КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Юни 2021, 04:04

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаването възбрана след публична продан е по чл. 31 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 13 Ное 2012, 09:36 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 2945
08.10.2012г., град Пловдив

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД - VII граждански състав
На осми октомври през две хиляди и дванадесета година
В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Г.
ЧЛЕНОВЕ: М. П.
Д. Т.

Като разгледа докладваното от съдия М.П. ч.гр.дело №3018 по описа за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.278 от ГПК.

Постъпила е частна жалба от А.И.А. с ЕГН:**********,***, против отказа на съдията по вписванията при Районен съд-гр.А. за извършване на нотариално действие – заличаване на възбрана, обективиран в Определение №162 от 18.09.2012г. Излагат се конкретни доводи за неправилност на атакувания отказ и се претендира за отмяна на определението, с което е постановен.

Частната жалба е подадена по пощата на 28.09.2012г. в срока по чл.275,ал.1 от ГПК; изхожда от легитимирано лице – молителя; касае обжалваемо определение по чл.274,ал.1,т.2 във връзка с чл.577 от ГПК, с което е постановен отказ да се извърши нотариално удостоверяване, и откъм съдържание и приложения е редовна, поради което се явява допустима, а, разгледана по същество, съдът я намира за неоснователна по следните съображения:

Настоящият жалбоподател е подал молба вх.рег.№4263 от 18.09.2012г. до Агенция по вписванията, СВ-гр.А., за заличаване на възбрана, наложена по искане на ЧСИ С. Г. с рег.№8** по изп.дело №***/201*г. и вписана под №9, том 1, на 05.01.2012г., по отношение на надлежно индивидуализиран в молбата недвижим имот – обект за търговска дейност с идентификатор *****.***.***.*.*, находящ се в гр.А., ул.”Ц. С.”№*, ет.1, поради това, че имота е закупен от молителя на публична продан по изп.дело №00***/200*г. по описа на ЧСИ А. А. с рег.№7**, за което е съставено Постановление за възлагане, вписано под №99, том 1 на 26.01.2012г., след което е заличена и договорна ипотека в полза на „Ю.Е. Д. Б.”**, което заличаване е вписано под №43, том 1 на 01.02.2012г., а възбраната на ЧСИ С. Г., чието заличаване се иска, е вписана след възбраната на ЧСИ А. А., като искането се основава на разпоредбите на чл.19,ал.2 от Правилника за вписванията във връзка с чл.175 от ЗЗД. С молбата са представени копие от Постановление за възлагане от 11.08.2011г., влязло в законна сила на 25.01.2012г., вписано под №99, том 1, дв.вх.рег.№226 от 26.01.2012г. на Служба по вписванията-гр.А., издадено от ЧСИ А. А. с рег.№7** по изп.дело №00***/200*г., с което на молителя е възложен изнесения на публична продан за периода от 28.06.2011г. до 28.07.2011г. като собствен на И. А. М. недвижим имот, описан в молбата; искане с изх.№6/03.01.2012г. за вписване на възбрана върху същия недвижим имот на ЧСИ С.Г. с рег.№8** по изп.дело №00***/201*г., за обезпечаване вземането на „Ю.Е.Д. Б."** спрямо длъжника И. А. М. по издаден изпълнителен лист, за което върху имота е учредена договорна ипотека с нотариален акт, вписан в Служба по вписванията-А. на 07.05.2008г. под акт №147, том 1, дв.вх.рег.№1873, каквато възбрана е вписана под №9, том 1, дв.вх.рег.№15 от 05.01.2012г. на Служба по вписванията-гр.А.; уведомително писмо до молителя от Инспектората по ЗСВ към Министерство на правосъдието от 30.08.2012г. за резултатите от извършена по негова жалба проверка на ЧСИ А.А. по изп.дело №***/200*г. и на ЧСИ С. Г. по изп.дело №***/201*г. във връзка с процесния имот и насочване на молителя да поиска от съдията по вписванията да заличи впоследствие вписаната възбрана по реда на чл.19,ал.2 от ПВ на основание чл.175 от ЗЗД или да обжалва действията на съдебния изпълнител или съдията по вписване, ако счита същите за неправомерни; платежно нареждане/вносна бележка за заплатена по молбата държавна такса от 10лв., както и Определение №49 от 01.02.2010г. по ч.гр.дело №13/2010г. на ВКС-II г.о.

Въз основа на така подадената молба и приложените към нея документи съдията по вписванията е постановил обжалвания отказ с мотиви заличаването на вписаните възбрани да се извършва по реда на чл.31 от Правилника за вписванията, на който искането да не отговаря, а не по посочения от молителя такъв по чл.19,ал.2 от ПВ, който се отнася до заличаване на вписана ипотека, както и разпоредбата на чл.175 от ЗЗД, на която се позовава молителя, да касае погасяване на вещни права учредени след първата ипотека при закупуване на имота на публична продан като чист без ипотеки, а възбраната да не създава вещни права, представлявайки обезпечителна тежест върху имота.

В случая купувачът на недвижим имот при публична продан, извършена от съдебен изпълнител в рамките на образувано изпълнително производство, претендира за заличаване на вписана от друг съдебен изпълнител по образувано пред него изпълнително производство, последваща възбрана върху същия имот. Вписването на възбрани и други обезпечения и неговото заличаване се извършва по реда и при условията на специалните за този вид нотариални удостоверявания разпоредби, съдържащи се в чл.23-32 от Раздел V от Правилника за вписванията, а не съобразно изискванията на чл.19,ал.2 от ПВ, на която разпоредба се е позовал молителят, тъй като същата касае условията за заличаване на ипотека. Възбраната върху недвижим имот като обезпечителна мярка се налага в рамките на нарочно производство от органа, който го провежда и преценява предпоставките за налагането й, като тя се вписва по разпореждане на съдията по вписванията въз основа именно на акта на този орган. Съответно отпадането на предпоставките за налагане на възбраната се преценява отново от този орган в рамките на производството пред него, който при наличието им постановява акт за нейното вдигане, на базата на който се извършва и заличаване на вписването й. В случая се касае за наложена в рамките на изпълнително производство от ЧСИ С. Г. по изп.дело №***/201*г. възбрана, вписана въз основа на приложеното писмено искане, съгласно чл.26 от ПВ. За да бъде заличено вписването на тази възбрана, следва да е налице писмено нареждане от страна на наложилият я ЧСИ С. Г., съгласно чл.31,ал.1 от ПВ. Такова писмено нареждане от страна на молителя не е представено, поради което не е налице основание за заличаване. Същият в молбата си и подадената от него частна жалба се позовава на извършена публична продан, при която имота му е възложен като купувач с представеното влязло в сила постановление, и на разпоредбата на чл.175 от ЗЗД относно погасяването на всички ипотеки и всички вещни права, учредени след първата ипотека, с извършването на публична продан на имота. Касае се за материалноправна разпоредба, която би могло да се преценява единствено от постановилия налагането на възбраната орган и евентуално да му послужи за основание да нареди вдигане на възбраната. Именно такова негово надлежно оформено писмено нареждане вече би било основание за съдията по вписванията да разпореди заличаване вписването на възбраната. Съдията по вписванията не би могъл да преценява приложимостта и да проверява наличието на предпоставките на разпоредбата на чл.175 от ЗЗД и по силата на нея да постанови заличаване, в противен случай би пренебрегнал формалните изисквания на чл.31 от ПВ и по същество би излязъл извън пределите на компетентността си в рамките на нотариалното производство, изземвайки такава, принадлежаща на органа, провеждащ производството, в което е наложена възбраната, и преценяващ условията за вдигането й. Друго основание за заличаване на вписванията в имотния регистър е успешно проведено исково производство за установяване недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписано обстоятелство, съгласно чл.90 от ЗКИР, каквато хипотеза в случая не се навежда и установява и не по този ред е постановен обжалвания отказ.

Обсъденото обосновава извода за неоснователност на частната жалба и оставянето й без уважение.

Предвид изложените мотиви, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А.И.А. с ЕГН:**********,***, против отказа на съдията по вписванията при Районен съд-гр.А., обективиран в Определение №162 от 18.09.2012г., за заличаване на вписана възбрана върху недвижим имот.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл.280,ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: противоположна съдебна практика по въпроса
Ново мнениеПубликувано на: 27 Май 2013, 15:19 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1512
гр. Пловдив, 15.05.2013г.

П. окръжен съд, четиринадесети съдебен състав, в закрито заседание на петнадесети май през две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Р. Р.
Членове: Н. Д.
В. А.

като разгледа докладваното от съдията Р. Р. ч.в.гр.д.N 866/2013г. описа на ПОС, за да се произнесе, взе предвид:

Обжалвано е определение № 31/05.03.2013г. на Съдия по вписванията при РС- А., с което е отказано заличаване на вписана възбрана върху недвижим имот, който е бил обект на публична продан по изп.д. № 659/2009г. по описа на ЧСИ А.А. с район на действие ПОС и по отношение на същия имот има влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот. Недоволен от така постановеното определение в останал купувачът на недвижимия имот и жалбоподател в настоящото производство и моли същото да се отмени и да се извърши заличаването на възбраната, учредена върху процесния имот от ЧСИ С.Г.
П. окръжен съд, като прецени събраните по делото доказателства, установи следното:
Съдията по вписванията при РС- П. е постановил отказ за вписване на заличаване на възбрана, учредена върху недвижимия имот, който е бил продаден от ЧСИ А.А на публична продан. Съдията по вписванията е приел, че за да постанови заличаване на вписаната възбрана върху имота следва това вписване да стане по молба на органа, постановил вписването й.
Настоящата съдебна инстанция счита, че определението на Съдията по вписванията е незаконосъобразно и следва да бъде отменено и да задължи съдията по вписванията да се впише заличаването на възбраната, тъй като издаденото постановление за възлагане на недвижим имот попада в кръга актове, издадени от държавен орган, независимо, че ЧСИ не е държавен орган, но по силата на закона за ЧСИ му е вменена такава функция и неговите актове се приравняват на актове на държавни органи. Съгласно разпоредбата на чл. 175 от ЗЗД с извършването на публичната продан на имота, всички ипотеки и всички вещни права върху него, учредени след първата ипотека, се погасяват и имота се предава чист от тежести на купувача. Купувачът може да се противопостави на всяко трето лице, вписало ипотека или възбрана върху имота, тъй като придобивното основание е по оригинерен способ.
В настоящия случай е представено по делото влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот, придобит от купувача по силата на продажба от публична продан, поради което всички ипотеки и възбрани след първата по ред ипотека се погасяват по силата на закона и не е необходимо наложилия възбраната орган да се представя съгласие за заличаване на същата. В настоящия случай съгласно нормата на чл. 31, ал. 2 от ПВ постановлението за възлагане на недвижим имот има силата на удостоверение, че имота е придобит от купувача по посочения в закона ред и не е необходимо съгласие на органа, наложил възбраната, а именно ЧСИ. Тъй като възбраната се налага като обезпечителна мярка, то публичната продан поглъща същата и след представяне на доказателства, каквото е постановлението за възлагане, че е приключила публичната продан, то същата се заличава.

При така събраната фактическа обстановка настоящата инстанция намира, че отказът на Съдията по вписванията при РС- А. е неоснователен и следва да се отмени и да се задължи същия да впише заличаване на наложената, тъй като е налице влязло в сила постановление за възлагане на недвижим имот.
Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определение № 31/05.03.2013г. на Съдия по вписванията при СВ- А., с което е отказано вписване на заличаване на наложена възбрана от ЧСИ С.Г. по изп.д. № 691/2012г. и ПОСТАНОВЯВА:
ЗАДЪЛЖАВА Съдия по вписванията при СВ- Асеновград да впише заличаване на възбрана върху процесния недвижим имот.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Заличаването възбрана след публична продан е по чл. 31 ПВ
Ново мнениеПубликувано на: 12 Юни 2013, 08:57 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №405
гр. Пловдив 02.02.2012г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Пловдивският окръжен съд, Х-ти гр. с. в закрито заседание на втори февруари две хиляди и дванадесета година в състав :
Председател: Е. А.
Членове: В. Б.
П. Ч.
като разгледа докладваното от съдия П. Ч. ч. гр. д. № 94/12 г. по описа на ПОС, намери следното :
Производство по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и следващите от ГПК.
Обжалвано е определение от 06.12.2011г., постановено от Съдия по вписванията при Районен съд П. по преписка с вх. № 30053/06.12.2011г., с което отказва да разпореди заличаване на възбрана, вписана под № 204, т. 4/2008г. по описа на СВ – П., въз основа на молба с вх. № 30053/06.12.2011г. по входящия регистър на Служба по вписванията – П. от С.Б. ***.
Частният жалбоподател С. Б. Б. счита определението на съдията по вписванията за незаконосъобразно и неправилно по съображения изложени в частната жалба.
Пловдивският окръжен съд, Х-ти граждански състав, като прецени данните по делото, намира следното:
От представените преписи от постановление за възлагане на недвижим имот и от протокол за въвод се установява, че С.Б. като купувач на изнесените на публична продан апартамент и гараж находящи се в гр. П., ул. „Ц. И. Ш.” № * по изп. д. № 266/09г. по описа на ЧСИ А. А. е станал собственик на посочените недвижими вещи и е въведен във владение в тях, но върху тях е наложена възбрана от ЧСИ Т. Л. по изп. д. № 141/08г. Понеже ЧСИ Т. Л. да заличи възбраната С. Б. подал молба до съдията по вписвания за заличаване на тази възбрана. Като основание за това искане молителят е посочил реда, уреден в нормата на чл. 31, ал.2 от Правилника за вписванията.
В посочената норма е указано, че възбрана може да бъде заличена, когато тя не е послужила на целите, за които е наложена с прилагане на удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се заличи. Такова удостоверение не е представено. Напротив, от представения препис от разпореждане на ЧСИ Т. Л., с което отказва заличаването на възбраната става ясно, че съдебният изпълнител счита, че възбраната следва да остане вписана.
При това положение, съдията по вписванията няма основание, на което да заличи посочената възбрана.Ето защо правилен е отказът да се заличи възбраната.

Като е достигнал до същите правни изводи и постановил обжалвания отказ, съдията по вписванията е постановил правилен и законосъобразен акт, който следва да се потвърди.
Воден от горното съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 06.12.2011г., постановено от Съдия по вписванията при Районен съд П. по преписка с вх. № 30053/06.12.2011г., с което отказва да разпореди заличаване на възбрана, вписана под № 204, т. 4/2008г. по описа на СВ – П., въз основа на молба с вх. № 30053/06.12.2011г. по входащия регистър на Служба по вписванията – П. от С.Б. ***.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:......

ЧЛЕНОВЕ:1....... 2.......


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: противоположна съдебна практика по въпроса
Ново мнениеПубликувано на: 13 Юни 2013, 10:28 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1960

Пловдивският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 14.07.2011г., в състав:
Председател: В. Ш.
Членове: Ф. Р.
А. И.

като изслуша докладваната от съдия А. И. ч.ж. № 1763/2011г. по описа на ПОС, намира следното:
Производство по чл. 577 ГПК – отказ от вписване на СВ.
Постъпила е частна жалба от П. Я. Я. от гр. П. за отмяна на определение от 12.05.2011г. на съдията по вписване в РС- гр. П. по молбата му вх.№11192/12.05.2011г., с което е отказано извършване на заличаване на възбрана, наложена от ЧСИ А. А., рег. № *** по по рег. на КЧСИ с район на действие ПОС по негово ИД № 189/2008г. и вписана като акт № 195, т. 4 от 2008г. на службата по вписванията при РС. Жалбоподателят поддържа, че определението е неправилно и моли да се отмени обж. Акт и да бъде задължен съдията по вписване да впише исканото заличаване на възбраната.
Частната жалба е постъпила в срока по чл. 274 ГПК – определението е получено от пълн. на жалбоподателя на 30.05.2011г., а ЧЖ е постъпила на 06.06.2011г., поради което е допустима, а разгледана по същество е основателна.
Жалбоподателят твърди, че с постановление за възлагане от 07.03.2011г. на ЧСИ Г., рег. № *** по рег. на КЧСИ с район на действие ПОС по ИД № 230/ 2010г. е закупил на публична продан процесния недвижим имот, поради което е поискал да бъде заличена възбраната, наложена по ИД 189/2008г. на ЧСИ А.А., но му било отказано. Поради отказа на ЧСИ е подал молба до СВ- П. с искане за заличаване на възбраната. Приложен е протокол за въвеждане в имот по чл. 498 ГПК от 05.05.2011г. и Постановление за възлагане от 07.03.2011г., с което му е възложен процесния имот, както и писмо на ЧСИ за отказ, от които се установяват изложените по-горе обстоятелства.
Мотивите за отказа на съдията по вписванията са, че съгл. чл. 31 от ПВ вписването на възбраните се заличава по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е наложило възбраната, каквото ЧСИ А. А.не е.
Съдът не споделя направените доводи, поради следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 496, ал. 2 ГПК купувачът на публичната продан купува имота чист от всякакви тежести, което е законовото основание за вдигане на наложената върху имота възбрана от ЧСИ А. А. Същият е бил сезиран с искане за вдигане на възбраната, на което е отговорил с незаконосъобразен отказ, срещу който не е предвиден ред за обжалване по чл. 435 ГПК. Тъй като жалбоподателят не разполага с друга възможност за вдигане на възбраната, по аналогия от чл. 31, ал. 2 ПВ следва да се приеме, че когато ЧСИ незаконосъобразно отказва да издаде писмено нареждане за вдигане на възбраната, това може да стане и по искане на заинтересования със заявление до СВ.
Предвид изложените съображения ПОС приема, че определението на съдията по вписванията е неправилно и следва да бъде отменено и преписката бъде върната обратно за извършване процедурата по вдигане на исканата възбрана.
Водим от гореизложеното, Пловдивският окръжен съд

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ постановеното определение от 12.05.2011г. на съдията по вписване в РС- П. по молба вх.№11192/12.05.2011г., с което П. Я. Я. е отказано извършване на заличаване на възбрана, наложена от ЧСИ А. А., рег. № *** по по рег. на КЧСИ с район на действие ПОС по негово ИД № 189/2008г. и вписана като акт № 195, т. 4 от 2008г. на службата по вписванията гр. П.
ВРЪЩА преписката на Службата по вписванията гр. П., за изпълнение от съдията по вписванията на процедурата по вдигане на наложената възбрана на следния недвижим имот- апартамент в град П., ул. „Б. Б.” № ***, ет. *, бл. *, със застр. площ от 88.82 кв.м., вписана под № 22107 на 07.08.2008г. по искане на ЧСИ А. А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ ЧЛЕНОВЕ /п/ /п/


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов