КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 31 Юли 2021, 00:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: отбелязване на автоматично продължаване срок на аренда
Ново мнениеПубликувано на: 17 Авг 2018, 08:52 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№ / 2018г.ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД – ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ,

в закрито заседание в състав :ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИЯ БАЖЛЕКОВА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛА ПЕНЕВА

ТАТЯНА МАКАРИЕВАкато разгледа докладваното от съдия Макариева

частно гражданско дело № 1872 по описа за 2018 г.,

за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по реда на чл.577 ГПК.

Образувано е по частна жалба на „НИК и ДОБ“ ООД , ЕИК 103172230,, представлявано от управителя П.Н.Н. , чрез адвокат В.С.,***. Обжалвано е определение за отказ вх.рег.№ 20058/ 27.07.2018, вписан Акт № 197, том I, на съдия по вписванията към Служба по вписванията-Варна, за отбелязване по вписан договор за аренда , който автоматично е продължил действитео си за нов срок от десет години съгласно уговореното от страните. Изложени са съображения за незаконосъобразност, на постановения отказ, тъй като с молбата се иска само отбелязване в регистъра на СВ Варна продължаването на договора по уговорения в него срок , а не ново вписване или отбелязване . Иска се отмяна на определението за отказ,

Съдът , съобразно представените доказателства, констатира:

Определението за отказ е постановено по молба вх.рег.№ 2058/ 27.07.2018г./ на П.Н.Н. , представляваща „НИК и ДОБ“ ООД за отбелязване по вписан договор за аренда на който е продължен срока на действие.

Молителят е представил Декларация от управителя на дружеството, Констативен протокол от Нотариус Янчо Несторов и копие на договор за аренда.

Основание за отказа е неизпълнението на императивно изискване на чл.18 от ЗАЗ .

Според чл. 2 от Правилника за вписване, вписване, отбелязване и заличаване се допуска само в случаите, които са предвидени изрично в законите или в този правилник. На вписване в нотариалните книги подлежат посочените в чл. 112 от Закона за собствеността и чл. 4 от ПВп. актове, а договорът за аренда подлежи на вписване в имотния регистър, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието и чл. 4, б. "л" от Правилника за вписване.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието, договорът за аренда се вписва в службите по вписванията и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се извършва с нотариална заверка на подписите. И съгласно разпоредбата на чл. 18 от Закона за аренда в земеделието, продължаването на договора за аренда, се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в службите по вписванията.

Водим от горното настоящият въззивен състав приема, че отказът е законосъобразен.

С изложените мотиви, определението следва да бъде потвърдено, поради което и на основание чл.32а от ПВ, съдът

О П Р Е Д Е Л И :ПОТВЪРЖДАВА определение за отказ вх.рег.№ 20058/ 27.07.2018, вписан Акт № 197, том I, на съдия по вписванията към Служба по вписванията-Варна, постановено по молба вх.рег.№ 2058/ 27.07.2018г./ на П.Н.Н. , представляваща „НИК и ДОБ“ ООД .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му на страните .


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: отбелязване на автоматично продължаване срок на аренда
Ново мнениеПубликувано на: 02 Окт 2018, 10:42 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 525

София, 28.09.2018 год.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – търговска колегия, второ търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

Председател: Камелия Ефремова

Членове: Бонка Йонкова
Евгений Стайков

като изслуша докладваното от съдията Е.Стайков ч.т.д. №2146/2018г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3, ГПК, образувано по частна касационна жалба на „Ник и Доб” ООД – [населено място], срещу определение №2108/ 16.08.2018г., постановено по ч.гр.д.№1872/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е потвърдено определение за отказ от 27.07.2018г. на съдията по вписванията към СВ-В. по молба на „Ник и Доб” ООД с вх.№20058/27.07.2018г.
В частната касационна жалба се поддържа, че обжалваното определение е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Излагат се съображения, че са налице предпоставките за отбелязване удължаване срока на процесния аренден договор като се акцентира върху обстоятелствата, че договорът, вписан през 2008г., е бил сключен в предписаната от закона форма, че същият не е бил прекратен от страните в уговорения в него срок до 30.09.2016г. и че с оглед клаузата на чл.9 договорът продължава своето действие до 30.09.2028г. Претендира се отмяна на обжалваното определение с даване на указания към съдията по вписванията за отбелязване удължаването на срока на процесния договор за аренда.
В изложението по чл.284, ал.3, т.1 ГПК, инкорпорирано в самата частна жалба, са формулирани четири правни въпроси, които според касатора са от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, обуславящи наличието на основанието по чл.280, ал.1, т.3 ГПК за допускане на касационно обжалване на въззивното определение.
Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение, след преценка на данните по делото и доводите на касатора по чл.280, ал.1 ГПК, приема следното:
Частната касационна жалба е процесуално допустима - подадена е от надлежна страни в преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт на основание чл.274, ал.3, т.2 ГПК.
С обжалваното определение въззивният състав от Варненски окръжен съд е потвърдил определение за отказ от 27.07.2018г. на съдията по вписванията към СВ-В. по молбата на „Ник и Доб” ООД с вх.№20058/27.07.2018г за извършване на „отбелязване по вписан договор за аренда, на който е продължен срока на действие”. Съдът е посочил, че съгласно чл.3, ал.1 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ) договорът за аренда се вписва в службата по вписванията, регистрира се в съответната общинска служба по земеделие и се извършва с нотариална заверка на подписите. Позовавайки се на разпоредбата на чл.18 ЗАЗ, според която продължаването на договора за аренда се извършва също в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в службите по вписванията, въззивният състав е обосновал законосъобразността на отказа на съдията по вписванията за исканото отбелязване при констатираната липса на предпоставките по чл.18 ЗАЗ на удължаването на срока на вписания на 09.09.2008г. договор за аренда, сключен между „Ник и Доб” ООД и П. М..
Настоящият касационен състав намира, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното определение.
Според задължителните указания в т.1 от Тълк. решение №1/19.02.2010г. по т.д.№1/2009г. на ОСГТК на ВКС, допускането на касационно обжалване се предопределя от поставянето от касатора на правен въпрос, който е включен в предмета на спора и е обусловил правните изводи на съда по конкретното дело като по отношение на този въпрос следва да са осъществени някои от допълнителните предпоставки по т.1 - т.3 на чл.280, ал.1 ГПК. Материалноправният или процесуалноправният въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното дело, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемане на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства.
Нито един от формулираните от касатора четири правни въпроса не може да обуслови допускане на касационно обжалване на въззивното определение. Въпрос №1: „Когато договорът за аренда е сключен в предвидената от закона форма и в него е включена клауза за автоматичното му удължаване, следва ли да бъде сключван нов договор или споразумение за удължаване на срока?” и въпрос №2 „ Спазена ли е формата за удължаване на срока на договора за аренда, ако клаузата за удължаване на срока при определени условия е включена в първоначалния срок на договора и този договор е сключен в предвидената от закона форма?”, са въпроси пряко относими към правилността на обжалваното определение, която не е предмет на проверка в производството по допускане на касационно обжалване. Но дори да се приеме, че тези въпроси са значими за конкретния правен спор, в случая не е налице твърдяната от касатора допълнителната предпоставка за допускане на касация по чл.280, ал.1, т.3 ГПК. Разпоредбата на чл.18, ал.1 ЗАЗ, регламентираща, че продължаването на арендния договор се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите и предвиждаща необходимост от вписване в службите по вписванията и в регистъра на съответната общинска служба по земеделие, е ясна и не се нуждае от тълкуване. С оглед спецификата на обществените отношения, уредени в ЗАЗ, законът изисква императивно допълнителен писмен договор (анекс) с нотариална заверка на подписите за вписване продължаването на арендния договор, независимо от това дали страните са предвидили възможност за автоматично продължаване срока на договора след неговото изтичане.
Въпрос №3: „Има ли право арендаторът да заяви пред нотариус под страх от наказателна отговорност съгласно чл.313 НК, че договорът за аренда не е прекратен – изхождайки от други подобни декларации, например по Търговския закон? и въпрос” №4: „Длъжна ли е службата по вписванията при вписване на договор за аренда, да отбелязва неговия срок, при наличие на изрична норма за вписване на прекратяването на договора за аренда по чл.27, ал.2 ЗАЗ?, нямат характер на въпроси по смисъла на чл.280, ал.1 ГПК, тъй като те не са обусловили решаващата воля на съда. Изводът на въззивния състав за неоснователност на искането на „Ник и Доб” ООД за отбелязване продължаването на договора, не е обоснован нито с наличието или липсата на подписана пред нотариус декларация за продължаване на договора, нито с аргумент, свързан с приложението на разпоредбата на чл.27, ал.2 ЗАЗ.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на второ отделение,
О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение №2108 от 16.08.2018г., постановено по ч.гр.д.№1872/2018г. по описа на Варненски окръжен съд.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ :


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: отбелязване на автоматично продължаване срок на аренда
Ново мнениеПубликувано на: 09 Окт 2018, 13:50 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№538

София, 08.10.2018 г.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, второ отделение в закрито заседание на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

изслуша докладваното от председателя /съдия/ Татяна Върбанова
ч.т.дело № 2158/2018 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК. Образувано е по частна касационна жалба на „Ник и Доб” ООД, ЕИК[ЕИК], чрез процесуалния си пълномощник, срещу определение по в.ч.гр.д. № 1875/2018 г. на Окръжен съд – Варна, с което е оставена без уважение частната жалба на дружеството срещу определение № 198 от 27.07.2018 г., постановено от съдия по вписванията към РС-Варна за отказ да се извърши отбелязване – продължаване на срока по вписан договор за аренда на осн. чл.18, ал.1 и 2 ЗАЗ във вр. с чл.20а ЗЗД и чл.2а от ПВ.
В частната касационна жалба се поддържат доводи за допуснато нарушение на материалния закон и за необоснованост на определението. Твърди се, че подаденото заявление е за отбелязване сбъдването на клауза по вече вписан договор за аренда - за удължаването на срока с още 10 години. След като този договор предвижда автоматично продължаване на действието при настъпване на определени обстоятелства, то изискуемата от закона форма е спазена и не е необходимо ново споразумение между страните. Частният касатор изразява несъгласие с изразеното от съда становище за недействителност на чл.9 от вписания договор за аренда, подробно мотивирано в жалбата.
В инкорпорираното в жалбата изложение по чл.284, ал.3, т.1 ГПК са формулирани следните въпроси: 1. Когато договорът за аренда е сключен в предвидената от закона форма и в него е включена клауза за автоматичното му удължаване, следва ли да бъде сключван нов договор или споразумение за удължаване на срока; 2. Спазена ли е формата за удължаване на срока на договор за аренда, ако клаузата за удължаване на срока при определени условия е включена в първоначалния срок на договора и този договор е сключен в предвидената от закона форма; 3. Има ли право арендаторът да заяви пред нотариус, под страх от наказателна отговорност съгл. чл.313 НК, че договорът за аренда не е прекратен и 4. Длъжна ли е Службата по вписвания при вписване на договор за аренда да отбелязва и неговия срок, при наличие на изрична норма за вписване на прекратяването на договора за аренда по чл.27, ал.2 ЗАЗ. По тези въпроси бланкетно се поддържа допълнителната предпоставка по т.3 на чл.280, ал.1 ГПК.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение, като взе предвид данните по делото и доводите на частния касатор, приема следното:
Частната касационна жалба е подадена от надлежна страна, при спазване на преклузивния срок по чл.275, ал.1 ГПК и е насочена срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт. Поради това се преценява като процесуално допустима.
За да потвърди обжалвания отказ на съдията по вписванията при Районен съд – Варна, въззивният състав на Окръжен съд – Варна е приел, че съгласно чл.18, вр. с чл.3, ал.1 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/ изискуемата форма за продължаване на срока на сключен аренден договор е писмена. Решаващият съд не е зачел чл.9 от сключения на 01.10.2008 г. аренден договор между страните, предвиждащ автоматично удължаване на арендния договор, без да е необходимо подписване на допълнително споразумение. Изразено е становище, че тази договорка пряко противоречи на чл.18, вр. с чл.3, ал.1 ЗАЗ, като страните не могат по пътя на свободата на договаряне да заобиколят изискването на императивни материалноправни разпоредби. В атакуваното определение са изложени правни аргументи относно : съществените елементи на арендния договор, значението на вписването при изменение на аренден договор, както и императивните законови изисквания за продължаване на срока на аренден договор не само към момента на сключване на първоначалния договор, но и към настоящия момент.
Настоящият състав на Върховния касационен съд, Търговска колегия, второ отделение намира, че касационно обжалване на определението не следва да се допуска, доколкото липсва общата предпоставка по чл.280, ал.1 ГПК.
Формулираните от дружеството – частен касатор въпроси под № 1 и № 2 не попадат в обхвата на основния селективен критерий. Отговорът на тези въпроси пряко предпоставя извършването на проверка за правилност на атакувания съдебен акт, която обаче не може да се реализира в производството по селекция на жалбите. При поставяне на посочените въпроси не е съобразена разликата между основанията за достъп до касация и основанията за касиране, върху която е акцентирано в т.1 от ТР № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС. Въпросите са и пряко релевантни към приложението на императивни норми, зачетени от въззивния съд, които са ясни и не се нуждаят от тълкуване.
Останалите два въпроса не покриват изискванията на чл.280, ал.1 ГПК, доколкото по тях изобщо липсва произнасяне на съда и затова не са обуславящи за изхода на делото.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, второ отделение


О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на определение по в.ч.гр.д. № 1875/2018 г. на Окръжен съд – Варна.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов