КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 18 Юни 2021, 07:31

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Продажба при декларирани задължения - чл.264, ал.4 ДОПК
Ново мнениеПубликувано на: 17 Май 2017, 10:19 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№………………


Варненският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на петнадесети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станчева
ЧЛЕНОВЕ: Златина Кавърджикова
Иванка Дрингова

като разгледа докладваното от съдия Р.Станчева
ч.гр.д. № 927 по описа за 2017г.,
за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл.577 от ГПК вр. чл. 32а от Правилника за вписванията.
Образувано е по частна жалба на нотариус Людмила Паскалева Богословова-Гонова, ЕГН **********, рег. № 116 на НК, район на действие Варненски районен съд, против отказ № 86 от 13.04.2017г. на съдия по вписванията при ВРС по заявление вх. № 9003 /13.04.2017г. за вписване на нотариален акт № 41, том I, рег. №2737, дело № 33 от 2017 година на нотариус рег. № 116 при ВРС за продажба на недвижим имот.
В жалбата са изложени оплаквания, че определението, с което съдията по вписванията е отказал да впише процесния нот.акт е незаконосъобразно, необосновано и немотивирано. Твърди се, че при изповядване на сделката са взети предвид всички изисквания на материалния и процесуалния закон, в т.ч. и разпоредбата на чл.264 ДОПК. Сочи, че дружеството-продавач „ШОН и ЖО” ООД е декларирало пълния размер на публичните си задължения, както и че е налице декларация-съгласие от купувача дължимата към датата на сделката част от продажната да бъде преведена по сметка на ТД на НАП – Варна, с цел намаляване на задълженията. Това е обективирано и в нот.акт, както и са представени доказателства, че наложените възбрани върху имотите са вдигнати. В тази връзка се навеждат доводи, че дружеството продавач „ШОН и ЖО” ООД след налагане на възбраните върху недвижимия имот е погасявал задълженията си частично, но това не е отразено по партидата му, и е житейски несправедливо и неоправдано да се погаси с процесната сделка цялото задължение, при положение, че кредиторът е дал предварително съгласие и е представил Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки. Иска се от съда отказът на съдията по вписванията да бъде отменен и същият да бъде задължен да впише представеният му нот.акт.
Съдът, като взе предвид материалите по преписката на Служба по вписванията, по която е постановен обжалвания отказ намира, че частната жалба е депозирана в срок и от легитимирана страна. С оглед на това същата е процесуално допустима.
Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
Със заявление вх. № 9003 на Службата по вписванията, жалбоподателят е сезирал съдията по вписванията с искане за вписване на нотариален акт за продажба на недвижими имоти, регистриран в служебния му архив под № 41, том I, рег. №2737, дело № 33 от 2017г. Към заявлението са приложени 8 бр. нот. актове, скрепени със скици и схеми за вписване; декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК на продавача; удостоверения за данъчна оценка на имотите; препис на постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки; копия от постановления за налагане на обезпечителни мерки; преводно нареждане по сметка на ТД на НАП – Варна за сумата от 9 388 лева; квитанция за внесена такса за вписване.
Съдията по вписванията е отказал да впише представения му нотариален акт, като е приел, че не са представени доказателства за изпълнение на особените изисквания, предвидени в чл.264, ал. 4 ДОПК. Този извод се споделя и от настоящия съдебен състав.
Предмет на искането за вписване е нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти, с уговорена обща продажна цена в размер на 28 164 евро, от която 9 600 евро, равняващи се на 18 776 лева са изплатени на 14.04.2014г. при подписване на сключен между страните предварителен договор, а остатъкът от 4 800 евро, равняващи се на 9 388 лева са платени със съгласието на продавача чрез превеждането им по банкова сметка *** – Варна за частично погасяване на задължение по Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С 160003-022-0006829/13.05.2016г., частично отменено с Постановление № С-170003-024-0009445/12.04.2017г. на ТД на НАП – Варна.
Преводът на сумата от 9 388 лева се установява от представеното платежно нареждане от купувача Николай Коларов.
Съгласно разпоредбата на чл.264, ал.1 ДОПК прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. Относно другите публични задължения е достатъчно декларирането им, респ. посочването, че липсват такива в декларацията-образец.
Съгласно ал.4 на чл.264 ДОПК, когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат посочените в ал.1 и 2 публични държавни и общински задължения, действията по ал.1 и 2 могат да се извършат след тяхното заплащане или ако длъжникът писмено декларира, че е съгласен публичните държавни и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет.
Следователно, забраната за прехвърляне правото на собственост при наличие на непогасени публични задължения може да се преодолее ако същите бъдат заплатени от продавача-длъжник или с негово съгласие цялата продажна цена бъде внесена по сметка на бюджета за тяхното погасяване. Смисълът на разпоредбата е ясен – погасяването става с цялата продажна цена /когато задълженията надвишават същата/, като законодателят не държи сметка за начините на плащане на тази цена /наведнъж или на части, авансово, при изповядване на сделката или след това/. В т.см. е и константната съдебна практика, напр. Опр. № 613/13.12.2013г. на ВКС, І г.о. по ч.гр.д. № 7348/2013г.; Опр. № 209/18.05.2013г. по ч.гр.д. № 2864/2013г. на ВКС, ІІ г.о.; Решение № 1352 по гр.д. № 395/2007г. на ВКС, ІІ г.о./.
В настоящия случай, видно от представените със заявлението писмени доказателства е, че в декларацията по чл.264 ал.1 ДОПК продавачът „ШОН и ЖО“ ООД, чрез управителя си е декларирал наличието на непогасени публични задължения в общ размер на 172 406.78 лева по „Постановление № С 160003-022-0006829/13.05.2016г., частично отменено с Постановление № С-170003-024-0009445/12.04.2017г. на ТД на НАП – Варна“ и 152 071.95 лева по Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 26793/2014/000065/31.07.2015г.
Тези актове на публичния изпълнител също са представени по заявлението, като видно от тях е, че същите касаят налагането на обезпечителни мерки по образувано срещу дружеството–продавач принудително изпълнение по д.№ 26793/2014г. на публичния изпълнител за задължения в размер на 172 406.78 лв. към 13.05.2016г., респ. отмяна на част от наложените възбрани.
Удостоверение за актуалния размер на публичните задължения към датата на изповядване на процесната сделка не са представени, но предвид депозираната от продавача декларация за наличието на такива и обективираното в нот.акт е очевидно, че заплатеното по сметка на публичния изпълнител е част от продажната цена и тази част не погасява изцяло задълженията на продавача.
Доводи за обратното не могат да се черпят от посоченото в представените удостоверения за данъчните оценки, тъй като същите отразяват липса на задължения за имотите, а не и на публични задължения, изброени в чл.264 ал.1 ДОПК /други данъци, мита и задължителни осигурителни вноски/. А видно от постановлението за налагане на обезпечителни мерки от 31.07.2015г. задълженията на продавача не са за местни данъци. Именно поради това и ирелевантно е вдигането на част от наложените от публичния изпълнител възбрани, които касаят прехвърляните имоти.
Следователно, уговорената продажна цена не е преведена изцяло за погасяване на публичните вземания, поради което и забраната по чл.264 ДОПК не е преодоляна.
По аргумент от нормата на чл.265 ДОПК спазването на изискванията на чл.264 ДОПК е част от проверката, която съдията по вписванията извършва по искането за вписване. В този смисъл е и разрешението по т. 6 на Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по т.д. № 7/2012 г., ОСГТК вр. чл.32а ал.1 от Правилника за вписванията. Поради това и с оглед установеното наличие на публични задължения, за погасяването на които не е преведена цялата продажна цена, правилно съдията по вписванията е приел, че не са представени доказателства за изпълнение на изискванията на чл.264 ал.4 ДОПК.
Постановеният от него отказ е законосъобразен и следва да бъде потвърден.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ПОТВЪРЖДАВА отказ № 86 от 13.04.2017г. на съдията по вписванията при ВРС по заявление вх. № 9003 /13.04.2017г. за вписване на нотариален акт № 41, том I, рег. №2737, дело № 33 от 2017 година на нотариус рег. № 116 при ВРС.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд при условията на чл.280 ГПК в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов