КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 20 Юни 2021, 00:45

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: заличаване на всяка възбрана-отделно производство
Ново мнениеПубликувано на: 27 Ное 2014, 14:45 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 286
гр.С. , 14.08.2014г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в съдебно заседание на четиринадесети август две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАТЯ ЩЕРЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ИРИНА СЛАВЧЕВА
КАМЕЛИЯ ПЪРВАНОВА
като разгледа докладваното от съдията Първанова ч.гр.дело №581 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.1 във вр. с чл.538 ГПК.
Подадена е частна жалба от „М.-К." ЕООД, ЕИК: **********, адрес: гр. С. , р-н Л., ж.к. Л., бл., вх. В, ет. 5, ап. 83, представлявано от управителя – И. П. Й., чрез адв.И. П. от Русенска адвокатска колегия, против Определение № 6 от 06.06.2014г. за отказ за вписване на Постановление № 2553-00-738/27.05.2014г., постановено от съдия по вписванията в Служба по вписванията при Районен съд-гр. Сливница.
В жалбата се сочат доводи, че съдията по вписвания е приел, че с постановлението за отмяна се иска заличаване на два броя вписани възбрани върху недвижими имоти, като едната възбрана е заличена преди това с предходно постановление от НАП, че заличаването на две или повече възбрани върху недвижими имоти следва да се извърши с две или повече искания за заличаване, че е налице противоречие между ЕИК, посочен в молбата за вписване №2513-00-80/27.05.2013г. на ТД на НАП и посочения в представеното към нея Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки №2553-00-738/27.05.2014г. Сочи се, че възбраните, заличаването на които е поискано с процесното Постановление № 2553-00-738/27.05.2014г., са били първоначално вписани и наложени с Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 30876-67/01.06.2011г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 30876-36/20.01.2011 г., издадени от А. Р. А. - ст. публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. В.. С тези постановления са наложени обезпечителни мерки, а именно възбрани върху недвижими имоти, собственост на представляваното дружество, както следва: 1. Незастроен УПИ Х-015133, отреден за имот с пл.№15133, за производствени, административни, складови и търговски дейности, от квартал 7/седми/ по регулационния план на гр. Б., община Б., област Софийска, квартал „Д. С.", целият с площ от 1247 кв.м, при граници на имота, съгласно скица: улица, УПИ IX-015133, УПИ ХІІІ-015133, УПИ ХІ-015133 и
2. Незастроен УПИ XI-015133, отреден за имот с пл.№15133, отреден за производствени, административни, складови и търговски дейности, от квартал 7 по регулационния план на гр. Б., община Б., област Софийска, квартал „Д. С.", целият с площ 1946кв.м., при граници на имота, съгласно скица: улица, УПИ Х-015133, УПИ XII-015133 и УПИ I-40, като възбраните са били вписани в Служба по вписванията-гр.Сливница на 28.01.2011г с вх. рег.№50, дв.вх.№53, акт том І, акт №1, както и на 8.06.2011г с вх.рег.№641, дв.вх.№647, акт том 1, акт №35 по имотни партиди с №3916, 3917, като с тези постановления са наложени възбрани не само върху гореописаните имоти, находящи се в района на РС-гр.Сливница, но и върху имоти на дружеството, находящи се в района на РС-гр.Кубрат.
Сочи се, че обезпечителната мярка е наложена по повод образувано от ТД на НАП-гр.Варна ревизионно производство срещу „М.-К.” ЕООД, ревизионен акт №03251000267/30.05.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – Варна, който е обжалван и изцяло отменен с Решение №1059/20.04.2014г. на Варненски Административен съд, по адм. д. №3549/2011г. С Решение №10669/15.07.2013 г. на ВАС, касационната инстанция е оставила в сила изцяло решението на първоинстанционния съд. Поради което с молба от „М.-К." ЕООД до Директора на дирекция „Събиране" при СДО при ТД на НАП - С. , с вх. № 2553-06-817/11.04.2014 г. дружеството е поискало отмяна на наложените обезпечителни мерки, в частност на посочените по-горе постановления.
Издадено е Постановление за отмяна на наложени предварителни обезпечителни мерки изх. № 2553-00-655/29.04.2014г. от С. Д. на длъжност старши публичен изпълнител при ТД на НАП-С. , „СДО", с което са отменени наложените възбрани върху описаните по-горе имоти, като изрично е посочено, че се касае до вписванията от 28.01.2011г. с вх. peг. № 50, дв. вх. № 54 по имотни партиди с номера 3916, 3917, което е било непълно и не съдържа описание на всички вписвания, с които са наложени възбраните, а именно: не е посочено вписването от 08.06.2011г. с вх. peг. № 641, дв. вх. № 647, акт том 1, акт № 35, по имотни партиди с номера 3916, 3917. Поради това е подадена допълнителна молба на 21.05.2014г за поправка на грешките, допуснати в Постановление за отмяна на наложени предварителни обезпечителни мерки, в резултат на което е издадено Постановление №2553-00-738/27.05.2014г. на Коста Фирков-ст.публичен изпълнител за отмяна на наложени обезпечителни мерки с Постановление № 30876-67/1.06.2011г. и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №30876-36/20.01.2011г., като са отменени възбраните, наложени върху имоти на дружеството, находящи се в района на РС-Сливница и в района на РС-гр.Кубрат.
Сочи се, че на 29.05.2014г съдията по вписванията в СВ при РС-гр.Кубрат е заличил посочените възбрани по постановление №2553-00-738/27.05.2014г. на НАП-С. , а с определение №6/6.06.2014г, постановено от съдията по вписванията в СВ-РС-гр.Сливница, връчено на 3.07.2014г., е отказано да бъде вписано Постановление за отмяна на наложените обезпечителни мерки №2553-00-738/27.05.2014г. по описа на ТД на НАП-гр.С. за заличаване на два броя вписани възбрани по молба с вх.рег.№926/6.06.2014г. по описа на СВ-гр.Сливница.
Излага доводи, че определението на съдията по вписванията в РС-гр.Сливница е незаконосъобразно и необосновано, тъй като вписването е едностранно охранително производство и целта му е оповестяване на актове, с които се извършват сделки с недвижими имоти, както и на други актове, които имат значение за вещни права, наличието на спорове относно права върху вещи, учредяване и налагане на тежести и обезпечение върху имоти, поради което основната му цел е осигуряване на публичност и противопоставимост на вписаните актове и не може да се възложи на съдията по вписванията да проверява материалните предпоставки на вписания акт. Поради това поддържа, че отказът на съдията по вписванията може да се мотивира само с обстоятелства, че представеният акт не подлежи на вписване или не отговаря на изискванията на закона, като се следи за формата, съдържанието на акта, за местната компетентност на съдията по вписванията и дали е внесена държавна такса. Излага аргументи, че е представен акт за вписвания, който подлежи на вписване съгл. чл.31 във вр. с чл.25 ПВ, а именно-заличаване на възбраната по писмено нареждане на учреждението, което е наложило същата възбрана.
Сочи, че процесното Постановление е издадено от ТД на НАП и съдържа всички реквизити, посочени в чл.196, ал.1 вр. с чл.208 ДОПК, като съдията по вписванията е длъжен да провери идентификация на страните и на имота, каквито данни са посочени.
Поддържа, че законодателят не е предвидил изрично изискване при заличаване на няколко възбрани, наложени върху имоти, находящи се в една и съща служба по вписванията, да се правят отделни писмени искания за заличаване на всяка една от възбраните, поради което може с една молба да се поиска заличаване на повече от една възбрана. Сочи се, че с първото Постановление №30876-36/20.01.2011г се налагат предварителни обезпечителни мерки, а с Постановление №30876-67/1.06.2011г е за налагане на обезпечителни мерки и същите касаят имоти по партидата на едно и също дружество. Алтернативно поддържа, че ако съдията по вписванията е счел, че не следва да извърши заличаване на една от възбраните, то е следвало да постанови частичен отказ за същата и да заличи възбраната, вписана на 8.06.2011г с вх.рег.№.641, дв. вх.№647, акт том 1, акт №35 по имотни партиди №3916, 3917.
Възразява, че не е налице твърдяното несъответствие в ЕИК на НАП, тъй като булстат на НАП за страната е 131063188, а булстат на ТД на НАП-С. е …………..
Моли съда да отмени обжалваното определение №6/6.06.2014г. на съдия по вписванията към СП-РС-Сливница.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.
На 6.06.2014г. в СВ на РС – гр.Сливница , е входирано заявление с вх. №926/6.06.2014г за вписване на Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки №2553-00-738/27.05.2014г., с което се иска заличаване на два броя вписани възбрани с Постановление №30876-67/1.06.2011г. и №30876-36/20.01.2011г. по описа на НАП.
При извършена констатация съдията по вписванията е установил, че под посочените номера на наложени обезпечителни мерки отговарят следните вписвания-Постановление за налагане на обезпечителни мерки №30876-67/1.06.2011г. на НАП, вписано на 8.06.2011 в т.1, акт №35 и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №30876-36/20.01.2011г. на НАП, вписано на 28.01.2011г, в т.1, акт.№6, както и че вписаното постановление за налагане на възбрана от 28.01.2011г., в т.1, акт №6 по отношение на два броя недвижими имоти е заличено на основание вписано на 8.05.2014г., в т.1, акт.№28-Постановление за отмяна на наложени предварителни обезпечителни мерки на НАП.
Окръжният съд счита, че определението на съдията по вписванията е законосъобразно, по следните съображения:
Според разпоредбата на чл.31, ал.1 ПВ вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната. С настоящата молба се иска заличаване на наложени възбрани върху два недвижими имота, чиято отмяна, окръжният съд приема, че се постановява с Постановление за отмяна №2553-00-738/27.05.2014г. на ТД на НАП-гр.С. , като същото представлява и изискваното от закона писмено нареждане за отмяна от компетентното учреждение. В същото се съдържа идентификация на страните и на двата посочени недвижими имота.
Макар изявленията на заявителя за заличаването на посочените възбрани да са материализирани в един документ, молбата за отбелязване слага началото на две производства, които се развиват и завършват с извършване на исканото действие – съответното вписване/отбелязване на подлежащ на вписване/отбелязване акт. Според разпоредбата на чл.569 т.5 ГПК вписванията, отбелязванията и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закона, са нотариални производства, а според 571 предл. последно ГПК молбата се подава в писмена форма, когато се иска вписване, отбелязване и заличаване на вписване. Т.е. всяко охранително производство, за да започне, изисква нарочна молба и е недопустимо както извършването на две отделни действия по вписване/отбелязване, поискани с една молба, така и извършване на две отделни действия по вписване/отбелязване чрез подреждане на един и същ акт /в случая искането на ТД на НАП за заличаване на посочените възбрани/ в съответните книги, което води до неоснователност на възраженията на жалбоподателя в тази насока. Технологически неспазените изисквания за отмяна на наложените две възбрани върху съответни два недвижими имоти, окръжният съд счита, че могат се подведат под разпоредбата на чл.32а ПВп, като не може да се приеме, че изискването за същите представлява проверка на материалноправните предпоставки на акта, за да е налице нарушение на т.6 от ТР №7/25.04.2013г на ВКС по ТД №8/2012г. ОСГТК, докл.Б.И.
Допълнителен довод за правилността на постановения отказ за вписване е и констатираното наличие на вписано заличаване на възбрана за един от процесните имоти, извършено на 8.05.2014г, което води до липса на правен интерес от ново искане по отношение на този имот.
С оглед изложеното, окръжният съд счита, че Съдията по вписванията при РС-гр.Сливница, като е отказал вписване с определение №6/6.06.2014г. по заявление с вх.№2553-00-738/27.05.2014г., е постановил един законосъобразен съдебен акт, който следва да бъде потвърден, а частната жалба да се остави без уважение.
Водим от горните съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „М.-К." ЕООД, ЕИК: **********, адрес: гр. С. , р-н Л., ж.к. Л. бл., вх. В, ет. 5, ап. 83, представлявано от управителя – И. П. Й., чрез адв.И. П. от Русенска адвокатска колегия, против Определение № 6 от 06.06.2014г. за отказ за вписване на Постановление № 2553-00-738/27.05.2014г., постановено от съдия по вписванията в Служба по вписванията при Районен съд-гр. Сливница.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов