КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 29 Юли 2021, 07:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Съдебният изпълнител не е легитимиран да обжалва отказ на СВ
Ново мнениеПубликувано на: 17 Апр 2012, 09:41 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 283
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

гр. Кюстендил, 23.03.2012г.

Кюстендилски окръжен съд, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети март две хиляди и дванадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР БАМБОВ
ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КОСТАДИНОВА
МИГЛЕНА КАВАЛОВА

като разгледа докладваното от младши съдия Кавалова гр.д. № 174 по описа на КОС за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството e по реда на чл. 274 и сл. от Глава ХХІ ГПК.
Образувано е по частна жалба от ЧСИ Каталин Димитров Попов, рег. № 852 с район на действие Софийски градски съд и адрес на кантора: гр. София, бул. „Скобелев”, № 2, ет. 2 срещу Определение №5 /03.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Дупница - Емилия Александрова, с което определение е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот.

Жалбоподателят твърди, че атакуваното Определение №5/03.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Дупница - Е. А., с което е постановен отказ за вписване на Постановление от 01.02.2012г. на ЧСИ Попов за налагане на възбрана върху недвижим имот, представляващ ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор ** по кадастралната карта на гр. ***, със засроена площ от 108 кв.м., с предназначение: „Жилищна сграда - еднофамилна”, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, ведно с ½ (една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** с адрес: гр. Дупница***, с площ 783 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване”, стар идентификатор ***, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор ***, които имоти по дикумент за собственост представляват ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Дупница със засроена площ от 108 (сто и осем ) кв.м., брой етажи 2 (два), състоящ се от кухня, хол, спалня, детска стая и тоалетна – баня, ведно с с ½ (една втора ) идеална част или 391 / 780 (триста и деветдесет върху седемстотин и осемдесет ) кв.м. идеални части от дворното място, образуващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ LIV – *** от квартал 162 с урегулирано пространство за целия имот от 780 кв.м., при съседи: Урегулиран поземлен имот *** – собственост на А. К. Г., Урегулиран поземлен имот *** – собственост на С. М. Г. и А. Г. С., улица, заключена между осови точки 2 073 – 2 072 ведно с ДВЕ МАЗЕТА откъм вътрешното стълбище, ведно с ½ (една втора ) идеална част от ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ведно с гаражна клетка, застроена върху 15 (петнадесет) кв.м., построена в същия имот, е незаконосъобразно и неправилно, поради следните посочени в частната жалба съображения: Описанието на недвижимия имот в Постановление от 01.02.2012г. на ЧСИ Попов за налагане на възбрана върху недвижимия имот е следвано от НА за учредяване на договорна ипотека № 108, том 1, дело № 1448/2009г.; изготвеното постановление за налагане на възбрана отговаря на изискванията на чл. 26, вр. чл. 24 от Правилника за вписванията (ПВ), представени са 3 броя копия на кадастрални карти за имотите със съдържанието и реквизитите по Наредба № 3 с последно измененние с ДВ бр. 82 от 21.10.2011г. Твърди още, че са неправилни мотивите на съда досежно обстоятелството, че представените копия на кадастралните карти не отговарят на утвърдените към наредбата образци. Ето защо моли съда да отмени Определение № 5 /03.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Дупница - Е. А., с което е постановен отказ за вписване на възбрана по искане на ЧСИ К. Д. П., рег. № 852 с район на действие Софийски градски съд по изпълнително дело № 20118520401378 върху описаните недвижими имоти, находящи се в гр. Дупница.

Кюстендилски окръжен съд, въз основа на доказателствата по преписката и приложените към жалбата доказателства, намира от фактическа страна следното:

С Постановление от 01.02.2012г. ЧСИ Попов налага възбрана по изпълнително дело № 20118520401378 върху описаните по – горе недвижими имоти с цел обезпечаване вземането на взискателя по цитираното изпълнително дело Пиреос лизинг България ЕАД, пререгистрирано в ТР, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе”, № 127 А, ЕИК 131352367 за сумата от 18684,03 евро, представляваща задължение по договор за финансов лизинг, 3792,75 евро мораторна лихва, ведно със законната лихва считано от 21.07.2010г. до окончателното изплащане, в размер на 2994,47 евро (към 19.12.2011г.), и присъдени разноски в размер на 6085, 09 лева (към 19.12.2011г.), срещу длъжниците А. Д. Х. и И. Н.Х. с адрес: ***

С молба с изх. № 01049/ 01.02.2012г. ЧСИ П. до Служба по вписванията – гр. Дупница моли компетентния орган по вписванията на основание чл. 449, ал. 2 ГПК вр. чл. 26 ПВ да впише възбрана на описаните по – горе недвижими имоти, прилагайки законовоустановените приложения към молбата.

С Определение №5 /03.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Дупница Е. А., е постановен отказ за вписване на възбрана върху процесните недвижими имоти. Същото е връчено в кантората на ЧСИ Попов – на деловодител Т. на 27.02.2012г.

При така установената фактическа обстановка, Кюстендилски окръжен съд намира от правна страна следното:

За да бъде допустима разглежданата в настоящото производство частна жалба, същата следва да бъде подадена срещу акт, който подлежи на обжалване, в законоустановения за това в чл. 275, ал. 1 ГПК едноседмичен срок и от лице, притежаващо активна процесуална легитимация за извършване на действието обжалване на отказ за налагане на възбрана на недвижим имот. Жалбата е подадена срещу акт, подлежащ на обжалване съгласно чл. 577, ал. 1 ГПК и в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК. По отношение на активната процесуална легитимация на жалбоподателя в настоящото производство, обаче настоящият съдебен състав намира, че жалбоподателят ЧСИ Попов не разполага с активна просесуална легитимация да обжалва отказа за налагане на възбрана на недвижим имот като нотариално удостоверяване на съдията по вписванията.

Разпоредбата на нормата на чл. 572 ГПК разграничава страните от участниците в нотариалното прозиводство като сочи за страни лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие, а за участници – лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява. Правомощието на частния съдебен изпълнител да иска вписване на възбрана произтича от това, че му е възложено изпълнението и е посочен от взискателя способ за изпълнение, но това правомощие не го прави страна в производството по вписването и не му дава правомощие да обжалва отказа на съдията по вписванията. Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители (ЗЧСИ) частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притежания. Правомощията му предвидени в същия закон и в ГПК не включват възможност да обжалва актове, с които е отказано извършването на действия от други органи във връзка със защитата правата на страните в изпълнителното производство. Легитимиран да обжалва откази и действия на административни и съдебни органи, включително и отказа на съдията по вписванията е страната в нотариалното производство. Съгласно чл. 18 от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител по възлагане от взискателя може във връзка с изпълнителното производство да проучва имущественото състояние на длъжника, да прави справки, да набавя документи, книжа и други, да определя начина на изпълнението, както и да бъде пазач на описаното имущество, от не следва, че в правомощията на частния съдебен изпълнител е и това да обжалва - от името на взискателя или от свое име, отказа на съдията по вписванията да впише възбраната. Частния съдебен изпълнител не може да действа като процесуален субституент по смисъла на чл. 26 от ГПК, тъй като това не е изрично предвидено в закона, от което следва, че същият не разполага с активна процесуална легитимация да обжалва отказа на съдията по вписванията за налагане на възбрана нито в качеството му на процесуален субституент, нито от свое име, тъй като такова негово правомощие не е предвидено от нормите в ГПК и ЗЧСИ, определящи кръга от правомощия с които разполага частният съдебен изпълнител в изпълнителния процес. В този смисъл са и Определение № 260/07.06.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 41/2011г., I г.о., Определение № 86/08.03.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 56/2011г., II г.о., Определение № 178/29.04.2011г. на ВКС по ч.гр.д. № 161/2011г., I г.о.

Ето защо, съдът намира, че депозираната от ЧСИ Попов частна жалба срещу Определение №5 /03.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Дупница - Е.А. е недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

Мотивиран от горното, Кюстендилски окръжен съд
О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима частната жалба от ЧСИ К. Д. П., рег. № 852 с район на действие Софийски градски съд и адрес на катора: гр. София, бул. „Скобелев”, № 2, ет. 2 срещу Определение №5 /03.02.2012г. на съдията по вписванията при РС – Дупница - Е. А., с което определение е постановен отказ за вписване на възбрана върху недвижим имот, представляващ ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор *** по кадастралната карта на гр. ***., с предназначение: „Жилищна сграда - еднофамилна”, разположена в поземлен имот с идентификатор ***, ведно с ½ (една втора ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор *** адрес: ***., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана”, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване”, стар идентификатор ***, при съседи на имота: поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор ***, поземлен имот с идентификатор ***, които имоти по дикумент за собственост представляват ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. *** със засроена площ от 108 (сто и осем ) кв.м., брой етажи 2 (два), състоящ се от кухня, хол, спалня, детска стая и тоалетна – баня, ведно с с ½ (една втора ) идеална част или 391 / 780 (триста и деветдесет върху седемстотин и осемдесет ) кв.м. идеални части от дворното място, образуващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ LIV – *** от квартал *** с урегулирано пространство за целия имот от 780 кв.м., при съседи: Урегулиран поземлен имот *** – собственост на А.К. Г., Урегулиран поземлен имот LIII – 4921 – собственост на С. М. Г. и А. Г. С., улица, заключена между осови точки 2 073 – 2 072 ведно с ДВЕ МАЗЕТА откъм вътрешното стълбище, ведно с ½ (една втора ) идеална част от ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО, ведно с гаражна клетка, застроена върху 15 (петнадесет) кв.м., построена в същия имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 174/2012г. по описа на ОС-Кюстендил.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София с частна жалба в едноседмичен срок от връчването на препис от същото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов