КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 23 Юни 2021, 05:05

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Искова молба - ДТ по гр.д., преписи, пълномощно
Ново мнениеПубликувано на: 18 Май 2010, 08:27 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1190
гр. Пловдив, 23.04.2010г.

Пловдивският окръжен съд, въззивно отделение - V с., в закрито заседание на двадесет и трети април две хиляди и десета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. И.
ЧЛЕНОВЕ: Р.С.
В.Г.

Като разгледа докладваното от съдия Р.С. ч.гр.д. 375/2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 във връзка с чл. 32а, ал. 4 от Правилника за вписванията.
Постъпила е частна жалба от адв. В.Р., в качеството на пълномощни к на Д.Н.Д. и неговата съпруга З.Н.Д., и двамата от с.Б.,общ. Л., обл. П, против Определение от 22.01.2010г. на съдия по вписванията в РС – А., с което е отказано нотариално действие вписване на искова молба по заведени от тях искове осн. чл. 26, ал.2 от ЗЗД, при условията на евентуалност, против ответниците Д.А.Д. и К.Д.Н., също от с. Б., общ. Л., обл. П., с предмет четири подробно описани недвижими имоти, находящи се в землището на с. Б., общ. Л., обл. П. Моли да бъде отменено изцяло като неправилно и незаконосъобразно.
Пловдивският окръжен съд – V възз. гр. състав, като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното:
За да постанови обжалвания отказ съдия по вписванията при РС – А., е изложил съображения, че на осн. чл. 8 от ПВ, както и чл. 76, ал. 1 от ЗКИР – вписването на актове се извършва по писмена молба на страните, на нотариус и на заинтересованото лице или негов представител. При положение, че молбата се подава от пълномощник, трябва да е приложено и пълномощното. В случая, е депозирана Молба с вх. № 97/22.01.2010г. от адв. В.Р., който е записан като пълномощник на Д.Н.Д. и З.Н.Д. Към молбата не било представено пълномощно, порадо което е направена преценка за липса на доказателства досежно легитимацията на адв. Р. По искането за вписване на исковата молба.
На следващо място, с молбата се иска вписване на искова молба, която действително подлежи на вписване на осн. чл. 11, б. “а”, пр. 2 и пр. 4 от ПВ във връзка с чл. 4 от ПВ, но същата обаче не отговаря на закона. На основание чл. 12, ал. 1, изр. 1 от ПВ – при извършване на вписването по чл. 11 от ПВ се представя подадената в съда искова молба, по която е събрана държавната такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение на молбата. Тъй като към молбата са представени само преписи и не са приложени доказателства за това дали е внесена дължимата държавна такса за образуване на дело, не са изпълнени изискванията на горните цитирани разпоредби.
Също така липсва в представената искова молба данни за ЕГН на ответника Д.Н.Д. и не е посочен адрес на ответницата Д.А.А., с което не са спазени нормите на чл. 12, ал. 1, изр. 2 от ПВ и чл. 6, ал. 1 б. “а” от ПВ.
С подадената жалба от адв. Р. Са изложени възражения, че отказът е незаконосъобразен. Поддържа, че при постановяване на обжалваното определение не е спазена формата, с която трябва да бъде обективиран отказа, като счита, че трябва да бъде титулуван с пълното му наименование: “Определение за отказ от вписване”.
На следващо място, посочва, че приложил към исковата молба, подадена в РС пълномощно, поради което и не намира, че неправилно е становището на съдията по вписванията, че трябва към молбата за вписване да има приложено също пълномощно. Аргументира се, че самото вписване е част от всички съдопроизводствени действия в зашита на правата на неговите доверители /чл. 112-чл.114 от ЗС/. Наличието на валидно адвокатско пълномощно към исковата молба вече е било обект на проверка от съдията, съобразно изискванията на чл. 129 от ГПК.
Неправилни са мотивите на съдията по вписване, че молбата за вписване не отговаряла на изискванията на закона, са неправилни, включително и че не е спазен чл. 12 от ПВ. Към молбата е приложен заверен препис от молбата, подадена в съда, от която е видно, че има входящ печат и подпис на длъжностното лице на регистратурата на съда, пред който е депозирана. Дали по исковата молба е събрана държавна такса не е от правомощията на съдия по вписванията.
Посочва, че съгласно чл. 127, ал. 1, т. 2 от ГПК – необходимо е да се посочи ЕГН на ищеца, но не и на ответника. В случая има данни за ЕГН и адреса на ответника в приложените към молбата за вписване документи.
Неразбираемо е съображението на съдията по вписванията, че не е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 1, б. “б” от ГПК, досежно съдържанието на исковата молба, защото в първото изречение на обстоятелствената част датата, мястото, номера на акта и нотариусът, който го е издал.
ПОС, в настоящия състав, намира, че подадената частна жалба е неоснователна.
Съгласно чл. 11, б. “а”от Правилника за вписванията- трябва да бъдат вписани или отбелязани исковите молби, с които се иска разваляне /чл. 87, ал. 3 от ЗЗД/, унищожаване /чл. 32 от ЗЗД/, отменяване /чл. 227 от ЗЗД и чл. 37 от ЗН/ или признаване нищожността /чл. 26 от ЗЗД/ на актове, подлежащи на вписване по чл. 4 от ПВ. Няма спор, че приложената към молбата на адв. Р. Искова молба е акт, подлежащ поначало на вписване.
Същата обаче не отговаря на всички изисквания въведени с Правилника за вписванията. На първо място, представената искова молба в този си вид действително не може да бъде вписана – следва да се представи самата искова молба или заверен препис от нея, със заверка от съда, или нотариален препис от нея.
В случая, видно е, молителят е приложил искова молба, но във формата на заверено копие. При това копието е с ненадежна заверка, тъй като липсва пълномощно на адв. Р. Неоснователно е възражението, направено с частната жалба, че не е нужно прилагането му, при положение, че трябва да се удостовери представителната власт за представителя. Не е необходимо допълнително пълномощно, изготвено само и единствено за целите на вписването, при положение, че се представя пълномощно, което е представено по делото, стига да не е било изрично пълномощно.
В конкретния случай, дори и да бе представено пълномощното, основният порок – непредставяне на : самата искова молба или искова молба със заверка на съда /със син печат/ или искова молба – като нотариален препис, си остава налице.
На следващо място – относно държавната такса. Също е задължително да е внесена. Съгласно чл. 12 от ПВ – за да се извърши вписването или отбелязването по чл. 11 от ПВ, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Исковата молба трябва да отговаря на чл. 6 ПВ.
Мотивите на съдията по вписванията са правилни в частта, с която е отбелязано, че не бил посочен ЕГН на ответника. Според разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Правилника за вписванията – подлежащите на вписване актове трябва да съдържат: а/ собственото, бащиното и фамилното име, местожителството /постоянният адрес/ и ЕГН на страните, а когато няма такъв- мястото и датата на раждане. От друга страна, съвсем правилно адв. Р. Изтъква, че това изискване липсва в процесуалния кодекс – по-висш по отношение на правилника нормативен акт. Затова може да се каже, въпросът поначало е спорен и е възможна различна съдебна практика.
Досежно адреса- че не бил посочен адрес на ответницата Д.А.А., мотивите са неправилни, тъй като видно е, че адресът е общ за двамата съпрузи Д и К.
За другите мотиви – че липсват дата и място на издаването на ката – същите са наистина неконкретизирани, тъй като за страната – молител, заявила вписване на искова молба трябва да бъдат ясни всички съображения, поради които се постановява отказ за вписване. В конкретния случай, налице е печат с входящ номер, поставен върху исковата молба в съда – друг е въпросът, че е доста нечетлив и още повече – какво по-точно е имал предвид съдията по вписванията не е обосновано.
Следващото оплакване се отнася затова, че пълното наименование на определението за отказ по чл. 32 а ПВ, би трябвало да бъде “Определение за отказ за вписване”, а не само “определение”. Съдът счита, че възражението е правилно, но порокът е несъществен. По-скоро забележката е за юридическа прецизност и стил на изразяване, но не влияе по същество на акта при извършването на проверка за незаконосъобразност.
В обжалвания акт е записано от съдията по вписвания, че не са налице установените в чл. 569, т. 5 от ГПК основания за вписване на представената искова молба, и на основание чл. 577, ал. 1 от ГПК и чл. 32 а от ПВ. Възражението, че единствено нормата на чл. 32 а ПВ е основанието за отказ е правилно, но не влияе на правния резултат по същество.
Обжалваният отказ се явява законосъобразен, а подадената частна жалба следва да се остави без уважение.
По мотивите, Пловдивският окръжен съд – V възз. гр.с.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената частната жалба от адв. В.Р., гр. П., ул.„***”, в качеството на пълномощник на Д.Н.Д. и неговата съпруга З.Н.Д., и двамата от с. Б., общ. Л., обл. П., против Определение от 22.01.2010г. на съдия по вписванията в РС – А., с което е отказано нотариално действие вписване на искова молба по заведени от тях искове осн. чл. 26, ал. 2 ЗЗД, при условията на евентуалност, против ответниците Д.А.Д. и К.Д.Н., също от с. Б., общ. Л., обл. П., с предмет четири подробно описани недвижими имоти, находящи се в землището на с. Б., общ. Л., обл. П.
Определението може да се обжалва пред ВКС с частна жалба в седмичен срок от съобщаването на страните.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:........... ЧЛЕНОВЕ:1..........

2..........


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ИМ - ДТ образуване гр.д., чл. 6, ал. 3 ПВ, неприложимост БД
Ново мнениеПубликувано на: 03 Апр 2012, 10:04 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1033

Пловдивският oкръжен съд, 5-ти граждански състав, в закрито заседание на 27.03.2012г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.И.
ЧЛЕНОВЕ:Р.С.
В.Г.

разгледа докладваното от съдията В.Г. частно гражданско дело № 446/2012г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274 и сл. от ГПК.
Жалбоподателят И.Д. /чрез адвокат Х./ обжалва отказа, № 13/2012г., на Служба по вписванията, гр. А., за вписване на исковата молба по гр.д. № 1*03/2009г. на А. районен съд, 3-ти гр. състав, и иска то да бъде отменено като незаконосъобразно ведно със законните последици.

Пловдивският окръжен съд- 5-ти граждански състав, като се запозна с доказателствата по делото, констатира следното:

Частната жалба е допустима като подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество е неоснователна.
За да се извърши вписването на исковата молба, представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на делото. Исковата молба трябва да отговаря на изискванията на чл. 6 / чл. 12, ал. 1 от ПВ/.
Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат описанието на имота, до който се отнасят, с посочване на вида, местонахождението, номера на имота, площта и/или застроената площ и границите /чл.6, ал. 1, б. „в” от ПВ/. А когато недвижимият имот се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР / идентификатор, вид на имота- поземлен, сграда или самостоятелен обект в сграда, адрес, граници /идентификатори/, площ, предназначение на имота и т.н./ В тези случаи към акта се прилага скица-копие от кадастралната карта / чл. 6, ал. 3, изр. 1 от ПВ/.

А в случай, че актът не отговаря на изискванията на закона / ПВ например/, съдията по вписванията постановява отказ /чл. 32а, ал. 1, изр. 1 от ПВ/.
С исковата молба по гр.д. № 1*03/2009г. се иска разваляне на договора, сключен с нотариален акт № 1*4/1985г. на нотариуса при АРС, само в частта му „по отношение на идеалните части нот недвижимия имот/по акта/, прехвърлени на ответницата С. К.”, а именно 1/8 ид.ч. от дворно място, парцел 15-ти, 14**, от кв. 1*5 по регулационния план на гр. А., от 510 кв.м., заедно с ¼ ид.ч. от приземието на новостроящата се в мястото жилищна сграда. Това, че имотите се намират в район с одобрена КК, е безспорно.

А към искането за вписване са приложени, преписи от исковата молба скица на мястото, ПИ с идентификатор 00702.*09.163 и др. /неотносими към спора/.
Т.е. липсва доказателство на делото, че по исковата молба е събрана държавна такса за образуване на делото, а описанията на имотите по исковата молба не отговарят на изискванията за описание съобразно КК; липсва и скица-копие от КК за приземието. А поправянето на исковата молба или искането за вписване / при прилагане на чл. 129, ал. 2 и 4, съгласно чл. 540 от ГПК/ е недопустимо предвид изискването за извършване на вписването незабавно в рамките на работния ден/ чл. 12, ал. 2, изр. 1 от ПВ; поради това изискването за вписване е неоснователно.

Ето защо жалбата трябва да бъде оставена без уважение.
Така Пловдивският окръжен съд, 5-ти граждански състав,


О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на И.Д.Д., чрез адв. Х.Х. , срещу отказа на СВ, гр. А., за вписване на исковата молба по гр.дело № 1*03/2009г. на АРС, 3-ти гр.състав.
Определението е окончателно.

Председател: Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ИМ - ДТ образуване дело, ДТ вписване, обж. без нови доказате
Ново мнениеПубликувано на: 02 Апр 2013, 15:45 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №3575
30.11.2012г., гр.Пловдив

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, въззивно гражданско отделение, девети състав, в закрито заседание на тридесети ноември две хиляди и дванадесета година, в състав:
Председател: В. Ш.
Членове: Ф. Р.
Д. А.

Като разгледа докладваното от съдията Ф.Р. ч.гр.д.№ 3346/2012г. по описа на ПОС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.577, ал.1ГПК.

Постъпила е жалба от Р.Т.Н. *** против отказа на съдията по вписванията при Служба по вписванията с район на действие Районен съд –П., постановен с Определение от 27.09.2012г. по молба вх.№ 23655/27.09.2012г. по входящия регистър на АВ, ТЗ Служба по вписванията, за вписване на искова молба с правно основание чл.124 ГПК с цена на иска 63 360 лева / ¼ от данъчната оценка на имота 253 440 лева/ и страни Р.Т.Н. – ищец и „Д. Д.” ООД и Ф. К. С." ЕООД-ответници. По изложени оплаквания в жалбата се иска отмяна на обжалвания отказ и постановяване вписване на исковата молба на ищцата.

Пловдивски окръжен съд като взе предвид представените доказателства, намери следното:

Частната жалба изхожда от надлежна страна и е в срока по чл.275/1/ във връзка с чл.577, ал.1 ГПК.

С обжалваното определение е постановен отказ за вписване на исковата молба на Р.Т.Н. – ищец и „Д. Д.” ООД и Ф. К. С.” ЕООД-ответници с правно основание чл.124 ГПК, касаещ спор за собственост. Мотивите за отказа се основават на констатациите: по представените от молителката доказателства в приложение към заявлението за вписване на исковата молба не са представени доказателства, че е платена държавната такса за образуване на гражданското дело пред Окръжен съд- Пловдив; молбата е съставена след влизане в сила на одобрената кадастрална карта и регистри за гр.Пловдив, като не е съобразено напълно изискването на чл.6, ал.3 ПВ – описанието не е извършено съобразно пълните му кадастрални данни, не е представена схема на самостоятелния обект; не е внесена в пълен размер таксата за вписването съобразно чл.69, ал.1, т.2 ГПК.

С жалбата се сочи, че държавната такса за образуване на делото е внесена, което било видно от отбелязването в горния десен ъгъл на първата страница на представената за вписване искова молба; описанието на имота отговоря напълно на чл.12 във вр. с чл.6, ал.3 ПВ вр.с чл.60 ЗКИР; държавната такса за вписването е в съответствие с чл.69, ал.1, т.2 ГПК при спазване правилата на чл.71, ал.2 ГПК.

Съгласно чл.12, ал.1 ПВ за да се извърши вписването представя се подадената в съда искова молба, по която е събрана държавна такса за образуване на дело, както и препис или препис-извлечение от молбата. Неоснователно се твърди в частната жалба, че с приложения препис на исковата молба се установява внасянето на държавната такса за образуване на гражданското дело, определена като дължима с разпореждане на съда от 17.ІХ.2012г. в размер на 2 534, 40 лева. Не е налице препис от платежен документ за внесена така определената такса от една страна, а от друга отбелязването в горния десен ъгъл на исковата молба удостоверява внесена ДТ в размер на 4 лева, която очевидно е събрана във връзка с изготвяне на преписа на исковата молба и не съставлява изпълнение на изискването за внасяне на определената от съда държавна такса за образуване на гражданското дело от 2 534,40 лева.

С настоящата частна жалба се представя схема на процесния обект, но изискването е същата да бъде представена към момента на разглеждане на заявлението за вписване, доколкото разглеждането и решаването на въпроса относно редовността на заявлението от съдията по вписванията следва да е рамките на деня на постъпване на заявлението, съгласно чл.12, ал.2 ПВ.

Неоснователно се намира да е и възражението относно държавната такса за вписване. Същата съгласно чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията „ За вписване на подлежащ на вписване акт се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер на 0,1 на сто, но не по-малко от 10 лева”. Разпоредбата на чл.69, ал.1 ,т.2 ГПК предвижда определяне на размера на цената на иска за искове за собственост и други вещни права върху имота – данъчната оценка, а ако няма такава - пазарната цена на вещното право. Държавната такса съгласно чл.71, ал.2 ГПК се определя върху една четвърт от цената на иска, така както е подходил окръжният съд при определяне на дължимата за образуване на гражданското дело държавна такса, за съдебните производства.

С оглед гореизложеното обжалваният отказ ще се потвърди като обоснован и законосъобразен.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА отказа на съдията по вписванията при Служба по вписванията с район на действие Районен съд –П., постановен с Определение от 27.09.2012г. по молба вх.№ 23655/27.09.2012г. по входящия регистър на АВ, ТЗ Служба по вписванията, за вписване на искова молба с правно основание чл.124 ГПК с цена на иска 63 360 лева / ¼ от данъчната оценка на имота 253 440 лева/ и страни Р.Т.Н. – ищец и „Д. Д.” ООД и Ф. К. С.” ЕООД-ответници.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението му с частна жалба пред ВКС на РБ.

Председател: Членове:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 3 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов