КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Авг 2021, 06:38

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 9 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Вписване възбрана- чл. 6, ал. 3 ПВ - кадастрална скица
Ново мнениеПубликувано на: 07 Юли 2011, 18:54 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № II-
15.11.2010 година,
град Бургас

Бургаският окръжен съд, втори въззивен граждански състав, в закрито заседание на петнадесети ноември през две хиляди и десета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. Т.
ЧЛЕНОВЕ: Д. М.
Т. Р.-М.

като разгледа докладваното от съдията Т. частно гражданско дело № 1835 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 във връзка с чл.274, ал.1, т.2 от ГПК и е образувано по повод частна жалба от ЧСИ И. Б., рег.№ * на КЧСИ, район на действие Б.о. с. адрес: гр.Б., ул.”****” № *, ет.*, срещу Определение № 156 от 18.10.2010г. на съдия по вписванията при Районен съд – Н.

С обжалваното определение е отказано вписване по молба на частния съдебен изпълнител на възбрана върху недвижим имот, собственост на Щ. И. Г. – длъжник по изп.дело */2010г. Предмет на възбраната е самостоятелен обект в сграда с идентификатор * , находящ се в гр.О., общ.Н., адрес: ул.”****”№ *, бл.*, вх.*, ет.*, с площ от 50.71кв.м. и прилежащи части 10.48% ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: *; над обекта: *. Възбраната е наложена за обезпечаване вземането на „А. Б. – К. Б.” КЧТ – взискател по горецитираното изпълнително дело. Основанието за отказ е, че не е спазена разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията, съгласно която, когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и в тези случаи към акта се прилага скица-копие или схема от кадастралната карта. Приложеното копие от кадастрална карта с данни от КРНИ на обекта с идентификатор * не съдържа основните реквизити на чл.33 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Жалбоподателят счита направения отказ от вписване, обективиран в Определение № 156 от 18.10.2010г. за незаконосъобразен. Частният съдебен изпълнител излага становище, че скица –копие от кадастралната карта / и схема/, издадена и заверена от АГКК не следва да се изисква при налагане на възбрани по чл.24, чл.25 и чл.26 от Правилника за вписвания, въпреки че недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта. Намира разпоредбата на чл.6,ал.3 от ПВп за неприложима в конкретния случай, както и чл.33 от Наредба № 3 за ССПКККР, тъй като законодателят е предвидил особен ред за вписване на възбрани, обособен в отделен раздел от Правилника за вписванията. В подкрепа на своите твърдения, жалбоподателят прилага съдебна практика. Моли за отмяна на определението.

По жалбата има и становище на съдията по вписванията при Районен съд Н., според който вписване на възбрани се извършва при спазването и на общите правила за вписване на актове относно недвижими имоти. Към становището има приложена съдебна практика.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

След като се запозна със становищата на страните и наличните по делото доказателства, за да се произнесе, Бургаски окръжен съд взе предвид следното:

Вписванията на възбрани е регламентирано в глава V, чл.23-26 от Правилника за вписванията. В чл.26 е посочено, че за вписване на възбрана върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането , искането на съдебния изпълнител трябва да съдържа данните в точки „а”-„в” на чл.24 ПВп. Според чл.24, б.”а”, искането следва да съдържа описание съгласно чл.6, ал.1, б.”в” на недвижимия имот, който се поставя под възбрана, а именно посочването на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера, площта и/или застроената площ и границите на имота- това описание е направено в искането на съдебния изпълнител. Отделно от това, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта се прилага разпоредбата на чл. 6, ал.3 ПВп и описанията се извършват съобразно чл.60, т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи се прилага и скица-копие от кадастралната карта,а за самостоятелен обект в сграда - и схема. Макар да няма пряко препращане към нормата на чл.6,ал.3 ПВп, а само към чл.6,ал.1,б.”а” и „в” съдът намира ,че и в случая е налице необходимост от представяне на скица –копие и схема от кадастралната карта на процесния имот. Действително разпоредбата на чл.6 от ПВп се намира в раздела, касаещ вписване на актове относно недвижими имоти. Съгласно чл.77 от ЗКИР обаче , всяка молба за вписване в имотния регистър трябва да съдържа освен описание на недвижимия имот, така също и идентификатор на недвижимия имот от кадастъра и партиден номер. В чл.77,ал.2 се съдържа изискване към молбата за вписване да се прилага скица- копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър, а за самостоятелен обект в сграда – и схема.

Видно от материалите по делото, към молбата на частния съдебен изпълнител за вписване на възбрана е приложено копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, което е разпечатка от електронната страница на АГКК. В него липсват някои от основните реквизити за схемите, посочени в чл.33, ал.1, т.1-12 от Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, и по-специално т.11 датата и името на длъжностното лице, изработило схемата; т.12 име и подпис на началника на службата по кадастъра и печат.

Предвид гореизложеното съдът намира предявената жалба за неоснователна, а обжалваният акт за правилен и законосъобразен.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 156 от 18.10.2010г. на съдия по вписванията при Районен съд – Н., с което е отказано да се извърши вписване на молба на ЧСИ И. Б., с рег.№ *** на КЧСИ за налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на Щ. И. Г.

пределението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок от връчването му по реда на чл.274, ал.3 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:потвърдено с определение на ВКС


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 07 Юли 2011, 21:03 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № ІІІ -
05.01.2011 год.
гр. Бургас

Бургаски окръжен съд, трети граждански състав, въззивно отделение, на пети януари през две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Р. П.
ЧЛЕНОВЕ : К. П.
К. Л.

като разгледа докладваното от съдия К. П.

ч. гр.дело номер 2205 по описа за 2010 година , за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.577, вр. чл.569 т.5 от ГПК , вр. чл. чл.274 и сл. от ГПК .

Постъпила е частна жалба от Частен съдебен изпълнител Л.Т. , рег. № 7** в КЧСИ , с район на действие – Д. окръжен съд, срещу определение № 188 / 07.12.2010 год. на съдия по вписванията при Районен съд – Н., с което е отказано вписване по искане на Частен съдебен изпълнител Л.Т., рег. № 7** в КЧСИ , с район на действие – Д. окръжен съд, на възбрана върху недвижими имоти собствени на „Е.-4” ЕООД . В частната жалба се твърди , че отказа за вписване на възбрана е незаконосъобразен, тъй като са налице изискуемите по закон предпоставки за извършване на вписването, твърди се, че разпоредбата на чл.6 ал.3 от Правилника за вписванията е неприложима, тъй като са налице специални правила по чл.23 и сл. от Правилника за вписванията, които са изпълнени, иска се отмяна на обжалвания отказ и постановяване на вписване на исканата възбрана. Към частната жалба са приложени за сведение копия от определение на Б. апелативен съд по ч.гр.д. № 69 / 2009 год. и няколко определения на различни окръжни съдилища по сходни казуси .

Приложено е становище по частната жалба от съдията по вписванията постановил обжалвания отказ, моли частната жалба като неоснователна да бъде оставена без уважение, представя копие от определение на Б. окръжен съд по ч.гр.д. № 293 / 2010 год. – влязло в сила .

Бургаският окръжен съд, като взе предвид постъпилата частна жалба и приложените доказателства, намира следното:

Тъй като по преписката липсват доказателства за това, кога отказа е бил съобщен на частния жалбоподател, съдът намира, че частната жалба е подадена в срок, от легитимирано лице и е допустима .

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна .

Охранителното производство е започнало по постъпило в службата по вписванията - Н. искане от Частен съдебен изпълнител Л.Т., рег. № 7** в КЧСИ, с район на действие – Д. окръжен съд за вписване на възбрана върху седемнадесет недвижими имота собствени на „Е.-4” ЕООД гр.Н., ул. ”Х.К.” № ** – длъжник по изпълнително дело № 20**7**0400*39 по описа на същия Ч.С.И., образувано въз основа на изпълнителен лист издаден в полза на взискателя – Р. Б. ЕАД. Към искането са приложени копия от разпечатки от програмен продукт ИКАР, представляващи графични изображения на недвижимите имоти по отношение на които се иска вписване на възбрана. Искането отговаря на изискванията по чл.26 от Правилника за вписванията, като спорът е относно това, дали това са единствените изисквания за извършване на вписването или са налице и други такива, непосочени в чл.26 от Правилника за вписванията.

Закона за кадастъра и имотния регистър предвижда създаване на имотен регистър, който съгласно чл. 73 от същия закон се въвежда за съответните съдебни райони със заповед на Министъра на правосъдието. Не се спори, че за съдебния район, в който се намират процесните недвижими имоти, не е въведен имотния регистър, поради което на осн. чл.74 от ЗКИР, вписванията се извършват по досегашния ред – т.е. съгласно правилата на Правилника за вписванията.

Не може да бъде споделено становището на частния жалбоподател, че изискванията на чл.26 от Правилника за вписванията са единствените, които следва да бъдат изпълнени за да бъде вписана исканата възбрана.

Действително в раздел V от Правилника за вписванията са въведени специални правила за вписване на възбрани и други обезпечения. Тези специални правила са приложими, но те не отменят общите изисквания за вписване на актове относно недвижими имоти предвидени в раздел ІІ, освен ако такава отмяна изрично не е предвидена. Вписването на възбрана има характера на вписване на акт относно недвижим имот и предвидените специални правила за такова вписване по чл.26 от Правилника за вписванията само допълват общите – т.е. предвиждат допълнителни изисквания към вече посочените в правилника.

Съгласно общите изисквания за вписване на актове относно недвижимите имоти, предвидени в чл.6 от Правилника за вписванията, и по – специално съгласно чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията е посочено, че когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като в тези случаи към акта се прилага и скица – копие от кадастралната карта. Не се спори, че за района, в който се намират процесните недвижими имоти е одобрена кадастрална карта, поради което изискването на чл.6 ал.3 от Правилника за вписвания относно представяне на скица, трябва да бъде изпълнено. В случая не са приложени такива скици - представените графични изображения не са скици по смисъла на закона, поради което не са изпълнени всички изисквания на закона и е налице основание за отказ за вписване по чл.32а от Правилника за вписванията.

Ето защо като е стигнал до извод за отказ за исканото вписване, съдията по вписванията е постановил правилно определение, което следва да бъде потвърдено от настоящия съд.

Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд,

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 188 / 07.12.2010 год. на съдия по вписванията при Районен съд – Н., с което е отказано вписване по искане на Частен съдебен изпълнител Л.Т., рег. № 7** в КЧСИ, с район на действие – Д. окръжен съд, на възбрана върху недвижими имоти собствени на „Е.-4” ЕООД .

Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от него на частния жалбоподател, пред Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 14:46 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 24.06.2011 година, гр.Б.


Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, на двадесет и четвърти юни две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЯРА КАМБУРОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛЯ БЕЛЕВА
2. мл.с.МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от съдията М. Стаматов частно гражданско дело № 983 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ал.1 във вр. чл. 274 и сл. от ГПК
Образувано е по повод на два броя частни жалби подадени от ЧСИ Н.М., рег. № 841 на КЧСИ и „А.Л.Б” АД ЕИК ********* със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „Р.” №*, представлявано от С.Т.К. против определение № 52 от 17.03.2011г. на Съдия по вписванията при РС - гр.Б., с което е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот находящ се в гр. Б., представляващ офис № 7 в сграда с идентификатор 07079.621.75.1, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.621.75.
Жалбоподателите изразяват доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното определение, като считат, че в част V от ПВ не е предвидено изискване да се представят скици - копия от кадастралната карти или удостоверение от СГКК за липса на идентификатор за поземления имот по отношение на който се иска вписване. Сочат, че липсата на подпис върху представеното към молбата за вписване преводно нареждане за заплатена държавна такса по сметката на СВ - Бургас, не се отразява на редовността на извършеното плащане на изискуемата държавана такса, тъй като платежния документ има печат и уникален индентификационен номер. Молят определението да бъде отменено.
Бургаският окръжен съд, след като взе предвид изложеното в частните жалби, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частаната жалба, подадена от ЧСИ Н.М., рег. № 841 на КЧСИ е процесуално недопустима. Производството по вписване на възбрана е охранително. Съгласно общото правило на чл. 531 от ГПК, то започва с писмена молба от заинтересованото лице. Съобразно чл.572 от ГПК, който определя страните в нотариалното производство, но следва да бъде прилаган и за всяко друго охранително производство това е лицето, от чието име се иска извършване на действието. Вярно е, че съгласно чл.26 от ПВ, възбраната върху недвижим имот, върху който е обърнато взискването, се вписва по искане на съдия изпълнителя, но това не го прави заинтересовано лице по смисъла на чл. 531 от ГПК. Такова лице е единствено взискателят, от чието име се прави искането за вписване на възбрана и съответно само той е процесуално легитимиран да обжалва отказа на съдията по вписванията. В този смисъл е и практиката на ВКС – пр. определение № 56/14.02.2011г. по ч.гр.д. 14/2011г. на ВКС, определение № 215/26.05.2011г. по ч.гр.д. 103/2011г. От гореизложеното следва, че жалбата, подадена от ЧСИ Н.М., е процесуално недопустима, тъй като осъществява право, с което в охранителното производство по вписване разполага само взискателя. Поради това, настоящия съдебен състав счита, че тази частна жалба следва да бъде оставена без разглеждане.
Частната жалба на „А.Л.Б” АД е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК, от надлежна страна и пред надлежна инстанция, отговаря на изискванията за редовност по чл. 275. ал.2 във вр. чл. 260 и чл. 261 от ГПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
На 17.03.2011г. в АВ при СВ към РС – гр.Б., постъпила молба с вх. № 1888/17.03.2011г. от ЧСИ Н.М., рег. № 841 на КЧСИ, район на действие СГС за вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника по изп. дело № 20118410400130 „ВИ” ЕООД, ЕИК 147022531, представляващ самостоятелен обект офис № 7 в сграда с идентификатор 07079.621.75.1, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.621.75. Към молбата било приложено искане за налагане на възбрана върху цитирания имот, ксерокопие на нотариален акт № 197, т. ІХ, н.д. 1642/21.142.2007г. на нотариус А.Д. рег. № 285 на НК, в който е обективиран договор за продажба на процесния обект, ксерокопие на искане от ЧСИ Н.М. до СГКК- гр.Б. за издаване скици на два броя апартаменти и офиси № 6 и № 7 в сграда с идентификатор 07079.621.75.1, ксерокопие от писмо на СГКК- гр.Б. изх. № 94-3634-02-10-4302/23.02.2011г, с което се уведомява ЧСИ Н.М., че посочените в писмото самостоятелни обекти офис № 6 и офис № 7 в сграда с идентификатор 07079.621.75.1 не могат да бъдат идентифицирани, както и два броя вносни бележки с УИН 201103080099700113149 за заплащане на такса за вписване на възбрана.
С обжалваното определение съдия по вписванията като констатирал, че липсва подпис върху документа за внесена държавна такса, както и че неприлагането на писмото от СГКК – гр.Б. удостоверяващо липсата на идентификатори за имотите, върху които се иска вписване на законна ипотека в оригинал или заверено копие, противоречи на чл. 6 ал.3 от ПВ, отказал да извърши исканото вписване.
Създаването на имотен регистър и правната му уредба са регламентирани с разпоредбите на Част трета - чл. 58а до чл. 93 от ЗКИР, озаглавена „ Имотен регистър”. В чл. 73 ал. 1 от ЗКИР е посочено „Министърът на правосъдието след изготвянето на партидите на недвижимите имоти за целия съдебен район издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за съответния съдебен район. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник"”, а съобразно чл. 74 от ЗКИР „...до обнародването на заповедта по чл. 73, ал. 1 вписванията се извършват по досегашния ред...”. Гореизложеното и служебно известния на съда факт, че за съдебния район на гр.Б. липсва въведен по посочения законоустановен ред имотен регистър, обуславя заключението, че в случая е меродавна единствено процедурата по вписване на подлежащите на вписване актове, приложима до приемането на ЗКИР. На основание чл. 116 ЗС тази процедура е уредена с Правилника за вписванията. Съобразно разпоредбата на чл. 26 ПВ искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана следва да съдържа данните, посочени в чл. 24 т. ”а” – т. „в” от ПВ. Нормата на т.”в” от чл. 24 урежда изискуемото описание на имота, който се поставя под възбрана, като препраща към чл. 6 ал.1 б. „в” от ПВ, който гласи „описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;”. В чл. 6 ал.3 ПВ е посочено, че „когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.” Данните по чл. 60 т.1 – т. 7 от ЗКИР са: „идентификаторът; видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда; адресът; границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда); площта в квадратни метри или в декари; предназначението на имота; етажността на сградата;” Предвид чл. 6 ал.1 б. „в” от ПВ е единствената разпоредба в чл. 6 ал.1 – ал.2 от ПВ, която регламентира описание и индивидуализация на имоти, и след структурното, граматическото и смисловото тълкуване на цитираните норми, настоящия съдебен състав достигна до извода, че чл. 6 ал.3 ПВ при определно условие - недвижимият имот да се намира в район с одобрена кадастрална карта, дерогира приложението на при описанието на недвижимите имоти, като на основание чл. 26 вр. чл. 24 т.”в” следва да се прилага и по отношение на искането за налагане на възбрана. В настоящия казус имота попада в район с одобрена кадасастрална карта - гр.Б., което обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя и в подкрепа на което е наличието на идентификатори за поземления имот и сградата, в която се намира процесния самостоятелен обект – офис № 7. В чл. 6 ал. 3 изр. 2 от ПВ е посочено изричното изискване, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта към подлежащия на вписване акт да се приложи и скица - копие от кадастралната карта, която съгласно чл. 55 ал.3 т.1 от ЗКИР представлява вид писмена справка с кадастрални данни, изготвена от АГКК. Предвид това съда счита, че скицата - копие по чл. 6 ал. 3 изр. 2 от ПВ вр. чл. чл. 55 ал.3 т.1 от ЗКИР има характера на официален документ по смисъла на чл. 178 ГПК и като такъв, за да има доказателствена сила следва да бъде приложен в оригинал или официално заверен препис. В хипотезата, когато СГКК е в невъзможност да издаде горепосочената скица-копие, какъвто е и настоящия случай, установяването на това обстоятелство следва да бъде извършено от молителя, чрез представянето на съответен документ от СГКК (писмо, удостоверение), в което да са изложени причините за това. Изложените по-горе мотиви за правния характер на скицата важат и за документа, който удостоверява невъзможността да бъде издадена такава скица. Приложеното към молбата за вписване на възбрана писмо от СГКК – гр.Б. с изх. № 94-3634-02-10-4302/23.02.2011г., не е в оригинал или официално заверен препис, което обосновава извода, че изискването на чл. 6 ал. 3 изр. 2 ПВ не е спазено, като това обстоятелство не се оспорва от жалбоподателя и се потвърждава от съдържанието на молбата на ЧСИ Н.М. за вписване на възбрана, където за приложените към нея документи под т.4 е посочено „ксерокопие на писмо то СГКК- гр.Б.”.
Второто основание за постановения отказ не се споделя от настоящия съдебен състав, тъй като видно от представеното преводно нареждане/вносна бележка, то е получено в „Б.Дл” АД служебно по електронен път, регистрирано е с уникален идентификационен номер, поради което подписите на касиер и наредител не са необходими за неговата редовност.
По изложените съображения настоящия съдебен състав счита, че съдията по вписвания, след като е констатирал, че подадената пред него молба за вписване на възбрана, не отговаря на изискванията на чл.6 ал.3 изр. 2 от ПВ, правилно и законосъобразно на основание чл. 32а ал. 1 от ПВ е постановил обжалваното определение за отказ, поради което то следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима частна жалба, подадена от ЧСИ Н.М., рег. № 841 на КЧСИ против определение № 52 от 17.03.2011г. на Съдия по вписванията при РС - гр.Б., с което е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот находящ се в гр.Б., представляващ офис № 7 в сграда с идентификатор 07079.621.75.1, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.621.75.
ПОТВЪРЖДАВА Определение № 52 от 17.03.2011г. на Съдия по вписвания при РС – гр.Б., с което е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот находящ се в гр.Б., представляващ офис № 7 в сграда с идентификатор 07079.621.75.1, построена в поземлен имот с идентификатор 07079.621.75 поискано с молба вх. рег. № 1888/17.03.2011 г. на АВ–Служба по вписванията - гр.Б..
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- прилагане чл. 6, ал. 3 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2011, 15:02 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 30.05.2011 Година Град Бургас
Бургаски Окръжен съд Трети състав
На тридесети май Година 2011
В закрито съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Парашкевов
ЧЛЕНОВЕ: 1. Калина Пенева
2. Кремена Лазарова
Съдебни заседатели

Секретар
Прокурор
като разгледа докладваното от съдия Кр.Лазарова
частно гражданско дело номер 814 по описа за 2011 година, съобрази следното:
Производството по делото е образувано по частна жалба от ЧСИ Д.В.В. рег.№ 861 на КЧСИ с район на действие – СГС, кантора: гр.С., ул. ”Хр.Б.” № ** против определение № 40 от 06.04.11г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията към АВп при НРС, с което е отказано вписването на възбрана, входирана в Служба по вписванията гр.Несебър под № 1833/06.04.11г., поради липса на кадастрална скица в оригинал или заверен препис от СГКК – Бургас за недвижимия имот, предмет на възбраната и описание на имота по неговите граници. Твърди, че определението не е правилно по подробно изложените в жалбата мотиви. Моли за отмяната му. Ангажира писмени доказателства – по-конкретно прилага практика на съдилища в страната в защита на тезата си за неправилност на атакувания акт.
По делото е приложено становище на Съдията по вписванията при НРС с подробно обосновани основания за така постановения отказ.
Жалбата е подадена в срока по чл.275 ГПК вр. с чл.577 ГПК, от легитимирано лице и е допустима.
Съдът, като взе предвид доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие от фактическа и правна страна следното:
Видно от приложената преписка, на 06.04.11г. в АВп, Служба по вписванията при НРС е депозирана молба от ЧСИ Д.В.В. с искане за вписване на наложената с постановление по изп.д.№ 20108610400456/2010 г. на същия ЧСИ възбрана върху подробно описания в молбата недвижим имот, собственост на длъжника по цитираното изпълнително дело. Възбраната е наложена като обезпечение на вземането на Банка „ДСК” АД. Към молбата не е приложена схема от КК с данни от КРНИ за съответния имот, нито скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралните регистри, липсва и описание по граници на поземления имот, в който се намира сградата, чийто тавански етаж е предмет на възбраната.
При това положение Съдията по вписвания е постановил атакувания отказ.
Спорно е по делото дали в случая е приложим чл.77, ал.2, т.1 ЗКИР или е приложима нормата на чл. 26 ПВп, препращаща към тази на чл.24, б.”а” – „в” и чл.6, ал.1, б.”в” от Правилника, а те не изискват изрично при вписване на възбрана да се прилага скица-копие от КК.
За да се отговори на поставения въпрос, следва на първо място да се изследва дали е налице противоречие между разпоредбата на чл.77 ЗКИР и цитираните норми на ПВп и в случай, че отговорът на въпроса е положителен – да се прецени каква е функционалната зависимост между двата нормативни акта – дали правилата на ПВп изключват разпоредбата на чл.77 ЗКИР.
Бургаският Окръжен Съд приема следното: ЗКИР урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър – чл.1 от закона. Съгласно чл.2 ЗКИР „Кадастър е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от този закон ред”, а „Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти. В имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване” – чл.3 с.з.
Вписването от своя страна дава гласност на подлежащите на вписване актове по начина, предвиден в Правилника за вписванията.
Двата нормативни акта съдържат указания относно техническата дейност по вписване в имотните регистри, но не може да се каже, че правилата на ПВп са насочени към отделна група от случаи в рамките на един род случаи, а ЗКИР урежда целия вид фактически състави. Ето защо не може и да се твърди, че правилата на Правилника за вписванията се отнасят към тези на ЗКИР като специални към общи. Затова не може да се обсъжда правилото, че разпоредбите на специалния закон изключват тези на общия.
Тогава следва да бъде зачетен рангът на нормативния акт. Безспорно законът е този от по-висок ранг и правилата на подзаконовия акт от по-ниска степен не следва да му противоречат или при положение, че това се случи – следва да се зачете по-високата по степен норма.
Чл.6, ал.1 ПВп съдържа подробно и изчерпателно изброяване на реквизитите на подлежащите на вписване актове. Алинея трета на същата разпоредба гласи: „Когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.”
Тук възниква и спорния въпрос – съгласно чл.26 ПВп „Възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден”.
Разпоредбите на чл.24, б.”а – в” ПВп гласят: „Възбрана за обезпечение на иск се вписва, като се представи заповедта за налагането й и препис от нея.
Заповедта трябва да съдържа:
а) (изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г.) описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана;
б) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г.) данните, посочени в чл. 6, ал. 1, буква "а", на кредитора и длъжника;
в) размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната, или указване, че искът е за собственост на самия имот”.
Видно е, че няма препратка към цитираната разпоредба на чл.6, ал.3 ПВп, а от друга страна чл.77, ал.2, т.1 ЗКИР постановява: „(2) Към молбата се прилагат:
1. скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда - и схема; когато подлежащият на вписване акт предполага формиране на нови имоти, се прилага и скица-копие от изменените по реда на чл. 54, ал. 1 кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти”.
При гореизложените съждения съдът приема, че е налице противоречие между Закона и Правилника за вписванията, което следва да бъде разрешено в полза на закона.
Освен това разпоредбата на чл.25, вр. с чл.24, б.”а” ПВп препраща към чл.6, ал.1, б.”в” ПВп, който съдържа изрично изискване за описание на имота по граници.
Изложеното мотивира съда да заключи, че жалбата против постановения акт на Съдията по вписванията е неоснователна и следва да бъдат отхвърлена.
Мотивиран от това БОС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 40 от 06.04.11г. на Съдията по вписванията при Служба по вписванията към АВп при НРС, с която е отказано вписването на възбрана, входирана в Служба по вписванията гр.Несебър под № 1833/06.04.11г. от ЧСИ Д.В.В. рег.№ 861 на КЧСИ с район на действие – СГС, кантора: гр.С., ул.”Хр.Б.” № **.
Определението подлежи на обжалване в 1-седмичен срок от връчване на препис от него на страната пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- чл. 6, ал. 3 ПВ - кадастрална скица+ БД
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 11:04 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ II- 24.01.2011 година град Бургас

Бургаският окръжен съд, втори въззивен граждански състав, в закрито заседание на 24 януари през две хиляди и единадесета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ТЕМЕЛКОВА
ЧЛЕНОВЕ:ДАНИЕЛА МИХОВА
ТАНЯ РУСЕВА-МАРКОВА


като разгледа докладваното от съдията Темелкова частно гражданско дело № 33 по описа за 2011 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.577 ГПК.
Постъпила е частна жалба от „Райфайзенбанк България” ЕАД гр.С. срещу определение №188/07.12.2010г на съдията по вписванията при Районен съд Несебър ,с което е отказано вписване по искане на ЧСИ Л. Т. за вписване на възбрана върху недвижим имот ,собственост на „Евробилд -4” ЕООД .В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на постановения отказ ,като се прави искане той да бъде отменен и да бъде постановено вписване на възбраната или евентуално да се укаже на съдията по вписвания да остави заявлението на ЧСИ без движение ,като даде подходящ срок на молителя да приложи необходимите документи.
Видно от приложеното становище на съдията по вписванията, определението му, с което е постановен отказ е изпратено само на ЧСИ Л. Т., която го е обжалвала и по тази жалба има образувано дело пред БОС – ч.гр.д.№2205/2010г.Това означава ,че тъй като на жалбоподателят не е връчено определението, жалбата му следва да се счита подадена в преклузивния едноседмичен срок-чл.577,ал.1 и чл.275,ал.1 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл.32а ,ал.4 от Правилника за вписванията определението на съдията по вписванията ,с което е отказано вписване на определен акт се връчва срещу подпис на заинтересованото лице . По реда на чл.577 ГПК заинтересованото лице има право да обжалва с частна жалба отказа пред окръжния съд. Цитираната разпоредба не ограничава кръга от лицата ,имащи право да обжалват отказа ,като този кръг се определя с оглед наличието на правен интерес от обжалването. Кръгът от заинтересовани лица следва да бъде определен с оглед вида на представения за вписване акт. Съгласно разпоредбата на чл.26 от ПВ вписване на възбрана върху недвижим имот ,срещу който е обърнато взискането става по молба на съдебния изпълнител. Това обаче не означава ,че взискателят /както е в настоящия случай/ няма правен интерес да атакува отказа да се впише възбраната ,тъй като той има правен интерес от обезпечаване за започналото принудително изпълнение. Според настоящия състав както ЧСИ ,по чието искане е започнало производството по вписване ,така и взискателят ,който има интерес от вписването на възбраната върху имот, собственост на длъжника могат да обжалват отказа на съдията по вписванията, поради което съдът намира жалбата за допустима.
Разгледана по същество е неоснователна:
Охранителното производство е започнало по постъпило в службата по вписванията - Несебър искане от Частен съдебен изпълнител Л.Т. , рег. № * в КЧСИ , с район на действие – Добрички окръжен съд за вписване на възбрана върху деветнадесет недвижими имота собствени на „Евробилд-4” ЕООД гр. Н. , ул.”****” № * – длъжник по изпълнително дело № 20097370400839 по описа на същия ЧСИ, образувано въз основа на изпълнителен лист издаден в полза на взискателя – „Райфайзенбанк България „ ЕАД . Към искането са приложени копия от разпечатки от програмен продукт ИКАР , представляващи графични изображения на недвижимите имоти, по отношение на които се иска вписване на възбрана .Спорът е относно това дали към искането за вписване на възбрана следва да се прилага оригинална скица - извадка от кадастралната карта ,при одобрена такава за съответното населено място. Не може да бъде споделено становището на частния жалбоподател , че изискванията на чл.26 от Правилника за вписванията са единствените , които следва да бъдат изпълнени, за да бъде вписана исканата възбрана. Действително в раздел V от Правилника за вписванията са въведени специални правила за вписване на възбрани и други обезпечения . Тези специални правила са приложими , но те не отменят общите изисквания за вписване на актове относно недвижими имоти, предвидени в раздел ІІ , освен ако такава отмяна изрично не е предвидена. Вписването на възбрана има характера на вписване на акт относно недвижим имот и предвидените специални правила за такова вписване по чл.26 от Правилника за вписванията само допълват общите – т.е. предвиждат допълнителни изисквания към вече посочените в правилника .
В общите изисквания за вписване на актове относно недвижимите имоти , предвидени в чл.6 от Правилника за вписванията , и по – специално в чл.6 ал.3 от Правилника за вписванията е посочено, че когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта , описанията се извършват съобразно данните по чл.60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър , като в тези случаи към акта се прилага и скица – копие от кадастралната карта . Не се спори , че за района , в който се намират процесните недвижими имоти е одобрена кадастрална карта , поради което изискването на чл.6 ал.3 от Правилника за вписвания относно представяне на скица , трябва да бъде изпълнено . В случая не са приложени такива скици - представените графични изображения не са скици по смисъла на закона , поради което не са изпълнени всички изисквания на закона и е налице основание за отказ за вписване по чл.32а от Правилника за вписванията .
Ето защо като е стигнал до извод за отказ за исканото вписване , съдията по вписванията е постановил правилно определение , което следва да бъде потвърдено от настоящия съд .
Що се отнася до евентуалното искане на жалбоподателя да се отмени отказа и да се укаже на съдията по вписвания да остави заявлението без движение ,като даде срок на ЧСИ да представи исканите скици ,то същото е неоснователно. Това е така с оглед на разпоредбата на чл.32а ,ал.1 от ПВ, съобразно която в случай, че записаният във входящия регистър акт не отговаря на изискванията на закона или е неподлежащ на вписване, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ. В ПВ липсва разпоредба, която да задължава съдията по вписванията да оставя без движение молбите за вписване и да дава указания на молителите какви още документи следва да представят пред него, за да е допустимо вписването- Определение № 638 от 16.11.2009 г. на ВКС по ч. гр. д. № 516/2009 г., I г. о., ГК. Няма предвидена възможност за оставяне на заявлението за вписване без движение и защото съдията по вписвания е длъжен да се произнесе незабавно в рамките на работния ден-чл.30 ПВ. Следователно, изискването, постановено с горепосочената разпоредба за незабавно вписване на акта, не предполага никаква възможност за прилагане на предвиденото за исковото производство, в хипотезата на чл. 129 от ГПК. Посоченото като общо правилно в чл. 540 от ГПК, на който са се позовава жалбоподателя, уреждат общото приложение на правилата на исковото производство при охранителното производство. Тази хипотеза би могла да бъде налице, само при липса на правила, изрично уреждащи развитието на охранителното производство, като в случая такива правила, на които съдията по вписванията се подчинява са предвидени в Правилника за впиванията- определение № 260 от 16.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 221/2009г и др.

Мотивиран от горното Бургаският окръжен съд ,


О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Райфайзенбанк България „ ЕАД против определение № 188 / 07.12.2010 год. на съдия по вписванията при Районен съд – Несебър , с което е отказано вписване по искане на Частен съдебен изпълнител Л. Т. , рег. № * в КЧСИ , с район на действие – Добрички окръжен съд, на възбрана върху недвижими имоти собствени на „Евробилд-4” ЕООД .
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от него на частния жалбоподател пред Върховния касационен съд .


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- чл. 6, ал. 3 ПВ - кадастрална скица
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 12:04 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 24.06.2011 година, гр. Бургас

Бургаският окръжен съд, гражданска колегия, на двадесет и четвърти юни две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в следния състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЯРА КАМБУРОВА
ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛЯ БЕЛЕВА
2. мл.с.МАРТИН СТАМАТОВ

като разгледа докладваното от съдията М. Стаматов частно гражданско дело № 57 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ал.1 във вр. чл. 274 и сл. от ГПК
Образувано е по повод на частна жалба с вх. № 395/12.01.2011г. по описа на БОС, подадена от адв. К.Н. като пълномощник на Е.М.Д., против определение № 235 от 06.12.2010г. на Съдия по вписванията при РС - гр. Бургас, с което е постановен отказ за вписване на искане за налагане на възбрана с вх. № 11535/06.12.2010г. Делото е висящо пред настоящата инстанция за втори път след като постановеното по него определение, с което горепосочената жалба била оставена без разглеждане е отменено с определение № 215/26.05.2011г. постановено по ч.гр.д. № 103/2011г. по описа на ВКС и жалбата е върната на БОС за разглеждането й по същество.
Жалбоподателят е изложил доводи за незаконосъобразност и неправилност на атакуваното определение на Съдията по вписвания, като счита, че в чл. 24 б. „ а” от ПВ, който регламентира производството по вписване на възбрана, липсва изискване за представянето на скица-копие от кадастралната карта или препратка към разпоредбата на чл. 6 ал.3 от ПВ, поради което непредставянето им не е порок. Сочи, че съобразно разпоредбата на чл. 74 ал. 1 ЗКИР -в сила от 01.01.2001г., до обнародването на заповед на министъра на правосъдието по чл. 73 ал.1 от ЗКИР, вписванията се извършват по досегашния ред, което изключва приложимостта на чл.6 ал.3 от ПВ, който е обнародван в ДВ бр. 36/30.04.2004г. Моли обжалваното определение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което бъде допуснато вписване на исканата възбрана.
По делото е постъпило становище от съдията по вписванията, в които излага доводи за неоснователност на жалбата. Счита, че чл. 6 от ПВ урежда съдържанието на всички подлежащи на вписване актове, какъвто е и налагането на възбрана, което се осъществява с вписването й. Сочи, че разпоредбата на чл. 74 ал.1 ЗКИР касае единствено принципа за водене на партидите на недвижимите имоти – досегашния ред уреден в ПВ регламентира поименни партиди, а този уреден в ЗКИР поимотни.
Бургаският окръжен съд, след като взе предвид частната жалба, мотивите на съдията по вписванията, събраните по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 от ГПК и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
На 06.12.2010г. в АВ при СВ към РС – гр. Бургас, била входирана молба от ЧСИ Николай Георгиев, рег. № 716 на НКЧСИ, район на действие –ВРС за вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника по изп. дело 201071604000645 Алекси Димитров Алексиев, находящ се в гр. Бургас с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на изп. директор на АГКК, 07079.607.108.1.8, за обезпечаване вземането на взискателя Е.М.Д. в общ размер на 55969.86лв.
С обжалваното определение съдия по вписванията приел, че неприлагането на скици, издадени от АГКК за поземлените имоти, върху които се иска вписване на наложена от ЧСИ възбрана, противоречи на чл. 6 ал. 3 изр. второ от ПВ, поради което отказал да извърши исканото вписване.
От значение за изхода на настоящото дело е, да се определи приложимостта на чл. 6, ал. 3 от Правилника за вписванията в хипотезата на чл. 26 ПВ, след влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър и съотношението между нормите на цитираните законов и подзаконов нормативни актове. Посоченото в жалбата определение на ВКС е неотносимо, тъй като с него върховния съд е оставил без разглеждане жалбата, като не се е произнесъл по посочените в нея въпроси, релевантни и за процесния казус.
Създаването на имотен регистър и правната му уредба са регламентирани с разпоредбите на Част Трета - чл. 58а до чл. 93 от ЗКИР, озаглавена „ Имотен регистър”. В чл. 73 ал. 1 от ЗКИР е посочено „Министърът на правосъдието след изготвянето на партидите на недвижимите имоти за целия съдебен район издава заповед, с която обявява въвеждането на имотния регистър за съответния съдебен район. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник"”, а съобразно чл. 74 от ЗКИР „...до обнародването на заповедта по чл. 73, ал. 1 вписванията се извършват по досегашния ред...”. Гореизложеното и служебно известния на съда факт, че за съдебния район на гр. Бургас липсва въведен по посочения законоустановен ред имотен регистър, обуславя заключението, че в случая е меродавна единствено процедурата по вписване на подлежащите на вписване актове, приложима до приемането на ЗКИР. На основание чл. 116 ЗС тази процедура е уредена с Правилника за вписванията. Съобразно разпоредбата на чл. 26 ПВ искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана следва да съдържа данните, посочени в чл. 24 т. ”а” – т. „в” от ПВ. Нормата на т.”в” от чл. 24 урежда изискуемото описание на имота, който се поставя под възбрана, като препраща към чл. 6 ал.1 б. „в” от ПВ, който гласи „описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите;”. Това е единствената разпоредба в чл. 6 ал.1 – ал.2 от ПВ, която регламентира описание и индивидуализация на имоти. В чл. 6 ал.3 ПВ е посочено, че „когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60 т.1-7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.” Данните по чл. 60 т.1 – т. 7 от ЗКИР са: „идентификаторът; видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда; адресът; границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда); площта в квадратни метри или в декари; предназначението на имота; етажността на сградата;” Предвид изложеното, и след структурното, граматическото и смисловото тълкуване на тези норми, настоящия съдебен състав достигна до извода, че чл. 6 ал.3 ПВ при определно условие - недвижимият имот да се намира в район с одобрена кадастрална карта, дерогира приложението на чл. 6 ал.1 б. „в” от ПВ при описанието на недвижимите имоти, като на основание чл. 26 вр. чл. 24 т.”в” следва да се прилага и по отношение на искането за налагане на възбрана. Процесния имот се намира в район с одобрена кадастрална карта - гр. Бургас, което е видно и от посочения в искането за вписване идентификатор на процесния имот. В чл. 6 ал. 3 изр. 2 от ПВ е посочено изричното изискване, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта към подлежащия на вписване акт да се приложи и скица-копие от кадастралната карта, която съгласно чл. 55 ал.3 т.1 от ЗКИР представлява вид писмена справка с кадастрални данни, изготвена от АГКК. В настоящия случай към молбата за вписване на възбрана, не е приложена такава скица, по което обстоятелство не се спори. БОС не споделя тълкуването на жалбоподателя, според което използваното в разпоредбата на чл. 74 ал.1 ЗКИР - в сила от 01.01.2001г. понятие „досегашния ред” изключва приложението на измененията и допълненията в нормите на Правилника за вписванията, извършени след тази дата. Според съда използаното понятие „ред” има правното значение на процедура или съвкупност от правила, регламентиращи начина (според използвания в чл. 116 ЗС термин), по който следва да се извършват вписванията. Бланкетната разпоредба на чл. 74 ал.1 ЗКИР препраща не към отделни действащи към момента на влизането й – 01.01.2001г. правила /норми/ за вписване, а към действащита към момента процедура (ред, начин) на вписване, регламентиран в съответния нормативен акт. В случая не се спори, че приложим към него момент е бил Правилника за вписванията, който се състои от съвкупност от правни норми, част от които регламентират и процедурата за вписване на подлежащите на вписване актове. При наличието на разпоредба от друг нормативен акт, препращаща към реда за вписване, указан в Правилника за вписванията, не следва и не е правилно този ред да се разглежда според редакцията му към момента, в който е влязла в сила бланкетната норма. След като уредения с ПВ ред за вписване не е отменен, но е претърпял промени (след посочената дата 01.01.2001г. той е изменян и допълван още четири пъти), при всяко вписване ще е релевантна тази редакция на съвкупността от всички съставляващи го норми, която е действала при подаване на молбата за вписване. От изложеното следва, че под „досегашния ред” следва да се разбира уредената с Правилника за вписвания процедура за вписване в нейната съвкупност и динамика, част от която след влизането й в сила е и нормата на чл. 6 ал. 3 от Правилника, която съвкупност ще се дерогира също така изцяло, едва при настъпване на горепосоченото обстоятелство - издаването на заповед по чл. 73 ал.1 ЗКИР, след което меродавен ще бъде реда посочен в Глава Десета от ЗКИР „Вписвания в имотния регистър”. Досегашния и новия ред на вписване, не са в съотношение на допълване, а на алтернативност, като действието на единия изключва другия, поради което съставляващите ги норми не следва да се разглеждат поотделно или промените и допълненията в уредения с ПВ ред за вписване, действащ към 01.01.2001г., след тази дата да се възприемат като такива от предвидения в ЗКИР нов ред. Възприемането на противоположната теза – че чл. 6 ал. 3 и другите извършени след 01.01.2001г. изменения и допълнения в Правилника са част от новата процедура по вписвания, уредена с ЗКИР е неправилно и нелогично, тъй като би означавало, че в периода от влизането в сила на чл. 74 ал. 1 ЗКИР - 01.01.2001г. до влизането в сила на чл. 6 ал. 3 ПВ – 31.07.2004г., при наличието на обнародвана заповед по чл. 73 ал.1 ЗКИР е била законоустановена липса на регламентация за необходимото описание на имота в подлежащия на вписване акт и документите които следва да се приложат към него (изложеното важи и за отказа за вписване, уреден с Раздел Vа от ПВ, влязъл в сила едновременно с чл. 6 ал.3 ПВ и др.). Същевременно това би означавало да се приеме, че чл. 6 ал. 3 ПВ и понастоящем не следва да се прилага, поради липсата на заповеди за въвеждане на имотния регистър, не само в хипотезата на чл. 26 ПВ, но и за всички други видове вписвания посочени в този правилник, обуславяйки невъзможност предвидения със закон имотен регистър да бъде въведен на практика. Становище в този смисъл, не се възприема от настоящия съдебен състав, който предвид изложените съображения счита, че съдията по вписвания след като е констатирал, че подадената пред него молба за вписване на възбрана не отговаря на изискванията на чл.6 ал.3 изр. 2 от ПВ, правилно и законосъобразно на основание чл. 32а ал. 1 от ПВ е постановил обжалваното определение за отказ, поради което то следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Бургаският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 235 от 06.12.2010г. на Съдия по вписванията при РС - гр. Бургас, с което е постановен отказ за вписване на искане за налагане на възбрана с вх. № 11535/06.12.2010г. на АВ–Служба по вписванията - гр. Бургас.
Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- чл. 6, ал. 3 ПВ - кадастрална скица
Ново мнениеПубликувано на: 21 Окт 2011, 12:40 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ V-……… 18.01.2011 гр.Бургас

Бургаският окръжен съд, пети въззивен граждански състав,
на осемнадесети януари, година две хиляди и единадесета
в закрито заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА ЗЪБОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА УЗУНОВА
НЕВЕНА КОВАЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията Узунова
частно гражданско дело номер 2167 по описа за 2010 г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.577 вр.чл.275 и сл. от ГПК вр.с чл.26 от Правилника за вписванията образувано по частната жалба на ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ МИЛЕН БЪЗИНСКИ с рег.№838 с район на действие района на СГС против определението на Евгения Маджарова,съдия по вписванията при РС – гр.Несебър под № 186/06.12.2010г.,с което е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот,собственост на Л. А. Х. по искане на помощник частен съдебен изпълнител А. П. при ЧСИ Милен Бъзински.
Пред съдия по вписванията при НРС е било подадено искане за вписване на възбрана на ½ ид.част от недвижим имот,находящ се в с.Емона ,Бургаска област,собственост на Л. А. Х. за обезпечаване вземането на „Топлофикация София”ЕАД.Искането за вписване на възбрана е с правно основание чл.449 ал.2 ГПК вр.с чл.26 от Правилника за вписванията/ПВ/.
С атакуваното определение съдията по вписванията е постановил отказ за вписване на възбрана поради това,че в искането имотът не е описан съобразно изискванията на чл.6 ал.3 от ПВ и не е приложена скица-копие от кадастралната карта.
Жалбоподателят възразява срещу отказа за вписване,като сочи в жалбата си,че искането му съдържа всички изискуеми съгласно нормата на чл.26 от ПВ реквизити,в които не е предвидено да се посочва идентификатор на имота и/или прилагане на скица –копие от кадастрална карта. С настоящата жалба се иска отмяната на отказа с указания за извършване на действието по вписването.
Според БОС така постановеното определение на съдията по вписванията е правилно и законосъобразно. Нормата на чл.26 от ПВ гласи,че възбрана върху недвижим имот се вписва по искане на съдебния изпълнител,което се извършва с представяне на писмо в два еднообразни екземпляра.Искането следва да съдържа данните по чл.24 точки „а” до „в” от ПВ,както и номер на изпълнителното дело,дата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден. Съгласно чл.24 буква „а” от ПВ искането следва да съдържа описание на недвижимия имот съгласно чл.6 ал.1 буква „в” от ПВ,въвеждащ изисквания за съдържанието на искането досежно описанието на имота,за който се отнася: посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите. Нормата на чл.6 ал.3 от ПВ гласи,че когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и се прилага скица-копие от кадастралната карта.
При извършване на систематическо и логическо тълкуване на нормата на чл.6 ал.3 от ПВ се налага извод,че тя няма самостоятелно приложение,а е уточняваща и допълваща разпоредбата на чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ и въвежда допълнителни изисквания към описанието на имотите в случаите,когато се иска вписване на актове,отнасящи се за недвижими имоти в райони с одобрена кадастрална карта. Вярно е,че нормата на чл.26 от ПВ не препраща към чл.6 ал.3 от ПВ,но препращането към чл.6 ал.1 буква”в” от ПВ,включва и изпълнение на посочените в чл.6 ал.3 от ПВ специфични изисквания при описанието на имота,когато за района има одобрена кадастрална карта. Становището,че препращането следва да се възприема буквално като такова само към чл.6 ал.1 буква „в” от ПВ,според съда противоречи на логиката и разума на закона и би довело до затруднения при идентифицирането на имотите,както и до несигурност на гражданския оборот.
Няма спор по делото,че за село Емона,Бургаска област,където се намира недвижимия имот има одобрена със заповед № РД-1847/03.10.2005г.на изпълнителния директор на АК,обнародвана в ДВ бр.85/25.10.2005г.,поради което в искането за вписване на възбрана от ЧСИ е необходимо описанието на имота да съответства на изискванията на чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ,както и на тези,визирани в чл.6 ал.3 от ПВ.
От съдържанието на искането за вписване на възбрана е видно,че имотът е описан като УПИ ІV-** кв.12 по плана на село Емона,Бургаска обл.,урегулиран от 526 кв.м.,ведно с изградената в него сграда и подобрения,при граници: от две страни улица,УПИ VІ-**и УПИ V-**. Това описание не съдържа изискуемите съобразно чл.60 т.1 -7 от ЗКИР данни,няма и представена скица-копие от кадастралната карта,поради което правилно и в съответствие със закона съдията по вписванията е отказал да извърши вписване на искането за възбрана на така описания недвижим имот поради несъответствие с изискванията на чл.6 ал.3 от ПВ.

По гореизложените мотиви БОС достигна до извод,че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено,а частната жалба-оставена без уважение като неоснователна.
Мотивиран от горното , Бургаският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 186/06.12.2010г.,на съдията по вписванията при Районен съд гр.Несебър,с което е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот,собственост на Л. А. Х. по искане на помощник частен съдебен изпълнител А. П. при ЧСИ Милен Бъзински, рег.№838 с район на действие района на СГС.
Определението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя с частна жалба пред ВКС.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- чл. 6, ал. 3 ПВ - кадастрална скица
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 10:27 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 743 18.05.2010 година, гр.Бургас


Бургаският окръжен съд, граждански състав, на осемнадесети май през две хиляди и десета година, в закрито заседание в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариана Маринова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кирил Градев
2. мл.с. Асен Радев


като разгледа докладваното от мл. съдия А. Радев частно гражданско дело № 803 по описа за 2010 година, за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по реда на чл.577 във вр.с чл.274, ал.1, т.2 ГПК и е образувано по повод частна жалба от ЧСИ Б.П., рег.№ 777 на КЧСИ, район на действие – СГС, подадена против определение № 583а / 01.03.2010 год. на съдията по вписвания при Районен съд – гр.Бургас.
С обжалваното определение е отказано извършване на вписване на наложена от ЧСИ Б.П. по изп. дело № 20077770400006 / 2007 год. възбрана върху собствен на длъжника по изпълнителното дело К. Д. Б. апартамент – мезонет на ******* и ******* (*******) етаж в масивна жилищна сграда, находяща се в гр.Б., ж.к.”В.”, ул.”Ц. Б.” № **, целият с площ от 88.15 кв.м., при описани в постановлението за налагане на възбрана граници. За да откаже вписването, съдията по вписвания е приевл, че имотът, вписването на чиято възбрана се иска, се намира в район с одобрена кадастрална карта, а в постановлението за налагане на възбраната не са съобразени изискванията на чл.6, ал.3 ПВ във вр. с чл.60, т.1-7 ЗКИР, не са посочени идентификатори на имота и границите му, както и не е приложена схема на имота, издадена от АГКК.
В частната жалба се поддържа, че атакуваното определение е постановено при допуснати нарушения – неправилно е прието, че имотът не е описан, при положение, че същият е подробно идентифициран в постановлението за налагане на възбрана, както и че определението не съдържа печат на Агенция по вписванията.
След като се запозна с изложените в жалбата доводи и обсъди матералите по делото, Бургаски окръжен съд намира следното:

Вписванията на възбрани върху недвижими имоти е регламентирано в глава V, чл.23-26 от Правилника за вписванията (Одобрен с ПМС № 1486 от 13.12.1951 г., обн., Изв., бр. 101 от 18.12.1951 г., в сила от 16.12.1951 г., изм., бр. 30 от 15.04.1955 г., ДВ, бр. 82 от 27.09.1996 г., изм. и доп., бр. 86 от 30.09.1997 г., изм., бр. 14 от 18.02.2000 г., в сила от 18.02.2000 г., изм. и доп., бр. 5 от 16.01.2001 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 16 от 20.02.2001 г., в сила от 20.02.2001 г., изм. и доп., бр. 69 от 6.08.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., бр. 67 от 16.08.2005 г., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.).
Налагането на възбрана като обезпечителна мярка се осъществява чрез вписване на молбата, респ. постановлението на съдебния изпълнител в нотариалните книги. Чл. 6, ал. 1 ПВ установява съдържанието на подлежащите на вписване актове, включително и относно описанието на имота, до който се отнася акта (б. "в"), а ал. 3 от текста изисква в районите с одобрена кадастрална карта описанието да се извършва съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР. Съдържанието на молбата за вписване на възбраната е регламентирано в чл. 24 от ПВ, като б. "а" от текста препраща към нормата на чл. 6, ал. 1, б. "в" от същия правилник, а съответно за районните с одобрена кадастрална карта и към ал. 3 на чл. 6, т.е. следва да се представи и схема на самостоятелния обект.
Тъй като производството по вписванията е строго формално, ако при проверка на депозираното за вписване постановление се установи, че същото не съдържа минимум изискуемите според Правилника за вписвания реквизити и съдържание, налице е пречка то да бъде вписано.
Видно от съдържащото се в кориците на делото постановление за налагане на възбрана върху недвижим имот, изхождащо от съдебния изпълнител – жалбоподател, в същото не се съдържа индивидуализация на възбранения имот според правилото на чл.6, ал.3 ПВ във вр. с чл.60, т.1-7 ЗКИР. Освен това към него не е приложена схема на имота, издадена от АГКК съгласно одобрения КК за гр.Бургас.
Що се отнася до последното, изложено в жалбата възражение за липса на печат на Служба по вписванията – гр.Бургас, следва да се отбележи, че печатът на службата не е сред реквизитите на определението, с което се отказва извършване на дадено вписване (арг. чл.254 ГПК), т.е. липсата му не опорочава обжалвания акт.
Изложеното дотук дава основание на настоящия състав да приеме, че определението на съдията по вписвания, с което е отказано вписване на наложена от ЧСИ Б. Поптолева възбрана върху недвижим имот е правилно и като такова следва да се потвърди, а частната жалба да се остави без уважение.

Воден от горното, Бургаският окръжен съдО П Р Е Д Е Л И:


ПОТВЪРЖДАВА определение № 583а / 01.03.2010 год. на съдия по вписванията при Районен съд – гр.Бургас, с което е отказано вписването на възбрана върху недвижим имот, собственост на К. Д. Б. по молба на ЧСИ Б.К.П., рег. № 777, район на действие – СГС.
ОСЪЖДА ЧСИ Б.К.П., рег. № 777, район на действие – СГС, ЕГН – **********,*** да заплати по сметка на Бургаски окръжен съд сумата от 25 (двадесет и пет) лева, представляващи държавна такса за разглеждане на частната жалба.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от връчването му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Вписване възбрана- чл. 6, ал. 3 ПВ - кадастрална скица
Ново мнениеПубликувано на: 11 Ное 2011, 12:31 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 4047 02.11.2011година, гр.Бургас

Бургаският окръжен съд, гражданско отделение, на втори ноември през две хиляди и единадесета година, в закрито заседание в състав:

Председател: Мариана Маринова
Членове: 1. Кирил Градев
2.Пламена Върбанова


като разгледа докладваното от Пламена Върбанова частно гражданско дело № 1788 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 във връзка с чл. 274, ал.1, т.2 от ГПК.
Постъпила е частна жалба от «Първа инвестиционна банка» АД с ЕИК: ********** със седалище и адрес на управление-гр.С.,бул.»Д. Ц.»№**, представлявано от изпълнителни директори:Е. К.Л. и Й. В. С., чрез пълномощник- юрисконсулт В.Г.Д., против определение № 107 от 18.07.2011г. на Съдия по вписванията при Районен съд-гр.Несебър,с което определение е отхвърлено искане за вписване на възбрана,предявена от ЧСИ Стефан Горчев с рег.№ 825 и район на действие-Окръжен съд-Пловдив,върху недвижим имот,съпружеска имуществена общност на двама длъжници по изпълнително дело № 20118250400339,който недвижим имот служел за обезпечение на вземането на взискателя по изпълнителното дело- «Първа инвестиционна банка» АД.Излагат се подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното определение и се предявява искане за неговата отмяна.
Видно от приложеното становище на съдията по вписванията, срещу определението, с което е постановен отказа за вписване , е подадена частна жалба и от ЧСИ Стефан Горчев до БОС.Последният е изпратил уведомително писмо изх.№ 13778/26.09.2011г. до взискателя «Първа инвестиционна банка» АД- чрез юрк. В.Д., с което го уведомява за постановения отказ за вписване на възбрана.Това уведомление е връчено на взискателя на 30.09.2011г., видно от разписката,намираща се на обратната страна на уведомлението.Частната жалба на «Първа инвестиционна банка» АД е постъпила в Служба по вписванията –гр.Несебър на 04.10.2011г.,с оглед на което,като подадена в законовия едноседмичен срок и от надлежна страна, е процесуално допустима.
След като се запозна със становището на страните и наличните по делото доказателства, за да се произнесе, Бургаският Окръжен съд взе предвид следното:
Нормативната уредба на вписванията на възбрани се съдържа в текстовете на Правилника за вписванията/ ПВп/ и Закон за кадастъра и имотния регистър/ ЗКИР/.
Съгласно чл.26 от ПВп, за вписване на възбрана върху недвижим имот, върху който е насочено взискането, искането на съдебният изпълнител трябва да съдържа данните по точки от «а»-«в» на чл.24 ПВп.Нормата на чл.24,б.»а» ПВп предвижда искането да съдържа описание съгласно чл.6,ал.1,б.»в» ПВп на недвижимия имот, който ще бъде възбранен, а именно: посочване на вида, местонахождението/община,населено място, адрес,местност/, номера, площта и/или застроената площ и границите на имота.
Действително, нормата на чл.24,б.»а» от ПВп препраща изрично само към текста на чл.6,ал.1,б.»в» от същия ПВп, но в случаите,когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, по начина,визиран в чл.6,ал.1,б.»в» ПВп,недвижимият имот не може да бъде пълно технически индивидуализиран.По тази причина следва приложение на разпоредбата на чл.6,ал.3 от ПВп,съгласно която описанията на имотите в район с одобрена кадастрална карта се извършват съгласно чл.60,т.1-7 от ЗКИР, а именно- с посочване на :1. идентификаторът;2. видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;3. адресът;4. границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);5. площта в квадратни метри или в декари;6. предназначението на имота;7. етажността на сградата.
В случая с искането за възбрана на ЧСИ Стефан Горчев по изпълнително дело № 20118250400339, искането постъпило на 18.07.2011г. в Служба по вписванията –Несебър,описанието по сочения по-горе начин е направено.В същото време обаче, доколкото описанието на недвижимия имот изисква посочване на данни от кадастралната карта,тези данни следва да бъдат удостоверени чрез представяне на скица- копие от кадастралния план , а за самостоятелен обект в сграда- и схема на обекта.Законов израз на този логичен извод е нормата на чл. 77,ал.2 от ЗКИР,която предвижда към молбата за вписване да се прилага скица- копие от кадастралния план , а за самостоятелен обект в сграда- и схема на обекта.В конкретния случай от представената преписка на Съдия по вписванията-гр.Несебър е видно, че искането на ЧСИ Горчев е било придружено с три копия от кадастралната карта : на поземления имот, на сградата и на самостоятелен обект в сграда, които представляват разпечатки от електронната страница на АГКК.Така представените електронни разпечатки могат да послужат за справки и сведения , но в тях липсват изискуемите реквизити,уредени изчерпателно в чл.33,ал.1, т.1-12 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,а именно: дата и име на длъжностно лице от АГКК,изработило схемите,име и подпис на началника на службата по кадастъра и печат./т.11-12 от цитираната Наредба/.По тази причина съдията по вписванията правилно е съобразил, че не са изпълнени изискванията за вписване на възбрана и е отказал да извърши това с обжалваното определение № 107 от 18.07.2011г.
По изложените съображения настоящият съдебен състав намира, че частната жалба е неоснователна, а обжалваното определение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.
Мотивиран от горното, Бургаският Окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 107 от 18.07.2011г. на Съдия по вписванията при Районен съд-гр.Несебър, с което е отказано вписване на възбрана върху недвижим имот, собственост на А. П.Г. с ЕГН ********** и Н. А. Г. с ЕГН **********,***»С.г.» №*,ет.*,ап.**, по искане на частен съдебен изпълнител Стефан Горчев, рег. № 825с район на действие Окръжен съд-гр.Пловдив.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съв в едноседмичен срок от връчването му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 9 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов