КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Прехвърляне на обезпечено с договорна ипотека вземане
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=35&t=4092
Страница 1 от 1

Автор:  Violanta [ 30 Ное 2012, 14:41 ]
Заглавие:  Прехвърляне на обезпечено с договорна ипотека вземане

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 238
гр.С. , 18.07.2012г.

СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение в закрито заседание на осемнадесети юли две хиляди и дванадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ ЩЕРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА
ХРИСТО ХРИСТОВ

като разгледа докладваното от съдия Щерева ч.гр.д. №517 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от „Ф. и. а.”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.С. , ул.8,ЕИК *********, представлявано от управителя Д. П. М., чрез пълномощника си адв.Н., обжалва с искане да бъде отменен отказ на съдията по вписванията при РС Самоков, обективиран в определение от 30.05.2012 г. Твърди се, че отказът на се впише споразумения за прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека върху недвижим имот е незаконосъобразен, защото в чл.264 от ДОПК не е предвидено представяне на декларация за липса на задължения към държавата от прехвърлителя на вземане, обезпечено с ипотека.
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:
С молба от 30.05.2012 г. „Ф. и. а.”ЕООД е сезирало съдията по вписванията при РС Самоков с искане да разпореди вписване в имотния регистър на прехвърляне на обезпечено с договорна ипотека вземане. Към молбата е приложено споразумение за прехвърляне на вземане от 28.12.2011 г., сключено между „Ц. к. б.”АД и „Ф. и. а.”ЕООД с нотариална заверка на подписите; нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №114, т.ІА, рег. №1212,д.110/2008 г., съгласно който за обезпечаване на всички вземания на „Ц. к. б.”АД, свързани с предоставен кредит, Б. В. М. и съпругата му Д. Х. М. са учредили в полза на банката ипотека върху недвижим имот: поземлен имот , находящ се в с.Г., община С., С. област, с площ 440 кв.м., представляващ по рег.план на селото , утвърден през 1981 г. частта от имот с пл.№1077,която служи за образуване на парцел І в кв.93, при неуредени сметки за придаваемите се 35 кв.м., при граници на имота по нотариален акт:от две страни улица, П. М. Т. и А. Б., ведно с построената върху имота двуетажна масивна жилищна сграда.
Приложена е скица №2183/24.04.2012 г. за ПИ с идентификатор 15285.8.517 по КК и КР, одобрени със заповед №РД-18-12/19.02.2008 г. на изп.директор на АГКК, номер по предходен план 1077, квартал 93, парцел І.
По тази молба съдията по вписванията при РССамоков е постановил обжалвания отказ, като съображенията му са непредставянето на декларация по чл.264 от ДОПК, както и липсата на описание на имотите по кадастрална карта.
Така установената фактическа обстановка налага следните правни изводи:
Жалбата е допустима.Разгледана по същество е неоснователна:
Съдията по вписванията може да откаже вписване когато: актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията, ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота, ако не е представена скица-копие от кадастралната карта, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, ако не е внесена необходимата такса за вписването и ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК (освен при вписването и отбелязването на съдебно решение).
Вписването на договор за прехвърляне на вземане е предвидено в чл. 17, ал. 1, б. "а" във връзка с чл. 4 от Правилника за вписванията. За да бъде вписан договор за цесия, е необходимо молбата и подлежащия на вписване акт да съдържат реквизитите, визирани в чл. 17, ал. 2 ПВ и чл. 6, ал. 1 ПВ. Молбата трябва да съдържа данните, посочени в чл. 6, ал. 1, б. "а", на молителя, документа за вписване, размера на сумата, както и тома и страницата на ипотечната книга, в която е вписан договорът за ипотека или молбата за учредяване на законната ипотека, върху които ще се направи вписването. Актът, подлежащ на вписване трябва да съдържа данните, посочени в чл. 6, ал. 1, б. "а", на страните, данни за конкретния акт - дата и място на издаване, цената, съответно удостоверения материален интерес, да са описани имотите, до които се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Посочените реквизити са необходими с оглед характера и целта на вписването.Изискването на чл. 6, ал. 3, изр. второ от Правилника за вписванията за прилагане на скица - копие от кадастралната карта е обусловено от наличието на одобрена кадастрална карта за района, в който се намира имотът. В този случай описанието на недвижимия имот се извършва съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР. Когато за района има одобрена кадастрална карта, описанието на имотите следва да бъде извършено съобразно новите идентифициращи данни, като се представи съответна скица - копие по чл. 6, ал. 3 ПВ. Ако недвижимият имот, описан в нотариалния акт за учредяване на договорна ипотека, е с различно описание от това по скицата - копие от кадастралната карта, следва да се представят доказателства за идентичност.
В случая в молбата и в споразумението за прехвърляне на вземане между „Ц. к. б.”АД и „Ф. и. а.”ЕООД имотът не е индивидуализран по предвидения в чл.6, ал.3 от ПВ начин, въпреки че са приложени скици от които се установява наличието на одобрена кадастрална карта.
Воден от горното, Софийски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА отказ на съдията по вписванията при РС Самоков, обективиран в определение от 30.05.2012 г., да впише споразумение за прехвърляне на вземане обезпечено с договорна ипотека по молба „Ф. и. а.”ЕООД.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВКС на РБ, в едноседмичен срок от съобщаването му, при предпоставките на чл.280 от ГПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/