КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 05 Авг 2021, 23:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Агенцията по вписванията да заплати разноските
Ново мнениеПубликувано на: 30 Мар 2016, 14:01 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е№…68………/04.02.2016г., гр.ПазарджикПАЗАРДЖИШКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, в закрито заседание на четвърти февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

Председател: Албена Палова

членове:Борислав Илиев

Мариана Димитрова

като разгледа докладваното от съдия Мариана Димитрова в.ч.гр.дело №13 по описа на Съда за 2016 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:Производството е по реда на чл. 278 във връзка с чл. 577 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от П.Г. и К.Г.,*** против постановения с Определение от 11.12.2015г. от съдия по вписванията при Районен съд-Пещера по преписка вх.№ 2284/11.12.2015г. по описа на Служба по вписванията-Пещера отказ за заличаване на ипотека,учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № , том , рег.№ , дело № 959 на нотариус Г.К. с рег.№ 387 на НК,с район на действие ПРС.Изложени са доводи за незаконосъобразност на така постановения отказ и се претендира за отмяната му и указване на съдията по вписванията да впише поисканото заличаване на ипотеката.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал.1 от ГПК; изхожда от заинтересувано лице; касае обжалваем, съгласно чл. 274, ал.1, т.2 във връзка с чл. 577, ал.1 от ГПК, акт – отказ на съдия по вписванията за извършване на нотариално удостоверяване -заличаване вписването на договорна ипотека, и откъм съдържание и приложения е редовна, поради което се явява допустима, а, разгледана по същество, съдът я намира и за основателна по следните съображения:

Съдията по вписванията е сезиран с молба вх.№ 2284/11.12.2015г. от настоящите жалбоподатели за заличаване на договорна ипотека,учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № , том , рег.№ , дело № 959 на нотариус Г.К. с рег.№ 387 на НК,с район на действие ПРС,а по описа на СВ с вх.рег. №1748/15.11.2005г., Акт № ,т.,нот.дело № /2005г., поради изтичане на повече от 10 години от вписване на нотариалния акт и липсата на подновяване на вписването от ипотекарния кредитор или от неговите правоприемници преди изтичане на този срок. Към молбата са приложени : адвокатско пълномощно, документ за платена държавна такса за заличаване на ипотека.

С определението-предмет на настоящата проверка, съдията по вписванията е приел,че молителите не са представили копие от договора за ипотека, не е приложен акт за смърт на едно от задължените лица,учредили ипотеката, съответно удостоверение за наследници,както и че от извършената служебна справка е установено,че имота-предмет на ипотеката с постановление за възлагане е възложен на кредитора по ипотеката- „Първа инвестиционна банка“АД. Предвид така констатираните обстоятелства, съдията по вписванията е постановил обжалвания отказ за вписване на заличаването на договорната ипотека.

Отказът на съдията по вписванията е неправилен.

Съобразно чл.22 от Правилника за вписванията, когато са изминали 10 години от датата на вписване на ипотеката, без то да е подновено, заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства. Както се посочи по-горе съдията по вписванията е констатирал,че молителите не са приложили към молбата си за заличаване на вписването на ипотека удостоверение за смърт на едно от задължените лица и на това основание е постановил отказ.На първо място, следва да се приеме,че отказът е необосноваван, тъй като не става ясно от мотивите на определението, тази констатация какви изводи влече. Най-вероятно съдията по вписванията е имал предвид,че липсата на представени удостоверения за смърт и наследници не удостоверява активната легитимация на молителите като заинтересовани лица по смисъла на цитираната разпоредба. Чл.22 от ПВ не конкретизира качеството на заинтересования, поради което следва да се приеме такъв да е всяко от лицата – страни по договора за ипотеката и относно вземането, което тя обезпечава, а именно кредитора /поради отпадане на обезпечителния интерес или погасяване на обезпеченото с ипотеката вземане/, длъжника /целящ да уреди отношенията си по повод обезпеченото с ипотеката негово задължение/ и собственика на имота, когато той е чуждо на задължението лице /с оглед освобождаването му от вещната тежест/, а също и техните правоприемници, както и всяко друго лице, чийто права и интереси са засегнати от ипотеката, като например хирографарния кредитор, целящ да удовлетвори вземането си от ипотекирания имот. В този смисъл всяко едно от заинтересованите в съответното качество и на собствено основание лица поотделно, както считат и жалбоподателите, би могло да иска заличаване вписването на ипотеката, поради изтичане на 10 години от вписването й, без то да е било подновено. Това се отнася и за случая, когато ипотекирания имот не е индивидуална собственост, а съсобствен, както е в настоящия казус. Неделимостта на ипотечното право, с която съдията по вписванията най-вероятно / липсват конкретни мотиви в обжалваното определение/ е обосновал отказа си, означава, че всяка част от вземането е обезпечена от ипотечното право и всяка част от имота обезпечава вземането или стойността на ипотекирания имот като цяло обезпечава вземането в цялост. Неделимостта на ипотечното право в този смисъл е аргумент в подкрепа на това, че всяко от заинтересованите лица може да иска заличаване вписването на ипотеката върху целия имот, без да е необходимо такова да е отправено от всички заинтересовани в коментираната хипотеза или конкретно от всички съсобственици на ипотекирания имот. Молителката П.Г. в качеството си на страна – ипотекарен длъжник по договора за учредяване на ипотеката и съсобственик на имота, заличаването й спрямо който претендира, безспорно е заинтересовано лице по смисъла на цитираната разпоредба. Неправилно при това положение съдията по вписванията е приел, че същата няма правен интерес самостоятелно, без останалите съсобственици, да иска заличаване вписването на ипотеката спрямо съсобствения им имот, тъй като с правен интерес разполага всяко заинтересовано лице, каквато тя се явява. В този смисъл ,дори и да се приеме,че липсват доказателства удостоверяващи наследствено правоприемство в правата на молителя К.Г., поради което за съдията по вписванията е било невъзможно да установи активната легитимация на този молител в конкретното производство , то по отношение на молителката П.Г.-отказът за заличаване на вписаната ипотека –на това основание се явява незаконосъобразен.

Останалите доводи,развити в обжалваното определение от съдията по вписванията са изцяло незаконосъобразни.

За молителите липсва задължение да представят доказателства. Нормата на чл.22 от ПВ е категорична: заличаването става по молба на заинтересования, без други доказателства. Представянето на договора за ипотека е изцяло ненужно, и на друго основание : Заличаването на вписването е операция,която се заключава в отбелязване встрани на вписания договор или молба за учредяване на ипотеката,че станалото вписване трябва да се счита за несъществуващо,т.е договорът за ипотека да е вписан от съдията по вписванията /този факт е безспорен в конкретния казус/, и заличаването следва да се отбележи встрани на него. Изискването за представяне на препис от вписан от съдията по вписванията договор за ипотека е незаконосъобразно.

Извършената служебна проверка от съдията по вписванията по партидата на имота относно прехвърлянето на имота няма отношение в настоящото производство. За съдията по вписванията са релеванти единствено обстоятелствата по чл.22 от ПВ, а именно: вписана ипотека, молба от заинтересованото лице за заличаване , изтичане на установения от закона срок.

Безспорно е в конкретният казус, че от вписването на договорната ипотека – 15.11.2005 г., до датата на подаване на молбата за заличаване на вписването – 11.12.2015 г., са изминали повече от 10 години, както и, че, според проверката на съдията по вписванията, до този момент не е вписано подновяване на ипотеката от страна на кредитора или неговите правоприемници в резултат на цедиране на вземането. При тези обстоятелства следва да се приеме наличие на основанието по чл. 22 от ПВ за вписване на заличаване на договорната ипотека спрямо описания в нотариалния акт недвижим имот, поради което отказа за извършване на така поисканото заличаване следва като неправилен да се отмени, като се укаже извършването му.

С оглед изхода на спора в полза на жалбоподателите следва да се присъдят сторените о тях разноски в настоящото производство в размер на 315,00 лева,от които 300,00 лева-възнаграждение за адвокат.

По изложените съображения,Пазарджишкият окръжен съдО П Р Е Д Е Л И:ОТМЕНЯ постановения с Определение от 11.12.2015г. от съдия по вписванията при Районен съд-Пещера по преписка вх.№ 2284/11.12.2015г. по описа на Служба по вписванията-Пещера отказ за заличаване на ипотека,учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № , том , рег.№ 8, дело № на нотариус Г.К. с рег.№ 387 на НК,с район на действие ПРС,и вписан в Службата по вписванията гр.Пещера с вх.рег. №/15.11.2005г., Акт №,т.,нот.дело № /2005г.,като УКАЗВА на съдията по вписванията при Районен съд Пещера да извърши исканото заличаване.

ОСЪЖДА Агенция по вписванията ,гр.София да заплати на П.А.Г.,с ЕГН ********** и К.С.Г. с ЕГН **********,*** сумата в размер на 315,00 / триста и петнадесет / лева-представляваща сторени съдебно-деловодни разноски.

Определението не подлежи на обжалване .

Председател: членове:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов