КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Авг 2021, 09:39

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: възбрана в район с одобрена кадастрална карта
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 09:04 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
гр. Кюстендил, 11.05.2009 г.

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на единадесети май две хиляди и девета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Соня Кочова
ЧЛЕНОВЕ: Юрий Маринов
Маргарита Алексиева

като разгледа докладваното от съдия Маргарита Алексиева *** по описа на КОС за 2009 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 87 ЗКИР вр. с чл. 530 и сл. от Гл. XLIX ГПК.

Образувано е по частна жалба на частен съдебен изпълнител М.М.Д. с рег. № 744 и район на действие ОС – Кюстендил против определение от 31.03.2009 г. на съдия по вписванията при РС – Дупница, с което е било отказано вписване на писмо от ЧСИ М. Д. с рег. № 744 и район на действие – Окръжен съд – Кюстендил за налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на В.В.Г., ЕГН ********** ***, обл. Кюстендил за обезпечение вземането на Й.С.Ч., ЕГН ********** ***, взискател по изп. дело № 20087440400165/08 в размер на 16084.00 лв., съгласно изпълнителен лист по гр.д. № 1130/2007 г., издаден на 26.03.2007 г. от ДРС.

За да се произнесе, съдът взе предвид следното:

Жалбата на частния съдебен изпълнител е допустима, тъй като е подадена от страна в производството по вписване, срещу подлежащ на обжалване акт и в срок.

Съдията по вписванията при РС – Дупница е бил сезиран от съдебния изпълнител с писмо вх. рег. № 2/31.03.2009 г. по описа на ЧСИ М. Д., с което се отправя искане на основание чл. 483 ГПК и чл. 26, във връзка с чл. 24 от правилника за вписванията, за вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост на В.В.Г., ЕГН ********** ***, обл. Кюстендил за обезпечение вземането на Й.С.Ч., ЕГН ********** ***, взискател по изп. дело № 20087440400165/08 в размер на 16084.00 лв., съгласно изпълнителен лист по гр.д. № 1130/2007 г., издаден на 26.03.2007 г. от ДРС. Към писмото с отправеното искане от ЧСИ за вписване на възбрана по отношение на три недвижими имота, първите два от които представляващи поземлени имоти, находящи се в гр. Дупница, ведно с построените в тях сгради, а третият имот представляващ сграда – самостоятелен обект на собственост, съдебният изпълнител не е приложил скица-копие от кадастралната карта. Според мотивите към обжалваното определение, вписването е отказано поради това, че в нарушение на чл. 6, ал. 3, във връзка с чл. 24 и чл. 26 от Правилника за вписванията, не са приложени скици – копия от кадастралната карта, както и отделна скица-копие на сградата, представляваща самостоятелен обект на собственост. Също така, в нарушение на чл. 6, ал. 1, б. ,,а” ПВ във връзка с чл. 24, б. ,,б” и чл. 26 ПВ, не е пълен и посочения адрес на взискателя като данните, които се съдържат в тази насока се свеждат само до ,,гр. София, обл. София”.

По така наведените доводи, съдът намира от правна страна следното:

Според чл. 26 от Правилника за вписванията /ПВ/, за вписване на възбрана върху недвижим имот искането на съдебния изпълнител следва да съдържа данните в точки ,,а” - ,,в” на чл. 24 ПВ. Съгласно чл. 24, б. ,,а” ПВ, искането следва да съдържа описание съгласно чл. 6, ал. 1, б. ,,в” на недвижимия имот, който се поставя под възбрана.

Според чл. 6, ал.1, б. ,,в” ПВ това описание включва посочване на вида, местонахождението /община, населено място, адрес, местност/, номера, площ и/или застроена площ и границите на имота.

Отделно, съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 – 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.

Съгласно чл. 77 от ЗКИР, молбата за вписване трябва да съдържа освен описание на недвижимия имот, така също идентификатор на недвижимия имот от кадастъра и партиден номер. Към нея се прилага скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда – и схема.

С писмо вх. рег. № 2/31.03.2009 г. по описа на ЧСИ М. Д. с рег. № 744 и район на действие – Окръжен съд – Кюстендил се иска вписване на възбрана върху следните недвижими имоти, собственост на В.В.Г., ЕГН ********** ***, обл. Кюстендил:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с идентификационен номер ***, находящ се в град Дупница, област Кюстендил, по кадастрална карта на град Дупница, област кюстендил, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед 0 КД-1410-60/10.07.2008 г. на началник СГКК – Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789, с адрес: ***, с площ по кадастрална карта на целия имот 6188.00 кв.м., трайно предназначение: ,,Урбанизирана”, начин на трайно ползване: ,,За хранително-вкусовата промишленост”, стар идентификатор квартал 303, парцел I, имот с идентификационен номер 68789.13.4, при съседи: имот с идентификационен номер ***, имот с идентификационен номер ***, имот с идентификационен номер ***, имот с идентификационен номер *** и имот с идентификационен номер ***, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен номер ***, със застроена площ от 560.00 кв.м., бр. етажи 1 /един/, предназначение: складова база, склад, конструкция: масивна с железен гредоред;

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер ***, находящ се в град Дупница област Кюстендил, по кадастрална карта на град Дупница, област Кюстендил, одобрена със заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-10-60/10.07.2008 г. на Началник СГКК – Кюстендил, ЕКАТТЕ 68789, с адрес: **, с площ по кадастрална карта на целия имот 1152.00 кв.м., трайно предназначение: ,,Урбанизирана”, начин на трайно ползване: ,,За хранително-вкусовата промишленост”, стар идентификатор квартал 303, парцел I, имот с идентификационен номер ***, при съседи: имот с идентификационен номер ***, имот с идентификационен номер ***, имот с идентификационен номер *** и имот с идентификационен номер ***, ВЕДНО с построената в имота СГРАДА с идентификационен номер ***, със застроена площ от 233.00 кв.м., бр. етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад, конструкция: Масивна с железен гредоред;

3. СГРАДА с идентификационен номер ***, находяща се в град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК, ЕКАТТЕ 68789, с адрес: ул. ***, със застроена площ от 978.00 кв.м., брой етажи: 1 /един/, която сграда съгласно доказателствен акт – нотариален акт № 27, том I, рег. № 185, дело № 26/2004 г. на нотариус Л. С. с рег. № 527 на НК на РБ, представлява ,,конфитюрен цех” и която сграда е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 68789.13.409, находящ се в гр. Дупница, обл. Кюстендил, по кадастрална карта на град Дупница, община Дупница, област Кюстендил, одобрена със Заповед № 300-5-56/30.07.2004 г. на Изпълнителния директор на АК.

Когато се представи акт за вписване в нотариалните книги, съдията по вписванията може да откаже исканото вписване: 1) ако актът не подлежи на вписване, 2) ако той не е съставен съобразно изискванията за форма, предвидени в закона и правилника за вписванията – официален документ или частен документ във формата на нотариален акт или с нотариална заверка на подписите, 3) ако актът няма необходимото съдържание – индивидуализация на страните и на имота (ако се отнася до конкретен имот), 4) ако не е представена скица – копие от кадастралната карта, когато конкретния имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, 5) ако не е внесена необходимата такса за вписването / освен при вписването и отбелязването на съдебно решение/. На друго основание вписването не може да бъде отказано.

От описанието на недвижимите имоти в писмо вх. рег. № 2/31.03.2009 г. по описа на ЧСИ М. Д., е видно, че се касае за имоти, находящи се в район с одобрена кадастрална карта със Заповед № 300-5-56 на Изп. директор на Агенция по кадастъра от 30.07.2004 г. Към писмото на ЧСИ М. Д. за вписване на въбрана по отношение на три недвижими имота - първите два, от които представляващи поземлени имоти, находящи се в гр. Дупница, ведно с построените в тях сгради, а третият имот представляващ сграда – самостоятелен обект на собственост, не са приложени скици-копия от кадастралната карта на тези имоти. Писмото за вписване на възбрана не съдържа и индивидуализация на взискателя – не е пълен адреса на същия, като данните, които се съдържат се свеждат само до: ,,гр. София, обл. София”. Тъй като писмото за вписване не съдържа необходими по закон сведения и не са приложени скици-копия от кадастралната карта на недвижимите имоти, окръжният съд намира за законосъобразен отказа на съдия по вписванията при Районен съд – гр. Дупница, с който е отказал вписването и ще потвърди определението, с което е било отказано вписване на писмо от ЧСИ М. Д. с рег. № 744 и район на действие – Окръжен съд – Кюстендил за налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на В.В.Г., ЕГН ********** ***, обл. Кюстендил за обезпечение вземането на Й.С.Ч., ЕГН ********** ***, взискател по изп. дело № 20087440400165/08 в размер на 16084.00 лв., съгласно изпълнителен лист по гр.д. № 1130/2007 г., издаден на 26.03.2007 г. от ДРС. Следва да се има предвид, че при представяне на необходимите съгласно чл. 77, ал. 1 от ЗКИР документи с нова молба на заинтересованото лице, искането на молителя следва да бъде уважено.

По гореизложените съображения, Кюстендилски окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определението на съдия по вписванията при Районен съд – Дупница, Емилия Александрова от 31.03.2009 г., с което е отказано да разпореди вписване на писмо от ЧСИ М. Д. с рег. № 744 и район на действие – Окръжен съд Кюстендил за налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на В.В.Г., ЕГН ********** ***, обл. Кюстендил за обезпечение вземането на Й.С.Ч., ЕГН ********** ***, взискател по изп. дело № 20087440400165/08 в размер на 16084.00 лв., съгласно изпълнителен лист по гр.д. № 1130/2007 г., издаден на 26.03.2007 г. от ДРС.Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от върчването на препис, при обосноваване на условията по чл. 280, ал. 1 от ГПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: обратното
Ново мнениеПубликувано на: 11 Юли 2010, 09:17 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
гр. Кюстендил, 06.02.2009г.

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито съдебно заседание на шести февруари две хиляди и девета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.С.
ЧЛЕНОВЕ: ВАНЯ БОГОЕВА
С.Б.

като разгледа докладваното от младши съдия Б. *** по описа на КОС за 2009г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 87 ЗКИР вр. чл.530 и сл. от Гл. ХLІХ ГПК, приложим по аргумент от § 2, ал.8 от ПЗР ГПК.

Образувано е по жалба на частен съдебен изпълнител В.А. с рег.№ 742 и район на действие ОС - Кюстендил против определение № 4/23.01.2009г. на съдия по вписванията при РС – Кюстендил, с което е било отказано вписване на възбрана по изпълнително дело върху имот, собственост на длъжника и представляващ апартамент № 8 от вх.А, ж.к. „Румена Войвода” № 28 в гр.Кюстендил. Според ЧСИ А., разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията не е приложима относно вписването на възбрана върху недвижими имот, тъй като възбраната не е акт, с който се прехвърлят вещни права, а уреждащите вписване на възбрани разпоредби на чл.26 вр. чл.24 от правилника не препращат към чл.6, ал.3 ПВ.

Според мотивите към обжалвания отказ, вписването е отказано на основание чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията, чл.60, т.1-7 и чл.77, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър - тъй като недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60, т.1-7 ЗКИР, а към писмото, с което се иска налагане на възбрана не е приложена скица – копие на недвижимия имот от кадастралната карта.

Съдебният изпълнител не оспорва обстоятелството, че молбата за вписване на възбрана е подадена без приложена скица - копие на нeдвижимия имот от кадастралната карта. Спорът е относно необходимостта да се представи такава скица като условие за вписване на възбрана.

По така наведените доводи Кюстендилски окръжен съд намира следното:

Според чл.26 от Правилника за вписванията /ПВ/, за вписване навъзбрана върху недвижим имот искането на съдебния изпълнител следва да съдържа данните в точки "а" - "в" на чл. 24 ПВ. Съгласно чл.24, б. ”а” ПВ, искането следва да съдържа описание съгласно чл. 6, ал. 1, буква "в" на недвижимия имот, който се поставя под възбрана. Според чл. 6, ал. 1, б. "в" ПВ това описание включва посочване на вида, местонахождението (община, населено място, адрес, местност), номера, площ и/или застроена площ и границите на имота.

Отделно, съгласно чл.6, ал.3 ПВ, когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.

Действително, на основание последователно препращащите разпоредби на чл.26 и чл.24 към разпоредбата на чл.6, ал.1, б."в" ПВ (която съдържа несамостоятелна норма, тъй като чл.6, ал.1, б."в" от своя страна е приложима при съобразяване на чл.6, ал.3), следва, че според сега действащия закон за вписването на възбрана е необходимо съдебният изпълнител да опише имота с данните по чл. 60, т. 1 - 7 ЗКИР и да приложи скица-копие от кадастралната карта. Това тълкуване следва и като се съобрази, че нормите относно вписването са създадени в обществен интерес и следователно са императивни, а Законът за кадастъра и имотния регистър, който е нормативен акт от по-висока степен в сравнение с правилника, не урежда хипотези на по-благоприятни условия в реда на вписването за някои от легитимираните да искат вписване лица.

Според чл. 74, ал.1 ЗКИР обаче, до обнародването на заповедта по чл. 73, ал. 1 вписванията се извършват по досегашния ред. Заповедта по чл. 73, ал.1 ЗКИР е за обявяване въвеждането на имотния регистър за съответния съдебен район и се издава от министъра на правосъдието след изготвянето на партидите на недвижимите имоти за целия съдебен район. Разпоредбата на чл.74, ал.1 ЗКИР в цитираната част относно реда за вписване е създадена още с първата редакция на ЗКИР (в сила от 01.01.2001г.), от което следва, че в чл.74, ал.1 ЗКИР под „досегашния ред” се имат предвид правилата относно реда за вписване, съществували до 01.01.2001г. Разпоредбата на чл.6, ал.3 ПВ е в сила от 31.07.2004г. и следователно тя е част от предвидения нов ред за вписване, който ще се прилага след обнародване на заповед, с която министърът на правосъдието обявява въвеждането на имотния регистър за съдебния район на гр.Кюстендил. Към настоящия момент има одобрена кадастрална карта, но няма обнародвана заповед на министъра на правосъдието за въвеждането на имотния регистър за съдебния район на гр.Кюстендил. При това положение се налага изводът, че към настоящата хипотеза са приложими не актуалните, а отменените разпоредби на ПВ и заявената от частният съдебен изпълнител възбрана подлежи на вписване съобразно правилата на Правилника за вписванията в последната му редакция към 01.01.2001г., която не включва изискване да се представя скица – копие от кадастралната карта.По тези съображения Кюстендилски окръжен съд намира, че отказът на съдията по вписванията да впише възбрана на основание чл.6, ал.3 от ПВ вр. чл.60, т.1-7 и чл.77, ал.2 ЗКИР, е неправилен, поради което актът, с който е постановен, следва да бъде отменен.Воден от горното, Кюстендилски окръжен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение № 4/23.01.2009г. на съдия по вписванията при РС – Кюстендил, с което на частен съдебен изпълнител В.А. с рег.№ 742 и район на действие ОС - Кюстендил е отказано вписване на възбрана по изп.дело № 087420400565 върху имот, собственост на длъжника и представляващ апартамент № 8 от вх.А, ж.к. „Румена Войвода” № 28 в гр.Кюстендил.

Настоящото определение може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВКС в 1-седмичен срок от връчването на препис, при обосноваване на условията по чл.280, ал.1 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов