КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Авг 2021, 10:27

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: възбрана -скица по интернет от програма „icadastre”, БД
Ново мнениеПубликувано на: 11 Яну 2010, 13:48 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 817 / 30.11.2009г.
30.11. 2009, гр. Кърджали

Кърджалийски окръжен съд, състав
В закрито заседание и следния състав: В.К.
Членове:П.А. В.Х.

Като разгледа докладваното от В.Х. ВЧГ дело номер 352 по описа за 2009г. и за да се произнесе взе предвид следното :

Настоящото производство е с правно основание чл.577,ал.1, и се движи по реда на чл.278 от ГПК.

Производството е образувано по жалба, имаща характер на частна такава, депозирана от Ч. Р. Р. С., с рег. № *12 на КЧСИ, насочена против отказа на съдията по вписванията при Районен съд ,гр. К., постановен с определение № 29/16.11.2009 г. В жалбата се изтъква,че атакувания отказ е неоснователен и незаконосъобразен. Жалбодателят моли съда да отмени обжалваното определение № 29/16.11.2009 г. на Съдията по вписванията при РС, гр. Кърджали. Излага съображения:

Твърди, че при служебните вписванията по чл.76, ал.1, т.З от ЗКИР, изискванията на чл.77 от същия закон не следвало да се прилагат тъй като те не се извършвали с молба. Служебните вписвания се извършвали по обезпечителна заповед /чл.24 ПВ/, с писмо с дата и номер на постановлението /чл.25 ПВ/ или с искане-писмо от съдебен изпълнител /чл.26/, поради което повече от очевидно било, че чл.77 ЗКИР се прилагал само когато вписването се извършвало с молба /от заинтересувано лице или нотариус/, но не и при служебни вписвания на писма за налагане на възбрани от съдебни изпълнители.
Вторият изложен довод се състои в това, че изискването за оригинална скица от СГКК при вписванията в имотния регистър било уредено в разпоредбите на чл.76-86 от същия закон, като приложението на чл.77 било свързано с различните видове разпореждания с вещни права/пълни и ограничени/ на титуляра на недвижимия имот, а не с обезпечаване правата на трети лица несобственици, което още веднъж навеждало на извода, че при служебните вписвания по чл. 76, ал.1, т.3 от ЗКИР, цитираните от съдията по вписванията изисквания не били приложими. Излага и доводът, че съдията по вписвания има пряк достъп до действащия електронен имотен и кадастрален регистър, и че има възможност да извършва служебни проверки за служебните възбрани.
Настоящата инстанция при извършената по повод и във връзка с частната жалба, проверка, прие за установено следното:
С определение № 29/16.11.2009 г.,съдията по вписванията при Районен съд, гр. Кърджали, е отказал вписването на възбрана върху недвижим имот с идентификатор № 40909.***.215.2.16, представляващ самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ № 16, със застроена площ 55.24 кв.м. и тераса от 25,50 кв.м. , находящ се на първия етаж, вх. Б, на МАСИВНА СГРАДА с идентификатор № 40909.***.215.2, построена в поземлен имот с идентификатор № 40909.***.215 по кадастралната карта на гр. К., на ул. „Р." № 63 В, със стар идентификатор - УПИ -ІІІ-3030, кв. 94 по плана на гр. К., ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 /шестнадесет/, със застроена площ 5,20 /пет цяло и двадесет стотни/ кв.м., НАЛОЖЕНА по изп.д. № *0984 по описа на Ч. Р.С., с взискател Д. И. К. и длъжници Ж. Т. Б. и Б. Д. Ч. Отказът е постановен по повод депозирана от Ч. с рег. № 812 на КЧСИ, молба с вх. № 1/16.11.2009 г. по описа на службата по вписвания при АВ при Районен съд, гр. К., с искане да бъде вписана възбрана по изпълнително дело № *0984, в полза на взискателя Д. И. К, върху недвижим имот, собственост на длъжниците по делото, Ж. Т Б. и Б. Д.Ч, за удовлетворяване на вземане в размер на 17 156.15 лв., въз основа на изпълнителен лист ,издаден по ч.гр.д. № 1205/09 г. по описа на РС, гр. Кърджали. Към молбата е приложено заверено копие от нотариален акт за продажба № 21,т.2, рег. № 4940, н.д. № 219/09 г. на Нотариус Д. Г. с рег. № *51 на НК. Приложено е и копие от кадастрална карта с данни от КРНИ ,извлечена от http://www.icadastre.bg., заверена от Ч..
За да постанови отказа , предмет на настоящото производство, съдията по вписванията е приел, че в казуса Ч. не е представил изискуемата се скица-копие от кадастралната карта, защото за землището на гр. К. била в сила кадастрална карта от м.ХІІ. 2006 г. Съдията по вписванията не е дал вяра на приложеното и заверено от Ч., копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, снето по интернет от програма „icadastre”, и е приравнила отсъствието на номер, подпис и печат на издателя, на изначално отсъствие на изискуемата се по чл.6, ал.3 от ПВ и чл.77, ал.2, т.1 от ЗКИР, скица-копие от кадастрална карта.
В хода на тези констатации, настоящата инстанция изгради своето становище.
Безспорно съобразно разпоредбата на чл.26,във вр. с чл.24, б.”а”-„в”,във вр. с чл.6, ал.1,б.”а” и б.”в”, и ал.3 от Правилника за вписванията, възбрана върху недвижим имот, срещу който е насочено изпълнение по конкретно изпълнително дело, се вписва при наличието на определени предпоставки. Цитираната ал.3 на чл.6 от ПВ, предписва , че когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията на същия се извършват съобразно данните по чл.60, т.-7 от ЗКИР,като в тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта. Обстоятелството, че за гр. К. е в сила кадастрална карта не е спорно в настоящото производство. В този аспект не е спорно и ,че към депозираната от Ч. молба с правно основание чл.26 от ПВ, е необходимо да бъде приложена и скица-копие от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти, а за самостоятелен обект в сграда и схема. Това е изискването на чл.77, ал.2 ,т.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, към чиито разпоредби препраща нормата на ал.3 на чл.6 на ПВ. И всъщност единствения спорен момент в производството е това, че дали и доколко правилно съдията по вписванията е постановил атакувания отказ, след като е приравнил приложеното и заверено от Ч., копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, снето по интернет от програма „icadastre” на отсъствие на изискуемата се скица-копие от кадастралната карта.
Преди всичко следва да се посочи ,че нотариалните производство по своя характер са охранителни производства , и за тях важат общите правила за охранителните производства. Или казано с други думи след като съдията по вписванията е приел, че приложеното копие от кадастралната карта не изпълнява предназначението си да индивидуализира имота, е можел служебно, съобразно разпоредбата на чл.533 от ГПК, да се информира относно идентификацията на недвижимия имот от предоставения му достъп до електронния имотен и кадастрален регистър. Защото мотив за отказ може и следва да бъде само констатирано отсъствие на идентификация на имота, върху който се иска вписване на възбрана като изпълнително действие. Такава констатация съдията по вписванията в това производство не е извършил. Всички други констатации от характера на това, че в производството не са представени изискуеми се документи определено не водят до отказ от вписване, а до прилагане на разпоредбата на чл.540 от ГПК. Цитираната разпоредба препраща към разпоредбата на чл. 129, ал. 2, вр. чл. 128, ал. 2 от ГПК. Т.е. и за охранителните производства, важат освен общите правила на ГПК, и правилата на исковото производство, или казано с други думи приложима е възможността при нередовност на акта, чието вписване се иска, каквато нередовност може да бъде и отсъствието на изискуем се документ, съдията по вписванията да изпълни задълженията си по чл. 129, ал. 2 ГПК.
Предвид изложеното, следва да се отмени като незаконосъобразен отказа на съдията по вписванията при К.районен съд, да впише наложена по изп.д. № *0984 по описа на Ч. с рег. № *12 на КЧСИ, възбрана върху недвижим имот. Като делото бъде върнато на съдията по вписванията за предприемане на надлежните действия, след съобразяване на дадените указания

Водим от изложеното и на основание чл.278 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ ОТКАЗА, обективиран в определение № 29/16.11.2009 г. на съдията по вписванията при К. районен съд, да впише наложена по изп.д. № *0984 по описа на Ч. с рег. № *12 на КЧСИ, възбрана върху недвижим имот.
ВРЪЩА делото на съдията по вписванията при К. районен съд, за предприемане на надлежните действия.
Определението не подлежи на касационно обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: възбрана и скица по интернет от програма „icadastre”
Ново мнениеПубликувано на: 14 Мар 2012, 09:16 
Offline
Модератор
Модератор

Регистриран на: 19 Авг 2009, 09:18
Мнения: 73
Определение № 203
към дело: 20125100500055
Дата: 13.03.2012 г.
Съдия: Елена Димова Налбантова

Съдържание
за да се произнесе взе предвид следното:
С определение № 4/31.01.2011 г. съдия по вписванията при РС – Кърджали е отказал вписване на възбрана с изх. № 1680/ 25.01.2012 г. по изп.д. № *1404 на ЧСИ Росен Сираков. Против отказа на съдия по вписванията е постъпила жалба от „Р./Б. Е., със седалище г. София , в която се развиват оплаквания за незаконосъобразност. Твърди се, че мотивите относно непосочване на седалището на взискателя не са обосновани, тъй като данните в ТР са публични и съдията по вписвания служебно може да се информира чрез предоставен достъп до ТР. Счита , че в случая са налице основания за прилагане на разпоредбата на чл.540 от ГПК, като преди да постанови отказа съдията по вписвания следва да поиска отстраняване на пропуска по реда на чл.129 от ГПК. След отпадане на допълнителното изискване в чл.33,т.11 и 12 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за ССПККК за име и подпис на началника на службата по кадастър и печат, издава се копие на скица. За това счита, че позоваването на съдията по вписванията на Определение № 313/09.06.2011 г. по ч.гр.д. № 668/2010 г. на ВКС ІІІ г.о. се отнася до друга законова рамка и е постановено преди последното изменение на Наредба № 3. Счита, че в случая е налице хипотезата на чл.55,ал.3 от ЗКИР. На основание официално сключен от ЧСИ договор с АК срещу заплащане може да ползва отдалечен достъп до електронния кадастрален регистър и случаят е такъв, за да прави разпечатки, т.е. скица – копие от кадастралната карта, съдържаща всички изискуеми от закона реквизити , която да е идентична по външен вид и съдържание с това, което се издава от АК. Освен това при нарушение на Общите условия на ПУОИД в ИИСКИР и при съмнение, съдията по вписванията има възможност и задължение за служебна проверка на приложените доказателства и в този смисъл е съдебната практика. Данни за извършена проверка от съдия по вписванията няма , поради което следва да се приеме , че не е налице съмнение. Неправилно съдията по вписвания се позовава на чл.6,ал.3 от ПВ, като се спира и на чл.26 от ПВ, който се ограничава до текста на чл.6, б.”а-в” на ПВ.Счита, че снабдяването на съдебния изпълнител със скица- копие от кадастралната карта на основание чл.6,ал.3 от ПВ води до необосновано забавяне налагането на възбрана, което сериозно застрашава интересите на взискателя. Моли съдът да отмени отказа на съдия по вписванията при КРС и да задължи СВ - Кърджали да извърши вписване на исканата възбрана.
Съдията по вписванията не представя становище по жалбата.
Окръжния съд, след преценка на доказателствата, приема за установено следното:
Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения:
„Р./Б. Е. , със седалище Г. е подал жалба против определение № 4/31.01.2010 г. на съдия по вписванията при КРС като взискател по изп.д № 404/ 2010 г. по описа на ЧСИ Р.Сираков. Известно е, че взискателя инициира изпълнителното производство и има интерес от прилагането на принудителни мерки, с оглед бързото му развитие и удовлетворяване на вземането, поради което съдът намира, че е надлежна страна в охранителното производство.
С обжалваното определение съдията по вписванията е отказал вписване на възбраната, за това, че представената разпечатка на електронната страница е чрез пряк достъп до информационна система и представлява устна справка по смисъла на чл.55,ал.4, предл.2-ро от ЗКИР.Представеното копие от кадастралната карта не отговаря на изискванията на чл.31-33 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. А съгласно Общите условия за използване на услуги чрез отдалечен достъп чрез интернет до данните ИИСКИР, раздел ІІІ, т. 5, данните получени чрез този достъп се предоставят само за собствени нужди, но не и с търговска цел и такава разпечатка може да се ползва за справка и сведение, но не и вместо скица на имота за вписване на възбрана. Прието е още, че молбата на ЧСИ не съдържа данните по чл.24,б.”б” от ПВ, и, че в случая се касае за нередовно постановление за налагане на възбрана, което не отговаря на нормативни изисквания, и е недопустимо приложението на разпоредбата на чл.540 от ГПК.
Фактите по делото са следните:
С молба, изх.№ 1680//25.01.2012 г. по изп.д.№ 404/2010 г. по описа на ЧСИ Р.Сираков, е поискано вписване на възбрана върху два самостоятелни обекта- масивна жилищна сграда на един етаж и призем с идентификатор на сградата 40909.127.63.1 и на магазин на един етаж и призем с идентификатор на сградата 40909.127.63.3 с подробно описание на имотите по местонахождение, площ, граници, собственик на имота, длъжника по изпълнителното производство, взискателя със седалище и Булстат, номера на изпълнителното дело, дата на издаване на изпълнителния лист и по кое дело и от кой съд е издаден и размера на вземането. Молбата е представена в два екземпляра и към нея ЧСИ е приложил копие от нотариален акт и 2 бр. копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, актуална към 25.01.2012 г. с издател Служба по геодезия, картография и кадастър- гр.Кърджали при АГКК- София, като разпечатки от електронната страница на АГКК-София.
При тези данни съдът намира жалбата за основателна.
Искането е за вписване на възбрана върху недвижими имоти- самостоятелни обекти , по реда на глава V от ПВ и чл. 64 от ЗКИР. Молбата за вписване на ЧСИ е в два екземпляра и отговаря на изискванията на чл.26 във вр. с чл.24,б.”а-в” от ПВ, тъй като съдържа всички реквизити, подлежащи на вписване в партидата на имотите- част „Д” за възбраните.Към молбата са представени копие от нотариален акт и 2 бр. копия от кадастрална карта с данни от КРНИ, актуална към 25.01.2012 г. , с издател Служба по геодезия , картография и кадастър- гр.Кърджали при АГКК- София- разпечатки от електронната страница на АГКК-София, които отговарят на изискванията на чл.32 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и на чл.4,ал.1 и чл.7 от ЗКИР във вр. с пар. 1,т.6 от ПР на ЗКИР. Тъй като в отказа съдията по вписванията е изразил съмнение относно представеното копие от кадастрална карта за недвижимите имоти, при публичност на имотния регистър и при наличие на компютъризирани информационни системи, които са свързани помежду си/чл.7,ал.1 от ЗКИР/, за него е била налице възможност извършването на справки в реално време и по този начин да се създаде бързина в изпълнителното производство за да се защитят правата на взискателя. Създаването на електронни регистри и осигуряването на достъп до тях е с оглед ускоряване процедурите по събиране на доказателства, които да се ползват от съдилищата и други административни органи. За това не напразно съдебната система е обект на критики от ЕК относно правилното разглеждане на делата и събиране на доказателства по ефективен начин. При положение, че представената от ЧСИ скица съдържа логото на Агенцията по кадастър за издател и дата, следва същата да се приеме като документ равнозначен на такъв, получен по физически начин.
Съгласно чл.26 от ПВ възбраната върху недвижим имот, срещу който е обърнато взсикването, се вписва по искане на съдия изпълнителя или на финансовия служител, който извършва публичната продан, с писмо в два екземпляра, съдържащи освен данните в т.”а”-„в” на чл.24 от ПВ, още и номера на изпълнителното дело и датата на изпълнителния лист и от кой съд е издаден. Чл.24, б.”а”-„в” от ПВ препраща към чл.6,ал.1,б. „а”- „в” от ПВ. В чл.4 от ПВ са посочени изчерпателно актовете които подлежат на вписване. А в чл.6,ал.1от ПВ е предвидено задължителното съдържание на актовете, които подлежат на вписване. В случая обаче се касае за вписване на възбрана върху недвижим имот по реда на глава V, чл.26 от ПВ , който не препраща към чл.6,ал.3 от ПВ. Освен това в чл.6,ал.3 от ПВ законодателят е посочил , че когато недвижимия имот се намира в Р. с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл.60,т.1-7 от ЗКИР, а в случая се касае за вписване на възбрана върху недвижим имот по реда на чл. 64 от ЗКИР, което е различно от вписване на актове подлежащи на вписване. Индивидуализирането на недвижим имот по чл.6,ал.1,б.”в” от ПВ е с оглед избягване на съмнения за действието на извършеното вписване. Вярно е, че в чл. 31 и 32 от Наредба № 3/28.04.2005 г. ССПКККР се съдържат изискванията за скиците и същите се издават на специална бланка с логото на АК. В конкретния случай логото на издателя се съдържа в копието от кадастралната карта, както и датата на издаване, за това не следва да се приравнява на устна справка, а на действителен документ, издаден от АК.
Позоваването на определение № 313/09.06.2011 г. на ВКС ІІІ г.о. от съдията по вписванията не е относимо към настоящия случай, тъй като е постановено преди изменението на Наредба № 3/28.04.2005 г. публикувано в Д.в.бр.82/21.10.2011 г., което касае чл.31-33 от същата наредба и предвижда опростено съдържание на скиците.
Освен изложеното следва да се отбележи , че в случая се касае за молба за вписване на възбрана върху недвижим имот, при която преценката от страна съдията по вписванията е за законосъобразност на искането, а не за законосъобразност на постановление за налагане на възбрана.
По изложените съображения съдът намира жалбата за основателна, при което определението на съдията по вписванията следва да бъде отменено като неправилно и се задължи СВ при КРС да предприеме действия и извърши вписване на възбраната от датата на постъпване на искането.
Водим от изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 4/31.01.2012 г. по молба изх.№ 1680/25.01.2012 г. по изп.д.№ 404/2010 г. по описа на ЧСИ Росен Сираков.
Задължава Служба по вписванията при КРС да предприеме действия и извърши вписване на възбраната от датата на постъпване на искането.
Определението е окончателно.

Председател: Членове:1. 2.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов