КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Юли 2021, 20:55

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 22 Окт 2009, 13:47 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Изображение
Изображение


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 06 Яну 2010, 10:26 
В представената молба съгласие кредиторът депозира изрично искане за частичното заличаване на ипотеката поради изплащане на част от дължимите суми по кредита в размер на 149 880 евро по отношение на имотите описани в молбата съгласие за заличаване на вписването .Тази част представлява част от цялото обезпечено вземане в размер на 12 915 657 лв . Съгласието за заличаване на ипотеката е незаконосъобразно , т . к . противоречи със същността на ипотеката . Една от основните характеристики на ипотечното право е неговата неделимост и именно с тази негова характеристика е в противоречие депозираното съгласие за заличаване . Поначало всяка част на вземането е обезпечена от имота и всяка част от имота , респ . от имотите обезпечава вземането . Следователно плащането на част от вземането не освобождава част от имота , съответно един или няколко от имотите , от ипотеката . В този смисъл е и Решение № 1401 от 22.10.1999 . , V г.о. на ВКС . Ипотеката продължава да тежи за цялото задължение върху целия имот , респ . върху всички ипотекирани имоти . С оглед неделимостта на ипотечното право , в случаите , в които предмет на ипотеката е един недвижим имот е правно недопустимо частично заличаване на ипотеката , поради погасяване на конкретно определена част от вземането . Приложното поле на чл . 21 от ПВ , изрично регламентиращ частичното заличаване , обхваща само хипотезите , при които вземането на кредитора е обезпечено с ипотека върху два или повече имота , какъвто е и настоящия случай . Целта на частичното заличаване има преди всичко практическа насоченост и се изразява във възможността да се заличи ипотечната върху имота ,за да бъде отново ипотекиран . Основанието , въз основа на което ипотекарният кредитор следва да упражни предоставената му от закона възможност да иска частично заличаване на ипотеката е частично погасяване на предоставения кредит и наличието на достатъчно обезпечение за оставащата част от дълга . Размерът на погасената част от дълга е ирелевантен . Нещо повече - правно недопустимо е изплатената част от обезпеченото вземане да бъде конкретизирана по размер в съгласието на ипотекарния кредитор и въз основа на сумата по извършеното частично плащане да бъде внесена държавната такса за заличаване на ипотеката . Този извод се налага от обстоятелството , че дългът по договора за ипотеката е единствен и единен , поради което е незаконосъобразно разделянето му на части . Не може да се приеме , че с извършеното частично плащане длъжникът е изпълнил именно тази част от вземането , която е обезпечена с ипотека именно върху имота , по отношение на който се иска заличаване на ипотечното вписване .
Незаконосъобразността на така депозираното съгласие на кредитора за частично заличаване на ипотеката обуславя и противоречието му с императивна правна норма на чл .3 от Тарифата за държавните такси , събирани от Агенцията по вписванията , приета с ПМС № 243 / 14 .11.2005 г. определяща дължимата държавна такса за заличаване на ипотеката . По силата на цитираната разпоредба , за заличаване на ипотека се събира половината от таксата за вписване на ипотеката . Съгласно чл . 2 от същата Тарифа за вписване на подлежащи на вписване актове се събира държавна такса върху цената , върху която е таксуван акта , но не по – малко от 10 лв . Предвид обстоятелството, че левовата равностойност на обезепеченото вземане в размер на 6 603 671 евро , възлиза на сумата от 12 915 657 лв . , при вписването на ипотеката е внесена държавна такса за вписване в размер на 12 915 лв . / дванадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева / , представляващи 0,1 % от цената по която е таксуван нотариалния акт . Следователно дължимата държавна такса за исканото от Банката частично заличаване на ипотеката е в размер на 6 457 . 83 лв . / шест хиляди четиристотин петдесет и седем лв . и 83 ст . / .От представената вносна бележка се установява , че не е внесена нормативно определената такса за заличаване на вписването на ипотеката , внесена такса в размер на 146 , 57 лв .
Освен това с оглед неделимостта на ипотечното право , при регламентирането на държавната такса за заличаване на ипотеката , законодателят не въвежда като разграничителен критерий пълното или частичното заличаване , нито определя по – ниска такса при частично заличаване на ипотеката , различна от тази по чл . 3 от Тарифата . Затова и няма законово основание да се определя държавна такса за частично заличаване на ипотеката въз основа на изплатената част от обезпеченото вземане . Към депозираните документи е приложено и писмо от министъра на правосъдието с указания да се уеднакви практиката на съдиите по вписавнията по този въпрос , като при частично заличаване по чл . 21 от ПВ се събира държавна такса , съразмерна на платената част от кредита . Приложеното писмо няма правно значение т. к. няма характера на нормативен акт по смисъла на ЗНА Съгласно чл 7 , (3) от ЗНА Инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. Приложеното писмо няма характер на инструкция по смисъла на чл .7 ,ал .3 от ЗНА .Представено е и Определение на Софийски градски съд , с което е отменен отказ на съдия по вписванията при РС – гр . София при аналогична хипотеза . Практиката на окръжните съдилища не е задължителна , с такава зъдължителност се ползва практиката на ВКС , а до този момент няма произнасяне на ВКС по този въпрос .
На основание изложеното и на основание чл . 32 а от ПВ ,
О П Р Е Д Е Л И Х :

ОТКАЗВАМ вписване на съгласие на за частично заличаване на договорна ипотека по отношение на следните недвижими имоти
................


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 12 Яну 2010, 13:38 
На 29.10.2009г. в Службата по вписванията при PC- ХХХ е постъпила молба
от управителя на „ХХХХХХ,с която се иска да бъде заличена ипотеката
върху описаните по-горе пет недвижими имота. Към молбата е приложено
нотариално заверено съгласие .дадено от упълномощени лица от ипотекарния
кредитор за заличаване на ипотеката. В същото е посочено, че е погасена част от
отпуснатия кредит в размер на 149 880 евро. Представени документи, удостоверяващи
надлежното упълномощаване на лицата, подписали съгласието.
В обжалваното определение са изложени мотиви, че съгласието на Банката е
незаконосъобразно, тъй като ипотечното право е неделимо и разделянето му на
части противоречи на същността на ипотеката. Освен това е посочено, че за
заличаване на ипотеката се дължи държавната такса в размер на 1 / 2 от тази,
внесена за вписване на ипотеката, тъй като законодателят не въвежда
разграничителен критерий между пълното и частично заличаване, нито въвежда по-
ниска държавна такса, различна от тази по чл.З от Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията.
В депозираните жалби се навеждат доводи, че атакуваното определение е
незаконосъобразно, тъй като това е изрично предвидено в Правилника по вписванията
и че това е право на кредитора, който сам преценява дали дадено вземане на бъде
обезпечено или не. Освен това се твърди ,че неправилно е прието ,че държавната
такса за частично заличаване на ипотеката се дължи върху пълния размер на дълга ,а
не само върху погасената част от същия ,тъй като това не е в интерес на гражданския
оборот. В подкрепа на тези доводи е представено копие от писмо на Министерство на
правосъдието с изх.№12-11139 от 27.08.2008г.,с което на Председателите на
районните съдилища и директорите на регионалните дирекции на Агенцията по
вписванията се дават указания, че при частично заличаване на ипотека следва да се
събира държавна така върху погасената част от дълга.
ХХХ окръжен съд счита, че право на кредитора, чието вземане е
обезпечено да даде съгласие за частично заличаване на ипотеката, учредена в
негова полза. Действително ипотечното право е неделимо ,но това се отнася до
обстоятелството, че целия имот служи за обезпечаване на цялото вземане на
кредитора. Кредиторът обаче има право да поиска заличаване на ипотеката
независимо от това дали дългът е погасен, тъй като изцяло от неговата воля зависи
дали да запази привилегията, която дава обезпечаването на вземането. Ето защо ,
когато са ипотекирани няколко имота, кредиторът във всеки един момент може да
даде съгласие да бъде заличена ипотеката върху един от тях, върху част от имотите
или върху всички имоти и това не е в противоречие със закона.
По отношение на таксата, която се дължи от молителя за вписване на
съгласието за частично заличаване на ипотека .окръжният съд излага следните
съображения: Съгласно чл.З от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция
по вписванията за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания
и отбелязвания се събира половината от таксата на чл.2 от същата тарифа. В
последната разпоредба е регламентирано, че таксата се събира върху цената, върху
която е таксуван актът или документът. Под цена на акта обаче следва да се разбира
размера1 на цялото вземане. Това е така с оглед на вече изразеното становище, че
целия размер на вземането по нотариалния акт се обезпечава от цялата ипотека/ в
случая от всички имоти/ . В конкретния договор за кредит не е уговорено кой имот
каква част от вземането обезпечава. Само ако имаше изрична такава уговорка може
да се приеме, че следва да се внесе държавна такса върху онзи размер на
вземането, който се обезпечава с ипотеката на имотите, за които се иска
заличаване.
Както беше посочено по-горе, кредиторът може да поиска заличаване на
ипотеката върху част от имотите без да е необходимо въобще да има плащане от
страна на ипотекарния длъжник. Затова и погасяването на сума, която съответства на
стойността на тези имоти не е условие за извършване на заличаването. Поради тази
причина „цената на акта" по смисъла на чл.2 от Тарифата за държавните такси,
събирани от Агенция по вписванията не може да се определя от посочената от
кредитора част от кредита ,която той твърди, че е била погасена .
Предвид на тази съображения, изводите на съдията по вписванията, че за да
вписано съгласието за заличаване на ипотеката върху описаните в същото пет броя
недвижими имоти, подробно описани , следва да се внесе държавна такса в размер
на половината от таксата за вписване на цялата ипотека са правилни и
С оглед на изложеното ,съдът
ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение №ХХ /29.10.2009г. съдията по вписванията при РС


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 16 Мар 2010, 06:39 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 230
София, 08,03,2010 година

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, І т.о., в закрито заседание на 5 март две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
ЧЛЕНОВЕ:
Елеонора Чаначева
Емил Марков
при секретар

и с участието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Никола Хитров
ч. т. дело № 158 /2010 год.

Производството е по реда на чл.274,ал.3 ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Д. им ООД-София против определение № 520/30.12.2009 г. по ч.гр.д. № 773/2009 г. на Пернишки ОС, с което се потвърждава определение № 62/29.10.2009 г. на съдията по в. при Пернишки РС, с което е отказал да впише съгласие на Б. кр б АД за частично заличаване на договорна ипотека.

В изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК, което е инкорпорирано в частната касационна жалба, се твърди, че въпроса каква такса е необходимо до бъде събирана от службите по в. при повече от едно частично заличаване на ипотека, е решаван противоречиво от службите, а произнасянето на ВКС ще бъде от значение за точното прилагане на закона и развитие на правото.

ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:

По чл.280,ал.1,т.2 ГПК, материалноправният или процесуалноправен въпрос е разрешаван противоречиво от съдилищата, когато наред с обжалваното въззивно определение съществува и друго влязло в сила определение по реда на отменения ГПК, в което същият въпрос е разрешен по различен начин-т.3 ТР 1/2009 ОСГКТК. Такова определение не е представено.

Бланкетното позоваване на чл.280,ал.1,т.3 ГПК не обосновава приложно поле на касационно обжалване. Отделно от това, нормата на чл.3 от Тарифата за таксите събирани от А. по в. , е ясна и не се нуждае от тълкуване.
Оплакванията за неправилност на акта са неотносими към производството по допускане на касационно обжалване.
По изложените съображения, частната касационна жалба не попада в приложното поле на чл.280,ал.1,т.1 и 2 ГПК и затова не следва да се допуска до разглеждане по същество.

Водим от горното, ВКС-І т.о.

О П Р Е Д Е Л И:

Не допуска касационно обжалване на определение № 520/30.12.2009 г. по ч.гр.д. № 773/2009 г. на Пернишки ОС.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 22 Мар 2010, 14:40 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Бих допълнил че намира приложение и чл. 97, ал. 2 ЗННД
Цитат:
Чл. 97. (1) Удостоверяваният материален интерес е:
1. при сделка с моторно превозно средство - стойността, по която същото е застраховано;
2. при сделка с търговско предприятие - балансовата стойност на дълготрайните активи на предприятието за изтеклото тримесечие;
3. при учредяване на търговско дружество -размерът на капитала;
4. при продажба на наследство - пазарната цена на включените в наследството недвижими имоти;
5. при изпълнение на завещания - пазарната цена на завещаното имущество;
6. при управление на имущество - месечният доход от имуществото;
7. при сделка, която има за предмет парично вземане - номиналната стойност на вземането, а при сделка с периодични плащания - общата сума на плащанията за целия срок, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
(2) При изменения и допълнения на сделки и документи удостоверяваният материален интерес е само този на промените.
(3) При възмездни сделки удостоверяваният материален интерес е договорната цена, ако е по-висока от определената по реда на този раздел.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 04 Май 2010, 09:46 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Изображение


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 10 Дек 2010, 11:26 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ


№ 520/30.12.2009г. гр. Перник


Пернишкият окръжен съд, гражданска колегия, I състав
На тридесети декември Година 2009
В публичното заседание в следния състав :
Председател: Людмила Пейчева
Членове : Методи Величков
Капка Павлова

при секретаря _____________ и в присъствието на прокурора ___ като разгледа докладваното от член съдията Капка Павлова, ч.дело № 773 по описа за 2009 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.32а, ал.2 от Правилника за вписванията вр. с чл. 274 и чл.577 от ГПК.
С определение №62/29.10.2009г. съдията по вписванията при ПРС е оказал да впише съгласие на „Б.- а. К. Б.” АД за частично заличаване на договорна ипотека , учредена с нотариален акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-П. с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. по отношение на следните недвижими имот, собственост на „Д. И.” ООД,: урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /втори за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ ***; урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /трети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** от запад- УПИ ***; урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /четвърти за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** и от запад УПИ ***; урегулиран поземлен имот,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /пети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, , от юг- УПИ *** и УПИ *** и урегулиран поземле имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /шести за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 747 кв.м., при граници: от север- улица с о.т. *** , от изток- УПИ *** „ За детска градина” , от юг-УПИ *** и от запад УПИ ***.
Против така постановеното определение са постъпила жалби от страните по договора за договорна ипотека ,чието частично заличаване се иска . Моли се определението да бъде отменено и да бъде постановен съдебен акт,с който да се впише поисканото заличаване.
Жалбите са подадени в законоустановения срок от лица ,имащи правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима и като такава ще следва да бъде разгледана.
Пернишкият окръжен съд ,като извърши проверка на обжалвания акт и преценявайки доводите на страните,намира за установено следното :
Видно от приложения по делото нотариален акт № акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-Перник с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. „Д. и.” ООД *** е учредило в полза на „Б.- а. Б.” АД ипотека върху 276 недвижими имота като обезпечение на отпуснатия кредит в размер на 6603671 евро.
На 29.10.2009г. в Службата по вписванията при РС- П. е постъпила молба от управителя на „Д. и.” ООД ,с която се иска да бъде заличена ипотеката върху описаните по-горе пет недвижими имота. Към молбата е приложено нотариално заверено съгласие ,дадено от упълномощени лица от ипотекарния кредитор за заличаване на ипотеката. В същото е посочено, че е погасена част от отпуснатия кредит в размер на 149 880 евро. Представени документи, удостоверяващи надлежното упълномощаване на лицата, подписали съгласието.
В обжалваното определение са изложени мотиви, че съгласието на БАКБ е незаконосъобразно, тъй като ипотечното право е неделимо и разделянето му на части противоречи на същността на ипотеката. Освен това е посочено, че за заличаване на ипотеката се дължи държавната такса в размер на 1 / 2 от тази, внесена за вписване на ипотеката, тъй като законодателят не въвежда разграничителен критерий между пълното и частично заличаване, нито въвежда по-ниска държавна такса, различна от тази по чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията.
В депозираните жалби се навеждат доводи, че атакуваното определение е незаконосъобразно, тъй като това е изрично предвидено в Правилника по вписванията и че това е право на кредитора, който сам преценява дали дадено вземане на бъде обезпечено или не. Освен това се твърди ,че неправилно е прието ,че държавната такса за частично заличаване на ипотеката се дължи върху пълния размер на дълга ,а не само върху погасената част от същия ,тъй като това не е в интерес на гражданския оборот. В подкрепа на тези доводи е представено копие от писмо на Министерство на правосъдието с изх.№12-11139 от 27.08.2008г.,с което на Председателите на районните съдилища и директорите на регионалните дирекции на Агенцията по вписванията се дават указания, че при частично заличаване на ипотека следва да се събира държавна така върху погасената част от дълга.
Пернишкият окръжен съд счита, че право на кредитора, чието вземане е обезпечено да даде съгласие за частично заличаване на ипотеката, учредена в негова полза. Действително ипотечното право е неделимо ,но това се отнася до обстоятелството, че целия имот служи за обезпечаване на цялото вземане на кредитора. Кредиторът обаче има право да поиска заличаване на ипотеката независимо от това дали дългът е погасен, тъй като изцяло от неговата воля зависи дали да запази привилегията, която дава обезпечаването на вземането. Ето защо , когато са ипотекирани няколко имота, кредиторът във всеки един момент може да даде съгласие да бъде заличена ипотеката върху един от тях, върху част от имотите или върху всички имоти и това не е в противоречие със закона.
По отношение на таксата, която се дължи от молителя за вписване на съгласието за частично заличаване на ипотека ,окръжният съд излага следните съображения: Съгласно чл.3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата на чл.2 от същата тарифа. В последната разпоредба е регламентирано, че таксата се събира върху цената, върху която е таксуван актът или документът. Под цена на акта обаче следва да се разбира размера на цялото вземане. Това е така с оглед на вече изразеното становище, че целия размер на вземането по нотариалния акт се обезпечава от цялата ипотека/ в случая от всички имоти/ . В конкретния договор за кредит не е уговорено кой имот каква част от вземането обезпечава. Само ако имаше изрична такава уговорка може да се приеме, че следва да се внесе държавна такса върху онзи размер на вземането, който се обезпечава с ипотеката на имотите, за които се иска заличаване.
Както беше посочено по-горе, кредиторът може да поиска заличаване на ипотеката върху част от имотите без да е необходимо въобще да има плащане от страна на ипотекарния длъжник. Затова и погасяването на сума, която съответства на стойността на тези имоти не е условие за извършване на заличаването. Поради тази причина „цената на акта” по смисъла на чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията не може да се определя от посочената от кредитора част от кредита ,която той твърди, че е била погасена .
Предвид на тази съображения, изводите на съдията по вписванията, че за да вписано съгласието за заличаване на ипотеката върху описаните в същото пет броя недвижими имоти, подробно описани , следва да се внесе държавна такса в размер на половината от таксата за вписване на цялата ипотека са правилни и
С оглед на изложеното ,съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение №62/29.10.2009г. съдията по вписванията при ПРС, постановено по молба вх.№ 19/29.10.2009г.,подадена от „Д. И.” ООД, гр.С. за вписване на съгласие с рег.№ 2976/ 08.102009г. по описа на нотариус №*** на НК ,дадено от „Б.- а. К. Б.” АД, гр.С. за частично заличаване на договорна ипотека , учредена с нотариален акт № ** т.VI, рег.№ 3488, дело №928 от 2007г. на нотариус №*** на НК,вписан в службата по вписванията при РС-П. с вх.№ 6723, акт 0151,т.V, дело №5544 от 2007г. по отношение на следните недвижими имот, собственост на „Д. И.” ООД,: урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /втори за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ ***; урегулиран поземлен имот, находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /трети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** от запад- УПИ ***; урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /четвърти за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток- УПИ ***, от юг- УПИ *** и УПИ *** и от запад УПИ ***; урегулиран поземлен имот,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /пети за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 750 кв.м., при граници: от север- улица с о.т.***, от изток УПИ ***, , от юг- УПИ *** и УПИ *** и урегулиран поземлен имот ,находящ се в землището на с.К., Община П., съставляващ по плана за застрояване на селото УПИ *** /шести за имот с пл.номер тридесет и пет/ в кв.** ,целият с площ от 747 кв.м., при граници: от север- улица с о.т. *** , от изток- УПИ *** „ За детска градина” , от юг-УПИ *** и от запад УПИ ***.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд на Република България, с частна жалба в едноседмичен срок от датата на връчването му на жалбоподателите.
.

Председател: Членове:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 13 Дек 2010, 10:08 
И СОС потвърди такъв отказ, но това бе преди получаването на последното, качено по-горе писмо.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 19 Сеп 2011, 14:56 
има ли някакво развитие по темата?


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Такса при частично заличаване на ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 20 Сеп 2011, 14:16 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ……………/……….2011 год., гр. Варна

Варненският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи август две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕН СЛАВОВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА КАВЪРДЖИКОВА
КОНСТАНТИН ИВАНОВ

сложи за разглеждане въззивно частно гр. дело № 1495 по описа на съда за 2011 год., докладвано от съдията К. Иванов и да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частната жалба на „Гала тур” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І-ви” № 111, с ЕИК 103793187, подадена чрез процесуален представител адв. Н.И. *** срещу Определение № 165/02.03.2011 год. на Съдията по вписванията при СлВп – гр. Варна, с което е постановен отказ по молбата на „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София (ипотекарен кредитор на частния жалбоподател „Гала – тур” ООД – Варна) да се извърши частично заличаване на договорна ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, В ЧАСТТА относно недвижим имот, описан в пункт ІІ, т. 3 от нот. акт, а именно: „Търговски комплекс Лагуна”, в к. к. Златни пясъци, Варна състоящ се от триетажна масивна сграда на снек-бар и офис помещения; двуетажна масивна постройка – Студио и едноетажни масивни постройки – магазини с обща застроена площ от 279, 80 кв. м. и обща разгърната застроена площ от 380, 30 кв. м., с идентификатори на сградите 10135.513.100.9; 10135.513.100.10; 10135.513.100.14; 10135.513.100.15 и 10135.513.100.17.
В жалбата са наведени оплаквания, че определението с което е постановен отказ за частично заличаване на ипотеката е неправилно и се настоява за отмяната му.
Жалбата е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на определението (съгласно задължителните указания, дадени с определението № 376/25.07.2011 год. по ч. гр. дело № 235/2011 год. на ВКС на РБ, Първо г. о.) и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
С молба – съгласие с вх. № 4003/02.03.2011 год. по рег. на СлВп – Варна „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София е сезирала съдията по вписванията с искане за частично заличаване на договорна ипотека, учредена в полза на банката с договор по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна, В ЧАСТТА относно недвижим имот, описан в пункт ІІ, т. 3 от цитирания нотариален акт, а именно: „Търговски комплекс Лагуна”, в к. к. Златни пясъци, Варна състоящ се от триетажна масивна сграда на снек-бар и офис помещения; двуетажна масивна постройка – Студио и едноетажни масивни постройки – магазини с обща застроена площ от 279, 80 кв. м. и обща разгърната застроена площ от 380, 30 кв. м., с идентификатори на сградите 10135.513.100.9; 10135.513.100.10; 10135.513.100.14; 10135.513.100.15 и 10135.513.100.17, ведно с правото на строеж върху терена – поземлен имот с идентификатор 10135.513.100. В молбата на кредитора е посочено, че описания търговски комплекс „Лагуна”, ведно с правото на строеж върху терена, обезпечават която и да е част в размер до 1 271 685 евро (един милион двеста седемдесет и една хиляди шестстотин осемдесет и пет евро) от цялото вземането на банката към „Гала – Тур” ООД – Варна, което е в размер на 10 500 000 евро (десет милиона и петстотин хиляди евро). Към молбата видно и от съдържанието й (точка „Приложения”), са приложени копие от договора за ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна (с който описания имот, както и други имоти, са ипотекирани в полза на банката за обезпечаване на вземането й към „Гала – тур” ООД – Варна) и пълномощно. Доказателства за внесена държавна такса за частичното заличаване на ипотеката липсват. Такива липсват и в преписката по молбата за заличаване.
За да откаже частично заличаване на ипотеката върху описания имот Съдията по вписванията е приел, че в договора за ипотека не е посочено каква част от вземането на банката обезпечава ипотеката върху процесния имот (както това е посочено за други 29 ипотекирани имота), при което ипотеката върху имота обезпечава цялото вземане на ипотекарния кредитор, което е в размер на 10 500 000 евро. При това положение дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката относно процесния имот, която следва да се внесе е в размер на половината от дължимата и внесена за вписването на договора за ипотека – чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, ДВ, бр. 94/2005 год.
Определението е правилно.
Заличаването на ипотеката се извръшва по начина, указан в чл. 179 ЗЗД и чл. 19 ПрВп, като заличаването може да бъде пълно, за цялата сума, или частично – арг. от чл. 19 и чл. 21 от ПрВп и от чл. 179 ЗЗД.
Съгласно чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, обн. ДВ, бр. 94/2005 год., за вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. Съгласно чл. 3 от цитираната Тарифа, за отбелязвания и заличавания, както и за подновяване на вписвания и отбелязвания се събира половината от таксата по чл. 2.
В случая с договорна ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна, в полза на „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София са ипотекирани 37 недвижими имота, подробно описани в договора, за обезпечаване на вземането на банката към „Гала – тур” ООД – Варна, произтичащо от договор за банков кредит в размер на 10 500 000 евро. За двадесет и девет от ипотекираните в полза на банката имоти е посочено каква част от вземането обезпечава всеки един от тях. За процесния имот/имоти не е указано каква част от вземането на ипотекарния кредитор обезпечава, поради което и съгласно чл. 174 ЗЗД ипотеката върху същия обезпечава цялото вземане. С оглед горното и при липсата на указания в договора за ипотека каква част от вземането обезпечава ипотеката върху процесния имот, то съгласно разпоредбите на чл. 2 и чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката относно горния имот е половината от държавната такса върху размера на сумата върху която е таксуван актът, т. е., половината от таксата по чл. 2 от тарифата, събрана при вписването на договора за ипотека. В случая изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ЗЗД, че ипотеката върху процесния имот, чието заличаване се иска, обезпечава вземането му до размера от 1 271 685 евро, има материално правни последици и е от значение за отношенията му с длъжника, но е без значение за определянето на дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката, която, по изложените по – горе съображения следва да се определи в половин размер от размера на таксата, по която е таксуван договора за ипотека по нот. акт вх. рег. № 3549/27.02.2009 год., акт № 19, том ІІ, дело № 1943/2009 год. по рег. на СлВп – Варна.
Когато се представи акт за вписване, респ.,заличаване, в нотариалните книги, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване/заличаване: 1) ако актът не подлежи на вписване 2) ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и Правилника за вписванията - официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3) ако актът няма необходимото съдържание - индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот), 4) ако не е представена скица-копие от кадастралната карта, когато конкретният имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, 5) ако не е внесена необходимата такса за вписването (когато такава се дължи) и 6) ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 ДОПК (освен при вписването и отбелязването на съдебно решение).
В случая от доказателствата по делото не се установява да е платена изобщо държавна такса за поисканото частично заличаване – липсва представено копие от вносната бележка или от електронния документ, възпроизведен на хартиен носител, от които да е видно внасянето на сума за държавна такса. Такива доказателства не са представени и с частната жалба, поради което и твърденията на частния жалбоподател за внесена държавна такса, са недоказани.
Невнасянето на държавна такса, когато такава се дължи, е основание за отказ на исканото частично заличаване на ипотеката върху процесния имот.
Наведените в жалбата възражения и доводи, че дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката върху процесния имот следва да се определи върху посочената от кредитора сума в депозираното съгласно чл. 179, ал. 1 ЗЗД съгласие, съдът намира за неоснователни. Както бе посочено по–горе изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ЗЗД, че ипотеката върху процесния имот, чието заличаване се иска, обезпечавала вземането му до размер от 1 271 685 евро, има материално правни последици (напр. признание за погасяване на част от дълга; акт на разпореждане с вещно по своя характер и съдържание субективно право и др.) и е от значение за отношенията му с длъжника, но е без значение за определянето на дължимата държавна такса за частичното заличаване на ипотеката върху процесния имот. Да се приеме обратното, означава чрез изявлението на кредитора, материализирано в акта по чл. 179, ал. 1 ГПК, че част от вземането му е погасено, да се игнорират нормите, уреждащи определяне на размера на дължимата държавна такса за исканото действие, което не е в съгласие със закона.
Наведените от жалбоподателя доводи, че вече били извършени няколко частични заличавания относно част от ипотекираните в полза на банката имоти, и тези действия са били таксувани върху частичния интерес на банката, което обосновавало и извода, че и в настоящия случай дължимата държавна такса трябва да се определи върху интереса на кредитора, съдът намира за неоснователни. Видно от представените с частната жалба доказателства през месец май 2009 год. са заличени ипотеките върху четири от ипотекираните имоти, но в договора за ипотека, с който тези имоти са ипотекирани, за всеки от тях е посочено каква част от вземането на кредитора обезпечават, поради което и са таксувани върху тези суми в съответствие с чл. 2 и чл. 3 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, обн. ДВ, бр. 94/2005 год.
По изложените съобажения съдът намира, че обжалваното определение е правилно, а частната жалба срещу него – неоснователна и същата следва да се остави без уважение.
Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Гала тур” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І-ви” № 111, с ЕИК 103793187, подадена чрез процесуален представител адв. Н.И. *** срещу Определение № 165/02.03.2011 год. на Съдията по вписванията при СлВп – гр. Варна, с което е постановен отказ по молбата с вх. № 4003/02.03.2011 год. по рег. на СлВп – Варна на „Райфайзенбанк (България) ” ЕАД – София за частично заличаване на договорна ипотека по нот. акт № 47, том І, рег. № 2184, дело № 47/26.02.2009 год. на нотариус № 124 с район на действие района на Варненския районен съд, В ЧАСТТА относно недвижим имот, описан в пункт ІІ, т. 3 от нот. акт, а именно: „Търговски комплекс Лагуна”, в к. к. Златни пясъци, Варна състоящ се от триетажна масивна сграда на снек-бар и офис помещения; двуетажна масивна постройка – Студио и едноетажни масивни постройки – магазини с обща застроена площ от 279, 80 кв. м. и обща разгърната застроена площ от 380, 30 кв. м., с идентификатори на сградите 10135.513.100.9; 10135.513.100.10; 10135.513.100.14; 10135.513.100.15 и 10135.513.100.17.
Определението може да се обжалва с частна жалба при условията на чл. 280 от ГПК пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му на страната.
След влизането му в сила, препис от същото да се изпрати на Службата по вписванията – Варна при АВп – София.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов