КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Не подлежи на вписване определeние за тълкуване на вписаното
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=1168
Страница 1 от 1

Автор:  Richter [ 21 Окт 2011, 14:34 ]
Заглавие:  Не подлежи на вписване определeние за тълкуване на вписаното

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№.........
20.10.2010 год.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Габровският окръжен съд в закрито заседание на двадесети октомври две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Герова
ЧЛЕНОВЕ: Сн. Бонева
П. Пенкова
при секретаря ..., като изслуша докладваното от съдията Сн. Бонева гр.д.№ 138/2010 год., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК.

Делото е образувано по частна жалба на “БОРА-1” ЕООД, представлявано от управителя П.Б.Ц. против Определение № 4/07.09.2010 год. на Съдия по вписванията при Районен съд - Дряново. В жалбата се излагат подробни доводи относно това, че същото е недопустимо и алтернативно - неправилно и незаконосъобразно. Твърди, се още, че въз основа на Определение № 407/27.07.2010 год. по гр.д. № 594/2004 год. по описа на Габровски окръжен съд, по искане на ищеца е извършено частично вдигане на наложената възбрана върху процесните имоти. По молба на управителя П.Б. е подадена молба въз основа на Определението за заличаване на наложената възбрана. Предвид двузначното тълкуване на текста в диспозитива на Определение № 407/27.07.2010 год. на ГОС по гр.д. № 594/2004 год. управителят на дружеството е поискал тълкуване. По молбата ГОС се бил произнесъл с Определение № 431/17.08.2010 год. по гр.д. № 594/2004 год.

Без наличието на каквото и да е правно основание Съдията по вписванията е постановил Определение № 2/09.08.2010 год., което било обжалвано в законния срок. Отново жалбоподателят подал молба с вх. № 983/07.09.2010 год., с която представя на Съдията по вписванията Определение № 431/17.08.2010 год. Вместо да изпълни определението Съдията по вписванията е постановил ново определение № 4/07.09.2010 год., предмет на жалбата, с което отказва да изпълни съдебния акт на Габровски окръжен съд. Издаденото определение било в пълно противоречие с подадената молба с вх. № 983 и при липса на правно основание. Прави се искане да се обезсили като недопустимо определението, а при евентуалност да се отмени и като неправилно и незаконосъобразно.

Настоящият състав на съда намира, че частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Същата е подадена в законоустановеният срок. Обжалваното определение е получено на 09.09.2010 год. лично от представител на дружество, а жалбата е подадена чрез куриерска фирма Сема Експрес на 16.09.2010 год., за което е приложена куриерска товарителница. Същата е входирана в регистъра на Службата по вписванията на 17.09.2010 год.
По делото и с оглед писмените доказателства се установява следното:

С Молба № 98307.09.2010 год. “БОРА-1” ЕООД, чрез управителя си П.Б.Ц. подава молба до Съдия по вписванията при Дряновски районен съд, с която представя заверено копие от Определение № 431/17.08.2010 год. по гр.д. № 594/2004 год. по описа на Габровски окръжен съд и моли да съобрази само по отношение на недвижим имот, описани в нот. акт № 74 том първи рег. № 341 д.50/2010 год. на Нотариус А.А. – Дряново, вписан в АВп. СВп. - Дряново под № 46 том.ІІ д. № 95/2010 год. на името на Д.П.Ц.

По делото е приложена молба от П.Б.Ц. по г.д. № 594/2004 год. по описа на ГОС, с която е поискал да се отмени обезпечението на предявения от “БОРА-1” ЕООД иск по това дело,описан в нотариален акт-вписан в Агенцията по вписванията под № 46 том 2д. 95/2010 год. на името на Д.П.Ц. и като подробно са описани имотите. Въз основа на тази молба Габровски окръжен съд с Определение № 407/28.07.2010 год. е отменил обезпечението,което определение е представено и пред Съдията по вписвания при Дряновски районен съд.

Както се твърди и в жалбата е поискано тълкуване на Определение № 407/28.07.2010 год. и с Определение № 431/17.08.2010 год. Габровски окръжен съд е допуснал тълкуване на Определение № 407/28.07.2010 год. по гр.д. № 594/2004 год. на ГОС като обезпечението да се счита отменено по отношение на недвижимите имоти, посочени в диспозитива на определението и описани в нот. акт № 74 том.първи рег.№ 341, д.50/2010год. на Нотариус А.А. - Дряново, вписан в АВп., СВп. Гр.Дряново под № 46 том 2 д. 95/2010 год. на името на Д.П.Ц..

С оглед на така установеното от фактическа страна правилно Съдията по вписванията е отказал да разпореди вписване на определение № 431/17.08.2010 год., с което е извършено тълкуване на първото определение № 407/2010год. с което е отменено обезпечението. Правилно Съдията по вписванията е приел, че това определение не попада сред изброените актове подлежащи на вписване съгласно чл.4 б”з” от Правилника за вписванията и с него не се променя постановеното с Определение № 407/28.07.2010 год. по гр.д. № 594/2004 год.

С оглед гореизложеното съдътОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ без уважение жалбата на “БОРА-1” ЕООД, гр. В.Търново, със седалище и адрес на управление ул.***,представлявано от П.Б.Ц., чрез процесуалният им представител адв.Р.А.М. от ВТАК като неоснователна и недоказана.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаване на страната по реда на чл.280 от ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/