КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 03 Авг 2021, 17:37

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ
Ново мнениеПубликувано на: 14 Фев 2012, 09:35 
Ние с Ася имахме едно запитване преди време. Някои от въпросите все още са дискусионни и има разнородна практика по тях.

Във връзка с констатирана разнородна практика в службите по вписванията, относно начина на събиране на таксите при изготвяне и издаване на удостоверения за тежести върху имот, при който се проследява историята за 10 години назад, следва да се уточни как да се събират таксите при следните хипотези :

- ако в този период са извършени няколко прехвърляния на имота, следва ли да се издават отделни удостоверения за всеки изминал период, като всяко едно от тях се таксува отделно ?

- необходимо ли е молителят да подава отделни молби за тежести – тоест, за всеки предходен нотариален акт на праводател да подава отделна молба с отделна такса ?

- следва ли само в едно удостоверение да се опишат всички предишни собственици на имота и всички действия извършени с него, за което молителят подава само една молба с приложени копия от актовете на предишните праводатели и със заплатена една такса ?

- следва ли, че при условие молителят не разполага с незаверени преписи от актовете на праводателите да откажем да извършим справката за 10 годишния период, а да извършим проверката само по неговата партида и по партидата на продавача, което ще се отрази и в удостоверението ? Или следва ние служебно да проследим историята на имота 10 години назад - този въпрос е провокиран от факта, че в много служби първоначалната компютърна програма е въведена доста по- късно и голяма част от проверката се извършва на ръка по книгите, което отнема изключително много време /.

Разнородната практика произтича от това, че реално все още проверката се извършва по персоналните партиди на лицата. Ако имотът е бил собственост на повече от едно лице в проверявания 10 – годишен период , то има ли логика да се таксува всяка една проверка по поименните партиди на всички предишни собственици ? Това ли всъщност е смисъла на чл. 7, ал 4 от тарифата ? Съгласно цитираната разпоредба .....”когато с едно заявление се иска удостоверение за повече от едно лице /освен при съсобственост /, / тоест, нас ни интересува хипотезата, при която молителят подава молба за проверка по партидите на предишните собственици, но за едни имот / -..... издават се отделни удостоверения, за всяко от които се събира съответната такса по ал.1 “......... – основание ли е тази разпоредба , ако се издава удостоверение за един имот, но за повече лица , да се издават отделни удостоверения за всяко лице и най- важното да се плащат такси според броя на лицата ? или по-правилната практика ще е да се събира само една такса, независимо колко прехвърляния е имало с имота, докато се стигне до настоящия собственик.

Неясни са и следните разпоредби от Тарифата за ДТ, събирани от АВ:
- чл. 7, ал. 5 – „Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект с отделни кадастрални идентификатори, за всеки отделен обект се издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал. 1” - означава ли това, че ако върху поземления имот е изграден само един обект, т.е. една сграда, то следва да се издава едно общо удостоверение за поземления имот, ведно със сградата и да се заплаща една такса?
- чл. 7, ал. 6 – „Когато се иска удостоверение за поземлен имот, върху който са изградени повече от един обект без кадастрални идентификатори, но които принадлежат на различни собственици, за всеки отделен обект се издава удостоверение, за което се събира съответната такса по ал.1, независимо от броя на съсобствениците” – означава ли това, че ако върху поземления имот са изградени повече от един обект, но принадлежат на един и същ собственик, то следва да се издаде едно удостоверение и да се събере една такса, което ако е така, от своя страна води до други два въпроса:
1. Откъде съдия по вписванията да се информира, че въпросните обекти са без кадастрални идентификатори, защото в случая се има предвид „наличие на кадастрален идентификатор”, а не имот, находящ се в район с одобрена кадастрална карта”, като двете понятия не са тъждествени – наличие на кадастрален идентификатор имат и обекти, които не попадат в райони с одобрени кадастрални карти, това се случва при т. нар. „частни заснемания”, които се одобряват не със заповед на ИД на АГКК, а със заповед на съответния началник на СГКК и за които не се обявява официално никъде информация, т.е. ако съдия по вписванията издаде удостоверение, съгласно разпоредбата на чл. 7, ал.6 от Тарифата за ДТ, събирани от АВ, винаги рискува това да бъде в разрез с разпоредбата на чл. 7, ал. 5 от същата Тарифа?
2. Не се ли поставят в неравностойно положение собствениците на имоти с отделни кадастрални идентификатори в сравнение със собствениците на имоти без кадастрални идентификатори – например: собственик на недвижим имот, състоящ се от поземлен имот и две сгради, всички с кадастрални идентификатори трябва да плати три такси, а собственик на недвижим имот, състоящ се също от поземлен имот и две сгради, но без кадастрални идентификатори, ще плати една такса?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ
Ново мнениеПубликувано на: 14 Фев 2012, 15:59 
Производството по вписване, отбелязване и заличаване на подлежащи на вписване, отбелязване и заличаване актове е съдебно нотариално охранително производство, уредено и регламентирано в ГПК /чл.569 ал.5 и сл./. То е подробно регламентирано в Правилника за вписванията, чл.7 изрично посочва, че вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията от службата по вписванията по местонахождението на недвижимия имот. Член 9 от ПВ визира правомощията на съдията по вписванията: „вписването се извършва по разпореждане на съдията по вписванията......”. Тези правомощия на разпореждане възложени на съдията по вписванията включват в себе си не само поставяне на резолюция за вписване, въз основа на която да се извърши техническото въвеждане на данни в програмния продукт чрез който те се обработват. Същинската задача на съдията по вписванията е да извърши юридическа преценка за вида на вещните права, които се признават, учредяват, отнемат или прекратяват чрез подлежащите на вписване актове. Той е длъжен да прецени дали недвижимия имот, до който те се отнасят е претърпял промяна във вида си след нанасянето му на кадастралната карта, спрямо записите които вече съществуват за него в книгите за вписване на база на представените му данни и доказателства и да прецени как да разпореди наслагването на новопостъпващите записи към вече съществуващите такива. Съдията по вписванията е длъжен да съблюдава това с цел постигане на максимална яснота за наличните противопоставими права на ФЛ и ЮЛ спрямо третите лица. Вписването като съдебно охранително производство няма за цел да пълни една електронна система с хаотично натрупани данни за вещни права касаещи недвижими имоти. От това резултатът може да бъде само застрашаване правата на гражданите, защото въвеждането на невярна, неточна и объркваща информация, без наличието на изрично прецезирано разпореждане от съдията по вписванията води до риск от подвеждаща и невярна информация при извършването на справки по партидите на ФЛ и ЮЛ.
Изключително важно е да не се забравя, че отговорностите на съдията по вписванията са значителни в посока правилна юридическа преценка на вещните права касаещи недвижимите имоти, които се засягат в подлежащите на вписване актове. Прецизно свършената работа от този орган на съдебно охранителното производство трябва да се разглежда като своеобразна форма на превенция, която държавата осъществява за ограничаването на имотни измами с недвижими имоти и намаляването на гражданските дела свързани със спорове за собственост.
Съгласно чл.1 от Закон за държавните такси –„държавните такси се събират от органите на съдебната власт в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерски съвет”. Съгласно чл.6 „длъжностни лица за неплатени по тяхна вина такси или платени в по-малък размер се задължават да платят същите и се наказват с глоба до троен размер”. В производството по вписване съдията по вписванията е съдебният орган отговорен за правилното определяне и разпореждане на точния размер на държавната такса по вписване.
С оглед на това, като орган който е отговорен за воденето на охранителното производство по вписване и като съдии по вписвания с дълъг юридически стаж категорично изразяваме становището си, че е необходима бърза промяна на Тарифата за държавните такси събирани от АВ като се изменят и допълнят някои нейни текстове с цел постигане на максимална ясното и еднозначност на тяхното съдържание. Преди повече от една година, когато беше формирана работна група в МП, в която бяха включени представители на Българска Асоциация на съдиите по вписванията изпратихме конкретни предложения за изменение на текстовете на Тарифата с цел същата да се прилага и тълкува еднозначно. По необясними за нас причини изменението на Тарифата не беше довършено и сега отново се изправяме пред старите проблеми. Този процес задължително следва да бъде завършен, тъй като това е единствения законов ред за изменението на тарифи и не е възможно да уеднаквяваме практиката си на базата на инструкции и указания. Това би довело до неспазване на Закона за държавните такси и би довело до разрез с убеждението ни на юристи за задължителното прилагане на нормативните и подзаконовите нормативни актове.
Защитавайки това свое убеждение изпращаме конкретни предложения за изменение на текстовете на Тарифата за държавните такси ,събирани от АВ и се надяваме на пълно разбиране и подкрепа от страна на Министерството на Правосъдието.
Правим следните предложения:

Относно чл.1 и чл. 2 от Тарифата за такси събирани от Агенцията по вписванията

Като съдии по вписванията считаме, че таксите за заверени преписи от актове, налични в книгите на “Службата по вписванията”, следва да са по-високи от таксите за незаверени преписи.
При заверените преписи съдията по вписванията проверява самоличността, деееспособността и правата на молителя. Същият трябва да отговаря на изискванията на чл.51 от Правилника за вписванията, а именно да бъде страна по акта, правоприемник, представител по закон или изрично упълномощено лице. Предлагаме да се събира такса за извършена справка и копиране на акта от книгите в архива на “Службата по вписванията” по сметка на Агенцията по вписванията. За заверяване на преписи, дейност , която извършва съдията по вписванията като съдебен орган, да се събира нотариална такса по Тарифата за нотариалните такси, която да се внася по сметка на съответния Районен съд.
Високите такси за незаверени преписи не биха били препятствие за злоупотреби от страна на недобросъвестни лица. От друга страна тези преписи дават единствено информация на заинтересованите лица без да имат силата на оригинал. Ограничаването на достъп до незаверени преписи ще противоречи на публичния характер на регистъра и на тенденцията да се предоставя дистанциран достъп за справки от Агенцията по вписванията.

Относно чл. 3 от Тарифата за такси събирани от Агенцията по вписванията

Предлагаме чл.3 да претърпи следната редакция:

Чл.3 За отбелязвания и подновявания се събира половината от таксата по чл.2.

Създава се нов член 3а, с две алинеи 1 и 2, който регламентира заличаването.

Чл.3а ал.1 За заличавания се събира половината от таксата по чл.2, но не по-малко от 10лв. /каквато е минималната такса при вписванията/.

ал.2 /вариант 1/ За частично заличаване на ипотеки се събира такса в размер на 0,05% от посочената като погасена от кредитора сума в съгласието.
/вариант 2/ При първо частично заличаване на ипотека се събира таксата по ал.1, а при последващо частично заличаване на ипотеката се събира такса в размер на 10 лв.

Относно чл.7 ал.2 от Тарифата за такси събирани от Агенцията по вписванията

чл.7 ал.2 да се допълни “ по нареждане на Регионалния Директор” като текста придобие следната редакция:
ал.2 При неспазване на сроковете по ал.1 таксуването се извършва в размер 10 лв. по нареждане на Регионалния директор.

Относно ал.5 и ал. 6 на чл.7 от Тарифата за такси събирани от АВ

Предлагаме ал.5 и ал.6 да отпаднат, тъй като материята е уредена в ал.1 и ал.4 на чл.7, където изрично е посочено , че удостоверението се издава за имот и лице. Без значение е дали има или няма идентификатор. При тълкуването на ал.6 на чл. 7 се стига до извода, че следва да издаваме едно удостоверение за няколко обекта в един поземлен имот, принадлежащи на един собственик. Това е в противоречие с ал.1 и ал.4 на чл.7, както и със същноста на имотния регистър.

Относно чл.7а от Тарифата за такси събирани от АВ

Думите “ заверен от страна по акта” да отпаднат.

Като орган следящ за събирането на държавните такси и носещ отговорност за правилното им определяне и внасяне, считаме че е особено опасно да се даде възможност на страната сама да удостоверява извършеното плащане. Създават се предпоставки страните да изготвят много преписи от един и същи електронен документ, който да използват по различни заявления за вписване в цялата страна.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ
Ново мнениеПубликувано на: 23 Ное 2012, 22:49 
Offline

Регистриран на: 23 Ное 2012, 22:48
Мнения: 1
Имате ли информация дали въпросната инструкция е вече издадена и в случай на положителен отговор, къде мога да я намеря ?


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЕЙСТВАЩАТА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ
Ново мнениеПубликувано на: 26 Ное 2012, 08:56 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Няма още издадена инструкция.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов