КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 31 Юли 2021, 18:14

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: инцидентен иск по чл. 537, ал. 2 от ГПК...уважен
Ново мнениеПубликувано на: 03 Сеп 2013, 10:51 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
Р Е Ш Е Н И Е № 1724

Гр. Пловдив, 20.11.2012 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение X-ти състав в открито заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА

ЧЛЕНОВЕ: ВЕЛИЧКА БЕЛЕВА ДАФИНА АРАБАДЖИЕВА

при участието на секретаря Б.Г., като разгледа докладваното от младши съдия Арабаджиева в.ч.гр.дело № 2069 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 - 273 ГПК.

Образувано е по въззивна жалба от Е.З.М., чрез адв. Д. и адв. Х. против Решение № 199 от 03.05.2012 г. по гр.д. № 1512 по описа за 2011 г. на РС- Асеновград, с което е отхвърлен предявения от Е.З.М. срещу С.Ю.М. иск по чл. 79 от ЗЗД във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието за предаване на владението на основание договор за наем от 03.11.2008 г. върху недвижим имот, представляващ поземлен имот № 32341.14.83, находящ се в с. Избегли, община Асеновград, в местността "Костов бунар" с площ 2850 кв.м, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, категория ІV, и искане на осн. чл. 537, ал. 2 от ГПК за отмяна на извършено от Служба по вписванията отбелязване на прекратяване действието на Договор за наем от 03.11.2008 г., вписан под № 203, том V, дв.вх. рег. № 5370/04.11.2008 г. на Служба по вписванията Асеновград. Със същото решение жалбоподателката е осъдена да заплати направените по делото разноски.

Жалбоподателката счита, че така постановеният съдебен акт е неправилен и не отговаря на действителната фактическа обстановка. Моли въззивния съд да отмени обжалваното решение и да уважи предявените искове.

В законоустановения срок е постъпил отговор на въззивната жалба от въззиваемата страна - С.Ю.М., в който се излагат подробни съображения за законосъобразност, правилност и обоснованост на обжалваното решение, като се моли същият да бъде потвърден. Претендират се разноски.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, след като прецени събраните по делото доказателства по реда на чл. 235, ал. 2 вр. чл. 12 ГПК, намира следното:

Първоинстанционното производство е образувано по предявен от ищцата Е.З.М. против С.Ю.М. иск с правна квалификация чл. 79 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието за предаването ползването на поземлен имот № 32341.14.83, находящ се в с. Избегли, община Асеновград, местност Костов бунар по силата на сключения между страните договор за наем от 03.11.2008 г. и искане по чл. 537, ал. 2 от ГПК за отмяна на извършено от Служба по вписванията отбелязване на прекратяване действието на Договор за наем от 03.11.2008 г., вписан под № 203, том V, дв.вх. рег. № 5370/04.11.2008 г. на Служба по вписванията Асеновград. Твърди се, че наемът по договора е предплатен до края на наемния период от 6 години, както и че не са били налице предпоставките за прекратяване на същия, тъй като наемателката - ищца е полагала дължимата по договора грижа.

На 03.11.2008 г. в гр. Асеновград между страните по делото - ответникът в качеството на наемодател и ищцата в качеството на наемател е сключен договор за наем с нотариална заверка на подписите, вписан на 04.11.2008 г. с дв.вх. № 5370, т. V, акт № 203 по описа на Служба по вписванията към Агенция по вписванията Асеновград. По силата на договора страните се уговорят, че наемодателят предоставя на наемателя за временно и възмездно ползване - поземлен имот № 32341.14.83, находящ се в с. Избеглий, обл. Пловдивска, местност "Костов бунар", с площ 2 850 кв. м., трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, категория ІV, при съседи: 14.84, 35.2, 14.80, 14.6. В т.2 от договора е предвидено, че наеманата нива ще се ползува за отглеждане на зеленчуци, като в т. 3 страните се уговарят за наемна цена от 150 лв. годишно за срок от 6 години, считано от датата на подписване на договора т.е. от 03.11.2008 г. до 03.11.2014 г. В раздел 2 от договора е предвидено, че наемодателят е длъжен да предостави посочения в договора поземлен имот във вид и състояние, които отговарят на ползването му, както и да обезпечи несмущаващото ползване на имота. В раздел 3 от договора са отразени задълженията на наемателя, а именно: да изплаща наемната цена в договорения срок и размер, да предупреждава наемодателя за посегателства върху наетата земя и да върне земята след изтичане на наемния срок. Страните се договарят, че договорът се прекратява след изтичане на срока и по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

Видно от Нотариален акт № 197, т. І., рег. № 4745, нот.д. № 754/03.06.2008 г. на Нотариус Св. Кожухарова с район на действие - АРС имотът е собственост на наемодателя.

В нотариална покана от 17.12.2010 г., връчена чрез залепване на уведомление по реда на чл. 47 от ГПК на 26.01.2011 г. наемодателят - ответник е изложил твърдения за неполагане на дължимата грижа от наемателя - ищец, изразяваща се в това, че "по - голяма част от имота пустее, обрасла е с диворастяща растителност, не е изорана, почистена и поддържана в добро земеделско състояние, което се отразява неблагоприятно на нейното качество и стойност". Предвид така изложените твърдения наемодателят е поканил наемателя в 7 дневен срок да приведе наетата земя в съответствие с надлежните изисквания за добра грижа, като в първия работен ден след изтичане на този срок се яви в офиса на нотариус с рег. № 608 - Елена Лардева, за съставяне на констативен протокол. Посочено е, че ако в посочения срок наемателят не изпълни задълженията си на основание чл. 9, ал. 5 от ЗАЗ, поканата да се счита за заявление за едностранно прекратява на договора за наем от 03.11.2008 г. Поканата е залепена на адрес: с. Избегли, обл. Пловдив, ул. Градинарска № 8. На 02.02.2011 г. след изтичане на съответните срокове, отразени в поканата, в кантората на нотариус Елена Лардева е изготвен и нотариално заверен констативен протокол, в който е са отразени горните факти по връчване на поканата, както и че нито наемателката, нито неин представител или пълномощник са се явили пред нотариуса на тази дата.

Видно от представената справка от Служба по вписванията на 07.02.2011 г. е вписано заличаване на договора за наем от 03.11.2008 г., като вписването е извършено под № ЗЗ, т. І, вх.рег. № 300, дв.вх. рег. № 298 от 07.02.2011 г. по описа на Служба по вписванията към Агенция по вписванията - Асеновград.

Видно от представената жалба и удостоверение от РУ на МВР - Асеновград към ОД на МВР - Пловдив е видно, че ищцата е подала жалба до полицията по повод недопускането й до наетата по силата на договор за наем от 03.11.2008 г. земя и по тази жалба е образувано производство по предварителна проверка.

В нотариална покана от 12.04.2011 г., отправена от Е.З. - ищеца и връчена на адресата - С.М. - ответник по делото на 15.04.2011 г., е посочено, че на 12.02.2011 г. наемодателят С.М. в качеството на наемодател по договор за наем от 03.11.2008 г. демостративно е отнела правото на наемателката на достъп до имота по силата на сключения договор, като по този начин наемателката е лишена от правото да ползва имота по предназначение с оглед започната стопанска година 2010 - 2011 г. Наемодателката е поканена в тридневен срок от получаване на поканата да се яви пред нотариус Светлана Кожухарова - рег. № 234, с район на действие - РС - Асеновград за подписване на протокол за предаване на владението върху наетата земя. Видно от съставения на 18.04.2011 г. протокол ищцата не се явява пред нотариуса, но се явява ответницата, като същата заявява, че договорът е едностранно прекратен поради неизпълнение на задълженията по него от страна на наемателката - ищца, поради което и не предава владението на имота, тъй като счита че липсва основание за това.

По отношение на изпълнение на задължението за плащане на наемните вноски и съответно за заплащането им за целия период на договора за наем от 03.11.2008 г. е представена разписка, подписана от ответника, в която е отразено,че последната е получила от Е.М. наем за земя - 450 лв. за 2010 г. Тъй като липсват твърдения ищцата да е подписвала друг договор с ответника за ползване на земята, то следва да се приеме, че се касае за процесния договор и съответно процесния имот. По отношение на твърденията на ответницата, че положения в разписката подпис не е нейн, то същите са опровергани с представеното и прието по делото заключение на съдебно - графологичната експертиза, с което се установява, че въпреки че текстът в разписката не е написан от ответницата, то подписът е положен от нея, поради което се приема, че твърденията на ищцата за заплащане на дължимия наем са доказани, като плащането на наемните суми не се оспорва и от ответницата. По отношение плащане на дължими суми по договора за наем е представен и пощенски запис, като той не е оспорен от ответната страна и следва да се приеме, че установява получаване на сумата по него.

От представения договор № 16/ 112/02474 от 09.10.2009 г., сключен между Държавен фонд "Земеделие" и Е.З.М. в качеството на Ползвател е видно, че фондът предоставя на ползвателя безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -2013 г. Размерът на предоставяната от фонда сума за реализиране на представения от ползвателя бизнес план е 48 892 лв. По силата на така сключения договор ползвателят се задължава да извърши всички инвестиции, заложени в представения от него бизнес - план в срок до 09.10.2012 г. В т. 4.28. е предвидено, че ползвателят е длъжен да има постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършва подпомаганата дейност, или в община съседна на някоя от тях за срок от 5 години след сключване на договора. В т.4.ЗЗ. е посочено, че задължение на ползвателя е да не преустановява земеделска дейност поради други причини, освен изменящи се сезонни условия за производство за срок от 3 години от подаване на заявка за второто плащане. В писмо с изх. № 02-1100/1035 от 22.12.2011 г. по описа на ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" е посочено, че на процесния имот е извършено посещение на място на 16.12.2008 г. от експерта от фонда, като е установено, че кандидатът е осигурил площ за отглеждане на култури. Отразено е, че горният договор е валиден и срокът му е до 09.10.2012 г., като е приложена Заповед на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" по повод възлагане на функции по сключване на договори по горепосочената програма за развитие на селските райони.

По делото са събрани и гласни доказателства, както следва:

От показанията на св. М.Б., приятел на ищцата, се установява, че от 2 години и половина свидетелката не посещава адреса си в с. Избегли поради възникнал спор с хората, които живеят в къщата. Св. Б. твърди, че ищцата отишла при ответницата в края на януари - началото на февруари 2011 г., за да си плати наема за ползвания имот, но ответницата отказала да вземе парите и затова ищцата пуснала пощенски запис със сумата за наема, като след това ответницата уведомила ищцата, че си е получила наема. Св. Б. твърди, че ответницата казала, че е развалила договора за наем, като за това е имало залепено съобщение на адреса в Избегли, като това съобщение не е достигнало до знанието, нито на ищцата, нито на свидетеля. Св. Б. заедно с ищцата обработвали заедно имота от момента, в който бил взет под наем, като те засаждали само половината от него, но обработвали и другата половина, тъй като в имота се отглеждали краставици и домати, а краставиците изисквали всяка година да са на различно място и затова се редували двете половини.Св. Б. твърди, че ищцата ползвала имота от 2009 г., тъй като първата година била нулева по програмата, по която кандидатствала. През 2010 г. ищцата имала добра продукция до края на септември, средата на октомври, като поради дъждовете октомври месец, ищцата и св. Б. не могли да изкарат коловете навреме и отишли края на януари 2011 да изкарат коловете, да почистят добре мястото и до го подготвят за оран. Помолили един приятел - Р. (св. Р.Р.) да изоре мястото със своя трактор. Св. Р. отишъл в наетата нива, започнал да оре, но съпругът на ответницата го спрял, като му показал документ за разваляне на наемния договор. След този случай св. Б. и ищцата се свързали с ответницата, но тя им казала да се оправят с мъжа й. Св. М.Д. се свързал с ищцата, като й казал да изтегли договора от съответната служба по земеделие и гори, където го е регистрирала, че ще го обработва, тъй като той е купил имота от ответницата. Св. Б. твърди, че по принцип в земеделието дълбока оран се прави и на пролет, края на февруари и началото на март, както и в края на сезона - м. октомври. Твърди, че е бил свидетел на даването на парите и подписването на процесната разписка.

Св. Р.Р. твърди, че е обработвал мястото, ползвано от ищцата, предмет на гореописания договор за наем, като предходната година изорал една част от мястото, като в началото на 2011 г. бил помолен от св. Б. да изоре мястото, отишъл, започнал да оре, но бил спрян от съпругът на ответницата и от полицаи, които казали, че има спорове между страните и следва да се спре орането. Св. Р. твърди, че ищцата и св. Б. си гледали добре имота, като относно предния край на имота твърди, че добре се поддържа, а за задният не може да даде сведения, като при първоначалното оране било обрасло и запустяло, но след като можело да се оре, това означавало, че е в добро състояние. Св. Р. твърди, че най - хубаво е да се оре есента, за да не тревясва, но ако не може есента, не е проблем да се изоре и пролетта.

Св. М.Д. твърди, че той щял да ползва процесния имот, като кандидатствал за него с името на съпруга на ответницата. Св. Б. го помолил да му отстъпи имота за година, две и св. Д. се съгласил, като се разбрали след това да развалят договора. През 2009 г. за първи път ищцата и св. Б. садили зеленчуци в процесния имот, като засаждането на зеленчуците става по принцип края на месец май. Ищцата ползвала имота 2009 и 2010 г., като ползвала 1,2 дка от имота, както било по програмата. Към юни 2010 г. ищцата приключила със сяването. Св. Д. потвърждава, че имало още една жена, която помагала на ищцата и на св. Б. и съответно си беряла от имота, каквото й трябвало. Св. Д. твърди, че реколтата не била обрана от ищцата. Твърди, че в частта от имота, която не била обработвана имало огромна трева. Св. Д. твърди, че страните се разбрали имотът да се ползва за две - три години. През 2011 -2012 г. св. Д. твърди, че той е обработвал имота, но не е получавал субсидии за него, тъй като не искал да навреди на ищцата, която се била регистрирала с този имот. Ответницата и съпругът й казали на свидетеля да се оправя, тъй като той ги е накарал да развалят договора.

Св. Д.Д. твърди, че през 2009 г. - 2010 г. се обработвала и засявала само половината от процесния имот, като другата част пустеела. Св. Д. твърди, че тя и съпруга й - св. Д. трябвало да ползват този имот, като те го отстъпили на ищцата. Твърди, че към настоящия момент никой не ползва имота, като те го ползвали от пролет до есен.

Св. С. Т. твърди, че познава процесния имот, като знае, че той е ползван 2009 - 2010 г. от ищцата, но само половината от него, като другата част била обрасла в трева. Св. Т. твърди, че имотът се изоравал само преди засаждане, като през останалото време не се обработвал.

Настоящият състав кредитира изцяло показанията на свидетелите по отношение на горните обстоятелства, като в тези части счита същите за вътрешно непротиворечиви, съответстващи на останалия събран по делото доказателствен материал и достоверни. В частта, в която св. Д. твърди, че имотът не е бил обработван преди те със съпруга й да го вземат през 2011 г., показанията й противоречат на останалите събрани по делото гласни доказателства. По отношение на твърденията, че страните по договора за наем в действителност са се договорили за срок по - кратък от посочения в договора, липсват доказателства, подкрепящи тези твърдения и оборващи уговореното между страните в договора за наем от 03.11.2011 г. От показанията на свидетелите се установява, че действително към януари 2011 г. мястото не е било обработено, като това не се оспорва и от свидетелите на ищците, но се твърди, че необработването се дължи на климатичните условия, а не на неосъществяване на грижа на добър стопанин. Още повече, че от събраните гласни доказателства се установява, че сеитбата на зеленчуци се извършва през пролетта и отглеждането е от пролетта до есента.

Въз основа на така приетата за установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в законния срок, от страна, имаща правен интерес да обжалва, поради което се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

В настоящия случай, въпреки че сключения между страните договор е наименован "договор за наем", а не договор за аренда, с оглед предмета на договора, а именно: ползване на земеделска земя за отглеждане на зеленчуци, то следва да се приеме, че по отношение на неуредените с договора права и задължения на страните, намират приложение разпоредбите на Закона за арендата в земеделието. В чл. 9, ал. 1 от ЗАЗ е предвидено, че арендаторът е длъжен да ползва арендувания обект на договора с грижата на добър стопанин съгласно определеното с договора предназначение. Арендаторът е длъжен да спазва установените санитарно-хигиенни, противопожарни и екологични норми и да не уврежда обекта на договор, като в ал. 4 от същия член е уредено правото на арендодателят - в настоящия случай наименован наемател да прекрати договора, когато арендаторът - наемателят ползва обекта по начин, който не съответства на грижата на добър стопанин. В чл. 6, ал.1 от ЗАЗ е предвидено, че арендаторът е длъжен да осигурява спокойното и безпрепятствено ползване на обекта на договора от арендатора.

По делото с оглед на събраните доказателства, не се установи по безспорен начин, че наемателят не е полагал дължимата грижа, съгласно уговореното, като при определяне на дължимата грижа следва да се отчита спецификата на отглежданите земеделски култури - зеленчуци. От събраните по делото гласни доказателства се установява, че периодът, в който се отглеждат зеленчуците е пролет - есен, поради което е недопустимо да се търси неизпълнение от страна на наемателя в период, в който той не би могъл да използва земята по предназначение, а именно: през януари. Настоящият състав счита за необосновани изводите на първоинстанционния съд, че ищцата не е изпълнила задълженията по договора за наем. От разпитите на свидетелите се установява, че имотът е бил поддържан в много добро състояние, като невъзможността да се изчисти и изоре имотът през есента на 2010 г. е принудило ищцата и св. Б. да свършат това края на януари 2011 г., като февруари месец 2011 г. предприетите от тях действия по оран на имота са били възпрепятствани от ответницата, която в изпълнение на молбата на св. Д. е прекратила договора с наемателката - ищца в настоящото производство. Както потвърди и св. Д. в показанията си ответницата и съпругът й му казали "ти ни накара, ти се оправяй" т.е. причината за прекратяване на договора не е било необработването на земята, което с оглед зимния период е било невъзможно, а молбата на св. Д.. В подкрепа на липсата на основание за прекратяване на договора, поради неполагане на грижа от страна на ищцата е и факта, че нотариалната покана е изпратена януари месец и е даден 7 дневен срок за отстраняване на нередовности, а именно: изораване и почистване през най - студения месец от зимния период. Не може да се приеме, че не са изпълнени дадени с нотариалната покана указания, чието изпълнение е било невъзможно към този момент.

Съдът не кредитира показанията в частта, в която се твърди, че страните са се договорили още при сключването на договора за наем, същият да е със срок от две - три години, тъй като същите е следвало да уговорят това обстоятелство в самия договор или съответно да го прекратят по взаимно съгласие с оглед уговорката им, че този договор ще е с по - кратка продължителност от договореното. В договора за наем от 03.11.2008 г. страните са се уговорили за 6 годишен период на ползване на земеделската земя за отглеждане на зеленчуци и именно този период съдът приема за установен.

По отношение на изпълнението на ищцата за заплащане на наемни вноски в уговорения срок и размери, видно от представените писмени доказателства, както и с оглед липсата на оспорване от страна на ответницата, следва да се приеме, че ищцата е изпълнявала задълженията си по заплащане на вноски в срок и в уговорените размери.

Безспорно се установява по делото, че наемодателят с действията си по недопускане на тракториста на ищцата да извърши оран на процесната земя възпрепятства осигуряването на спокойно и безпрепятствено ползване на обекта на договора от ищцата. Както беше посочено по - горе липсват основания за прекратяване на договора на твърдяното от ответницата основание - неполагане на дължимата грижа, поради което и с оглед установеното изпълнение на договорните и законови задължения от страна на ищцата, то същото изпълнение следва да се изисква и от другата страна по арендния договор - ответник по делото. Съгласно чл. 63 ЗЗД всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начина, като в чл. 79 от ЗЗД е предвидено, че ако длъжникът не изпълни точно задълженията си, то кредиторът има право да иска изпълнение заедно с обезщетение за забавата.

На основание гореизложените мотиви настоящият състав счита, че не са били налице основанията за прекратяване на договора за наем, поради което и ответницата следва да изпълни задълженията си по него, като предаде ползването на същия на ищцата, поради което и искът по чл. 79 ЗЗД във връзка с чл. 6, ал.1 от ЗАЗ следва да се уважи.

Настоящият състав счита за неоснователни твърденията на ответната страна, че искът по чл. 537, ал. 2 от ГПК е недопустим, като в този смисъл следва да се посочи, че съгласно чл. 88 Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) всяко вписване може да бъде оспорено по реда на чл. 537, ал.2 от ГПК. В чл. 90 от ЗКИР е предвидено, че вписването в имотния регистър се заличава, когато по исков ред се установи недопустимост или недействителност на вписването, както и несъществуване на вписаното обстоятелство. В случая вписаното обстоятелство, а именно: прекратяването на договора за наем, поради неизпълнение на задълженията на наемателя, безспорно се установява, че не е налице, поради което следва да бъде постановено, на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, отмяна на извършеното отбелязване на прекратяване действието на Договор за наем от 03.11.2008 г., вписан под № 203, том V, дв.вх. рег. № 5370/04.11.2008 г. на Служба по вписванията Асеновград.

На основание гореизложените мотиви и с оглед основателността на иска и искането по чл. 537, ал.2 ГПК, то първоинстанционният съдебен акт, с който същите са отхвърлени, следва да бъде изцяло отменен и да се постанови осъждане на ответника да изпълни задълженията си по сключения договор за наем, като осигури спокойното и безпрепятствено ползване на обекта на договора от ищцата и предаде ползването на същата, както и да бъде отменено вписаното в службата по вписвания прекратяване на договор за наем от 03.11.2008 г.

Мотивиран от горното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 199 от 03.05.2012 г. по гр.д. № 1512 по описа за 2011 г. на РС- Асеновград,

като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА на осн. чл. 79 от Закона за задълженията и договорите във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието С.Ю.М., с ЕГН **********,*** да предаде на Е.З.М., с ЕГН **********,***, чрез адв. С.Д., АК Хасково и адв. С. Х., АК Пловдив ползването на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 32341.14.83, находящ се в с. Избегли, община Асеновград, в местността "Костов бунар" с площ 2850 кв.м, трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: нива, категория ІV, на основание договор за наем от 03.11.2008 г. с нотариална заверка на подписите с рег. № 9523/2008 г. на Нотариус Светлана Кожухарова, рег. № 234 и район на действие РС - Асеновград.

ОТМЕНЯ на основание чл. 537, ал. 2 от ГПК, извършено под № ЗЗ, т І, вх. рег.№ 300, с № по дв.вх. рег. 278 от 07.02.2011 г. по описа на Служба по вписванията към Агенция по вписванията - Асеновград отбелязване на заличаване на Договор за наем от 03.11.2008 г., вписан под № 203, том V, дв.вх. рег. № 5370/04.11.2008 г. по описа на Служба по вписванията към Агенция по вписванията - Асеновград

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов