КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/

Апорт- чл. 264 ДОПК и чл. 87, ал. 6 ДОПК
http://inscribe.free.bg/cgi-php/phpbb3/viewtopic.php?f=51&t=4480
Страница 1 от 1

Автор:  TsveT [ 05 Яну 2015, 15:58 ]
Заглавие:  Апорт- чл. 264 ДОПК и чл. 87, ал. 6 ДОПК

Определение № 1681 от 10.06.2014 г. по гр. д. № 1364/2014 г. на Окръжен съд – Пловдив

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Арнаучкова
ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЧАКАЛОВ
ВЕЛИЧКА БЕЛЕВА

Производство по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и следващите от ГПК.

Обжалвано е определение от 15.04.2014г. на съдията по вписвания при Пловдивския районен съд, с което се отказва вписване на учредителен акт на „Г. ш." АД относно апортна вноска на недвижим имот в капитала на дружеството.

Частният жалбоподател „Г. ш." АД моли съда да отмени обжалваното определение по съображения, подробно изложени в жалбата и да бъде допуснато вписване на устава на акционерното дружество.

Пловдивският окръжен съд, Х-ти граждански състав, като прецени данните по делото, намира следното:

Частната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в законния срок и същата следва да се разгледа по същество.

Отказано е вписването на устава на „Г. щ." АД, тъй като съдията по вписванията е констатирал, че липсват доказателства за липса на непогасени данъчни задължения, удостоверено в данъчната оценка, както разпорежда нормата на чл. 264, ал.1, изр. първо от ДОПК.

В преписката към заявлението няма данъчна оценка на името на прехвърлителя М.Д.С., която да удостоверява обсъжданото обстоятелство.

Представеното удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК не може да замести съдържанието на данъчната оценка по чл. 264, ал.1 ДОПК, понеже в него не се отразяват отсрочените, разсрочените или обезпечените задължения на лицето.

Ето защо, съдът намира, че е правилен извода на съдията по вписванията, че не е удостоверено по надлежния начин липсата на непогасени данъчни задължения, поради което обжалваното определение е законосъобразно и следва да се потвърди.


Воден от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА определение от 15.04.2014г. на съдията по вписвания при Пловдивския районен съд, с което се отказва вписване на учредителен акт на „Г. ш." АД относно апортна вноска на недвижим имот в капитала на дружеството.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Върховния касационен съд.

Председател: Членове: 1. 2.

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/