КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 28 Юли 2021, 07:01

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Спиране на срок ЗМДВИП.
Ново мнениеПубликувано на: 07 Юни 2021, 09:59 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 377
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1925
гр. Варна , 02.06.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ВАРНА, I СЪСТАВ в закрито заседание на втори юни,
през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател: Светла В. Пенева
Членове: Красимир Т. Василев
Невин Р. Шакирова
като разгледа докладваното от Невин Р. Шакирова Въззивно частно
гражданско дело № 20213100501329 по описа за 2021 година
Производството е по реда чл. 577, ал. 1 от ГПК вр. чл. 32 от ПВп.
Образувано е по повод частна жалба с вх. № 265435/18.05.2021г. по регистъра на
Агенция по вписванията, СВп, гр. Варна на „ТАБАКО ТРЕЙД 2020“ ЕООД, ЕИК
206252818, със седалище: гр. Добрич, представлявано от Управителя Даниел Тошков
Атанасов срещу Определение № 127 от 05.05.2021г. на съдия по вписванията при СВп, гр.
Варна, с което е постановен отказ за вписване на заявено със заявление вх.рег. № 11544 от
05.05.2021г. подновяване на договорна ипотека, вписана с вх. рег. № 5124 на 19.03.2011г.,
поради неспазен срок по чл. 172, ал. 1 от ЗЗД вр. чл. 18, ал. 4 от ПВп.
Наведените оплаквания в жалбата са за неправилност и незаконосъобразност на
постановения отказ за вписване. Извършената в случая преценка на съдията по вписвания,
че 10 годишния срок е изтекъл е основана на Определение № 15 от 29.01.2021г. по ч.гр.д. №
4042/2020г. на ВКС, I ГО, която съдебна практика е неотносима. С това определение е
допусната касация по въпроси отнасящи се до приложението на чл. 3, ал. 4 и чл. 3, ал. 2
/отм. в частта „други срокове“/ от ЗМДВИП. Жалбоподателят счита, че срокът за
подновяване на ипотека попада в хипотезата на „давностните срокове, с изтичането на които
се погасяват или придобиват права от частноправните субекти“ по смисъла на чл. 3, т. 2 от
ЗМДВИП. В тази връзка, съгласно закона в периода 13.03.2020г. – 13.05.2020г. всички
давностни срокове, в т.ч. и срока за подновяване на ипотеката спира да тече. Ипотечният акт
е вписан първоначално на 18.03.2011г. На 13.03.2020г., когато са изтекли 8 години, 11
месеца и 26 дни, 10 годишният срок по чл. 172, ал. 1 от ЗЗД е спрял да тече. От 13.05.2020г.
до 05.05.2021г. са изтекли 11 месеца и 8 дни. Така сумарно, до датата на подаване на
заявлението за подновяване на ипотеката са изтекли 9 години, 11 месеца и 4 дни, което
прави искането за вписване на подновяването й, подадено в срок. Отправил искане в тази
връзка обжалваният отказ да се отмени, като преписката бъде върната на съдията по
1
вписванията за извършване на заявеното вписване.
СЪДЪТ, след като обсъди данните по преписката на Служба по вписванията, прие за
установено следното:
Със заявление вх. № 011514/05.05.2021г., изпратено чрез куриер на 29.04.2021г.,
„ТАБАКО ТРЕЙД 2020“ ЕООД, чрез управителя му Даниел Атанасов е поискал вписване на
подновяване на договорна ипотека, учредена с НА за договорна ипотека върху недвижим
имот № 57/2011г., вписан в СВп с вх.рег. № 5124/19.03.2011г. върху поземлен имот с ид.
10135.2508.898 по КККР на гр. Варна, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с
ид. 10135.2508.898.1 първоначално в полза на „Алианц Банк България“ АД като обезпечение
на вземането му по договор за кредит № 37470 от 11.03.2011г. от „Газстроймонтаж“ АД, за
което е учредена първа по ред договорна ипотека от ипотекарния длъжник „Газстрой“ АД. С
договор за цесия от 23.12.2020г. остатъкът от паричното вземане, ведно с обезпечението е
прехвърлено от банката – цедент на цесионера „Финанс Трейд – С“ АД, а с договор за цесия
от 29.12.2020г., с официална заверка на подписите на страните „Финанс Трейд – С“ АД,
като цедент прехвърлило част от своето вземане за главница от длъжника, ведно с
обезпечението на „Табако Трейд 2020“ ЕООД. На основание чл. 171 от ЗЗД вр. чл. 18 от
ПВп отправил искане за подновяване вписването на договорната ипотека. Заявителят се е
позовал на основание чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на НС, че от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното
положение на 13.05.2020г. давностните срокове спират да текат. Със спирането на срока,
обосновал, че 10 годишният срок е спазен.
Заявлението е придружено с преписи от НА за учредяване на договорната ипотека
върху имота, скица на ПИ и описаните договори за прехвърляне на вземания.
В обжалваното определение от 05.05.2021г., съдия по вписванията при СВп - Варна
приел, че молбата за вписване на исканото подновяване на ипотека е подадена след изтичане
на 10 годишния срок на действие на първото вписване, въпреки действието на ЗМДВИП и
редакцията му Обн., ДВ, бр. 34/09.04.2020г. Приел, че на основание чл. 3, т. 2 от цитирания
закон, спрелият да тече по силата на първоначалната редакция на текста /ДВ, бр.
28/28.03.2020г., в сила от 13.03.2020г./ и § 13 от ЗР на ЗИДЗМДВИП /ДВ, бр.
34/09.04.2020г./ срок, започнал да тече след 16.04.2020г., поради което срокът за
подновяване на вписана ипотека е изтекъл на 26.04.2021г. На това основание постановил
отказ да впише заявеното искане. Цитирал съдебна практика.
При така установеното съдът намира от правна страна следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 577 вр. чл. 569, т. 5 от ГПК отказът да се извърши
нотариално удостоверяване, каквото е вписването, може да се обжалва пред окръжния съд.
В конкретния случай жалбата е депозирана в срока по чл. 577, ал. 1 вр. чл. 275, ал. 1
2
от ГПК, насочена е срещу подлежащ на обжалване акт и изхожда от легитимирано лице –
заявител в производството пред СВп, имащо правен интерес да оспорва отказа, доколкото
последиците от него рефлектират в неговата правна сфера. Ето защо жалбата е процесуално
допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
Съгласно даденото с т. 6 от ТР № 7 от 25.04.2013г. по т.д. № 7/2012г. на ОСГТК на
ВКС разрешение, проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал.
1 от ПВп относно това, дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията на
закона, се ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно
изискванията за форма и има ли предвиденото в ПВп съдържание. Не се проверяват
материалноправните предпоставки на акта, освен ако това е изрично предвидено в закон.
В съобразителната част на тълкувателното решение е разяснено, че основната цел на
вписването е осигуряване на публичност и противопоставимост, като при проверката дали
един акт подлежи на вписване се изхожда от неговото съдържание.
В разглеждания случай частният жалбоподател с писмена молба, подадена на
29.04.2021г. сезирал местно компетентен съдия по вписванията – този при СВп, гр. Варна с
искане по чл. 172, ал. 3 от ЗЗД за подновяване вписването на ипотека, учредена с договор по
НА № 57/2011г., вписан в СВп с вх.рег. № 5124/19.03.2011г.
Съгласно чл. 172, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗД действието на вписването трае 10 години от
деня, в който е извършено. То може да бъде продължено, ако вписването се поднови преди
този срок да е изтекъл. Ако срокът изтече без да се извърши подновяване, ипотеката може да
се впише наново. В такъв случай тя има ред от новото вписване.
Основният довод в жалбата, че срокът за подновяване на ипотека попада в
приложното поле на „давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или
придобиват права от частноправните субекти“ по смисъла на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП е
неоснователен. Съгласно разпоредбата на чл. 3, т. 2 от Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение в първоначалната й редакция /ДВ, бр. 28/28.03.2020г., в
сила от 13.03.2020г./, спират да текат от 13.03.2020г. до отмяната на извънредното
положение давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на
които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните
субекти, с изключение на сроковете по НК и ЗАНН. Със ЗИД на ЗМДВИП /ДВ, бр.
34/09.04.2020г./ нормата на чл. 3, т. 2 е изменена, като отпадат „и други срокове“, а в § 13 от
Заключителните разпоредби на ЗИД ЗМДВИП /ДВ, бр. 34/09.04.2020г./ е предвидено, че
сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция, спрени от
обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон, продължават да
текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник“. В предметния
обхват на „други срокове“ по смисъла на цитираните разпоредби се включва и срокът по чл.
172 от ЗЗД, в който кредиторът може да продължи действието на вписването на ипотеката,
като подаде молба за подновяване на вписването по чл. 172, ал. 3 от ЗЗД, съотв. чл. 18 от
3
ПВп. Касае се за срок, недавностен, предвиден в нормативен акт, с изтичането на който
възможността да бъде продължено действието на вписването отпада, а ипотеката губи реда
на първоначалното си вписване /чл. 172, ал. 2 от ЗЗД/. Това тълкуване съответства и на
целите на закона – да се създадат условия за опазване здравето и живота на хората чрез
въвеждане на временни забрани, ограничения и специални правила на поведение, но
същевременно и да се предотврати опасността от засягане на законни права и интереси на
правните субекти, когато упражняването им изисква извършване на действия, създаващи
опасност за здравето и несъвместими с наложените временни забрани и ограничения.
Срокът за подновяване вписването на ипотека не е сред сроковете, чието спиране е
изключено изрично от законодателя. ЗМДВИП съдържа специални правила, които
регламентират ограничителен и правоохранителен режим, поради което е недопустимо
разширителното им тълкуване. Съдебният състав споделя така даденото разрешение в
Определение № 15 от 29.01.2021г. по ч.гр.д. № 4042/2020г. на ВКС, I ГО.
В случая молбата на „Табако трейд 2020“ ЕООД за подновяване вписването на
договорна ипотека, учредена с НА № 57/2011г., вписан на 19.03.2011г., е подадена след
изтичането на предвидения в чл. 172, ал. 1 от ЗЗД срок. За времето от 19.03.2011г. до
12.03.2020г. са изтекли 8 години, 11 месеца и 22 дни , от 13.03.2020г. до 16.04.2020г.
течението на срока е спряло по силата на чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП в първоначалната й
редакция /ДВ, бр. 28/28.03.2020г., в сила от 13.03.2020г./ и § 13 от Заключителните
разпоредби на ЗИД ЗМДВИП /ДВ, бр. 34/09.04.2020г./, а от 17.04.2020г. до 29.04.2021г.
/подаването на молбата за подновяване на вписването/ са изтекли още 1 година и 12 дни –
общо изтеклият срок до подаване на молбата е 10 години и 4 дни.
Следователно молбата за подновяване на вписването на договорната ипотека е
подадена след изтичане на десетгодишния срок на действие на вписването на договорната
ипотека, поради което отказът да се извърши вписване на подновяване, заявено след срока е
постановен съобразно закона – чл. 172, ал. 1 от ЗЗД. Подновяване може да бъде
извършено/вписано само ако 10-годишният срок не е изтекъл към момента на подаване на
молбата.
По тези съображения, съдебният състав приема, че постановеният отказ за вписване
на заявения акт е законосъобразно постановен, а подадената срещу същия частна жалба като
неоснователна следва да се остави без уважение.
Мотивиран от така изложените съображения, Варненски окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба с вх. № 265435/18.05.2021г. по регистъра
4
Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________
на Агенция по вписванията, СВп, гр. Варна на „ТАБАКО ТРЕЙД 2020“ ЕООД, ЕИК
206252818, със седалище: гр. Добрич, представлявано от Управителя Даниел Тошков
Атанасов срещу Определение № 127 от 05.05.2021г. на съдия по вписванията при СВп, гр.
Варна, с което е постановен отказ за вписване на заявено със заявление вх.рег. № 11544 от
05.05.2021г. подновяване на договорна ипотека, вписана с вх. рег. № 5124 на 19.03.2011г.,
поради неспазен срок по чл. 172, ал. 1 от ЗЗД вр. чл. 18, ал. 4 от ПВп.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен
касационен съд в едноседмичен срок, който за жалбоподателя започва да тече от получаване
на съобщението за постановяването му.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов