КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Юли 2021, 23:37

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаване на ипотека след продажба по чл.718 от ТЗ
Ново мнениеПубликувано на: 24 Яну 2014, 12:49 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ /..........01.2014г., гр.ВАРНА
ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА МАКАРИЕВА
мл.с. ГАЛЯ АЛЕКСИЕВА като изслуша докладваното от мл. съдия Г.Алексиева ч.в.гр.д. № 83/2014г. по описа на гражданско отделение на съда, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 577 и сл. от ГПК във вр. с чл. 32а от Правилника за вписванията /ПВп/.
Образувано е по жалба на В.Я.Г., чрез адв. А.М. срещу определение № 470/18.12.2013г. за отказ на съдия по вписванията при Варненски районен съд, постановено по повод подадено заявление вх. № 29642/18.12.2013г. за заличаване на договорни ипотеки, вписани върху недвижим имот, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.747 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г., находящ се в гр. Варна, община Варна, СО „Ален мак”, с площ от 1007кв.м., при граници: от две страни път, ПИ №№ 748 и 746.
В жалбата се излагат аргументи, обосноваващи неправилност и незаконосъобразност на обжалвания акт. Молбата е за неговата отмяна и указване на съдията по вписванията да извърши исканото заличаване.
За да се произнесе съдът съобрази следното:
Частната жалба е подадена в срок, от надлежна страна и е процесуално допустима.
Съдията по вписванията при РС- Варна е бил сезиран с молба за заличаване на вписани договорни ипотеки върху ПИ с идентификатор 10135.2515.747 по КККР, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г., находящ се в гр. Варна, община Варна, СО „Ален мак”, с площ от 1007кв.м., при граници: от две страни път, ПИ №№ 748 и 746. Към молбата като приложения са представени нотариално заверен препис от НА за продажба на недвижим имот, включен в масата на несъстоятелността на търговско дружество, вписан в СВп- гр. Варна под № 160, том ІІ, рег. № 2750, дело № 327/19.09.2013г.; удосторевение от синдика на „ДОМ” ООД- в несъстоятелност за това, че ипотекарните кредитори не са дали съгласието си ипотеката да остане в сила; определение от 20.11.2013г. по т.д. № 445/2010г. на ВОС, от което се установява липса на постъпили възражения от кредиторите на несъстоятелността за извършената продан, в срока предоставен им от съда. В молбата се сочи, че върху горепосочения имот е вписана учредена на 08.07.2008г. договорна ипотека в полза на банка ДСК ЕАД под № 52, том ХVІІ, дело № 15211/2008г., вх.рег. № 19580/08.07.2008г. На 30.05.2009г. е учредена втора по ред ипотека върху имота в полза на „ПроКредит Банк” АД, вписана в СВп Варна, под № 125, том 4, дело № 5828/2009г., вх.рег. № 9972/30.05.2009г. С решение № 233/15.03.2011г. по т.д. № 445/2010г. по описа на ВОС, „ДОМ” ЕООД е било обявено в несъстоятелност. С определение № 2871/05.06.2012г. по същото търговско дело, на основание чл. 718 от ТЗ по искане на синдика Янко Станев, съдът е разрешил извършване продажбата на имота, включен в масата на несъстоятелността, посредством пряко договаряне. С НА за продажба, вписан в СВп Варна, под № 160, том ІІ, рег. № 2750, дело № 327/19.09.2012г. имотът е бил придобит от настоящия жалбоподател. Сочи се, че доколкото придобивното основание на чл.718 от ТЗ има последиците на публичната продан на имота, то всички вписани върху имота ипотеки са се погасили по право, което обосновава и исканото вписване на тяхното заличаване. Към молбата не е било приложено банково бордеро за платена такса, обосновавайки недължимостта й с нормата на чл.620, ал.6 от ТЗ.
За да откаже вписване на така исканото заличаване, съдията по вписванията се е мотивирал, обосновавайки липсата на предпоставките визирани в чл. 19 от ПВп и чл. 179 от ЗЗД, както и липсата на представен документ за заплатена дължима държавна такса на основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. В мотивите си съдията по вписванията е посочил, че в ПВп и ЗЗД са изчерпателно изброени случаите на заличаване на ипотека, като по отношение на публичната продан е предвидено, че единствено съдебен изпълнител може да удостовери волята на кредитора след публичната продан, извършена от него като държавен орган. В този смисъл не е приел доводите на молителя за приравняване на продажбата на имота включен в масата на несъстоятелността с последиците на публичната продан и в този смисъл възможността синдикът чрез удостоверение да удостоверява липсата на съгласие на кредитора ипотеката да остане в сила.
Определението следва да бъде потвърдено, макар и не изцяло по съображенията, изложени в него.
В процесния случай е поискано заличаване на вписани ипотеки върху недвижим имот собственост на „ДОМ” ЕООД- в несъстоятелност, продаден по реда на чл. 718 от ТЗ, за което е представен нотариален акт № 160, том ІІ, рег. № 2750, дело № 327/19.09.2013г. Касае се за особен случай на продажба на имот, включен в масата на несъстоятелността, след получено разрешение от съда по несъстоятелността. Съобразно разпоредбата на чл. 717л, ал.4 от ТЗ, продажбата извършена по реда на гл. 46 „Осребряване на имуществото” от ТЗ, в която е и нормата на чл. 718 от ТЗ, има последиците на продажбата при принудително изпълнение по реда на ГПК. Ето защо, настоящият състав намира за неправилен изводът на съдията по вписванията, че продажбата от синдик не може да приравни на публичната продан извършена от съдебен изпълнител. Съобразно разпоредбата на чл. 716, ал.2 от ТЗ продажбата на имуществени права от масата на несъстоятелността се извършва от синдика, след разрешение на съда. Т.е касае се за законова делегация на синдика и специален ред на извършване на действия по осребряване имуществото на несъстоятелния длъжник, с оглед удовлетворяване кредиторите на длъжника. По изричната норма на закона продажбата на имуществото по този ред е приравнена по последици на продажбата при принудителното изпълнение по реда на ГПК. И тъй като продажбата се извършва от синдика, именно той е органът, в чийто правомощия е удостоверяването на обстоятелствата по чл. 179, ал. 2 от ЗЗД, а не както е приел съдията по вписванията, че това е в изключителната компетентност на съдебния изпълнител. Приравнявайки последиците на продажбата по чл. 718 от ТЗ на тези на публичната продан, следва че с извършването й и на основание чл. 175, ал. 1 от ЗЗД са били погасени по силата на закона всички ипотеки и вещни права, учредени след първата ипотека.
Съобразно чл.19, ал. 2 от ПВп за заличаването на ипотеката върху недвижим имот, продаден на публична продан, трябва да бъде удостоверено пред съдията по вписванията, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и че ипотекарния кредитор не е дал съгласие си пред съдебния изпълнител да остане в сила ипотеката. В разглеждания случай е представено определение на съда по несъстоятелността от 20.11.2013г. по т.д. № 445/2010г. на ОС- Варна, с което е разрешено на синдика да се разпореди със сумата получена от продажбата на процесния ипотекиран имот /т.е налице е било предходно разрешение на съда за продажба по реда на чл.718 от ТЗ/, предвид липсата на постъпили възражения от кредиторите на несъстоятелността в предоставения от съда срок. Този акт на съда е окончателен, доколкото не подлежи на обжалване. От друга страна, към преписката е приложено и удостоверение от синдика за липсващо съгласие на ипотекарните кредитори ДСК ЕАД и ПроКредит Банк АД са запазване на ипотеките. Предвид на това съдът намира, че са били спазените изискванията на чл. 19, ал.2 от ПВп, тъй като към молбата са били представени изискуемите документи, поради което неправилно е отказано заличаване на това основание.
Към молбата за вписване на заличаването обаче не е бил представен документ за заплатена дължима държавна такса по чл. 3 вр. с чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. В настоящия случай е неприложима разпоредбата на чл. 620, ал. 6 от ТЗ, на която се позовава жалбоподателя, доколкото в последната изчерпателно са посочени хипотезите на недължимост на държавни такси- при вписване в търговския регистър на обстоятелства по несъстоятелността въз основа на актове на съда, както и при вписване и заличаване на възбрана по чл.630, ал.1, т.4 и на обща възбрана. Видно е, че заличаването на вписани ипотеки не фигурира в това изброяване, поради което на общо основание следва да се дължи заплащане на държавна такса. Доколкото с извършената продажба по реда на чл. 718 от ТЗ, приравнена по последици на публичната продан, погасяването на ипотеките настъпва по право, то за вписването на заличаването й, следва да се приеме, че се дължи такса в минималния размер предвиден в Тарифата. Само и единствено на това основание, определението за отказ следва да бъде потвърдено. Съобразно разрешението в т.1 от ТР № 7/2012г. на ОСГТК на ВКС, указания за отстраняване на тази нередовност на молбата не могат да бъдат давани.
В заключение, като е отказал да извърши вписването, съдията по вписвания е действал законосъобразно и затова определението му за отказ следва да бъде потвърдено.
Поради изложените съображения и на основание член 278 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на В.Я.Г., ЕГН ********** подадена чрез процесуален представител адв. А.М. *** срещу определение № 470/18.12.2013г. на Съдията по вписванията при СлВп- гр. Варна, с което е постановен отказ по заявлението с вх. № 29642/18.12.2013г. по описа на СлВп- Варна, подадено от В.Я.Г., ЕГН ********** за заличаване на вписаните ипотеки върху недвижими имот представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.747 по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008г., находящ се в гр. Варна, община Варна, район Приморски, СО „Ален мак”, с площ по скица от 1007кв.м., а по документ за собственост с площ от 1008кв.м., при граници ПИ с идентификатори №№ 10135.2515.9596, 10135.2571.456, 10135.2515.746, 10135.2515.748.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС с частна жалба при условията и по реда на чл. 274, ал. 3 във връзка с чл. 280, ал. 1 от ГПК в едноседмичен срок от връчване на препис от същото от страните.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след продажба по чл.718 от ТЗ
Ново мнениеПубликувано на: 22 Окт 2014, 12:51 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ
в закрито заседание на 14.07.2014г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСПИНА ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА КАВЪРДЖИКОВА
ИВА АНАСТАСИАДИС мл.с.
като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИЕВА
ч.гр.д. № 1658 по описа за 2014г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 ГПК вр.чл.32а от Правилника за вписванията.
Образувано е по частна жалба на Л.П.Л., род.***г***, гражданка на Руската федерация, против отказ на съдията по вписванията при Служба по вписвания – гр.Варна № 124/30.05.2014г за вписване заличаване на договорни ипотеки относно имоти:
1/ ГАРАЖ № 34 с идентиф.№ 10135.1506.848.1.26 по КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район „Одесос”, ул.”Бачо Киро” № 1, намиращ се на подземен етаж 1-21, а по документ за собственост, находящ се на подземен етаж кота -6,40м. с обща застроена площ от 16,59кв.м., ведно с 22,29кв.м. ид.ч. от подземно маневрено хале и автомобилна рампа, ведно с 0,1975% ид.ч., съответстващи на 3,05кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентиф.№ 10135.1506.848, както и 2,85кв.м. ид.ч. от дворното място, върху което е построена сградата в посочения имот, целият с площ по скица 1 648кв.м., а по документ за собственост с площ от 1 657кв.м. с номер по предходен план – кв.121 по плана на гр.Варна , обективиран в НА № 179 т.ІV, вх.р. № 1700/3.02.2014г на СлВп-Варна;
2/ АТЕЛИЕ № 5 с идентиф.№ 10135.1506.848.1.130 по КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район ”Одесос” ул.”Бачо Киро” № 1, намиращ се на осмия етаж със застроена площ от 82,93кв.м., ведно с Аусгус /обслужващо помещение/, находящо се на първия етаж на сградата с обща застроена площ от 3,81кв.м., заедно с 1,1656 % ид.ч. от ОЧС, равняващи се на 18,02кв.м.ид.ч. от ОЧС и от правото на строеж върху ПИ с идентиф.№ 10135.1506.848, заедно с парко място № 17, находящ се на подземен етаж кота -6.40м. с площ от 15кв.м., ведно със съответните 20,79кв.м. ид.ч. от подземното маневрено пространство и автомобилната рампа, ведно със съответните припадащи се ид.части от ОЧС и от правото на строеж върху ПИ, обективиран в НА № 60 т.LХVІІ вх.р.№ 25658/ 7.11.2013г на СлВп-Варна;
3/ ГАРАЖ № 11 с идентиф.№ 10135.1506.848.1.3 по КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район”Одесос” ул.”Бачо Киро” № 1, намиращ се на подземен етаж - кота -6.40м. с обща застроена площ от 18,54кв.м., заедно с 25,69кв.м. ид.ч. от подземното маневрено пространство и автомобилната рампа, ведно с 0,2207 % ид.части, съответстващи на 3,41кв.м. ид.ч. от ОЧС и от правото на строеж върху ПИ с идентиф.№ 10135.1506.848, както и 3,010 % съответстващи на 3,18кв.м.ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата в посочения имот по плана на града, както и 14,90кв.м.ид.ч. от ПИ с идентиф.№ 10135.1506.848, находящ се в гр.Варна, район „Одесос”, ул.„Бачо Киро” № 1, целият с площ от 1648кв.м., а по документ за собственост с площ от 1657кв.м. с номер по предходен план – кв.121 по плана на града, прилежащи към закупения недвижим имот - представляващ АТЕЛИЕ № 5, закупен с НА № 60 т.LХVІІ, вх.р.№ 25658/ 7.11.2013г на СлВп-Варна, обективирани в НА № 108 т.LХХХ вх.рег.№ 30132/ 19.12.2013г на СлВп-Варна.
Излага следните доводи:
Молителката Л.П.Л. се явява купувач на описаните по-горе недвижими имоти, които са били включени в масата на несъстоятелността на търговско дружество „Екострой Костадинов" ЕООД, в несъстоятелност, вписано в Търг.регистър с ЕИК 103843409.
Счита, че разпоредбата на чл.717л ал.4 ТЗ посочва, че продажбите извършвани по реда на глава 46 ТЗ, (което включва продажбата по реда на чл.718 ТЗ, какъвто е настоящият случай), има последиците на продажба при принудително изпълнение по смисъла на ГПК, т.е. се приравнява на публична продан от съдебен изпълнител.
Съгласно чл. 175 ЗЗД, с извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Заличаването на ипотеката, вкл. и на основание чл. 175 ЗЗД, няма конститутивно, а оповестително действие с оглед на това, че заличаването идва като последица от несъществуване към момента на искане за заличаването на вписаните обстоятелства.
Съдията по вписванията правилно е цитирал чл.19 от ПВп, но в конкретния случай приложима е процедурата по ал.2 от същия, където за заличаването на ипотека върху недвижими имот, продаден на публична продан се изисква спазването на две условия: а) да се удостовери, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и б) е ипотекарният кредитор не е дал съгласието си пред съдия-изпълнителя да остане в сила ипотеката.
Разпоредбата на чл.19 ал.1 ПВ в случая не се прилага, тъй като се отнася единствено за общия случай на заличаване на вписаната ипотека по чл.179 ЗЗД. С оглед спазване изискванията на разпоредбата на чл.19 ал.2 ПВп, сме представили Определение № 3128/20.06.2012г на ВОС по т.д. № 924/11г. и определение № 62/4.01.201Зг по т.д.№ 924/11г на ВОС, от които е видно, че не са постъпили възражения от кредиторите по несъстоятелността за извършената продан, в срока даден им от съда, както и удостоверение от синдика на „Екострой Костадинов" ЕООД (в несъстоятелност), за това, че ипотекарните кредитори не са дали съгласието си ипотеката да остане в сила.
Тъй като, според разпоредбата на чл.175 ЗЗД, ипотеките се считат погасени с извършването на публичната продан, но на практика съдията по вписвания не може да се самосезира да извъши физически заличаването им, за купувачът на имота по реда на чл.718 ТЗ, възниква правен интерес от предприемане на действия по заличаването им. При спазване разпоредбите на чл.19 ал.3 ПВп жалбоподателката е инициирала производство за заличаване на вписаните ипотеки.
Поради горното счита отказа на съдията по вписвания за заличаване на вписаните ипотеки в полза на „Корект 99" ООД, Паско Георгиев Ташков и Калоян Пенчев Иванов за неправомерен и моли да бъде отменен, като бъде указано да извърши исканото заличаване.

По делото е приложено становище на съдията по вписванията.

Частната жалба е депозирана в срок от легитимирана страна и затова е процесуално допустима.
Разгледана по същество, се явява неоснователна по следните съображения:
От данните по делото е видно, че по дружеството „Екострой Костадинов”ЕООД /в несъстоятелност/ е учредило ипотеки върху притежаваните от дружеството имоти по силата на НА №№ 39/2009, 64/2009 и 65/2009 в полза на тримата кредитори Калоян Пенчев Иванов, Паско Георгиев Ташков и „Корект -99”ООД, представлявано от Паско Ташков, и трите акта на нотариус К.Иванов, вписани в Агенцията по вписванията.
Тъй като дружеството „Екострой Костадинов”ЕООД е било обявено в несъстоятелност на 9.11.2011г по т.д.№ 924/11г на ВОС, като за синдик е назначен Янко Николов Стоянов.Имуществото е било обект на продажба по реда на чл.717 ТЗ – осребряване на имуществотона длъжника.
С определение № 3128/20.06.2013г по т.д.№ 924/2011 на ВОС съдът разрешава на синдика да изложи на публична продан по реда на чл.717а-чл. 717л ТЗ недвижими имоти и движими вещи от имуществото на дружеството включени в масата на несъстоятелността
С Определеие № 62/4.01.2013 на ВОС, ТО, е констатирано, че имуществото, включено в масата на несъстоятелността, поради неявяването на купувачи на проведената по реда на чл.717а-717ж ТЗ продажба, и затова съдът е разрешил да се извърши продажба чрез пряко договаряне на следното имущество от масата на несъстоятелността: нощен бар и офис 1А; три офиса на кота -3,6 – първи подземен етаж; ателие № 6 на осми етаж, ведно с паркомясто № 17; три гаража, всеки от тях ведно със съответната иделана част от терена, върху който е построена сградата и от правото на строеж, находящи се в „Сграда за обществено-обслужващи дейности” –І и ІІ етап, изградена в УПИ ІІ-223, 238, 239 в кв.121, 7-ми подрайон, гр.Врана ул.”Бачо Киро” ; движими вещи : фасадно скеле 400кв.м.; 1бр фургон 2,20м7м; керамични фасадни плочки „Креатон” -8650бр; 1бр мачтов подемник 15м,7звена, до 300кг, на осн.чл.718 ал.1 ТЗ.
С НА № 29 т.ІІІ рег.1301 дело № 387/2013 Л.Л. е придобила по реда на чл.718 ТЗ правото на собственост върху недвижимите имоти, описани по горе, включени в масата на несъстоятелността на „Екострой Костадинов" ЕООД-в несъстоятелност.
Затова е подала молба до СлВп с искане за заличаване на трите броя договорни ипотеки върху закупените от нея недвижими имоти. ,
По искането е постановен отказ на Съдията по вписванията, като се е мотивирал с това, че заявителят неправилно се е опитал да приравни продажбата от синдика на публичната продан извършвана от съдия - изпълнител.
Постановеният отаз е правилен е следва да бъде потвърден, като в допълнение може да се изложат следните съображения:
На първо място, от представения акт на съда, постановен по ресда на чл.718 ТЗ не може да се направи категоричен извод, че разрешението на съда каса е ипридобитите от молителката имоти чрез пряко договаряне.
За основателонстта на молба е необходимо да са налице посочените в хипотезата на чл.19 ал.1 ПВп предпоставки : писмено съгласие на кредитора, дадено в нотарилано заверена форма или влюзъл в сила съдебен акт, който е постановено заличаването.
Дори е да се приеме, че производството по чл.717 и сл. ТЗ, да наподобява това на публичаната продан, то нормата на чл.19 ал.2 ПВп, освен че изисква проданта да е утвърдена с влязло в сила решение / каквото в настоящи яслучай не следва да се представя/ и че ипотекарният кредотир не е дал съгласието си пред съдията по вписванията да остане в сила ипотеката. По отношение на тази предпоставка молителката е представила 2 бр удостоверения, изодящи от синдика Янко Стоянов на обявеното в несъстоятелност дружество-длъжник. Същите са с дата 13.01.2013, без нотарилана заверка. /л.19, 20 от делото/. В тях е обективирано изявлението му, че ипотекарните кредитори не са заявили искане ипотеките да останат в сила.
Счита, че така представената декларация не съставлява надлежен документ, обективиращ волята на кредиторите. Изявлението следва да изхожда от тях лично. Представената декларация се явява частен свидетелстващ документ, т.е. свидетелски показания в писмен вид, което е недопустимо доказателствено средство., при това издаден от заинтересована страна.
Ето защо молбата следва да бъде оставена без уважение, а постановеният отказ да бъде потвърден.
Воден от горното , съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказ на съдията по вписванията при Служба по вписвания–гр.Варна № 124/30.05.2014г за вписване заличаване на договорни ипотеки относно имоти:

1/ ГАРАЖ № 34 с идентиф.№ 10135.1506.848.1.26 по КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район „Одесос”, ул.”Бачо Киро” № 1, намиращ се на подземен етаж 1-21, а по документ за собственост, находящ се на подземен етаж кота -6,40м. с обща застроена площ от 16,59кв.м., ведно с 22,29кв.м. ид.ч. от подземно маневрено хале и автомобилна рампа, ведно с 0,1975% ид.ч., съответстващи на 3,05кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземлен имот с идентиф.№ 10135.1506.848, както и 2,85кв.м. ид.ч. от дворното място, върху което е построена сградата в посочения имот, целият с площ по скица 1 648кв.м., а по документ за собственост с площ от 1 657кв.м. с номер по предходен план – кв.121 по плана на гр.Варна , обективиран в НА № 179 т.ІV, вх.р. № 1700/3.02.2014г на СлВп-Варна;

2/ АТЕЛИЕ № 5 с идентиф.№ 10135.1506.848.1.130 по КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район ”Одесос” ул.”Бачо Киро” № 1, намиращ се на осмия етаж със застроена площ от 82,93кв.м., ведно с Аусгус /обслужващо помещение/, находящо се на първия етаж на сградата с обща застроена площ от 3,81кв.м., заедно с 1,1656 % ид.ч. от ОЧС, равняващи се на 18,02кв.м.ид.ч. от ОЧС и от правото на строеж върху ПИ с идентиф.№ 10135.1506.848, заедно с парко място № 17, находящ се на подземен етаж кота -6.40м. с площ от 15кв.м., ведно със съответните 20,79кв.м. ид.ч. от подземното маневрено пространство и автомобилната рампа, ведно със съответните припадащи се ид.части от ОЧС и от правото на строеж върху ПИ, обективиран в НА № 60 т.LХVІІ вх.р.№ 25658/ 7.11.2013г на СлВп-Варна;

3/ ГАРАЖ № 11 с идентиф.№ 10135.1506.848.1.3 по КК на гр.Варна, находящ се в гр.Варна, район”Одесос” ул.”Бачо Киро” № 1, намиращ се на подземен етаж - кота -6.40м. с обща застроена площ от 18,54кв.м., заедно с 25,69кв.м. ид.ч. от подземното маневрено пространство и автомобилната рампа, ведно с 0,2207 % ид.части, съответстващи на 3,41кв.м. ид.ч. от ОЧС и от правото на строеж върху ПИ с идентиф.№ 10135.1506.848, както и 3,010 % съответстващи на 3,18кв.м.ид.ч. от дворното място, в което е построена сградата в посочения имот по плана на града, както и 14,90кв.м.ид.ч. от ПИ с идентиф.№ 10135.1506.848, находящ се в гр.Варна, район „Одесос”, ул.„Бачо Киро” № 1, целият с площ от 1648кв.м., а по документ за собственост с площ от 1657кв.м. с номер по предходен план – кв.121 по плана на града, прилежащи към закупения недвижим имот - представляващ АТЕЛИЕ № 5, закупен с НА № 60 т.LХVІІ, вх.р.№ 25658/ 7.11.2013г на СлВп-Варна, обективирани в НА № 108 т.LХХХ вх.рег.№ 30132/ 19.12.2013г на СлВп-Варна.


Определението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, на основание чл.274 ал.3 ГПК.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Заличаване на ипотека след продажба по чл.718 от ТЗ
Ново мнениеПубликувано на: 11 Май 2015, 11:36 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ............./......05.2015 г., гр. Варна

ВАРНЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВЕЛИНА СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ: КОНСТАНТИН ИВАНОВ
мл. с. ЕВГЕНИЯ МЕЧЕВА

след като разгледа в. гр. д. № 1006 по описа на ВОС за 2015 г., докладвано от младши съдия Евгения Мечева, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 577 ГПК вр. чл. 32а и 32б от Правилника за вписванията /ПВп/.
Образувано е по частна жалба, подадена от З.Ж. и Иван Манолов – постоянни синдици на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/ против определение за отказ № 101, том І, постановено по подадено заявление с вх. рег. № 5120/12.03.2015 г. от съдия по вписванията при ВРС Десислава Георгиева, с което е отказано заличаването на учредените договорни ипотеки, обективирани в нотариални актове № 133, том І, рег. № 3973/02.07.2009 г. и № 77, том ІІ, рег. № 6977 по нот. дело № 267/19.12.2009 г. на нотариус Янчо Несторов, по партидата на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/, върху следния недвижим имот: 11398/22038 кв. м. идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ № І-36 по плана на с. Тополи, Община Варна, съставляващ имот № 027036, целия с площ 22038 кв. м., находящ се в местност „Ачмите”, с. Тополи, Община Варна, област Варна.
В жалбата се твърди, че постановеният отказ е неправилен и незаконосъобразен по изложените в същата съображения. Претендира се атакувания отказ да бъде отменен, като на съдията по вписванията бъдат дадени указания за заличаване на посочената по-горе договорна ипотека.
За да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Видно от представените заверени копия на известие за доставяне и извлечение на приетите пратки на „Български пощи” АД, частната жалба е подадена в срок /препис от обжалваното определение за отказ е връчен на 16.03.2015 г., а жалбата е изпратена по пощата на 23.03.2015 г./. Същата е депозирана от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване акт, предвид което е процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.
В Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Варна, е подадено заявление с вх. № 5120/12.03.2015 г. от З.Ж. и Иван Манолов – постоянни синдици на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/, ЕИК 103211413, с което е отправено искане да бъдат заличени вписаните договорни ипотеки, обективирани в нотариални актове № 133, том І, рег. № 3973/02.07.2009 г. и № 77, том ІІ, рег. № 6977 по нот. дело № 267/19.12.2009 г. на нотариус Янчо Несторов, по партидата на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/, върху следния недвижим имот: 11398/22038 кв. м. идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ № І-36 по плана на с. Тополи, Община Варна, съставляващ имот № 027036, целия с площ 22038 кв. м., находящ се в местност „Ачмите”, с. Тополи, Община Варна, област Варна.
От приложеното към заявлението определение № 327/23.05.2013 г., постановено по т. д. № 287/2011 г. по описа на ДОС, се установява, че е дадено разрешение на синдиците на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/, да извършат публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника, а именно: ПИ № 027036 – 11398/22038 кв. м. идеални части от имота, находящ се в землището на с. Тополи, община Варна, чрез пряко договаряне по реда на чл. 718, ал. 1 ТЗ, на цена не по-ниска от предложената пазарна оценка в размер на 151480 лв.
По силата на сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 195/28.02.2014 г., том І, рег. № 1276, дело № 168/2014 г. „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД – в несъстоятелност е прехвърлило собствеността върху горепосочения недвижим имот на „ХЕЛИОС-06” ООД.
Видно от представеното определение № 334/11.08.2014 г., постановено по т. д. № 86/2014 г. по описа на ДОС, съдът е одобрил обявената в Търговския регистър на 09.05.2014 г. частична сметка за разпределение в производството по несъстоятелност. Приложено към молбата за заличаване на ипотеката е и определение № 419/09.10.2014 г., постановено по т. д. № 86/2014 г. по описа на ДОС, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 334/11.08.2014 г., постановено по т. д. № 86/2014 г. по описа на ДОС.
Приложено е писмо до „СИБАНК” ЕАД, получено на 27.01.2015 г., от което е видно, че синдиците на дружеството в несъстоятелност са отправили искане до банката същата да предприеме всички фактически и правни действия по заличаване на учредените в нейна полза ипотеки върху продадения имот. Представен е протокол, изготвен от синдиците З.Ж. и Иван Манолов, удостоверяващ, че към 27.02.2015 г. вписаните ипотеки по партидата на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/, касаещи процесния недвижим имот, не са били заличени, въпреки посоченото по-горе писмо, изпратено до „СИБАНК” ЕАД.
Съдията по вписванията е постановил отказ, като е изложил мотиви, че не са налице предпоставките на чл. 19 ПВп и чл. 179 ЗЗД. Констатирал е, че липсва представен документ за заплатена държавна такса, определена по реда на чл. 3 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.
Съгласно разпоредбата на чл. 717л, ал. 4 ТЗ, продажбата, извършена по реда на гл. 46 „Осребряване на имуществото” от Търговския закон, има последиците на продажба при принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс. В чл. 718 от глава 46 на ТЗ е уредена процедурата по продажба на вещи чрез пряко договаряне /какъвто е и настоящият случай/, предвид което съдът приема, че последиците от извършената по реда на чл. 718 ТЗ продажба е приравнена на последиците на извършената по реда на ГПК публична продан. Съгласно чл. 175, ал. 1 ЗЗД с извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.
По силата на разпоредбата на чл. 179, ал. 1 ЗЗД вписването на ипотеката се заличава въз основа на съгласието на кредитора, което трябва да бъде дадено в нотариално заверена форма или въз основа на влязло в законна сила съдебно решение. Съгласно чл. 179, ал. 2 ЗЗД заличаването става по молба, към която се прилага актът за съгласието или препис от влязлото в законна сила решение.
Съгласно чл. 19, ал. 3 ПВп заличаване може да иска всеки заинтересован. Чл. 19, ал. 1 ПВп предвижда, че заличаване на вписването на ипотеката (чл. 179 ЗЗД) става въз основа на писменото съгласие на кредитора, дадено в нотариално заверена форма, или на влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването. Съобразно чл. 19, ал. 2 ПВп за заличаването на ипотеката върху недвижим имот, продаден на публична продан, трябва да бъде удостоверено пред съдията по вписванията, че проданта е утвърдена с влязло в сила решение и че ипотекарният кредитор не е дал съгласието си пред съдебния изпълнител да остане в сила ипотеката. Доколкото продажбата по чл. 718 ТЗ се извършва от синдика, то именно той е органът, в чиито правомощия е удостоверяването на обстоятелствата по чл. 175, ал. 2 ТЗ, а именно налице ли е съгласие от страна на ипотекарния кредитор за поемане на обезпеченото задължение от купувача, съответно удостоверяването на липсата на такова съгласие.
В настоящия случай е представено определение на съда по несъстоятелността, посочено по-горе в изложението, с което е дадено разрешение за извършване на продажба на процесния недвижим имот по реда на чл. 718, ал. 1 ТЗ. В същото време обаче към подаденото заявление не е приложено удостоверение от синдиците за липсващо съгласие от страна на ипотекарния кредитор „СИБАНК” ЕАД за запазване на учредените ипотеки. Не е представен и влязъл в сила съдебен акт, с който се постановява заличаването /определение № 380/16.09.2014 г., постановено по т. д. № 278/2011 г. по описа на ДОС, с което е отменено допуснатото с решение от 12.09.2011 г. универсално обезпечение – обща възбрана, запор и ипотека върху процесния недвижим имот, както и възбраната и ипотеката, обективирани в НА № 133/02.07.2009 г. и НА № 77/19.12.2009 г., е представено едва с частната жалба, а не като приложение към подаденото заявление от 12.03.2015 г./. При тези съображения съдът приема, че към молбата за заличаване на ипотеките не са представени всички изискуеми документи, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ПВп.
Към подаденото заявление не е представен и документ за внесена държавна такса, определена по реда на чл. 3 от Тарифа за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. В настоящия случай е неприложима разпоредбата на чл. 620, ал. 6 ТЗ, доколкото се иска заличаване на учредени договорни ипотеки, която хипотеза не е сред изчерпателно предвидените случаи /вписване и заличаване на възбрана по чл. 630, ал. 1, т. 4 ТЗ и на обща възбрана/, при които не се дължи заплащане на държавна такса.
За пълнота на изложението следва да се отбележи, че съгласно разрешенията, дадени в т. 1 ТР № 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС, в хипотезата на нередовност на молбата за вписване, съдията по вписванията е длъжен да постанови отказ съгласно чл. 32а от Правилника за вписванията, без да може да дава указания за отстраняване на нередовността.
При тези съображения съдът приема, че подадената частна жалба против постановения от съдията по вписванията отказ за заличаване на ипотеките върху процесния недвижим имот, предмет на извършената по реда на чл. 718, ал. 1 ТЗ продажба, е неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение.
Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба, подадена от З.Ж. и Иван Манолов – постоянни синдици на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/ против определение за отказ № 101, том І, постановено по подадено заявление с вх. рег. № 5120/12.03.2015 г. от съдия по вписванията при ВРС Десислава Георгиева, с което е отказано заличаването на учредените договорни ипотеки, обективирани в нотариални актове № 133, том І, рег. № 3973/02.07.2009 г. и № 77, том ІІ, рег. № 6977 по нот. дело № 267/19.12.2009 г. на нотариус Янчо Несторов, по партидата на „СКАРЛЕТ 2011” ЕООД, гр. Добрич /в несъстоятелност/, върху следния недвижим имот: 11398/22038 кв. м. идеални части от недвижим имот, представляващ УПИ № І-36 по плана на с. Тополи, Община Варна, съставляващ имот № 027036, целия с площ 22038 кв. м., находящ се в местност „Ачмите”, с. Тополи, Община Варна, област Варна.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните при условията и по реда на чл. 274, ал. 3 вр. чл. 280, ал. 1 ГПК.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов