КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 13 Юли 2024, 08:57

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Подновяване на ипотека, пълномощно, 264 от ДОПК
Ново мнениеПубликувано на: 18 Юни 2024, 08:16 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 488
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 430
гр. Габрово, 13.06.2024 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ГАБРОВО, СЪСТАВ I, в закрито заседание на
тринадесети юни през две хиляди двадесет и четвърта година в следния
състав:
Председател: Веселина Топалова
Членове: Ива Димова
Симона Миланези
като разгледа докладваното от Ива Димова Въззивно частно гражданско дело
№ 20244200500242 по описа за 2024 година
и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 577 от ГПК във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, във
вр. с чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Образувано по жалба на „Банка ДСК“ АД, ЕИК ***, чрез пълномощника М. М. – гл.
юрисконсулт против Определение № 3 от 13.05.2024 г. на съдия по вписванията при
Районен съд – Дряново, с което отказано вписването на подновяване на договорна ипотека
по молба с вх. № 517 от 13.05.2024 г.
В жалбата се излагат съображения за необоснованост, неправилност и
незаконосъобразност на постановения отказ. Считат, че в предметният обхват на
проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 ПВ не влизат
правомощия да следи и проверява процесуалната легитимация на лицето, подписало
молбата за вписване на приложения към нея акт. Съдията по вписванията може да откаже
вписване само ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен съобразно изискванията
за форма и ако няма необходимото съдържание /Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г.
на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК/. Сочи, че представената молба за подновяване на
договорна ипотека съдържа всички необходими изисквания и реквизити за съдържание и
форма: идентификация на страната, от която е молбата - „Банка ДСК" АД, идентификация
на имота и писмена форма с нотариално заверен подпис. Липсата на приложено
пълномощно не опорочава молбата и не е основание за постановяване на отказ на исканото
вписване. нотариусът проверява процесуалната легитимация на страните по акта, което
удостоверява с нотариалната заверка. В конкретния случай молбата за подновяване на
договорна ипотека е подписана от Гл. юрисконсулт М. М. като пълномощник на
Изпълнителните директори на Банка ДСК АД, и резултат от правомощието на нотариуса да
провери представителната власт и правата съгласно представеното му пълномощно, е
нотариалната заверка на подписа на лицето, подписало молбата, като представляващ Банка
ДСК, а не като физическо лице. В този смисъл Съдията по вписванията не е орган, който
има правомощия да контролира дейността на нотариуса. Нотариусът е длъжностното лице,
което извършва нотариалната заверка на подписа. Твърди, че при вписване на нотариални
сделки, не се прилага пълномощното на участващия в сделката пълномощник, същото
остава в нотариалното дело при нотариуса. При тези съображение счита, че отказа на
Съдията по вписванията поради неприложено пълномощно към молбата за подновяване на
договорна ипотека е неправилен и незаконосъобразен.
На следващо място след извършена справка в НАП по реда на чл. 264 от ДОПК
съдията по вписванията е констатирал наличие на задължения към НАП на лицето Д. Н. С. в
размер на 1,25 лв., което му е дало основание да откаже вписване на подновяване на
учредена договорна ипотека. Счита, че при извършване на действия по подновяване на
ипотеки проверка в НАП по реда на чл. 264 от ДОПК не се дължи и не следва да бъде
извършвана такава. От предметния обхват на нормата са изключени проверки от нотариус
или съдия по вписванията при подновяване на учредени ипотеки, което по съществото си не
представлява ново учредяване на вещни права върху недвижими имоти, а продължаване
действието на вписването на вече учредена ипотека. Отбелязва, че промяната в
разпоредбата на чл. 264 от ДОПК, обнародвана в ДВ, бр.66, от 2023 г., в сила от 3.05.2024 г.,
бр.36 от 2024 г. е свързана единствено със замяната на писмената декларация от
прехвърлителя или учредителя на вещни права, съответно от ипотекарния длъжник или
залогодателя, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение публични
задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски с проверка, която
нотариусът или съдията по вписванията извършва по електронен пън в НАП.
Моли да се постанови определение, с което да отмени обжалваното изцяло и да се
постанови вписване за подновяване на договорна ипотека в полза на Банка ДСК АД
съгласно молба с вх.№517/13.05.2024 г. по описа на Служба по вписванията - гр. Дряново.
Към жалбата прилага нотариално заверено пълномощно, с права за представителство пред
Агенция по вписванията.
Окръжният съд, като обсъди доводите на частния жалбоподател и взе предвид
материалите по преписката на Служба по вписване при Районен съд - Дряново,
констатира следното:
До съдията по вписванията при Районен съд – Дряново е подадена молба вх.рег. №
517 от 13.05.2024 г. за подновяване на договорна ипотека, вписана в СВ – гр. Дряново, т. І,
акт 14, вх.рег. № 290 от 15.05.2014 г. Молбата е подадена от М. С. М. – гл. юрисконсулт на
„Банка ДСК“ АД и подписана от нея, като подписът върху молбата е заверен на 10.05.2024 г.
от И. З., пом. нотариус по заместване при Т. Б., нотариус в район Великотърновски районен
съд, рег. № 283 на НК, в качеството и на представляващ „Банка ДСК“ АД. Към молбата е
приложено платежно нареждане за плащане от/към бюджета, нотариален акт за учредяване
на договорна ипотека върху недвижим имот № 97, т. І, рег. № 668, д. № 89 от 15.05.2014 г. и
договор за ипотечен кредит от 15.05.2024 г. В молбата до Съдията по вписванията под т.1 е
посочено пълномощно, което не е представено.
От същата дата е поставена резолюция върху молбата, че се отказва вписване. В
Определение № 3 от 13.05.2024 г. на съдията по вписванията към РС – Дряново са изложени
мотиви за направения отказ. Съгласно определението, съдията по вписванията е приел, че
представеният нотариален акт не подлежи на вписване. Съдията по вписванията е
установил, че не се прилага пълномощно, удостоверяващо правата на М. С. М. – гл.
юрисконсулт в Управление „Правно“ при рег. мрежа на „Банка ДСК“ АД, от което черпи
права, включително и такива да представлява „Банка ДСК“ АД във връзка с вписвания,
заличавания и подновявания на договорни ипотеки. Съдията по вписвания се е позовал на
строго формалния характер на воденото от съдията по вписванията производство, който
постановява съдебният акт за вписване или съответно отказ от вписване и позоваването му
само върху представените му документи. На следващо място, след извършена служебна
справка в НПА по реда на чл. 264 от ДОПК, е констатирал наличие на задължения към НАП
за лицето Д. Н. С. в размер на 1,25 лв.
Частната жалба е допустима, а по същество се явява основателна.
Производството по вписване е едностранно и охранително, поради което
разпоредбата на чл. 32а от ПВ предоставя правото на съдията по вписванията да постанови
отказ в случаите, в които представеният за вписване акт не отговаря на изискванията на
закона или не подлежи на вписване. В т. 6 от ТР № 7 от 25.04.2013 г. на ОСГТК на ВКС по
т.д. № 7/2012 г. е определен предметния обхват на проверката, която съдията по
вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от ПВ относно това, дали представеният за
вписване акт отговаря на изискванията на закона. Проверката на съдията по вписвания се
ограничава до това, дали актът подлежи на вписване, съставен ли е съобразно изискванията
за форма и има ли предвиденото в Правилника за вписванията съдържание. Съдията по
вписванията не може да проверява наличието на материалноправните предпоставки за
издаване на акта, чието вписване се иска, освен ако това е изрично предвидено в закон.
Към настоящата жалба е приложено пълномощно, което удостоверява правата на гл.
юрисконсулт М. С. М. да представлява „Банка ДСК“ АД във връзка с вписвания,
заличавания и подновявания на договорни ипотеки. С представянето му се санира
обстоятелството, поради което е отказано вписване. Във връзка, с което заявеното искане с
молба за подновяване на договорна ипотека подлежи на вписване в Служба вписване и
същото следва да бъде извършено.
На следващо място, настоящият състав на ГОС намира, че съдията по вписванията не
е следвало да извършва проверка по реда на чл. 264 от ДОПК и по този начин е излязъл от
правомощията си.
Във връзка с горното, обжалваното Определение № 3 от 13.05.2024 г. на съдията по
вписванията към РС – Дряново, с което е отказано вписване следва да бъде отменено и да се
постанови исканото вписване за подновяване на договорната ипотека, вписана в СВДряново, том І, акт 14, вх.рег. № 290 от 15.05.2014 г.
Разноски не се определят, на основание чл. 541 ГПК.
Водим от горното Габровски окръжен съд
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯ Определение № 3 от 13.05.2024 г. на съдията по вписванията, с което е
отказано извършване на вписване за подновяване на договорна ипотека по молба на М. С.
М.- гл.юрисконсулт при "Банка ДСК" АД, с вх. № 517 от 13.05.2024 г. по описа на Служба
по вписванията при към РС – Дряново.
УКАЗВА на съдия по вписванията при Районен съд – Дряново да извърши исканото
вписване.
Определението е окончателно по аргумент от чл. 537, ал.1 от ГПК.
Препис от определението да се изпрати на Служба по вписванията при Районен съд


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов