КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

жалба на юробанк
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=4619
Страница 1 от 1

Автор:  Димитър Каранедев [ 01 Ное 2016, 09:26 ]
Заглавие:  жалба на юробанк

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ / 2016г.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,
ІV с. в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВЕЛИНА СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ : КОНСТАНТИН ИВАНОВ
АНДОН ВЪЛКОВ - мл.с.

разгледа докладваното от председателя на състава
В. гр. д.№ 1803/ 2016г.

Производството е по реда на чл. 577 ГПК.
Образувано е по частна жалба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, представлявано от Димитър Борисов Шумаров -изпълнителен директор, и Милена Ивайлова Ванева- прокурист, депозирана чрез адв.В.В., САК , срещу отказ № 187, том І , вх.рег.№ 21118/ 24.08.2016г., постановен с определение № 187/ 24.08.2016г. на съдия по вписванията, ВРС. Оспорва основанията за отказ с доводи за неправилност и незаконосъобразност. Претендира неговата отмяна с указания да бъде извършено вписване на договора за продажба на търговско предприятие, съгласно подаденото заявление вх.21118/ 24.08.2016г.
Обжалвано е определение за отказ № 187/ 24.08.2016г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд, постановен по молба вх.№ 21118/ 24.08.2016г. на „ Юробанк България” АД за вписване на договор за продажба на търговско предприятие, на следните основания : - договорът не съдържа описание на имотите, собственост на търговското предприятие, които са предмет на прехвърляне; - липсва официален документ, удостоверяващ прехвърляне на предприятието, на основание чл.16 от ТЗ;- липсва оригинална декларация на прехвърлителя за обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК ; - балансова стойност на предприятието за изтеклото тримесечие, представена в оригинал.
Жалбата е процесуално допустима.
Възраженията срещу постановения отказ са неоснователни.
Със заявление вх.№ 21118/ 24.08.2016г. от „Юробанк България” АД е направено искане за вписване на Договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29 февруари 2016г. , сключен между „ Юробанк България” АД и „Алфа Банк” А.Е. , лицензирана банкова институция, действаща в България чрез „Алфа Банк – Клон България”, с нотариална заверка на подписите, с който се прехвърля право на собственост на описаните недвижими имоти / І-V /. Представени са писмени доказателства по опис / т.1-15/.
С договора по чл.15 от ТЗ търговското предприятие се прехвърля като съвкупност от права , задължения и фактически отношения. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот , договорът се вписва и в службата по вписванията, на основание чл. 16, ал.4 от ТЗ. Следователно, когато продажбата включва вещни права, както се твърди в дадения случай, договорът следва да съдържа описание на имотите с елементите посочени в чл.6, ал.1 б.”в” от Правилника за вписванията вид, местонахождение, номер на имота, площ / застроена площ/ , граници. На основание чл. 60, т.1-7 от ЗКИР за прехвърлените недвижими имоти, които се намират в район с одобрена кадастрална карта, се прилагат съответните скици.
От съдържанието на представения договор не се установяват прехвърлени права върху недвижими имоти, част от активите на предприятието при неговата продажба. Констатацията на съдията по вписванията относно неизпълнението на това изискване е правилна и представлява основание за отказ от вписване. След като представеният договор по чл.15 от ТЗ не визира прехвърляне на собственост / други вещни права/ върху недвижими имоти, той не подлежи на вписване в службата по вписванията, на основание чл.16, ал. 4 ТЗ.
Разглеждащият състав не установява нарушение при някои специфични изисквания. На основание чл. 264, ал.1 ДОПК е представена декларация от прехвърлителя, че към датата на сделката няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Декларацията е с нотариална заверка на подписа към датата на сделката, и нотариално заверен препис от 23.08.2016г., поради което следва да се приеме, че това изискване е изпълнено. Представено е удостоверение от ТР за извършено вписване, на основание чл.16 от ТЗ. Редовността на представените документи е вторично условие, което се преценява при наличието на подлежащ на вписване акт.
На основание чл. 32а , ал.1 от ПВ съдията по вписванията извършва проверка относно това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. В този смисъл е ТР 7/ 2012г. от 25.04.2013г. по т.д.№ 7/ 2012г. на ОСГТК на ВКС.

Разглеждащият състав не установява нарушение при някои специфични изисквания. На основание чл. 264, ал.1 ДОПК е представена декларация от прехвърлителя, че към датата на сделката няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Декларацията е с нотариална заверка на подписа към датата на сделката, и нотариално заверен препис от 23.08.2016г., поради което следва да се приеме, че това изискване е изпълнено. Представено е удостоверение от ТР за извършено вписване, на основание чл.16 от ТЗ. Редовността на представените документи е вторично условие, което се преценява при наличието на подлежащ на вписване акт.
На основание чл. 32а , ал.1 от ПВ съдията по вписванията извършва проверка относно това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. В този смисъл е ТР 7/ 2012г. от 25.04.2013г. по т.д.№ 7/ 2012г. на ОСГТК на ВКС.
Разглеждащият състав приема, че в границите на своята компетентност съдията по вписванията е извел правилно заключение, че представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на закона за обстоятелствата, които подлежат на вписване, и постановеният отказ е законосъобразен.
По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, срещу отказ № 187, том І , вх.рег.№ 21118/ 24.08.2016г., постановен от съдия по вписванията при ВРС по заявление вх.№ 21118/ 24.08.2016г., на основание чл. 32а ПВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението, при условията на чл.280, ал.1 ГПК. .

Автор:  Красимир Дечев [ 03 Ное 2016, 08:19 ]
Заглавие:  Re: жалба на юробанк

А какво правим със следния текст от ПВ :)
чл.6
2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) Описание на имота не се изисква при:
...............................................
б) актовете, които имат за предмет съвкупност, елемент от която може да е недвижим имот, договори за прехвърляне на наследство, актове за преобразуване на търговски дружества, договори за залог и за ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ, независимо от това дали в акта е посочен недвижим имот и дали на ползващото се лице е известно дали и кои недвижими имоти се намират в съответния съдебен район

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/