КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 30 Юли 2021, 11:31

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: разпоредбата на чл. 6 ал. 3 от ПВп и вписване на възбрана
Ново мнениеПубликувано на: 20 Окт 2009, 08:47 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № .....
гр. Добрич, 28. 05. 2009г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми май две хиляди и девета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Г.Х.

ЧЛЕНОВЕ : Е.С.

Ж.М.
Разгледа докладваното от съдия Е.С. *** по описа за 2009г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Съдебното производство е образувано по реда на чл. 577, вр. чл. 569 т. 5 от ГПК, по жалба на „Райфайзенбанк България” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. С., чрез процесуалния им представител, против определение № 77/ 29. 04. 2009г. на съдия по вписванията при Районен съд гр. Добрич, с което е отказано вписването на възбрана върху 1/ 6 ид. част от собствения на Н.Д.Г. от гр. Добрич, с ЕГН **********, длъжник по изп. д. № 20097120400040, недвижим имот, а именно апартамент № 11 с идентификатор № 72624.619.201.1.125 с площ от 87 кв. м., находящ се в гр. Д******** за обезпечение на вземането на „Райфайзенбанк България” ЕАД по изп. лист, издаден по гр. д. № 8040/ 2008г. по описа на РС – гр. Варна, ХХХІІ с-в, за олихвяема сума от 11 380. 96лв. от 23. 10. 2008г., ведно със законната лихва в размер на 862. 71лв., и неолихвяема сума от 6 172. 47лв. Жалбоподателят моли атакуваното определение, като незаконосъобразно, необосновано и неправилно, тъй като Правилникът за вписванията не изисква при вписване на подлежащ на вписване акт да бъде представяна заверена скица – копие на основание чл. 77 ал. 2 т. 1, вр. чл. 55 ал. 3 т. 1 от ЗКИР, да бъде отменено, като Окръжният съд задължи съдията да по вписванията да извърши претендираното вписване.

В хода на изп. д. № 20097120400040 на ЧСИ, вписан под № 712 на НК – гр. София с район на действие Варненския ОС, образувано по изпълнителен лист, издаден по гр. д. № 8040/ 2008г. по описа на РС – гр. Варна, ХХХІІ с-в, в полза на кредитора „Райфайзенбанк България” ЕАД гр. София против длъжника Н.Д.Г. от гр. Добрич за олихвяема сума от 11 380. 96лв. от 23. 10. 2008г., ведно със законната лихва в размер на 862. 71лв., и неолихвяема сума от 6 172. 47лв., съдебният изпълнител е изпратил до СлВп при ДРС молба, вх. № 8/ 29. 04. 2009г., за вписване на възбрана върху недвижимия имот на длъжника, а именно 1/ 6 ид. част от собствения на Н.Д.Г. от гр. Добрич недвижим имот, а именно апартамент № 11 с идентификатор № 72624.619.201.1.125 с площ от 87 кв. м., находящ се в гр. Д**** Писмото за вписване е било представено в два екземпляра и е съдържало всички изискуеми по чл. 26, вр. чл. 24 от ПВп реквизити. С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал вписване на възбраната поради непредставяне от страна на молителя на заверена скица – копие от кадастралната карта, а за самостоятелния обект в сграда – и схема, изискуеми съгласно чл. 77 ал. 2 т. 1 от ЗКИР.

Така възприетата от съдията по вписванията нередовност на молбата за вписване е незаконосъобразна, тъй като нормата на чл. 77 ал. 2 т. 1 от ЗИКР в случая е неприложима. Видно от обстоятелствата, визирани в чл. 77 ал. 1 т. 1 от ЗКИР, препращаща към чл. 61 ал. 1 от с. з., касае се за процедура за вписване на подлежащи на вписване актове, извън визираните в чл. 64 ал. 1 от ЗКИР хипотези при вписване на възбрани върху недвижими имоти. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 6 ал. 3 от ПВп, предвиждаща прилагане към подлежащите на вписване актове и скица – копие на имота, находящ се в район с одобрена кадастрална карта. За вписването на възбрани, обаче, законодателят е предвидил особени правила, възведени в нормите на гл. V от ПВп, като в разпоредбите на чл. 26 от същия изрично се сочи, че възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взискането, се вписва по искане на съдия-изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писма в два еднакви екземпляра, съдържащи освен данните в точки "а" - "в" на чл. 24, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден. Видно от приложеното писмо на съдебния – изпълнител, макар и наименовано молба, същото съдържа всички предвидени в нормите на чл. 24 и чл. 26 от ПВп реквизити. Явно е, че в случаите на налагане на възбрана съдебният – изпълнител не следва да представя за вписването и скица – копие на недвижимия имот – самостоятелен обект, намиращ се в район с одобрена кадастрална карта, ерго непредставянето на такава не представлява такава нередовност, която да предпоставя законосъобразен и правилен отказ на съдията по вписванията на извърши вписването на възбраната. Поднадзорното определение, с което съдията по вписванията е отказал вписването на възбрана върху недвижим имот, независимо от наличието на предвидените от законодателя предпоставки за извършването на вписването, е несъобразен със законовите императиви и в този смисъл определението му за отказ следва да бъде отменено. С оглед разпоредбата на чл. 577 ал. 3 от ГПК, съгласно която, когато съдът отмени отказа на съдията по вписванията, вписването се смята за извършено от момента на подаване на молбата за него, изрично произнасяне в тази насока, задължаващо съдията по вписванията да извърши исканото вписване на възбрана не се налага, тъй като същата ще се счита вписана от 29. 04. 2009г.

Предвид изложените съображения, Добричкият окръжен съд счита, че жалбата, по която е образувано настоящото производство, се явява основателна и следва да бъде уважена.

Водим от горното и на основание чл. 577 от ГПК Добричкият окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 77/ 29. 04. 2009г. на съдия по вписванията при Районен съд – гр. Добрич, с което е отказано вписване на възбрана върху 1/ 6 ид. част от собствения на Н.Д.Г. от гр. Добрич недвижим имот, а именно апартамент № 11 с идентификатор № 72624.619.201.1.125 с площ от 87 кв. м., находящ се в гр. Д., за обезпечение на вземането на „Райфайзенбанк България” ЕАД по изп. лист, издаден по гр. д. № 8040/ 2008г. по описа на РС – гр. Варна, ХХХІІ с-в, за олихвяема сума от 11 380. 96лв. от 23. 10. 2008г., ведно със законната лихва в размер на 862. 71лв., и неолихвяема сума от 6 172. 47лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: Членове:

1.
2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 05 Яну 2011, 14:35 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 28 Сеп 2009, 08:50
Мнения: 15
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Добрич........21 12. 2010 г.........................

ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД..................търговска колегия в з.з. на двадесет и първи декември

през две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Т.АНГЕЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:1.Т.СТОЕВА

2.Г.ПАВЛОВ

при секретаря……….…...………….........................................и

в присъствието на прокурора..................................като разгледа докладваното от съдия докладчик Стоева Ч.гр.д.№929

по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното...:

Постъпила е жалба от адв.Р.В. ***/ДКС/ ,като процесуален представител на ООД”*”,гр.В.,ул.”М.”№*,ЕИК *,представлявано от управителя С.Т.С. срещу определение №168/15.10.2010 г. на съдия по вписвания при Районен съд гр.Добрич ,с което е отказано вписване на възбрана по отношение на поземлен имот №*,масив *,с идентификатор * с площ от 92кв.м.,ведно с построената в имота промишлена сграда с адрес :гр.Добрич,ул.”*-т. с.”№*,собственост на АД”С.-Д.”,ГР.Д.

Жалбата е подадена в законоустановения едноседмичен срок от съобщението за постановеното определение ,видно от пощенското клеймо върху плика ,с който жалбата е депозирана в РС гр.Добрич.Жалбоподателят има правен интерес от обжалване на отказа.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна,по следните съображения:За да постанови атакувания отказ съдия по вписванията е приел,че към искането на съдебния изпълнител следва да се представят скици от СГКК ,които по съществото си представляват копия от вече изработената,одобрена и влязла в сила КК за района на гр.Добрич.Изискването за представяне на скица на имота се обуславя от разпоредбите на чл.59-65 ЗКИР и чл.10 от наредба №2/21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.

Мотивите на съдия по вписванията са правилни и законосъобразни.Чл.24 от ПВ регламентира съдържанието на искането за вписване на възбрана,препращайки към нормата на чл.6 ал.1 б.”в” от Правилника.Чл.6 ал.1 от Правилника за вписванията регламентира съдържанието на подлежащите на вписване актове,включително и описанието на имота ,за който се отнася акта-б.”в”,а ал.3 от текста изисква в районите с одобрена кадастрална карта описанието да се извърши съобразно данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР.За районите с одобрена кадастрална карта,какъвто е настоящия случай се прилага разпоредбата на чл.6 ал.3 от ПВ.В тази насока определение №358/24.10.2008 г. на ВКС по ч.гр.д.№1527/2008 г.Пето ГО.Надлежната индивидуализация на имота налага представянето препис-извлечение от кадастралната карта за имотите,върху които се иска вписване на възбраната.В случая съдия по вписванията е констатирал,че освен липсата на препис-извлечение от кадастралната карта към искането ,в същото липсва и посочен идентификатор на сградата,която е самостоятелен обект.

Следователно имотът не е бил надлежно индивидуализиран от съдия изпълнителя,поради което съдия по вписванията правилно и законосъобразно е отказал да извърши атакуваното вписване.

С тези мотиви Окръжният съд,

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение №168/15.10.2010 г. на съдия по вписвания при Районен съд гр.Добрич .

Определението подлежи на касацинно обжалване при условията на чл.280 от ГПК с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: обратното
Ново мнениеПубликувано на: 26 Яну 2011, 13:29 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Д., 29.06.2010г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание на двадесет и девети юни през 2010г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
ЖЕЧКА МАРГЕНОВА
при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора………………………, като разгледа докладваното от съдия Ж.МАРГЕНОВА ч.гр.дело №515 по описа за 2010г., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.
Образувано е по частна жалба на ЧСИ Л.Т., рег.№*** в КЧСИ, с район на действие Д.ки окръжен съд срещу определение №42/10.06.2010г. на съдия по вписванията при СП гр.К., с което е постановен отказ за вписване на възбрана.
Жалбоподателят счита отказа за незаконосъобразен по подробно изложени съображения, свеждащи се по същество до надлежно осъществен и удостоверен фактическият състав за вписване на възбраната и липсата на основание за отказ да се извърши вписване.
Атакувания отказ е връчен на жалбоподателя на 21.06.2010г., поради което и депозираната на 23.06.2010г. частна жалба е подадена в срока по чл.275 ГПК и е допустима. Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения:
Атакуваното определение е постановено по молба-искане вх.№1702/10.06.2010г. на ЧСИ Л.Т., рег.№*** с район на действие Д.ки окръжен съд, за вписване на възбрана върху недвижим имот- едноетажна промишлена сграда-фурна, с административен адрес с.В., със застроена площ от 226кв.м. с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.В., общ.Ш., обл.Д., одобрени със заповед №РД-18-24/30.03.2006г., разположена в поземлен имот с идентификатор №*** по кадстарланата карта, при граници и съседи на поземления имот №****, №***, №****, №***. Освен описание на имота искането съдържа номера на изпълнителното дело, датата на изпълнителния лист и номера на делото, по което е издаден, размера на задължението, страните по изпълнителното дело.
От обстоятелствената част на обжалваното определение се установява, че вписването е отказано по съображения, че в скицата/схема/-копие от кадастралната карта описаният нотариален акт за собственост е грешен и към искането за вписване не е приложено копие от нотариалния акт за собственост или друг вид документ, който да доказва по безспорен начин, че имотът, за който се иска вписване е на длъжника.
Правилата за вписване и заличаване на възбрани са уредени в глава V, чл.23-32 от ПВ. Съобразно приложимата в случая правна норма на чл.26 от ПВ искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана следва да бъде направено с писмо в два екземпляра, съдържащо данните по т.”а”-„в” на чл.24 от ПВ. Иначе казано изисква се описание на имота съобразно изискванията на чл.6, ал.1, б.”в”ПВ, данните по чл.6, ал.1, б.”а” от ПВ относно кредитора и длъжника, размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната. Освен тези данни нормата на чл.26 от ПВ поставя специфични изисквания – искането да съдържа номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.
Безспорно, че съгласно чл.6, ал.3 от ПВ, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанието следва да се извърши съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР и акта за вписване следва да бъде придружен от скица-копие от кадастралната карта. Систематичното място на ал.3, липсата на препращата норма касателно правилата за вписване на възбрани, дава основание да се приеме, че правилото на чл.6, ал.3 от ПВ се прилага при вписване на актове за разпореждане, респ. придобиване на права върху недвижим имот. Постановлението на съдебния изпълнител за вписване на възбрана няма характер на такъв акт, но независимо от това в случая е била представена скица-копие на имота. Дори и в нея грешно да е посочен нотариалния акт, установяващ вещни права върху имота, това не е основание за отказ да се извърши вписването, тъй като този реквизит на скицата не е елемент, индивидуализиращ имота при условие и, че кадастралната карта отразява фактическото положение на имота .
Що се касае до представяне на копие от нотариален акт във връзка безспорното установяване, че възбранявания имот е собственост на длъжника, то това установяване е извън компетентността на съдията по вписване. Тази проверка е в правомощието на съдебния изпълнител, но не и на съдията по вписванията. В правомощията на съдията по вписванията е проверката дали исканото вписване е предвидено от закона и дали акта отговаря на формалните изискването на закона, т.е.дали акта подлежи на вписване, дали е съставен в изискуемата форма, дали има изискуемото съдържание, представен ли е в необходимите екземпляри, внесена ли е дължимата държавна такса, в случай, че се дължи такава. Вън от това, с разпоредбата на чл.26 от ПВ не се поставя формално изискване искането за вписване на възбрана да е придружено с нотариален акт или друг документ за собственост
По изложените съображения обжалвания отказ за вписване на постановената от ЧСИ възбрана следва да се отмени като се разпореди вписването и от съдията по вписванията при СП гр.К..
С оглед едностранния характер на настоящото производство в полза на жалбоподателя разноски не се следват.
С оглед гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №42/10.06.2010г. на съдия по вписванията при СП гр.К., с което е постановен отказ за вписване на възбрана по молба-искане вх.№1702/10.06.2010г. на ЧСИ Л.Т., рег.№*** в КЧСИ, с район на действие Д.ки окръжен съд .
Връща преписката на съдия по вписванията при СП гр.К. за извършване на вписването.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 13:24 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ,12.07.2011 година, град Добрич


ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение
На дванадесети юли две хиляди и единадесета година
В закрито заседание в следния състав :

Председател : ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
Членове : ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
КАМЕЛИЯ ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от съдията Десислава Николова
частно гражданско дело номер 480 по описа за 2011 година, намира
следното :


Производството е образувано по частна жалба, подадена по реда на член 577,ал.1 от ГПК от пълномощника на С.Х. – гражданин на Обединеното Кралство адвокат Й. Н. от САК срещу отказа на съдията по вписванията при Служба по вписванията, град Каварна , обективиран в определение № 87 от 17.06.2011 г. да впише възбрана върху недвижими имоти по искане с вх. № 5136 от 17.06.2011 г. на ЧСИ с рег.№ *** ,с район на действие – ДОС .
В частната жалба се поддържа ,че липсата на описание на имота според изискванията на член 6,ал.3 от ПВ и член 60 от ЗКИР – чрез посочване на идентификатори на обектите и прилагане на схеми от одобрената кадастрална карта не можела да бъде отстранена от молителя . Обектите не били заснети в кадастралната карта. Непълнотата в нея се дължала на бездействие на собственика, което не можело да вреди на лицето с признато право на обезпечение .
Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице по член 26 от ПВ, с правен интерес да желае отмяна на отказ на поискано от него вписване на конкретен акт. Правото е упражнено редовно и в срока по член 538,ал.1 от ГПК.
Отказът да се впише възбрана по искане № 5136 /7.08.2010 г. на ЧСИ е мотивиран със съображения, че за община град Каварна има влязла в сила кадастрална карта и данните от нея по член 60,т.1-7 от ЗКИР не са послужили за индивидуализацията на обектите „ ателие С 14” и „ апартамент С 3” – с вероятно местонахождение в една от четиритте сгради , от приложената към искането скица № 9179 /14.06.2011 г. на СГКК- град Добрич.
Отказът касае вписване на възбрана, постановена от съд и изпълнява-на от ЧСИ . От данните по делото е видно ,че ДОС е издал обезпечителна заповед от 20.05.2011 г. по ч.т.д.№ 140/2011 въз основа на определение № 170 от 28.04.2011 г. за допуснато обезпечение на бъдещи искове на С.Х. *** чрез възбрани върху два самостоятелни обекта в УПИ І -**** : „ ателие С **” и „апартамент С **” ,с описание по площ, помещения и съседи и едно „ пасище” с площ от 1 500 дка, Х категория ,с кад .№ **** по плана за земеразделяне на село Т., община К . Искането на ЧСИ възпроизвежда описанието на обектите от обезпечителната заповед.
Съдията по вписванията не може да откаже вписване на възбрана, чието налагане е допуснато от съд. Издадената в производството по член 390,ал.1- 4 от ГПК обезпечителна заповед подлежи на изпълнение от ЧСИ, а наложените с нея възбрани подлежат на вписване от съдията по вписванията. Само в производство по обжалване по реда на член 396 от ГПК на определението могат да се релевират и обсъждат пропуски в индивидуализацията на имотите . Вписването следва да се извърши по посочените в искането данни по член 6,ал.1,а - г от ПВ . Тяхната достатъчност за индивидуализацията на обектите може да се преценява в исков процес между ползващото се от вписването лице и това, на което същото вписване се противопоставя . :roll: :o :lol: Отказът е незаканосъобразен и следва да се отмени.
Воден от горните съображения, ОКРЪЖНИЯТ СЪД
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ отказа на съдията по вписванията при Служба по вписва-нията, град Каварна , обективиран в определение № 87 от 17.06.2011 г. да впише възбрана върху недвижими имоти по искане с вх. № 5136/ 17.06. 2011 г. на ЧСИ с рег.№ *** ,с район на действие – ДОС , наложена със за-повед от 20.05.2011 г. по ч.т.д.№ 140/2011 г. по описа на Добричкия окръжен съд, по жалба на С.Х., гражданин на Обединеното Кралство ,роден на *** г.,парспорт тип Р № *** ,издаден на 27.02.2002 г. на паспортна служба на Обединеното Кралство.
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията за извършване на исканото вписване .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 14:01 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр.Д. 04.04.2011 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Д.кият окръжен съд гражданско отделение
На четвърти април 2011 год.
В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДИАНА ДЯКОВА
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
АЛБЕНА ПЕЕВА

Секретар:………………………
Прокурор:………………………
като разгледа докладваното от съдия ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
частно гражданско дело №227 по описа за 2011 год.,
за да се произнесе,съобрази следното:

Производството е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК във връзка с чл.274 и сл. от ГПК.Подадена е частна жалба от Л. Т.-частен съдебен изпълнител рег.№* на КЧСИ с район на действие Д.ки окръжен съд срещу определение №7/10.03.2011 г. на съдия по вписванията при Д.кия районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на горния ЧСИ върху недвижим имот в гр.Д.-собственост на длъжника Д.Д.Д. от гр.Д. по изп.д.№20117370400323 по описа на посочения ЧСИ.Настоява се за отмяна на отказа като незаконосъобразен.
Като постави на разглеждане подадената частна жалба,Д.кият окръжен съд констатира следното:
Според отбелязването в приложената към делото обратна разписка /известие за доставяне/ ЧСИ-жалбоподател е уведомен за цитираното определение на 15.03.2011 г.Частната жалба е постъпила в СВ-гр.Д. на 23.03.2011 г.,но е подадена чрез куриерска служба на 22.03.2011 г.Същата е подадена по смисъла на чл.62 ал.2 от ГПК в рамките на срока по чл.275 ал.1 от ГПК от активно легитимирано лице/молител в охранителното производство,овластен от взискателя по цитираното изпълнително дело по аргумент от разпоредбата на чл.18 ал.1 от ЗЧСИ/ и е процесуално допустима.Разгледана по същество,жалбата е основателна.
С писмо изх.№05529/08.03.2011 г. съдия по вписванията при ДРС е сезиран с искане от ЧСИ Л.Т. с район на действие ДОС за вписване на възбрана по изп.д.№20117370400323 по описа на посочения ЧСИ върху недвижим имот-собственост на длъжника Д.Д.Д. от гр.Д.,находящ се в гр.Д. и представляващ 40,30/106 ид.ч. от жилищна сграда с площ от 106 кв.м,от които 101 кв.м от жилище с идентификатор *** по кадастралната карта на града и 5 кв.м от сграда с идентификатор ***,представляващи две стаи и салон от източната част на първата сграда и изба от 10 кв.м от същата сграда,изградени в поземлен имот с идентификатор *** по к.к. на града.Към искането са приложени 2 бр. копия от кадастрална карта с данни от КРНИ,касаещи кадастралното заснемане на двете цитирани по-горе сгради и поземления имот,върху който са построени.Съдия по вписванията е отказал да впише възбрана върху имота по съображения,че към искането на ЧСИ в нарушение на чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР не е приложена скица/схема по кадастралната карта,издадена от Служба по кадастъра,която скица/схема да е изготвена съобразно изискванията на чл.31-33 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.Частният жалбоподател опонира,че цитираните разпоредби на ЗКИР и на посочената Наредба не са приложими при искане за вписване на възбрана от ЧСИ като лице,овластено от закона и държавата да осъществява принудително изпълнение на частни притезания.При настоящата хипотеза режимът на вписване на възбрана се отклонявал от общия режим и бил по-облекчен с цел осигуряване на бързина и ефективност на принудителното изпълнение.
Горното становище на ЧСИ е законосъобразно.Действително към искането за вписване на възбрана върху процесния недвижим имот липсват приложени скици на двете сгради и поземления имот по кадастралната карта на гр.Д..Представени са електронни копия от кадастралната карта с данни от КРНИ,които не представляват скици по смисъла на чл.33 от Наредба №3/2005 г. за съдържанието,създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.По смисъла на чл.55 ал.4 от ЗКИР горните копия,извлечени чрез пряк достъп до информационната система на АК,представляват устна справка,а според чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР във връзка с чл.55 ал.3 изискуемите за прилагане към молба за вписване в имотния регистър скици-копие и схеми представляват писмена справка,която се извършва от Агенция по кадастъра.Последните при изготвянето им следва да отговарят на редица изисквания и да съдържат задължителни реквизити съобразно разпоредбите на чл.31-33 от Наредба №3/2005 г.
Становището на жалбоподателя,че при отправяне на искане от съдебен изпълнител за вписване на възбрана по изпълнително дело не съществува нормативно установено задължение за прилагане и на скица-копие от кадастрална карта,е законосъобразно и намира опора в законодателната уредба.Според разпоредбата на чл.26 от Правилника за вписванията вписването на възбрана върху имот,върху който е обърнато взискането,става чрез отправяне на искане от съдебния изпълнител с писма в два еднакви екземпляра,съдържащи освен данните в б.„а”-„в” на чл.24 от Правилника,още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.Следователно достатъчно е отправяне на писмено искане,в което съдебният изпълнител е задължен да включи данните по чл.24 б.”а” до „в” от ПВ.Съгласно чл.24 ал.1 б.”а” от ПВ е необходимо описание на имота,който се поставя под възбрана,което да е извършено съгласно чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ.Последната разпоредба визира,че описанието на имота следва да включва вид,местонахождение,номер на имота,площ и/или застроена площ и граници.Във връзка с горната разпоредба е и тази на чл.6 ал.3 изр.1 от ПВ,която уточнява и регламентира,че,когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта,описанието следва да включва задължително и данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР/идентификатор по к.к.,вид-поземлен имот,сграда или самостоятелен обект в сграда,адрес,граници,площ,предназначение,етажност на сградата/.Според чл.26 от ПВ във връзка с чл.24 ал.1 б.”б” и „в” от ПВ искането следва да включва и данни за кредитора и длъжника съобразно чл.6 ал.1 б.”а” от ПВ и посочване размера на сумата,за чието принудително събиране се налага възбраната като обезпечение.Всички посочени изисквания в случая са спазени.В писмото на съдебния изпълнител имотът е описан,като е идентифициран и с идентификатори по кадастрална карта,посочени са номерът на изпълнителното дело,данните за кредитор и длъжник,размерът на обезпеченото задължение,подлежащо на принудително събиране,цитиран е изпълнителният лист с дата на издаване,№ на делото,по което е издаден,и съд,който го е издал.Така всички формални изисквания на закона са спазени.Нормата на чл.26 от ПВ не препраща изрично към разпоредбата на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ,която регламентира прилагане и на скица-копие от кадастралната карта.Систематичното място на ал.3 от чл.6 от ПВ и липсата на препращаща норма касателно правилата за вписване на възбрани навеждат на извод,че правилото на чл.6 ал.3 изр.2 от ПВ се прилага само при вписване на актове на разпореждане с права,респ.за придобиване на права върху недвижими имоти,но не и при вписване на възбрани.Следователно за съдебния изпълнител не важи изискването за прилагане на скица по к.к.,тъй като законодателят държи сметка за смисъла на налагането на обезпечителни мерки в изпълнителното производство-постигане на бързо и ефикасно обезпечаване на успешно принудително изпълнение по отношение на длъжниковото имущество,а снабдяването със скици от кадастрална карта безспорно е процедура,изискваща време,през което длъжникът би могъл да предприеме действия,обезсмислящи бъдещото изпълнение.
Предвид изложеното отказът на съдия по вписванията да впише исканата възбрана е незаконосъобразен и следва да бъде отменен,а преписката следва да се върне на същия за осъществяване на исканото вписване.
Водим от гореизложеното,Д.кият окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение №7/10.03.2011 г. на съдия по вписванията при Д.кия районен съд,в което е обективиран отказ на последния да впише възбрана по искане на Л.Т.-частен съдебен изпълнител рег.№737 на КЧСИ с район на действие ДОС върху недвижим имот в гр.Д.-собственост на длъжника Д.Д.Д. от гр.Д.,съставляващ 40,30/106 ид.ч. от жилищна сграда с площ от 106 кв.м,от които 101 кв.м от жилище с идентификатор *** по кадастралната карта на града и 5 кв.м от сграда с идентификатор ***,представляващи две стаи и салон от източната част на първата сграда и изба от 10 кв.м от същата сграда,изградени в поземлен имот с идентификатор *** по к.к. на града,по изп.д.№20117370400323 по описа на посочения ЧСИ.
ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при ДРС за извършване на исканото вписване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 14:06 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр.Д........13.01. 2011 г.........................
Д.КИ ОКРЪЖЕН СЪД.................търговска колегия в закрито заседание на тринадесети януари
през две хиляди и единадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Т.Ангелова
ЧЛЕНОВЕ:1.Т.Стоева
2.Г.Павлов
при секретаря……….…...………….........................................и
в присъствието на прокурора..................................като разгледа докладваното от съдия докладчик Стоева В.гр.д.№1036
по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното...:
Производството е по чл. 577 ал.1 от ГПК.
Постъпила е частна жалба от ЧСИ Л.Т. ,рег.№* при КЧСИ ,с район на действие Д. окръжен съд срещу определение №188/11.12.2010 г. по преписка вх.№12868/11.12.2010 г.по описа на Служба по вписванията при РС гр.Д. ,с която съдия по вписванията е отказал вписване на възбрана,по искане на жалбоподателката, върху недвижими имоти,собственост на длъжника ЕООД”Д-Ч.”гр.Д.,длъжник по изп.д.№*по описа на ЧСИ.
Жалбата е подадена в законоустановения срок,допустима е ,а разгледана по същество е основателна по следните съображения:за да постанови обжалвания отказ съдия по вписванията е приел,че със Заповед на министъра на правосъдието№10-04-66 /01.02.2006г. е открито производство по създаване на имотен регистър в съдебен район гр.Д.,с което се преминава от персонална към поимотна система на вписване.Приел е също,че жалбоподателката не е представила скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти,съгласно чл.77 ал.2 от ЗКИР.Представена е справка,осъществена чрез пряк достъп до информационна система,имаща характер на устна справка,която не представлява изпълнение на задължението да се представи скица –копие от кадастралната карта .
На първо място ,след запознаване със цитираната Заповед на министъра на правосъдието съдът констатира,че в нея е записано откриване на процедура по създаване на имотен регистър по чл.70 от ЗКИР.Липсва заповед на Министъра на правосъдието по чл.73 ал.1 от ЗКИР-за въвеждане на имотния регистър на територията на гр.Д..При това положение следва да се приложат правилата на Правилника по вписванията в редакцията към 01.01.2001 г.,които не изискват представяне на скица. Съгласно чл.74 ал.1 от ЗКИР до обнародването на заповедта по чл.73 ал.1 от ЗКИР,вписванията се извършват по досегашния ред.
На следващо ,място при вписване на възбрана по искане на съдебен изпълнител следва да се приложат правилата на чл.26 от ПВ-писмено искане в два екземпляра ,съдържащо данните по т.”а”-т.”в” на чл.24 от ПВ,а именно описание на имота,съобразно изискванията на чл.6 ал.1 б.”в” от ПВ,данни относно кредитора и длъжника,размера на сумата за обезпечаване на която се налага възбраната ,номера на изпълнителното дело,датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.Препратка към чл.6 ал.3 от ПВ би следвало да се прави само за райони с одобрена кадастрална карта и издадена Заповед по чл.73 ал.1 от ЗКИР.
Съгласно чл.76 ал.1 от ЗКИР вписването в имотния регистър може да бъде инициирано по молба на заинтерсовано лице или служебно,в предвидените от закона случаи.Съдебният изпълнител не е заинтерсовано лице ,а попада в хипотезата на лица,по искане на които служебно следва да бъде вписана възбраната.И поради тези съображения не следва да се изисква от него представяне на скица –копие по чл.77 ал.1 от ЗКИР.
Принципно, настоящият съдебен състав споделя довода на жалбоподателката,че до издаване на Заповед на Министъра на правосъдието по чл.73 ал.1 от ЗКИР ,вписванията в имотния регистър се осъществяват по досегашния ред,без изискване на скица копие от кадастралната карта.
С тези мотиви ,като незаконосъобразен постановеният отказ следва да бъде отменен,като делото бъде върнато за вписване на исканата възбрана.
Водим от изложеното Окръжният съд,
О П Р Е Д Е Л И:
ОТМЕНЯ определение № №188/11.12.2010 г. по преписка вх.№12868/11.12.2010 г.по описа на Служба по вписванията при РС гр.Д. ,с което съдия по вписванията е оставил без уважение искането на ЧСИ Л.Т. за вписване на възбрана върху недвижими имоти,собственост на длъжника ЕООД”Д-Ч.”гр.Д.,длъжник по изп.д.№*по описа на ЧСИ.
ВРЪЩА преписката на съдия по вписванията при РС гр.Д. за извършване на исканото вписване.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 14:13 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр.Добрич........21 12. 2010 г.........................
ДОБРИЧКИ ОКРЪЖЕН СЪД..................търговска колегия в з.з. на двадесет и първи декември
през две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Т.АНГЕЛОВА
ЧЛЕНОВЕ:1.Т.СТОЕВА
2.Г.ПАВЛОВ
при секретаря……….…...………….........................................и
в присъствието на прокурора..................................като разгледа докладваното от съдия докладчик Стоева Ч.гр.д.№929
по описа за 2010 г. и за да се произнесе взе предвид следното...:
Постъпила е жалба от адв.Р.В. ***/ДКС/ ,като процесуален представител на ООД”*”,гр.В.,ул.”М.”№*,ЕИК *,представлявано от управителя С.Т.С. срещу определение №168/15.10.2010 г. на съдия по вписвания при Районен съд гр.Добрич ,с което е отказано вписване на възбрана по отношение на поземлен имот №*,масив *,с идентификатор * с площ от 92кв.м.,ведно с построената в имота промишлена сграда с адрес :гр.Добрич,ул.”*-т. с.”№*,собственост на АД”С.-Д.”,ГР.Д.
Жалбата е подадена в законоустановения едноседмичен срок от съобщението за постановеното определение ,видно от пощенското клеймо върху плика ,с който жалбата е депозирана в РС гр.Добрич.Жалбоподателят има правен интерес от обжалване на отказа.
Разгледана по същество жалбата е неоснователна,по следните съображения:За да постанови атакувания отказ съдия по вписванията е приел,че към искането на съдебния изпълнител следва да се представят скици от СГКК ,които по съществото си представляват копия от вече изработената,одобрена и влязла в сила КК за района на гр.Добрич.Изискването за представяне на скица на имота се обуславя от разпоредбите на чл.59-65 ЗКИР и чл.10 от наредба №2/21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър.
Мотивите на съдия по вписванията са правилни и законосъобразни.Чл.24 от ПВ регламентира съдържанието на искането за вписване на възбрана,препращайки към нормата на чл.6 ал.1 б.”в” от Правилника.Чл.6 ал.1 от Правилника за вписванията регламентира съдържанието на подлежащите на вписване актове,включително и описанието на имота ,за който се отнася акта-б.”в”,а ал.3 от текста изисква в районите с одобрена кадастрална карта описанието да се извърши съобразно данните по чл.60 т.1-7 от ЗКИР.За районите с одобрена кадастрална карта,какъвто е настоящия случай се прилага разпоредбата на чл.6 ал.3 от ПВ.В тази насока определение №358/24.10.2008 г. на ВКС по ч.гр.д.№1527/2008 г.Пето ГО.Надлежната индивидуализация на имота налага представянето препис-извлечение от кадастралната карта за имотите,върху които се иска вписване на възбраната.В случая съдия по вписванията е констатирал,че освен липсата на препис-извлечение от кадастралната карта към искането ,в същото липсва и посочен идентификатор на сградата,която е самостоятелен обект.
Следователно имотът не е бил надлежно индивидуализиран от съдия изпълнителя,поради което съдия по вписванията правилно и законосъобразно е отказал да извърши атакуваното вписване.
С тези мотиви Окръжният съд,
О П Р Е Д Е Л И:
ПОТВЪРЖДАВА определение №168/15.10.2010 г. на съдия по вписвания при Районен съд гр.Добрич .
Определението подлежи на касацинно обжалване при условията на чл.280 от ГПК с частна касационна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 14:16 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Егр. Д., 16.11.2010г.


Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ , на шестнадесети ноември през две хиляди и десета година в закрито съдебно заседание , в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ : 1.ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
2.АЛБЕНА ПЕЕВА
секретар .........................
прокурор ...........................
като разгледа докладваното от съдията Албена Пеева 854/2010г., по описа на Д.ки окръжен съд и за да се произнесе,съобрази следното :

Производството е по реда на чл.577ал.1 от ГПК .
Образувано е по жалба на ЧСИ Л.Т.вписана с рег.№ *** в КЧСИ с район на действие ДОС срещу определение №160/30.09.2010г. на съдия по вписванията при РС гр.Д. ,с което е отказал вписване на „възбрана” по изп.д. СП ************84 по описа на ЧСИ върху недвижим имот, находящ се в гр.Д. , ЖК”Р. * „ ул.”Б.К.” ** с идентификатор № *****.***.*** с площ по документ за собственост 255 кв.м. и площ по скица 250 кв.м. ,ведно с построената в него жилищна сграда с площ по скица 59 кв.м. и идентификатор *****.***.***.* собственост на Д.Г.М.и И.М.М..
Въведени са оплаквания за незаконосъобразност и неправилност на определението .
Поддържа се, че искането за вписване отговаря на изискванията на чл.6 ал.1 б.”а-г”от ПВ ,че тълкуването на правилата на чл.76 ал.1 т.3 и чл.77 ал.2 т.1 и глава V от ПВ води до извод на неотносимост на изискването за прилагане на скица от одобрената кадастрална карта ,когато искането за вписване е „служебно” и на разпоредбите на чл. 59-65 от ЗКИР в тези случаи.
Настоява за отмяна на определението и постановяване вписване на възбрана .
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима .
Разгледана по същество е основателна.
С атакуваното определение съдията по вписванията е изложил съображения за отказа си, че не е приложена скица за имота към молбата ,а депозираната справка от кадастъра има характер на устна справка и не отговаря на изискването по ЗКИР.
Съдът след като взе предвид изложените в жалбата твърдения , приложената преписка на Служба по вписванията намира за установено следното :
Съгласно чл.6 ал.1 б.”в” от Правилника за вписванията /ПВ/,която разпоредба е обща за всички подлежащи на вписване актове , последните следва да съдържат описание на имота до който се отнася актът ,вид ,местонахождение ,номерът му , площ и граници.На основание ал.3 на същата норма ,когато имотът се намира в район с одобрена кадастрална карта описанието се извършва съгласно чл.60 ал.3 от ЗКИР,а именно прилага се скица –копие.
Правилата за вписване и заличаване на възбрани са уредени в глава V ,чл.23-32 от ПВ.
Съобразно приложимата в случая правна норма на чл.26 от ПВ искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана следва да бъде направено в писмо в два екземпляра ,съдържащо данните по т.”а-в” на чл.24 ПВ .Т.е. изисква се описание на имота съобразно чл.6 ал.1 б.”в”ПВ ,данните по чл.6 ал.1 б”а” ПВ относно кредитора и длъжника ,размера на сумата за обезпечаване ,на която се налага възбраната,а на основание чл.26 от ПВ номера на изпълнителното дело ,датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден. В редакцията няма препратка към чл.6 ал.3 от ПВ с изискването за прилагане на скица.
Съгласно чл.76 ал.1 от ЗКИР вписването в имотния регистър става по молба на заинтересованото лице и служебно в предвидените от закона случаи. В случаите когато е по молба съгласно чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР се прилагат изискуемите документи,включая и скица .
Съдебния изпълнител в качеството си на лице оторизирано от закона в правомощия да изисква вписване за защита на трети лица попада в различния режим на служебно искане ,а не по молба и не е необходимо да прилага скица по чл.77 ал.2 т.1 от ЗКИР .
В правомощията на съдията по вписванията е да провери дали искането вписване е предвидено от закона и дали акта отговаря на формалните изисквания на закона ,т.е. дали актът подлежи на вписване ,съставен ли е в изискуемата форма ,има ли изискуемо съдържание ,представен ли е в необходимите екземпляри ,внесена ли е дължимата държавна такса .


С оглед изложеното при наличието на горните предпоставки искането за вписване е законосъобразно ,подкрепено е с изискуемите доказателства и неправилно съдията по вписванията е разпоредил отказ .
Ето защо определението следва да бъде отменено и разпоредено вписване на процесната възбрана.
Водим от горното Д.кият окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :


ОТМЕНЯ определение №160/30.09.2010г. на съдия по вписванията при РС гр.Д.,с което е отказал вписване на „възбрана” по изп.д. СП ************84 по описа на ЧСИ върху недвижим имот, находящ се в гр.Д. , ЖК”Р. * „ ул.”Б.К.” ** с идентификатор № *****.***.*** с площ по документ за собственост 255 кв.м. и площ по скица 250 кв.м. ,ведно с построената в него жилищна сграда с площ по скица 59 кв.м. и идентификатор *****.***.***.* собственост на Д.Г.М.и И.М.М..
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията да извърши исканото вписване.
Определението е окончателно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 24 Окт 2011, 14:19 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ ,29.10.2010 година, град Добрич


ДОБРИЧКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,гражданско отделение
На двадесет и девети октомври две хиляди и десета година
В закрито заседание в следния състав :

Председател : ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
Членове : ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
ЕЛИЦА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдията Десислава Николова
частно гражданско дело номер 841 по описа за 2010 година, намира
следното :


Производството е образувано по частна жалба, подадена по реда на член 577,ал.1 от ГПК от Л. Т. – ЧСИ с рег. № *** по регистъра на КЧСИ, с район на действие – ДОС срещу обективиран в определение № 94/ 7.09.2010 г. отказ на съдията при Служба по вписванията град К. да впише възбрана върху недвижим имот в град К.
В частната жалба се поддържа, че искането за вписване отговаряло на изискванията на член 6, ал.1,б.„а - г” от ПВ, че тълкуването на правилата на член 76,ал.1,т.3 и 77,ал.2,т.1 от ЗКИР и глава V от ПВ водело до извод за неотносимост на изискването за прилагане на скица от одобрената кадастрална карта към „служебно” искане за вписване . Съдията по вписванията не можел да прави проверка дали имотът бил изцяло собствен на длъжника. Описването на имота с белези по член 60 от ЗКИР било невъзможно , защото имотът не бил отразен върху кадастралната карта. Иска се отмяна на обжалвания акт и извършване на исканото вписване.
Частната жалба е подадена от процесуално легитимирано лице по член 26 от ПВ, с правен интерес да желае отмяна на отказ за вписване на поискан от него акт. Правото си ЧСИ е упражнил редовно и в срока по член 538,ал.1 от ГПК,който считан от 14.09.2010 г. / видно от писмо на Службата по вписванията, град К. изх.рег.№ 2690 от 9.09.2010 г./ е изтекъл на 21.09.2010 г. – в деня на депозиране на частната жалба.
Отказът да се впише възбрана по искане № 22445 /7.08.2010 г. на ЧСИ Т. е мотивиран със съображения, че град К. има влязла в сила кадастрална карта и данните от нея по член 60,т.1-7 от ЗКИР не са използвани за индивидуализацията на имота ,че не е приложена скица – копие от тази карта и че възбраненият имот – явно част от по – голям с идентификатор 35064.501.2383, не е изцяло собствен на длъжника по изпълнението.
В „ удостоверение за неотразен поземлен имот ” от СГКК- град Д. № 99-9620-08-10-8429/1.09.2010 г. е посочено,че обектът на възбраната / поземленият имот / е пропуснат да се заснеме по кадастралната карта и че е включен в ПИ с идентификатор 35064.501.2383. Следователно ЧСИ не може да спази изискването на член 6,ал.3 от ПВ / вкл. за представяне на скица – копие от картата /. По – важно е ,че искането удовлетворява изискванията на член 24, б.”а” от ПВ / препращащ към член 6,ал.1,б.”а”/ и член 24,б.”в” от ПВ , както и необходимостта от посочване на № на изпълнителното дело и на изпълнителния лист. Искането съдържа другите възможни белези на вещното право под възбрана / вкл. че се отнася до идеална част от имот; до построена върху него двуетажна жилищна сграда и има съответните данни по ПУП, третиращ го като самостоятелна имуществена еденица – УПИ /. Обемът на вещното право на длъжника по изпълнението е вън от проверката, която съдията по вписвания извършва в охранителното производство.
Отказът на съдията по вписванията да извърши вписване на възбрана по искане на ЧСИ Тасева е незаконосъобразен. Ето защо окръжният съд го отменя и задължава съдията да извърши съответното вписване.
Воден от горното, ОКРЪЖНИЯТ СЪД
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ обективиран в определение № 94/ 7.09.2010 г. отказ на съдията при Служба по вписванията град К. да впише възбрана върху недвижим имот в град К. по искане с вх.№ 2690 / 7.09.2010 г. по регистъра на Служба по вписванията , град К. на Л. Т. – ЧСИ, с рег. № *** по регистъра на КЧСИ, с район на действие – ДОС .
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията да извърши искането вписване .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване на възбрана и чл.60 т.1-7 от ЗКИР
Ново мнениеПубликувано на: 25 Окт 2011, 10:16 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр.Д., 29.06.2010г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Д.КИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в закрито заседание на двадесет и девети юни през 2010г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ:ГАЛИНА ЖЕЧЕВА
ЖЕЧКА МАРГЕНОВА
при секретаря ………………………….. в присъствието на прокурора………………………, като разгледа докладваното от съдия Ж.МАРГЕНОВА ч.гр.дело №515 по описа за 2010г., и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.274 и сл. от ГПК.
Образувано е по частна жалба на ЧСИ Л.Т., рег.№*** в КЧСИ, с район на действие Д.ки окръжен съд срещу определение №42/10.06.2010г. на съдия по вписванията при СП гр.К., с което е постановен отказ за вписване на възбрана.
Жалбоподателят счита отказа за незаконосъобразен по подробно изложени съображения, свеждащи се по същество до надлежно осъществен и удостоверен фактическият състав за вписване на възбраната и липсата на основание за отказ да се извърши вписване.
Атакувания отказ е връчен на жалбоподателя на 21.06.2010г., поради което и депозираната на 23.06.2010г. частна жалба е подадена в срока по чл.275 ГПК и е допустима. Разгледана по същество се явява основателна по следните съображения:
Атакуваното определение е постановено по молба-искане вх.№1702/10.06.2010г. на ЧСИ Л.Т., рег.№*** с район на действие Д.ки окръжен съд, за вписване на възбрана върху недвижим имот- едноетажна промишлена сграда-фурна, с административен адрес с.В., със застроена площ от 226кв.м. с идентификатор №*** по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.В., общ.Ш., обл.Д., одобрени със заповед №РД-18-24/30.03.2006г., разположена в поземлен имот с идентификатор №*** по кадстарланата карта, при граници и съседи на поземления имот №****, №***, №****, №***. Освен описание на имота искането съдържа номера на изпълнителното дело, датата на изпълнителния лист и номера на делото, по което е издаден, размера на задължението, страните по изпълнителното дело.
От обстоятелствената част на обжалваното определение се установява, че вписването е отказано по съображения, че в скицата/схема/-копие от кадастралната карта описаният нотариален акт за собственост е грешен и към искането за вписване не е приложено копие от нотариалния акт за собственост или друг вид документ, който да доказва по безспорен начин, че имотът, за който се иска вписване е на длъжника.
Правилата за вписване и заличаване на възбрани са уредени в глава V, чл.23-32 от ПВ. Съобразно приложимата в случая правна норма на чл.26 от ПВ искането на съдебния изпълнител за вписване на възбрана следва да бъде направено с писмо в два екземпляра, съдържащо данните по т.”а”-„в” на чл.24 от ПВ. Иначе казано изисква се описание на имота съобразно изискванията на чл.6, ал.1, б.”в”ПВ, данните по чл.6, ал.1, б.”а” от ПВ относно кредитора и длъжника, размера на сумата, за обезпечаване на която се налага възбраната. Освен тези данни нормата на чл.26 от ПВ поставя специфични изисквания – искането да съдържа номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден.
Безспорно, че съгласно чл.6, ал.3 от ПВ, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанието следва да се извърши съобразно данните по чл.60, т.1-7 от ЗКИР и акта за вписване следва да бъде придружен от скица-копие от кадастралната карта. Систематичното място на ал.3, липсата на препращата норма касателно правилата за вписване на възбрани, дава основание да се приеме, че правилото на чл.6, ал.3 от ПВ се прилага при вписване на актове за разпореждане, респ. придобиване на права върху недвижим имот. Постановлението на съдебния изпълнител за вписване на възбрана няма характер на такъв акт, но независимо от това в случая е била представена скица-копие на имота. Дори и в нея грешно да е посочен нотариалния акт, установяващ вещни права върху имота, това не е основание за отказ да се извърши вписването, тъй като този реквизит на скицата не е елемент, индивидуализиращ имота при условие и, че кадастралната карта отразява фактическото положение на имота .
Що се касае до представяне на копие от нотариален акт във връзка безспорното установяване, че възбранявания имот е собственост на длъжника, то това установяване е извън компетентността на съдията по вписване. Тази проверка е в правомощието на съдебния изпълнител, но не и на съдията по вписванията. В правомощията на съдията по вписванията е проверката дали исканото вписване е предвидено от закона и дали акта отговаря на формалните изискването на закона, т.е.дали акта подлежи на вписване, дали е съставен в изискуемата форма, дали има изискуемото съдържание, представен ли е в необходимите екземпляри, внесена ли е дължимата държавна такса, в случай, че се дължи такава. Вън от това, с разпоредбата на чл.26 от ПВ не се поставя формално изискване искането за вписване на възбрана да е придружено с нотариален акт или друг документ за собственост
По изложените съображения обжалвания отказ за вписване на постановената от ЧСИ възбрана следва да се отмени като се разпореди вписването и от съдията по вписванията при СП гр.К..
С оглед едностранния характер на настоящото производство в полза на жалбоподателя разноски не се следват.
С оглед гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение №42/10.06.2010г. на съдия по вписванията при СП гр.К., с което е постановен отказ за вписване на възбрана по молба-искане вх.№1702/10.06.2010г. на ЧСИ Л.Т., рег.№*** в КЧСИ, с район на действие Д.ки окръжен съд .
Връща преписката на съдия по вписванията при СП гр.К. за извършване на вписването.
Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 12 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов