КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Върху ДДС не се начислява такса за вписване
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=4339
Страница 1 от 1

Автор:  emiasi [ 02 Окт 2013, 13:02 ]
Заглавие:  Върху ДДС не се начислява такса за вписване

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ИНСПЕКТОРАТ ПО ЗСВ
ДО
ЕМИЛИЯ ВЕРГИЛОВА
АЛЕКСАНДРОВА
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ
РАЙОНЕН СЪД - ДУПНИЦА
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АЛЕКСАНДРОВА,
Във връзка с постъпило Ваше запитване относно прилагането на
чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по
вписванията, заведено с рег.индекс № 962/21.10.2008г. на Инспектората по
чл. 372 от ЗСВ, изразявам следното мнение:
Таксата за вписване по чл. 2 от Тарифата се събира в размер на 0,1
на сто върху цената, по която е таксуван актът или документът.
При нотариалните сделки цената, по която се таксува актът, е
удостоверяваният материален интерес. Това е пазарната цена на вещта,
определена като по-високата между данъчната оценка и уговорената
продажна цена по нотариалния акт съгласно чл. 96, ал. 1 и ал. 3, и § 2 от
ЗННД.
При договорни сделки основата за изчисляване на таксата за
вписване би следвало да се определя аналогично - т.е. тя е по-високата
стойност между данъчната оценка и уговорената продажна цена по
договора.
Имайте предвид, че съгласно определението на закона в термина
„пазарна цена" не се включва данъкът върху добавената стойност (вж. § 1,
т. 5 от Допълнителна разпоредба към ЗМДТ и § 1, т. 8 от Допълнителни
разпоредби към ДОПК).

Изразеното мнение има за цел да Ви подпомогне при оформяне на
Вашата преценка като съдия по вписванията, как следва да се изчислят
горепосочените такси. Инспекторатът на министъра на правосъдието не
може да дава тълкувателни становища по приложението на закона.
Съгласно чл. 125 от ЗСВ, министърът на правосъдието може да прави
искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно
постановление.
ИНСПЕКТОР:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/