КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

едностранно прекратяване на договор - наем зем.земи
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=4708
Страница 1 от 1

Автор:  Николай Иванов [ 16 Авг 2017, 07:51 ]
Заглавие:  едностранно прекратяване на договор - наем зем.земи

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№………………

Варненският окръжен съд, гражданско отделение в закрито заседание на единадесети август две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Станчева
ЧЛЕНОВЕ: Златина Кавърджикова
мл.с-я Антония Младенова

като разгледа докладваното от съдия Р.Станчева
ч.гр.д. № 1650 по описа за 2017г.,
за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577 от ГПК вр. чл. 32а от Правилника за вписванията.
Образувано е по частна жалба на „Ромфарм компани“ ООД, ЕИК 200732874, чрез процесуалния му представител адв. Д. против отказ от 20.07.2017г. на съдия по вписванията при ВРС, вписан под № 4, том 167, вх.р. № 19073/20.07.2017г. и с който е отказано вписване на прекратяване на договор за наем по акт № 58, том VІІ, вх.р. № 18128/04.08.2015г. на СВ при ВРС.
В жалбата са изложени оплаквания за незаконосъобразност на така обжалвания отказ. Твърди се, че независимо от наименованието на процесния договор, същия има характеристиките на договор за аренда на земеделска земя, а съгласно разпоредбата на чл.27 ал.2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/ прекратяването на тези договори е изрично предвидено като подлежащо на вписване обстоятелство. Сочи се, че в тази връзка пред съдията по вписванията е била представена покана-изявление за едностранно разваляне на договора поради неплащане на наемната цена, като това основание за прекратяване също е предвидено в този закон. Счита, че са налице всички предпоставки за извършване на поисканото вписване, поради което и сезира съда с искане за отмяна на обжалвания отказ.
Съдът, като взе предвид материалите по преписката на Служба по вписванията, по която е постановен обжалвания отказ намира, че частната жалба е депозирана в срок и от легитимирана страна. С оглед на това жалбата е процесуално допустима.
Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:
Със заявление вх.рег.№ 19073/20.07.2017г. жалбоподателят е сезирал съдията по вписванията с искане за вписване в книгите, водени в СВ при ВРС прекратяването на сключен между „Ромфарм компани“ ООД и „Анкора 12“ ЕООД договор за наем на земеделска земя, вписан в СВ под № 58, том VІІ, д.2522/2015г., прекратен с едностранно изявление поради неизпълнение с нот.покана от 23.06.2017г. Към заявлението са представени договора за наем, нот.покана, обективираща волеизявление по чл.87 ал.1 ЗЗД, адвокатско пълномощно и доказателства за заплатена държавна такса.
Настоящият състав намира, че законосъобразно и в съответствие с нормата на чл.4 от ПВ съдията по вписванията е приел, че прекратяването на представения му договор не подлежи на вписване. Съгласно нормата на чл.2 ПВ вписване, отбелязване и заличаване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в законите. В тази връзка актовете, които се вписват, респ. отбелязват в имотния регистър са изчерпателно изброени в чл.112 ЗС и чл.4 ПВ. Нормите са императивни и изброяването е изчерпателно, поради което и кръгът на подлежащите на вписване обстоятелства не може да бъде разширяван.
Съгласно разпоредбата на чл.4 б.“е“ ПВ вр. чл.237 ЗЗД договорите за наем, вкл. и на земеделска земя, сключени за срок по-дълъг от една година подлежат на вписване. Липсва обаче регламентирано вписване, респ. за отбелязване на обстоятелства по прекратяване на този договор. Такова изрично е предвидено за прекратяването на договора за аренда /чл.27 ал.2 ЗАЗ вр. чл.4 б.“л“ ПВ/, но не и за договора за наем на земеделска земя. Съгласно разрешенията, дадени в т.2 от ТР № 2/2017г. на ОСГТК на ВКС отдаването под наем на земеделска земя е самостоятелна и допустима правна сделка, различна от договора за аренда. При това положение, и изхождайки от едностранния характер на производството по вписване и пределите на осъществяваната от съдията по вписванията проверка по чл.32а ал.1 ПВ, проверката в този случай се свежда само до това дали представеният му акт подлежи на вписване, без възможност да прави преценка за приложимия закон с оглед клаузите на сключения договор, в частност дали същият съставлява договор за наем или независимо от наименованието му е договор за аренда, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВ съдържание /т.6 ТР 7/2012г. на ОСГТК/. Това следва от обстоятелството, че и двата договора по своята същност имат един и същи предмет – възмездно предоставяне ползването на земеделска земя за определен срок, но се регламентират от различни правни норми /при договора за наем страните са приели, че отношенията им ще се уреждат съобразно разпоредбите на ЗЗД, а при договора за аренда – от специалния закон/, няма пречка и договорът за наем да бъде сключен с нотариална заверка на подписите, и двата договора подлежат на вписване.
Ето защо обжалваният отказ следва да бъде потвърден.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА отказ на съдията по вписванията при ВРС, вписан под № 4, том 167, вх.р. № 19073/20.07.2017г. и с който е отказано вписване на прекратяване на договор за наем по акт № 58, том VІІ, вх.р. № 18128/04.08.2015г. на СВ при ВРС, по заявление вх.№ 19073/20.07.2017г.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд при условията на чл.280 ГПК в 1-седмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/