КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 18 Юни 2021, 08:26

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: жалба на юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 15 Дек 2016, 09:20 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ / 2016г.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,
ІV с. в закрито заседание в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ИВЕЛИНА СЪБЕВА
ЧЛЕНОВЕ : КОНСТАНТИН ИВАНОВ
АНДОН ВЪЛКОВ - мл.с.

разгледа докладваното от председателя на състава
В. гр. д.№ 2108/ 2016г.

Производството е по реда на чл. 577 ГПК.
Образувано е по частна жалба от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, представлявано от Д. Борисов Шумаров -изпълнителен директор, и Милена Ивайлова Ванева- прокурист, депозирана чрез адвокат Д.Д., САК , срещу определение № 22/ 30.09.2016г. на съдия по вписванията при РС-Девня, с което е отказано вписване на удостоверения на Агенция по вписванията за промяна на кредитора „Юробанк България“ АД в качеството му на правоприемник на „Алфа Банка- клон България“ КТЧ.
Оспорва основанията за отказ с доводи за неправилност и незаконосъобразност. Моли съда да постанови неговата отмяна и разпореди да бъде извършено вписване на удостоверение № 20160630101343/ 30.06.2016г. и удостоверение № 20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията за промяна по реда на чл. 15 от ТЗ.
С писмо вх.№ 34025/ 09.12.2016г.от Служба по вписванията са представени копие на договор за прехвърляне на предприятие и извлечение от баланс на „ Алфа Банк- клон България „ за ДМА на търговското предприятие към 29.02.2016г.- приложени към заявление вх.рег.№ 3402/ 30.09.2016г.
Разглеждащият състав, след преценка на доказателствата към делото, констатира:
Обжалвано е определение за отказ № 22/ 30.09.2016г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд, постановен по заявление вх.№ 3402/ 309.2016г. по описа на Служба по вписванията-гр.Девня, за вписване на удостоверение № 20160630101343/ 30.06.2016г. и удостоверение № 20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията , за промяна по реда на чл. 15 от ТЗ на кредитора „ Юробанк България” АД като правоприемник на „Алфа Банка- клон България“ , по партидата на имота и по партидата на длъжника към : Договорна ипотека вписана под акт№ 71, том1, вх.рег.1778/ 2008г. ; Законна ипотека вписана под акт 010, том1, вх.рег.№ 3420/ 2008г.; Законна ипотека вписана под акт №7, том1, вх.рег.№ 2235/ 2008г., по искане на „Юробанк България“ АД , на основание чл. 32а от ПВ във връзка с чл.2 от ПВ.
Жалбата е процесуално допустима.
Със заявление вх.№ 3402/ 30.09.2016г. от „Юробанк България” АД, чрез пълномощник-адвокат Д., е направено искане за вписване на промяна, настъпила по реда на чл. 15 от Търговския закон, относно кредитора по партида на имота и по партида на длъжника, към изброените ипотеки :
1.Договорна ипотека , учредена с нотариален акт върху недвижим имот, вписан в СВ към АВ с вх.№ 1778 акт 71, том1, дело 1232/ 10.06.2008г., за обезпечаване на вземанията на „Алфа Банк“ А.Е. към Николай Христов Каламеров, кредитополучател и ипотекарен длъжник по договор за кредит от 2008г.;
2. Законна ипотека , учредена с молба за вписване на законна ипотека върху недвижим имот, вписана в СВ към АВ , с вх.рег.№ 3420, акт 10, том1 /23.10.2008г. , учредена за обезпечаване на вземанията на „ Алфа Банк“ А.Е. към Д. Димов Добрев, кредитор и ипотекарен длъжник по договор за кредит от2008г.
3. Законна ипотека , учредена с молба за учредяване на законна ипотека върху недвижим имот, вписана .№84, том 4, рег.№ 4683 / 2008г., дело 534, НС Велин Майсторов, с район на действие РС-Девня, вписан в сВ към АВ рег.№ 2235/ 18.07.2008г., акт № 7, том I,учредена за обезпечаване на вземанията на „Алфа Банк“ А.Е. към Мирослав Василев Костов, кредитополучател и ипотекарен длъжник, по договор за кредит от 2008г.
