КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Заличаване на ипотека - чл. 19, ал. 1 ПВ
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4101
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 04 Дек 2012, 10:04 ]
Заглавие:  Заличаване на ипотека - чл. 19, ал. 1 ПВ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №1441
Гр. Пловдив, 4.05.2012 г.

П. ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито заседание на четвърти май двехиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Г.
ЧЛЕНОВЕ: В. И.
М. П.

изслуша докладваното от съдията В. И. ч. гр.д. N 1340 по описа за 2012 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 577 от ГПК.

Обжалвано е определението, постановено на 6.02.2012 г. от Ш. Х., съдия по вписванията при П. районен съд, с което е отказано заличаване на ипотека, поискано с молба вх. № 2141/6.02.2012 г. по входящия регистър на Служба по вписванията– П. при Агенция по вписванията, подадена от „Н.”.

Жалбоподателят „Н."-гр. П. моли определението да бъде отменено като незаконосъобразно, неправилно по съображенията, изложени в частната жалба, подадена в срок (постъпила в СВ-П. на 20.02.2012 г., но изпратена по пощата с писмо изх. № 19855/16.02.2012 г.).

Пловдивският окръжен съд провери законосъобразността на обжалвания акт във връзка с оплакванията на жалбоподателя, прецени обстоятелствата и доказателствата по делото и намери за установено следното:

На 6.02.2012 г. от страна на „Н.” е подадена до Служба по вписванията към Агенцията по вписванията – гр. П. молба за заличаване на договорна ипотека. Съдията по вписванията отказва да извърши исканото вписване с оглед на това, че, на първо място, молбата не е подписана и няма данни за представителя на „Н.”, и, на второ място, не е установено от страна на молителя, че договора за цесия, по силата на който „У. Б.”АД е станал кредитор на вземането, е вписан в имотния регистър, тъй като в представеното копие на договора за цесия няма щемпел на АВ, удостоверяващ вписването.

С подадената на 6.12.2012 г. молба е поискано от молител „Н.” заличаване на вписването на ипотека. Молбата не е подписана, нито съдържа име на лице, което представлява дружеството. С оглед разпоредбата на чл. 571,изр.2 във вр. с чл. 540, вр. чл. 127, ал.1, т.6 (и т.2) от ГПК налице е нередовност на молбата. Неоснователно е разбирането на жалбоподателя, изразено в жалбата, че съдията по вписванията е следвало на основание чл. 540 във вр. с чл. 129 от ГПК да даде на заявителя указания. Съгласно разпоредбата на чл. 32б във вр. с чл. 32а, ал.1 от ПВ в случай, че актът не отговаря на изискванията на закона, съдията по вписванията се произнася с определение за отказ, поради което в това производство не намират съответно приложение нормата на чл. 129, ал.2 от ГПК и нормите на чл. 533 и на чл. 534 от ГПК. С молбата е представено и незаверено ксерокопие (с доказателствена сила на бял лист) на договор за прехвърляне на вземане от 25.08.2006 г., върху което не е видно да има удостоверено негово вписване съгласно чл. 171 от ЗЗД и чл. 17, ал.1, б.”а” от Правилника за вписванията. Неправилно е разбирането, изразено в жалбата, че съдията по вписванията можело да направи служебна справка в имотната партида. Такова задължение за съдията по вписванията няма установено. Задължение на молителя в производството е да представи редовна молба, към която да приложи надлежни документи, удостоверяващи настъпването на обстоятелствата, с оглед на които се иска заличаване на вписването на учредената договорна ипотека. При неизпълнение на това задължение с оглед специалната норма на чл. 32б във вр. с чл. 32а от ПВ съдията по вписванията е длъжен незабавно да постанови отказ, както е направено в случая. Установява се следователно, че преценката на съдията по вписванията при ПРС за наличие на основание за отказ за извършване на заличаването с оглед неспазване на посочените в определението от 6.02.2012 г. законови изисквания се явява правилна, поради което жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Ñ оглед на гореизложеното съдътО П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена на 16.02.2012 г., получена на 20.02.2012 г. в СВ-П., от „Н.”-гр. П. против определението, постановено на 6.02.2012 г. от Ш. Х., съдия по вписванията при П. районен съд, с което е отказано заличаване на ипотека, поискано с молба вх. № 2141/6.02.2012 г. по входящия регистър на Служба по вписванията– П. при Агенция по вписванията, подадена от „Н.”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Определението може да се обжалва с касационна частна жалба при условията на чл. 274,ал.3, т.2 от ГПК пред Върховния касационен съд– гр. София в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: (1) (2)

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/