КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

относно начина на изготвяне на данъчни оценки на сгради
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=517
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 24 Ное 2010, 19:31 ]
Заглавие:  относно начина на изготвяне на данъчни оценки на сгради

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
чл. 92 ДОПК,

чл. 12 ЗМДТ

Според изложеното в запитването представляващият "Х" ООД гр. П. е подал възражение до кмета на Община П. относно начина на изготвяне на данъчни оценки на сгради, завършени до етап "груб строеж". В тази връзка началника на отдел "Приходи от местни данъци и такси" при община П. поставя въпроса как следва да бъде оценено незавършеното строителство при представено удостоверение от компетентната инстанция за етап на завършеност на сградата в груб строеж - 63 % или 100 % от оценката на завършената сграда предвид изразеното становище на Изп. директор на НАП с писмо изх. № 07-00-36 от 15.01.2009 г., адресирано до Столична община?

При така изложената фактическа обстановка и с оглед действащите разпоредби на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ, обн., ДВ, бр. 117 от 10 декември 1997 г., последни изменения, ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г.) изразяваме следното становище:
Удостоверението за данъчна оценка на недвижим имот е документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по смисъла на чл. 88 от ДОПК, спрямо което намира приложение специалното производство за издаване и обжалване на такива документи, уредено в глава дванадесета "Административно обслужване" на ДОПК.
На основание чл. 92, ал. 3 от ДОПК вр. с чл. 4, ал. 5 от ЗМДТ може да се оспори и съдържанието на документ, който удостоверява факти с правно значение или в който се признава или отрича съществуването на права или задължения, пред ръководителя на звеното за местни приходи в съответната община. От компетентността на решаващия орган е преценката на обстоятелствата, мотивиращи решението по жалбата.
В тази връзка органите по приходите на НАП, включително изпълнителният директор, нямат никакви контролни или отменителни правомощия спрямо действията на общинските администрации в този процес. В компетентност на изпълнителния директор на НАП е издаването на методологически указания по прилагането на ЗМДТ, с които се цели да се унифицира практиката на администриращите органи при прилагането на определени, създаващи неяснота или противоречивост разпоредби. Относно издаването на удостоверения за данъчна оценка на сгради, завършени до етап "груб строеж", считаме за полезно да Ви уведомим за поддържаното от НАП становище:
Изразите "до нулев цикъл" и "до груб строеж", използвани в чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Приложение № 2 към ЗМДТ, следва да се тълкуват в смисъл "до достигане на тази степен на строителство", т.е. при наличие на протокол за завършен "нулев цикъл" оценката се определя в размер на 63 % от завършеното строителство, а при завършен груб строеж оценката е 100 % от оценката на завършеното строителство. С оглед употребения в правната норма предлог "до", както и обстоятелството, че изрично не е посочено процентът на оценката да включва посочената степен на изграждане на строежа, може да се направи извод, че законодателят е вложил именно този смисъл в цитираната разпоредба.
В допълнение поясняваме, че в данъчната оценка на незавършено строителство, определена в съответствие с чл. 12 от Приложение № 2 към ЗМДТ, в сила от 1.01.2006 г., е включена и данъчната оценка на правото на строеж, поради което същата не се прибавя към оценката на незавършеното строителство.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/