КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 02 Авг 2021, 04:08

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: индивидуализация и идентичност на имот в НА и скица от АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 11 Окт 2018, 09:49 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Варна, 10 октомври 2018 година.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, в закрито съдебно заседание, проведено на десети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ВАСИЛЕВ

НЕВИН ШАКИРОВА

като разгледа докладваното от съдия Красимир Василев,

ч.гр.дело № 2284 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК и е образувано по Частна жалба № 238 от 28.09.2018 година, подадена от адв.С. – като процесуален представител на З.К.К. и нотариус Гонова против Определение от 20.09.2018 година на Съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване на н.а. № 35, том.2, дело № 174/2018 година.

В жалбата се твърди, че определението е неправилно по изложените в същата съображения. Претендира се да бъде отменено и съдията по вписванията да бъде задължен да извърши исканото вписване на процесния н.а., със съображения, че са били представени всички изискуеми документи, касаещи вписването.Относно разминаването на приложената по делото скица със отразеното в н.а., се излага, че е често срещано и не би следвало да е спънка за осъществяване на вписването.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Жалбоподателя З.К.К. и нотариус Гонова са депозирали Заявление Вх. № 238 от 20.09.2018 година в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Варна, с искане да бъде вписан н.а. № 35, том.2, рег.№ 7193, дело № 174/2018 година.

За да постанови отказът си, Съдия по вписванията е приел, че е нарушен редът, предвиден в нормата на чл.60 т.1 -7 от ЗКИР и е нарушен индивидуализацията на имота, отразен н.а. и посочен в скицата, досежно построената в имота сграда.

Съдът след като прецени прецени доводите на частния жалбоподател и приема за установено следното: Частната жалба е подадена в срок, поради което се явява допустима, но по същество е неоснователна и съображенията се крият основно в закона.

Съдията по вписвания, с определение от 20.09.2018 година е приел, че представения за вписване нотариален акт е в изискуемата от закона форма, датиран и подписан от страните и от нотариуса. Излага довода, обаче, че той не отговаря на изискването на чл. 6, ал.3 от Правилника за вписванията вр. чл. 49б от ЗКИР. Съгласно тези норми, имотите, находящи се в район с одобрена кадастрална карта следва да се описват с данните по чл. 60, т.1-7 от Закон за кадастъра и имотния регистър, конкретно досежно построената сграда.

Съгласно т. 6 на ТР № 7/25.04.2013 г. по тълк. д. № 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК проверката, която Съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 ПВ относно това дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на закона, се ограничава до това дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията за форма и има ли предвиденото в Правилника съдържание. Съдията по вписванията може да откаже вписване, ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията за форма и ако няма необходимото съдържание, като проверката на съдържанието на акта е в две насоки: идентификация на страните (чл. 6, ал. 1, б. "а" П.) и идентификация на имота (чл. 6, ал. 1, б. "в" Правилника.). Ако недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, съдията по вписванията може да откаже вписването на акт за него, в случай че не са посочени данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР.

Съдът приема, че константно на практиката на ВКС действията на Съдията по вписвания следва да се основават на Правилника за вписвания, като той може да се откаже вписване на н.а., който не отговаря на изискванията на ПВ /Определение 218 от 14.05.2009 гр. дело 138/2009 г.к. II ВКС, съдия докладчик Светлана Калинова.Съобразно нормата на чл.6 от ПВ подлежащите на вписване актове трябва да съдържат, изискуеми реквизити: собственото, бащиното и фамилното име, местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните, а когато няма такъв - мястото и датата на раждане; когато една от страните е едноличен търговец или юридическо лице, посочват се фирмата (наименованието) и организационната форма; посочват се и съдът по регистрация, номерът на фирменото дело, седалището и кодът по БУЛСТАТ, а за вписаните в търговския регистър към Агенцията по вписванията - ЕИК; за местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ, съответно ЕИК; датата и мястото на издаването на акта; описанието на имота, до който се отнася актът, с посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера на имота, площта и/или застроената площ и границите; цената на имота или на правото, съответно удостоверявания материален интерес.Също съобразно нормата на чл.6 от ПВ когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.Т.е. самата разпоредба препраща към друга норма – чл.60 т.1-7 от ЗКИР, които пък изисква да бъдат вписани, както следва: идентификаторът; видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда; адресът; границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);площта в квадратни метри или в декари; предназначението на имота; етажността на сградата.От друга страна нормата на чл.52 ЗКИР задължава собственикът /инвеститорът/да предостави на Службата по геодезия, картография и кадастър данните за изградените, надстроените, пристроените сгради, за сградите под повърхността на земята, за преустроените или премахнатите сгради, както и за съответните данни по чл. 34 при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 31.Самия ЗКИР пък препраща към Наредба посочена в чл. 31 от ЗКИР, това е Наредба № 3 от 28.04.2005 година за създаването и поддържането на КК.Текста на чл.17 сочи, че схемите на самостоятелните обекти в сгради по етажи и се изработват за сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на отделни собственици или се владеят с отделни документи за собственост.В ал.2 е отразено, че схемите на самостоятелните обекти в сгради се изработват заедно или отделно от производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, което се определя със заповедта по чл. 35 или 35а ЗКИР. Когато схемите не са създадени заедно с кадастралната карта, задължително се изработват при разпореждане със самостоятелни обекти в сграда, както и в случаите по чл. 52, ал. 4 ЗКИР.Т.е. в случая закона визира задължение на всеки собственик да предостави данните на Службата по геодезия картография и кадастър, като при неизпълнение на това си задължение той носи административно - наказателна отговорност, съобразно чл. 96, ал.1, т.3 от ЗКИР. Тогава съобразно чл. 17, ал.3 от Наредба 3/2005 г. Агенцията по кадастъра следва да изпълни задължението си по закона /ЗКИР/ за изготвяне на схемите на обектите и даването им на идентификационни номера. Изработването на схемите се извършва чрез скициране на място или се използват данни от строителните книжа /чл. 17, ал.8/. т.3 от Приложението. Налице е и специална Наредба № 15/23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра Дв 71/14.08.2001 г. В чл. 2, ал.1 е посочено, че идентификаторът е уникален номер чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно на територията на страната. В чл. 8, ал.2 се посочва, че идентификаторът се изписва в кадастралния регистър на недвижимите имоти, в регистъра на идентификаторите и промените им, в скиците и схемите, в част "А" на партидите на недвижимите имоти от имотния регистър, в актовете, с които се признава и прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижимите имоти, както и в други случаи, определени в нормативен акт.

На база на приложените по делото доказателства, ВОС приема, че представената по делото Скица /вж.л.32 - лице и гръб/, не съответства на посоченото в н.а., което само по себе си обуславя извода за ЛИПСА НА СКИЦА, когато същата е необходима и прилагането й се явява задължително.Разминаването между отразеното в представената такава и отразеното в н.а. действително е съществено, и не индивидуализира имота по изискуемия от закона начин.Така например е отразено, че постройката е от 1 етаж, докато в н.а. е пресъздадено друго – отразени са приземен, първи и втори етаж, както и издадена веранда.При това положение е редно жалбоподателя да изпълни процедурата по попълване на КК и едва тогава реализира вписване.Това е така,тъй като с оглед фактическата установеност по делото не може да се приеме,че в конкретния случай е налице достатъчна индивидуализация на обектите – конкретно етажността на построената къща.Съгласно т. 6 от ТР № 7/25.04.2013 г. на ВКС по т.д. № 7/2012 г., ОСГТК Съдията по вписванията не може да откаже вписване поради това, че предложеният му за вписване акт не съответства на изискванията за съдържание, освен ако актът не съдържа достатъчно данни за идентификацията на страните / чл. 6, ал. 1, б. "а" от ПВ/ или идентификацията на имота/ чл. 6, ал. 1, б. "в" от ПВ/.

Предвид горното, ВОС,

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА Определение от 20.09.2018 година на Съдия по вписванията при ВРС, с което е отказано вписване на н.а. № 35, том.2, дело № 174/2018 година, по Заявление Вх. № 238 от 20.09.2018 година в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Варна.

Определението може да се обжалва с частна жалба при предпоставките на чл. 274, ал.3 от ГПК в едноседмичен срок, пред Върховен Касационен Съд на Р България.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов