кредитора по партидите на недвижимите имоти и партидите на длъжниците към всички посочени договорни и законни ипотеки / общо 45бр.-четиридесет и пет броя / . Като правно основание са посочени чл.16, ал.2 от ТЗ, във вр. с чл. 4, б. „л“ от ПВ, както и чл.3 от същия Правилник.
Действащата нормативна уредба не предвижда вписване на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016 година и Удостоверение №20160630101441/30.06.2016 на Агенцията по вписванията. Според чл.2 от ПВ, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник. Подлежащите на вписване актове са посочени изчерпателно в чл. 4 ПВ, като също така изброяване има и в други нормативни актове – ЗУТ, ТЗ, Закон за особените залози и др. Вписвания по аналогия са недопустими. Удостоверение от Агенция по вписванията Търговски регистър за прехвърляне на търговско предприятие, не е акт от изрично предвидените нито в ПВ, нито в ТЗ.
Съгласно чл.16, ал.2 от ТЗ на вписване в Службата по вписванията подлежи самия договор за прехвърляне на търговско предприятие, когато с него се прехвърлят недвижими имоти или вещни права върху такива имоти. Същият обаче следва да отговаря на изискванията чл.3 от ПВ, което в настоящият случай не е налице. Приложения договор е ксерокопие.
Продажбата на търговско предприятие, съгласно чл. 15 ТЗ, задължително се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. В договора се конкретизира предприятието, което се продава. Особеността тук следва от специалната разпоредба на чл. 97, ал. 2, т. 2, според която при сделка с търговско предприятие, материалният интерес се определя от балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие. Прехвърлянето на търговското предприятие се оповестява чрез вписване в търговския регистър. Съгласно чл. 15, ал. 3 ТЗ отчуждителят и прехвърлителят отговарят солидарно пред кредиторите, ако няма друго споразумение с тях. По силата на чл. 16, ал. 4 ТЗ, когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот, договорът се вписва и в имотния регистър в службата по вписванията по местонахождението на имота. Вписването има само оповестително действие и целта му е разрешаване на конкуренцията на права между лица, които са придобили последователно собствеността на имота, т.е. това вписване има правното значение, което има вписването на всеки друг акт за недвижим имот - да даде гласност за извършено по отношение на имота действие.
Тази правна характеристика на вписването по чл. 16, ал. 4 ТЗ предопределя и реда, по който същото следва да бъде извършено. Това е редът за вписване на актове относно недвижими имоти, установен в раздел ІІ на Правилника за вписванията (ПВ). Доколкото не е сред конкретно посочените в чл. 4 ПВ актове, подлежащи на вписване, договорът за продажба на търговско предприятие следва да се причисли към категорията „ други актове, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване “ по смисъла на препращането в чл. 4, б. „л“ ПВ. Оттук и изводът, че по отношение на вписването по чл. 16, ал. 4 ТЗ освен специалните изисквания, съдържащи се в тази норма, трябва да са изпълнени и всички общи изисквания по чл.6 ПВ.
Изискването, което е поставено в чл. 6, ал. 1, б. „в“ ПВ е подлежащият на вписване акт да съдържа описание на имота до който се отнася. Искането за вписване на прехвърлянето на търговско предприятие трябва да е съобразено и с разпоредбата на чл. 6, ал. 3 ПВ, изискваща в случаите когато актът касае имот, попадащ в район с одобрена кадастрална карта, описанието на имота да се извършва съобразно кадастралните данни по чл. 60, т. 1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). В тези случаи към акта се прилага и скица-копие от кадастралната карта, издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). На следващо място, съгласно разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), вписването на договора за прехвърляне на търговско предприятие се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, а наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота - предмет на договора, се удостоверява в данъчната оценка. Съдията по вписванията носи отговорност по чл. 265 ДОПК за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя при вписване на акт без представена декларация. За вписването на горецитирания договор се дължи държавната такса, предвидена в чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, а именно: 0,1% върху цената, по която е таксуван актът, определена съобразно удостоверения материален интерес по чл. 97, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). По преписката няма представени скици от кадастъра и данъчни оценки за недвижимите имоти, както и декларация по чл.264, ал. 1 от ДОПК от прехвърлителят. Нито в молбата за вписване нито в договора за прехвърляне на търговско предприятие има описание на недвижимите имоти съгласно чл. 6 от ПВ и чл.60, т. 1-7 от ЗКИР.
В глава ІV чл. 17-22 от ПВ са описани изрично всички отбелязвания, които могат да се извършат по вписани ипотеки. Промяната на кредитора при прехвърляне на търговско предприятие не е сред тях. Единствено при прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека по чл. 99 от ЗЗД се прави отбелязване по ипотеката, като акта подлежащ на отбелязване е договора за цесия отговарящ на изискванията на чл.17 от ПВ. В този случай всяко отбелязване представлява отделно производство, за което е необходимо да бъдат представени: молба, с която да бъде сезиран съдията по вписванията, договор за цесия към всяка ипотека отделен, екземпляр от вписаната ипотека и съответната държавна такса съгласно чл.3, ал.1-2 от Тарифата за държавните такси събирани от Агенция по вписванията.
Указания за отстраняване на нередовности в акта или в приложените към преписката документи съдията по вписванията не може да дава. Той може само да провери дали актът подлежи на вписване и дали отговаря на изискванията за съдържание и форма. Ако констатира несъответствия, извършването на вписването следва да бъде отказано, тъй като нередовностите на акта не могат да се отстранят в рамките на производството по вписване. Поради това и съгласно т.1 от ТР № 7 от 25.04.2013 г. по тълк. д. №7/2012 г. на ОСГТК на ВКС се приема, че съответното приложение на чл.129 ГПК в производството по вписване е невъзможно и че съдията по вписвания не може да дава указания за отстраняване на нередовности на молбата за вписване.
Това следва да се обясни с изискването за бързина на вписването, разглеждането на всяка молба в деня на постъпването, незабавно изпълнение на актовете, за които е постановено вписване и приключването на входящия регистър всеки работен ден.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ съдията по вписванията

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молба от Адвокатско съдружие „ Димитров и съдружници ” с ЕИК 175565064, със съдебен адрес в град София, ул.” Три уши ” № 10Б, блок № 4, етаж V, представлявано от адвокат Гергана Петрова Станева в качеството и на пълномощник на
„ Юробанк България ” АД, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. № 1766, район
„ Витоша ”, ул.” Околовръстен път ” № 260 с искане за вписване на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016 година и Удостоверение №20160630101441/30.06.2016 на Агенцията по вписванията за промяна по реда на чл.15 от ТЗ на кредитора „ Юробанк България ” АД, като правоприемник на „ Алфа банка-клон България ” КЧТ с ЕИК № 831694000, като отказва вписване.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „н” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от акта по който е постановен отказ, определението за отказ и жалбите по него в книгата по чл. 33, б ”о” от ПВ.
Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Велико Търновски Окръжен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов