КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

издаване на удостоверение за тежести
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=1054
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 04 Фев 2010, 10:32 ]
Заглавие:  издаване на удостоверение за тежести

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 3471
гр. Пловдив, 17.12.2009г.

Пловдивският окръжен съд, 8 гр. с., в закрито заседание, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Е.М.
ЧЛЕНОВЕ: В.Г. Д.С.

Като разгледа докладваното от съдията В.Г. ч.гр.д. № 2343 по описа за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.577,ал.1 във връзка с чл. 274 и сл. ГПК.
Жалбоподателят К.П., ЧСИ рег. № *** обжалва определението от 26.08.2009г., с което съдията по вписванията при Районен съд – гр. Асеновград отказва /извършване на/ нотариално действие, а именно, издаване на удостоверение за тежести относно недвижим имот, собственост на А.Г., длъжница по изп.дело № ***/2009г. /УПИ VII, ***, от кв. ** по ПУП на с. Поповица, общ. Садово, обл. Пловдивска, заедно с построената в него жилищна сграда/, и иска то да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.
ПОС, 8 гр.с., като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното:
Жалбата е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК.
Разгледана по същество, е неоснователна.
Съдията по вписванията отказва издаване на посоченото удостоверение, защото съгласно чл. 47, ал. 2, б. “а” от ПВ заявлението за издаване на удостоверение за определен имот /в т.ч. за тежести/ трябва да показва данните /по чл. 46, ал. 2/ на лицата, до които се отнася справката, и на техните преки праводатели, а в искането на ЧСИ не се съдържат такива данни, като не са приложени и документи за собственост, от които се извлекат; не се посочва и период, за който се иска удостоверението /и на основание чл. 577, ал. 1 от ГПК и чл. 32 а от ПВ/.
В искането на ЧСИ действително не се съдържат данни за преките праводатели на лицето А.Г. /собствено, бащино и фамилно име, местожителство /постоянен адрес/ и ЕГН /място и дата на раждане/, .../чл. 6, ал. 1, б. “а” от ПВ/; следователно искането не отговаря на изискванията на закона, а именно, чл. 47, ал. 2, б. “а”, предложение 2 от ПВ, което е основание за постановяване на отказ /чл. 32, ал. 1, изр. 1, предл. 1 ор ПВ/; не се посочва и период, за който се иска удостоверението.
Предвид горното, жалбата трябва да бъде оставена без уважение.
Така ПОС, 8-ми гр.с.,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на К.П., ЧСИ, срещу определението, с което съдия по вписванията при Районен съд – гр. Асеновград отказва /извършване на/ нотариално действие, издаване на удостоверение за тежести относно недвижим имот, собственост на лицето А.Г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВКС в 1-седмичен срок от съобщението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ЧЛЕНОВЕ:1..........


2..........

Определението е влязло в сила!

Автор:  TsveT [ 14 Авг 2013, 14:54 ]
Заглавие:  Удостоверение за тежести - чл. 7, ал. 4 ТДТСАВ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1082
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав, в закрито заседание на
29.03.2012 г., в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ : С. И.
ЧЛЕНОВЕ : Р. С.
В. Г.

разгледа докладваното от съдията В. Г. частно гражданско дело № 556/2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по чл. 274 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят С.М.Т. *** - обжалва отказа на Служба по вписванията, гр. А. /съдията ./, да издаде удостоверение за определен недвижим имот, самостоятелен обект в сграда /жилище, апартамент/, ****”, за периода 24.04.2008 г. - 19.08.2011 г. и иска той да бъде отменен, т. к. мотивите за постановяването му не кореспондират с ПВ, а съдията - задължен да издаде удостоверението.

Пловдивският окръжен съд - 5-ти граждански състав, като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното :

Частната жалба е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 от ГПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Жалбоподателят иска да му бъде издадено удостоверение за периода 24.04. 2008 г. - 24.01.2012 г., като заявява, че настоящият имот е собственост на З.И.А. и придобит /от А./ от И.Б.А. и Т.А.И.. Прилага вносна бележка за държавна такса в размер на 10 лв., на основание чл. 7, ал. 1, т. 1 от ТДТСАВ, т. е. за удостоверение за един имот, за едно лице или за определени лица в съсобственост за период до 10 г. /в срок до 7 работни дни/. Съдията разпорежда удостоверение за описания имот да се издаде след справка по персоналната партида на З. А. и за периода от 19.08.2011 г. /когато, видно от нотариален акт № **** г., А. става собственик на имота/ до датата на издаване, а че по отношение останалите посочени лица и периоди следва да се подадат отделни заявления на основание чл. 47, ал. 2 вр. чл. 7, ал. 4 от ТДТСАВ. Мотивите на съдията кореспондират с ПВ.

За да се направи справка … за вписванията /отбелязванията и заличаванията/ за един недвижим имот, преди всичко се намира в азбучния указател името на лицето, което се посочва за собственик на този имот, ако има партида, и по името … се намира … неговата партида …, от партидната книга на собственика се узнава какви вписвания има за имотите, за които се иска справка, … /чл. 39 от ПВ/.

Т. е. за да се узнаят вписванията за процесния имот и за процесния период, трябва да се намерят три партиди, на собственика и на неговите преки праводатели, или, казано по друг начин, да се направят три справки, а доколкото писмените справки се състоят в издаване на удостоверения … /чл. 44 от ПВ/ - да се издадат и три удостоверения. А когато с едно заявление се иска удостоверение за по- вече от едно лице, … издават се отделни удостоверения, … /чл. 7, ал. 4 от ТДТ/. Или вярно е, че службата по вписванията, съдията и съответният служител, може /и дори трябва/ да извърши служебна проверка на съответните документи /чл. 533 , изр. 1 от ГПК/, да изследва посочените в заявлението данни и да изготви удостоверение; трябва обаче да събере и такса за това /чл. 3 вр. чл. 4, б. „в” от ЗДТ/.

Ето защо жалбата трябва да бъде оставена без уважение.

Така Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав,


О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.М.Т. *** - срещу отказа /от 25.01.2012 г./ на Служба по вписванията, гр. А., да издаде удостоверение за недвижим имот /жилище, апартамент/ в гр. ****, за периода 24.04.2008 г. - 19.08.2011 г.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/