КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Юли 2021, 20:25

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Едностранно прекратяване на договор за аренда
Ново мнениеПубликувано на: 01 Юни 2016, 13:27 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2010, 22:50
Мнения: 41
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№2/2016
гр. Свищов, 04.02.2016г.
Районен съд – гр. Свищов

Днес, 04.02.2016г. Сийка Кръстева – Съдия по вписванията в Районен Съд Свищов, след като разгледа преписка № 252/04.02.2016г. по описа на Служба по вписванията – гр. Свищов, за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е молба с изх.№ РД-РД-04-29/03.02.2016г. от Йорданка Стефанова – Директор на Областна дирекция „ Земеделие „ – гр. Велико Търново с искане за вписване на анекс за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд. Към молбата за вписване са приложени следните документи: 1. Анекс за едностранно прекратяване на договор за аренда от Държавния поземлен фонд с изх.№ РД-РД-04-29/03.02.2016г.; 2. Покана за доброволно изпълнение с изх. № РД-05-2668/16.11.2015г.; 3. Известие за доставяне – обратна разписка; 4. Копие от договора за аренда; 5. Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 46-733/02.09.2015г.; 6. Пълномощно от Йорданка Стефанова – Директор на Областна дирекция „ Земеделие „ – гр. Велико Търново на Филип Стаханов Ангелов – вносител на документите; 7. Квитанция за платена държавна такса в размер на 10 лв.
Страни по анекса за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд са ЙОРДАНКА ГЕОРИЕВА СТЕФАНОВА с ЕГН 6304251496, упълномощена със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 46-733/02.09.2015г., наричана за краткост АРЕНДОДАТЕЛ в изпълнение на Заповед № РД 09-577/19.08.2015г. на Министъра на земеделието и храните и ДИМИТЪР ЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ с ЕГН 6704231508 в качеството му на АРЕНДАТОР. С представения за вписване анекс се иска едностранното прекратяване на договор за аренда вписан в Службата по вписванията гр. Свищов под № 5352, т.VІ¬¬ІІ, акт 59 от 08.10.2012г. по искане на арендодателят, на основание чл.27, ал.1, т. 2 от ЗАЗ считано от 01.10.2016г, като се излагат доводи за неизпълнение на договорните правоотношения от арендатора по описания договор. Изпратена е покана за доброволно изпълнение, получена на 18.11.2015г., с която на арендатора е даден срок за доброволно изплащане на задължението – арендна вноска за стопанската 2014/2015, като се твърди, че същото не е изпълнено в дадения срок за доброволно изпълнение.
Като съобрази горните документи с правната уредба, съдията по вписванията, намира, че молбата следва да се остави без уважение поради следното:
Имотите, описани в анекса, се намират в землището на гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Драгомирово и с. Ореш, община Свищов, поради което съдията по вписванията при Районен Съд Свищов е местнокомпетентният орган да се произнесе по същия. Молителят се позовава на неизпълнение на задължението на арендатора за плащане на арендната вноска и иска да прекрати договора за аренда на основание чл.27, ал.1, т.2 от ЗАЗ, считано от 01.10.2016г.
Съгласно чл. 2 от Правилника за вписване, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите. На вписване в нотариалните книги подлежат актовете, посочени в чл.112 от ЗС, съответно чл.4 от ПВ, които са изчерпателно изброени, а не обстоятелства, подлежащи на вписване. Недопустимо е кръгът актове подлежащи на вписване, който е нормативно уреден, да бъде разширен с обстоятелства – в случая едностранно прекратяване на договор за аренда поради неизпълнение. Формирана е съдебна практика в този смисъла, обективирана в определение № 847/28.10.2011 г. по ч.т.дело № 745/2011 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО, и определение № 21/09.01.2014 г. по ч.т. дело № 4318/2013 г., ТК, І ТО, постановени по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК.
При приложението на чл. 4 от ПВ няма колизия и неяснота относно актовете подлежащи на вписване съгласно ЗАЗ и те са следните: 1. сключване на арендния договор – чл. 3 от ЗАЗ; 2. неговото изменение, досежно срока – чл. 18 от ЗАЗ и 3. неговото прекратяване,съгласно чл. 27, ал.2 от ЗАЗ като то се регистрира в съответната общинска служба за земеделие и се вписва в нотариалните книги.
Нормата на чл. 27, ал. 1 от ЗАЗ е императивна и тя предвижда общо шест хипотези на прекратяване на договор за аренда. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗАЗ договорът за аренда се прекратява при неизпълнение по общия ред, доколкото в този закон не е предвидено друго, а съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от ЗАЗ – с едностранно предизвестие в предвидените в закона случаи. В хипотезата на чл. 27, ал. 1, т. 4 от ЗАЗ е уредена единствената възможност за едностранно прекратяване на арендния договор с едностранно предизвестие - при безсрочния аренден договор, след изтичане на четвъртата година, с оглед на чл. 29, ал.1 от ЗАЗ. В процесния случай договорът за аренда е със срок 10 стопански години. Съгласно чл. 28, ал.1 от ЗАЗ арендодателя може да развали договора поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца. Следва да се приеме, че едностранното прекратяване в хипотезата на чл. 27, ал. 1, т. 2 от във връзка с чл. 87, ал. 2 от ЗЗД не е от категорията на едностранните, безспорни вписвания, които не засягат чужда правна сфера и подлежат на вписване, съгласно чл. 569, т. 5 от ГПК. Процесният договор за аренда следва да бъде прекратен по общия исков ред.
Формирана е задължителна съдебна практика по смисъла на чл. 280, ал. 1, т. 1 от ГПК, обективирана в определение № 311/24.04.2013 г. по ч.т.дело № 1880/2013 г. на ВКС, ТК, І ТО, определение № 823/02.12.2013 г. по ч.т.дело № 4044/2013 г. на ВКС, ТК, ІІ ТО и определение № 21/09.01.2014 г. по ч.т. дело № 4318/2013 г., ТК, І ТО, постановени по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК, съгласно която за срочните договори за аренда, какъвто е и конкретния случай, ЗАЗ не предвижда възможност за прекратяване или разваляне с едностранно предизвестие, т.е. изявление за прекратяване. Единствената хипотеза, в която законът предвижда прекратяване на договора с едностранно предизвестие, е тази на чл. 29, ал. 1 от ЗАЗ, която има предвид договорите за аренда, сключени за неопределен срок. Едностранното прекратяване на договора за аренда по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗАЗ във вр. с чл. 87 от ЗЗД, в хипотезата на неизпълнение, какъвто частен случай е чл. 28, ал. 1 ЗАЗ, не е от категорията на едностранните безспорни вписвания, които не засягат чужда правна сфера и които подлежат на вписване съгласно чл. 569, т. 5 от ГПК.
Дори и алтернативно да се приеме, че представеното заявление за прекратяване на договора за аренда подлежи на вписване, то не е изпълнено императивното изискване на чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ, а именно прекратяването първо да се регистрира в Общинската служба по земеделие и след това да се впише в нотариалните книги /Определение № 47/27.01.2016 г. по ч.т.дело № 3189/2014 г. на ВКС, ТК, І О / . Към молбата за вписване не са представени доказателства за извършена регистрация в Общинска служба по земеделие гр. Свищов.
По отношение вписва ли се и при какви предпоставки едностранното волеизявление за прекратяване на договор за аренда със срок до 10 години, на основание чл. 27, ал. 2 от ЗАЗ, поради неизпълнение на задължението за арендно плащане повече от 3 месеца, съгласно чл. 28, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т.2 от ЗАЗ с разпореждане от 16.09.2015 г. председателя на ВКС е образувал ТД № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС. Съгласно т. 6 от ТР 7/2012 г. съдията по вписванията, щом е сезиран с искане за вписване в рамките на работния ден е длъжен да разпореди вписването или да постанови отказ от вписване. Не може съдията по вписванията да разпореди спиране охранителното производство, въпреки че има основания за това.С оглед на това и на основание чл.32а, ал.1 от ПВ, във връзка с чл.2 и чл. 4, б.„л„ от ПВ и чл.27 от ЗАЗ, съдията по вписванията

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение молба с изх.№ РД-РД-04-29/03.02.2016г. от Йорданка Стефанова – Директор на Областна дирекция „ Земеделие „ – гр. Велико Търново с искане за вписване на анекс за едностранно прекратяване на договор за аренда на земеделска земя от Държавния поземлен фонд, находяща се в землището на гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Драгомирово и с. Ореш, община Свищов, като отказва вписване на анекса.

Да се впише определението в регистъра по чл.33, б „н” от ПВ и се подвърже ведно с екземпляр от акта по който е постановен отказ, определението за отказ и жалбите по него в книгата по чл. 33, б ”о” от ПВ.

Настоящото определение може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му срещу подпис на заинтересованите лица пред Велико Търновски Окръжен съд.


Съдия по вписванията:..............
/ Сийка Кръстева/


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов