КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Контролът по пар. 8 ПР на ЗУТ не е в правомощията на СВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=35&t=883
Страница 1 от 1

Автор:  Moderator [ 13 Мар 2011, 06:19 ]
Заглавие:  Контролът по пар. 8 ПР на ЗУТ не е в правомощията на СВ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №512
гр. София, 28. 12. 2010 г.


СОФИЙСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и осми декември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА СЛАВЧЕВА
ГЕОРГИ МУЛЕШКОВ

като разгледа докладваното от съдията Желева ч. гр. д. № 1012/ 2010 г. по описа на същия съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 577 вр. чл. 278 ГПК.
Образувано е по частна жалба на М. Б. Н. и Г. Б. Г. срещу отказа на съдията по вписванията при Районен съд – гр. С. за вписване на нотариален акт № 58/2010 г. на нотариус Р. Георгиева с рег. № 486 на Нотариалната камара и район на действие Районен съд – гр. Сливница, обективиран в определение № 12 от 2. 11. 2010 г. В жалбата се поддържат доводи за незаконосъобразност на обжалвания акт, като се прави искане за отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл. 577, ал. 1 вр. чл. 275, ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.
Съдът като прецени данните по делото прие следното:
Производството, в което е постановен обжалваният отказ, е започнало по искане за вписване на нотариален акт № 58/2010 г., във формата на който е сключен договор за дарение, по силата на който Г. Б. Г. дарява на съсобственика си М. Б. Н. 1 / 2 ид. ч. от поземлен имот с кадастрален № 692 в кв. 52 по плана на м. „Б.”, с. Х., община Б., целия с площ от 950 кв. м., части от който са включени, както следва: 337 кв. м. към п. VІ-692, 407 и 285 кв. м. към п. V-692, 407 при граници и съседи на поземления имот: от запад – поземлен имот 407, от изток УПИ VІІІ-692, 661, 658, от юг поземлен имот 658, 407 и от север поземлен имот 407, 661.
За да откаже вписването, съдията по вписванията е приел, че не са спазени изискванията на закона за самостоятелност и индивидуална обособеност на недвижимия имот, предмет на договора, предвид визираното в пар. 8 ПР на ЗУТ и че липсва идентичност на описания имот в нотариалния акт и удостоверението за данъчна оценка, поради което не би могъл да бъде определен материалния интерес с оглед дължимата държавна такса за вписване.
При горните факти съдът прие следното от правна страна.
Подадената частна жалба е основателна.
Съдията по вписванията може да осъществява контрол върху подлежащия на вписване акт само в рамките, установени в Правилника за вписванията. По смисъла на чл. 32а ПВп съдията по вписванията следи за спазването само на установените в този нормативен акт изисквания. Осъществяването на контрол върху спазване изискването на пар. 8 ПР на ЗУТ не е в рамките на правомощията на съдията по вписванията. Преценката дали дворищнорегулационният план по отношение на имота, предмет на разпореждане, е приложен и със същия може да се извършва сделка на разпореждане, се осъществява от изповядващия тази сделка нотариус. За да бъде вписан нотариалния акт, имотът следва да бъде надлежно индивидуализиран съгласно изискванията на чл. 6 от Правилника за вписванията.
В конкретния случая в нотариалния акт, чието вписване се претендира, се съдържат установените с чл. 6, ал. 1, б. „в” ПВп императиви. Имотът, предмет на сделката, е индивидуализиран с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, местност), номера, площта и границите и съседите.
От представеното удостоверение за данъчна оценка, макар в него да е използвано понятието „парцел”, може да се направи извод, че то е издадено именно за недвижимия имот, описан в нотариалния акт. Това е така, тъй като в удостоверението е визиран имот 692 в кв. 52 по кадастралния план.
С оглед гореизложеното трябва да се приеме, че са били налице предпоставките за вписване на нотариалния акт.
Ето защо като е отказал вписването на нотариалния акт съдията по вписванията е постановил незаконосъобразен акт. Това налага обжалваният отказ на съдията по вписванията да бъде отменен и делото да бъде върнато на същия за разпореждане извършването на вписване.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 12 от 2. 11. 2010 г. на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд - Сливница, с което е постановен отказ да бъде вписан нотариален акт № 58 /02.11.2010 г., том ІІІ, рег. № 4435, дело № 424 / 2010 г. на нотариус Р. Г., рег. № 486 на Нотариалната камара.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията в Службата по вписванията при Районен съд - Сливница, като му УКАЗВА да разпореди вписване на нотариален акт № 58/02.11.2010 г., том ІІІ, рег. № 4435, дело № 424/2010 г. на нотариус Р. Г., рег. № 486 на Нотариалната камара.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/