Позовава се на Договор от 29.02.2016г. сключен между „ Юробанк България” АД и „Алфа Банк” А.Е., за прехвърляне на търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения , съгласно който „ Алфа Банк“ А.Е. продава на „Юробанк България“ АД и всички вземания срещу посочените физически лица– кредитополучатели и ипотекарни длъжници. Със заявлението са представени- цитираните удостоверения на Агенция по вписванията, за извършено вписване на прехвърленото търговско предприятие в търговския регистър, по партидата на „ Алфа Банка- клон България“ КЧТ, и по партидата на „Юробанк Бъргария „ АД , договор за прехвърляне на ТП, извлечение от баланс към „Алфа Банк- клон България“ за ДМА към 29.02.2016г.
С договора по чл.15 от ТЗ търговското предприятие се прехвърля като съвкупност от права , задължения и фактически отношения. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот , договорът се вписва и в службата по вписванията, на основание чл. 16, ал.4 от ТЗ. Когато продажбата включва вещни права, както се твърди в дадения случай, договорът следва да съдържа описание на имотите с елементите посочени в чл.6, ал.1 б.”в” от Правилника за вписванията вид, местонахождение, номер на имота, площ / застроена площ/ , граници. На основание чл. 60, т.1-7 от ЗКИР за прехвърлените недвижими имоти, които се намират в район с одобрена кадастрална карта, се прилагат съответните скици. Съгласно разпоредбата на чл.6, ал.2 ,б.“б“ ПВ / в редакцията на ДВ, бр. 92 от 2014г./, изискването за описание на имотите не се прилага по отношение на актовете, които имат за предмет съвкупност , елемент от която може да е недвижим имот , между които и договори за прехвърляне на търговско предприятие, независимо дали в акта е посочен недвижим имот.
В конкретния случай е прието, че исканото вписване / на удостоверения за промяна на кредитора/ не е нормативно регламентирано, без да се обсъждат представените доказателства. Това становище е правилно по следните съображения :
На основание чл. 32а , ал.1 от ПВ съдията по вписванията извършва проверка относно това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание / ТР 7/ 2012г. от 25.04.2013г. по т.д.№ 7/ 2012г. на ОСГТК на ВКС/.
Разпоредбата на чл.4, б.“а“-“к“ от Правилник за вписванията, изброява ограничително актовете, които подлежат на вписване, и препраща към други актове, за които в закон е предвидено, че подлежат на вписване / б.“л“/. На основание чл.16, ал.2 от ТЗ, във връзка с чл.4, б.“л“ ГПК, подлежи на вписване договорът, с който се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв имот. Съгласно определение № 564/ 06.12.2016г. на ВКС по гр.д.№ 5015/ 2016г.,IV с., представеният договор по чл. 15 от ТЗ също подлежи на вписване.
Предпоставки за вписване на удостоверението по чл.15 от ТЗ по партидата на имота и партидата на длъжника, не са налице, доколкото това не е предвидено в чл.4 от ПВ или в друг нормативен акт / напр. ЗОЗ /, и прилагането им по аналогия е недопустимо. С договора за прехвърляне на търговско предприятие „ Юробанк България“ АД придобива всички права на прехвърлителя, включително по учредените в негова полза ипотеки и встъпва в правата на кредитор от вписването му в ТР.
Обстоятелството, че договорът за прехвърляне на предприятие подлежи на вписване като съвкупност от права, при условията на чл.6,ал.2, б.“б“ вр. ал.1, б.“в“ от ПВ, без да бъдат индивидуализирани и описани имотите, за които се отнасят, е допълнителен аргумент в подкрепа на горния извод.
С изложените мотиви

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх.№ 28212/ 12.10.2016г. от „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, срещу определение № 22/ 30.09.2016г. постановено от съдия по вписванията при ВРС, по заявление вх.№ 3402/30.09.20916г., на основание чл. 32а ПВ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщението, при условията на чл.280, ал.1 ГПК. .

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1.

2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: жалба на юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 25 Яну 2017, 08:48 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
ОПРЕДЕЛЕНИЕ №
гр. Варна, 23.01.2017г.
Варненски окръжен съд в закрито съдебно заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА МАКАРИЕВА
СВЕТЛАНА ЦАНКОВА
като разгледа докладваното от съдията Бажлекова ч. гр. дело № 2480/16г., намира следното:
Производството е образувано по частна жалба, подадена на 20.12.16г. от „Юробанк България“АД с ЕИК 000694740, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул.“Околовръстен път“ №260 срещу определение от 07.12.16г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по вх. рег. № 31785/2016г., с което е отказано вписване на удостоверения с №20160630101343/30.06.2016г. и № 20160630101441/30.06.2016г. на Агенция по вписванията, за промяна по реда на чл.15 от ТЗ на кредитора от Алфа банк-Клон България АД на „Юробанк България“ АД, в качеството на правоприемник, съответно по партидата на имота и по партидата на длъжника към 306 договорни/законни ипотеки, конкретизирани в заявлението. В жалбата се сочи, че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016г. продавачът „Алфабанк“АД е прехвърлил на „Юробанк България“АД целия бизнес, който развива в България, чрез български клон по реда на чл.15 ТЗ. Липсва изрична законова процедура за промяна на кредитора при сделки с търговско предприятие по отношение на ипотечните актове, вписани за обезпечаване на вземания на прехвърленото предприятие, като според жалбоподателя в случая по аналогия следва да се приложат разрешенията на ТР №7/25.04.2013г. на ОСГК на ВКС, като удостоверението за вписване на преобразуването в ТР следва да се впише по реда на чл.263, ал.6 ТЗ и в имотния регистър, като се приложи чл.4“и“ от ПВ, а таксата следва да се определи по реда на чл.2 от Тарифата. Излага се още, че по силата на чл.15 ТЗ, предприятието като съвкупност от права и задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите, а в случая вземанията на продавача са обезпечени с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот, което е безспорно облигационно право. Съгласно разпоредбата на чл.171 ЗЗД, прехвърлянето на вземане, обезпечено с ипотека, за да има действие следва да се извърши в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписано в търговския регистър. В случая са налице както изискваната от закона форма, така и изрична законова разпоредба, предвиждаща вписване на прехвърлянето на вземането, като разпоредбата на чл.171 ЗЗД е именно „друг акт“, който по силата на чл.4“л“ от Правилника за вписвания подлежи на вписване. Прехвърлянето на вземане, обезпечено с ипотека, следва да се отрази в имотния регистър, като представените от жалбоподателя удостоверения на Агенция по вписванията удостоверяват именно прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека и включено в активите на търговското предприятие, поради което и подлежат на вписване в имотния регистър.
В мотивите на обжалваното определение за отказа е посочено, че представените удостоверения за промяна по реда на чл.15 ТЗ по отношение на които е поискано вписване на кредитора „Юробанк България“АД, като правоприемник на „Алфа Банк – клон България по партидата на имота и по партидата на длъжника за 306 бр. ипотеки не представляват подлежащи на вписване актове за отразените в тях и настъпили обстоятелства. Посочено е също, че промяната на кредитора при прехвърляне на търговско предприятие не е сред изрично изброените отбелязвания по чл.17 – 22 от ПВ..
Частната жалба е подадена в срок против подлежащ на обжалване акт, от лице с наличието на надлежна активна процесуална легитимация, поради което е допустима, а по същество е неоснователна по следните съображения:
Заявлението, с което е бил сезиран съдията по вписванията е за вписване на удостоверения с №20160630101343/30.06.2016г. и № 20160630101441/30.06.2016г. на Агенция по вписванията за промяна по реда на чл.15 ТЗ на кредитора „Юробанк България“АД, като правоприемник на „Алфа Банк – клон България“ по партидата на имота и по партидата на длъжника към 306 бр. законни и договорни ипотеки, подробно посочени в молбата. С молбата е представена и вносна бележка за внесена ДТ от 10лв., наред с копия на удостоверенията и адвокатско пълномощно.
Видно от представените удостоверения в търговския регистър по партидата на „Юробанк България“АД, ЕИК 000694749 и на „Алфа банка- Клон България“, ЕИК831694000 към 30.06.2016г. е вписано прехвърляне на търговско предприятие с отчуждител „Алфабанк – клон България“ и правоприемник „Юробанк България“.
Настоящият състав на съда напълно споделя схващането, че в случая представените за вписване удостоверения, не са сред актовете, които подлежат на вписване. За отразените в тях обстоятелства по партидите на двете лица.
Не може да се сподели тезата на жалбоподателя, че в случая по аналогия следва да се приложат разрешенията по т.3 и т.6 от ТР №782013г. относно реда за вписване на удостоверенията за вписване по чл.263в и чл.263г от ТЗ и проверката, която съдията по вписвания извършва относно това дали представения за вписване акт отговаря на изискванията на закона. Посочените разрешения касаят реда за вписване и дължимата държавна такса за вписване на актове, чието вписване е изрично предвидено в закона, съответно проверката, която съдията по вписване може да извърши относно това дали представения за вписване акт отговаря на изискванията на закона за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание. В случая представените удостоверения, чието вписване се иска не са от категорията актове, подлежащи на вписване, тъй като не са изрично предвидени в закон. Съгласно чл.2 от ПВ, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в закон, като в чл.4 и чл.5 от ПВ неизчерпателно са изброени подлежащите на вписване актове и изрично са посочени някои актове, които не подлежат на вписване. Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.2 ТЗ на висване в Службата по вписванията подлежи договорът за прехвърляне на търговско предприятие, когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право. Подлежащият на вписване акт е договорът, а удостоверенията, установяващи настъпили промени в обстоятелствата по партидите на лицата, в следствие на прехвърляне на търговското предприятие не представляват актове подлежащи на вписване за отразените в тях обстоятелства. Промяната на кредитора при прехвърляне на търговското предприятие не е и сред изрично изброените отбелязвания, които могат да се извършват по ипотеките, съгласно разпоредбите на чл.17 – чл. 22 от ПВ.

По горните съображения обжалвания отказ е законосъобразен и частната жалба следва да се остави без уважение.
Воден от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Юробанк България“АД с ЕИК 000694740, със седалище и адрес на управление гр.София, район Витоша, ул.“Околовръстен път“ №260 срещу определение от 07.12.16г., постановено от съдия по вписванията при СВ-Варна по вх. рег. № 31785/2016г., с което е отказано вписване на удостоверения с №20160630101343/30.06.2016г. и № 20160630101441/30.06.2016г. на Агенция по вписванията.
Определението може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя пред ВКС, при наличието на предпоставките по чл. 280, ал. 1 от ГПК /по арг. от чл. 274, ал. 3 от ГПК/.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов