КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 02 Окт 2023, 20:46

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЗЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН
Ново мнениеПубликувано на: 09 Дек 2021, 12:44 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 133
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 833
гр. Пловдив , 14.09.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, VI СЪСТАВ в закрито заседание на
четиринадесети септември, през две хиляди двадесет и първа година в
следния състав:
Председател: Надежда Н. Дзивкова Рашкова

Членове: Виделина Ст. Куршумова
Стойчева
Дафина Н. Арабаджиева
като разгледа докладваното от Виделина Ст. Куршумова Стойчева Въззивно
частно гражданско дело No 20215300502208 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 274 и сл. във връзка с чл.577, ал.1 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „ПЛОВДИВ ФИНАНС“ ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „4-ти януари“ No 28, ет.3, офис
No13, ЕИК: 204247726, представлявано от управителя Д.С.К., срещу Определение
от 11.08.2021 г. на съдията по вписванията от Службата по вписванията при
Районен съд- Пловдив по преписка с вх.No 27632/11.08.2021г., с което е отказал
заличаване на възбрана, вписана в Службата по вписванията- гр. Пловдив под акт
No 249, том 5 от 2015 г., наложена от ЧСИ Константин Павлов, рег. No 824 на
КЧСИ, върху следния недвижим имот - нива от 8.300 дка, находяща се в село К.,
община Х., обл.П., м.“Д.г.“, представляваща имот No 122046 по плана за земеразделяне
на село К., община Х., област П.. В жалбата се излагат съображения за неправилност
на обжалваното определение, като се иска отмяната му и решаване на въпроса по
същество, като се постанови заличаване на вписаната възбрана.
Пловдивският окръжен съд, като провери законосъобразността на обжалвания
съдебен акт, представените доказателства и становищата на страните, намери за
установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна,
и срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което се явява процесуално допустима.
Разгледана по същество, е основателна.
Производството пред съдията по вписванията е започнало по молба на
1
„Пловдив финанс“ ЕООД, с която е поискано на основание чл.31, ал.2 от
Правилника за вписванията заличаване на възбрана, вписана в Службата по
вписванията- гр. Пловдив под акт No 249, том 5 от 2015 г., наложена от ЧСИ
Константин Павлов, рег. No 824 на КЧСИ, върху следния недвижим имот - нива от
8.300 дка, находяща се в село К., община Х., обл.П., м.“Д.г.“, представляваща имот No
122046 по плана за земеразделяне на село К., община Х., област П..
От приложените по делото писмени доказателства се установява, че върху
имота е била вписана възбрана, наложена с постановление на ЧСИ Константин
Павлов, рег. No 824 на КЧСИ с изх.No 41682 от 07.08.2015 г. „Пловдив финанс“
ЕООД е придобил правото на собственост върху имота по силата на влязло в
сила на 06.04.2021г. постановление за възлагане след проведена публична продан
на имота по изпълнително дело No20138290400303 на ЧСИ Зорница Добринова,
рег. No 829.
За да откаже заличаване на вписаната върху имота възбрана, съдията по
вписванията е приел, че не са налице основанията за това по чл.31 от
Правилника за вписванията, тъй като пред него не е представено писмено
нареждане за заличаването й от съдебния изпълнител, който я е наложил.
Позовал се е и на Тълкувателно решение No1 от 10.07.2018г. по т.д. No1/2015г.
на ОСГТК на ВКС, според което вписана възбрана по реда на чл.397, ал.1, т.1 от
ГПК или наложена в изпълнително производство по чл.451 и чл.452, ал.2 от ГПК
не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим
имот, освен в изрично предвидените в закона хипотези.
Постановеният от съдията по вписванията отказ е неоснователен.
Според задължителните указания, дадени в Тълкувателно решение No1 от
10.07.2018г. по т.д. No1/2015г. на ОСГТК на ВКС вписаните възбрани по реда на
чл.397, ал.1, т.1 от ГПК или наложени в производство по индивидуално
принудително изпълнение не се заличават след провеждане на публична продан на
възбранения недвижим имот, освен в изрично предвидените в закона хипотези. В
мотивите на тълкувателното решение са посочени някои от предвидените в закона
и обуславящи заличаване на възбраните хипотези, като е прието и че след влизане
в сила на постановлението за възлагане от публична продан придобилият
собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска
заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако не му е противопоставима
и не брани права. С оглед на това е признат правният интерес на купувача от
публичната продан да иска заличаване на вписаните върху имота възбрани. За да
достигне до възприетото разрешение в тълкувателния акт ВКС е изхождал от това, че
заличаването има обратно действие, т. е. все едно, че възбраната не е била вписана,
2
поради което заинтересованите лица не биха могли да получат защитата по чл. 452, чл.
453 и чл. 496, ал. 2, предл. 2 ГПК.
След така постановеното тълкувателно решение е налице нова редакция на
разпоредбата на чл. 433, ал. 4 от ГПК /ДВ бр. 100/2019 г. /, която предвижда, че
вдигането на запорите и заличаването на възбраните по отношение на имуществата,
продадени в хода на изпълнителното производство, има действие занапред, т. е. по
законодателен път е отречена възможността заличаването на възбраната да има
обратно действие. Следователно законът запазва действието на възбраната за периода
от вписването й до нейното заличаване, което запазва поредността на вписванията и
тяхната противопоставимост на правата на купувача от публична продан, на
взискателя и присъединените кредитори по отношение на правата на онези лица, които
са вписали актове след вписването на процесната възбрана, независимо от това, че тя
по – късно е заличена. В този смисъл е и съдебната практика -Определение No
65/10.04.2020 г. по ч. гр. д. No 596/2020 г. на ВКС. Същевременно съдът намира, че
запазването на процесната възбрана към момента е лишено от основание- имотът вече
не е на длъжника, други кредитори на длъжника не могат вече /след публичната
продан / да се удовлетворяват чрез насочване на изпълнение върху този имот, а
купувачът го е придобил без тежести и има интерес от заличаване на вписаната
възбрана.
Ето защо, обжалваното определение на съдията по вписванията следва да
бъде отменено, като вместо това се постанови вписване на заличаване на
възбраната.
По така изложените съображения и на основание чл.577, ал.1 ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение от 11.08.2021 г. на съдията по вписванията от
Службата по вписванията при Районен съд- Пловдив по преписка с вх.No
27632/11.08.2021г., с което е отказал заличаване на възбрана, вписана в Службата
по вписванията- гр. Пловдив под акт No 249, том 5 от 2015 г., наложена от ЧСИ
Константин Павлов, рег. No 824 на КЧСИ, върху следния недвижим имот - нива от
8.300 дка, находяща се в село К., община Х., обл.П., м.“Д.г.“, представляваща имот No
122046 по плана за земеразделяне на село К., община Х., област П..
ПОСТАНОВЯВА заличаване на възбраната по молба на „Пловдив Финанс“
ЕООД, ЕИК: 204247726 с No 27632/ 11.08.2021г. по вх.рег. на СВ – гр. Пловдив, която
възбрана е вписана в Службата по вписванията- гр. Пловдив под акт No 249, том 5 от
2015 г., наложена от ЧСИ Константин Павлов, рег. No 824 на КЧСИ, върху
следния недвижим имот - нива от 8.300 дка, находяща се в село К., община Х., обл.П.,
м.“Д.г.“, представляваща имот No 122046 по плана за земеразделяне на село К., община
Х., област П..
ВРЪЩА делото на Съдията по вписванията от Службата по вписванията при
Пловдивски районен съд за извършване на необходимите действия по заличаването.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЗЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН
Ново мнениеПубликувано на: 09 Дек 2021, 13:39 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 133
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 667
гр. Пловдив , 05.08.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, IX СЪСТАВ в закрито заседание на пети
август, през две хиляди двадесет и първа година в следния състав:
Председател: Фаня Т. Рабчева Калчишкова
Членове: Пламен П. Чакалов
Бранимир В. Василев
като разгледа докладваното от Фаня Т. Рабчева Калчишкова Въззивно частно
гражданско дело No 20215300501899 по описа за 2021 година

Производство по чл.577, ал.1 и сл. ГПК.
Делото е образувано по постъпила с вх.No2653/ 19.07.2021г. чрез
АВ-Служба по вписванията – гр.Пловдив с вх.No 6652/ 21.06.2021г по описа
на ПОС частна жалба от „Пловдив Финанс“ ЕООД – гр.Пловдив,
представлявано от управителя Д. С. К. срещу Определение от 14.07.2021г. на
Съдия по вписванията при СВ-гр.Пловдив, с което е постановен Отказ по
преписка No 23914/ 14.07.2021г. по вх.рег. на СВ – гр.Пловдив за 1.Заличаване
на възбрана вписана от ЧСИ С.Г., район на действие ПОС, рег.No .......на СВ-
Пловдив – т.1, акт No 32/2019г., 2. Заличаване на възбрана вписана по искане
от ЧСИ С.Г., с район на действие ПОС, рег.No...... в СВ-Пловдив – т.1, акт No
113/2021г. По изложени доводи в частната жалба се иска отмяна на
обжалвания отказ на съдията по вписванията по отношение на придобит от
дружеството-жалбоподател недвижим имот на публична продан : СОС с ид.No
...................................... по КККР на гр................., одобрени със заповед No РД-
18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК на адрес гр..................., район
..............,ул.“..................“, No..., етаж .... с предназначение на СО: жилище,
апартамент, който СОС се намира на етаж .... в сграда с ид.No
.............................. КККР на гр................., одобрени със заповед No РД-18-Председател:_______________________
48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, при описани съседи, ведно с............ идеални
части от описания ПИ с ид.No ......................., съгласно акт за собственост:
апартамент No...... със застроена площ .............кв м, както и .............. ид.ч. от
общите части на сградата, заедно с прилежащо избено помещение No...., със
застроена площ от ..........кв м, при описани граници, както и
...................идеални части от общите части на жилищната сграда, заедно с
...............идеални части от... идеални части от подробно описаното по-горе
дворно място.
Частната жалба е подадена от надлежна страна, имаща правен
интерес, явява се в срока по чл.275, ал.1 ГПК, срещу подлежащо на
обжалване валидно и допустимо определение на съдия по вписванията на
основание чл.577, ал.1 ГПК, поради което се явява допустима.
Видно от приложеното по преписката на АВ-Служба по
вписванията-гр.Пловдив с влязло в сила на 30.06.2021г. Постановление за
възлагане на недвижим имот от 25.05.2021г. по изп.д.No 20218250400056 по
описа на ЧСИ С. Г., рег.No ........, по регистъра на КЧСИ, район на действие
ОС-Пловдив след проведена периода 11.04. – 11.05.2021г. публична продан,
за купувач на описания по-горе имот е обявен жалбоподателя – „Пловдив
Финанс“ ЕООД и възложен този поземлен имот. Влязлото в сила
постановление за възлагане на НИ е вписано в СВ – гр.Пловдив, в Имотния
регистър под акт No 103 том 64/08.07.2021г.
Върху процесния имот са били наложени описаните по-горе
възбрани.
С молба вх.No 23914/ 14.07.2021г. купувачът от публичната продан
и настоящ жалбоподател е поискал заличаване на вписаните възбрани по
съображенията, че дружеството не е било страна по изпълнителните дела, по
които са наложени вписаните възбрани, като същите не бранят други права и
не са противопоставими спрямо купувача на НИ, както и последният не е
поел никакви задължения спрямо взискателите на длъжника. С оглед на това
и позовавайки се на ТР No1/ 2015г. на ОСГТК на ВКС, както и новата
разпоредба на чл.433, ал.4 ГПК , с мотива, че запазването на възбраните след
публичната продан не е оправдано, тъй като те са изпълнили функциите си. В
случай , че настъпят нови факти / прогласяване недействителност на
публичната продан по реда на чл.496, ал.3 ГПК или последващо придобиване
на същия имот от длъжника след заличаване на възбраната/, налагащи
защитата на правата на кредитора, то за него ще е налице възможност да
впише нова възбрана или да предприеме други средства за защита на своите
права/ напр. предявяване на иск по чл.135 ЗЗД за отмяна на увреждащите
действия на длъжника, в случай, че такива бъдат извършени след заличаване
на възбраните/. Искането за заличаване на посочените възбрани с една обща
молба е мотивирано въз основа на съдебна практика – Определение No 141/
17.07.2018г. по ч.гр.д.No 3974/ 2015г. на ВКС – II ГО.
С обжалвания акт на съдията по вписванията отказът за
заличаване на вписаните възбрани е основан на разпоредбите на чл.2 ПВ
относно условията за вписванията, отбелязванията и заличаванията, уредбата
на заличаване на вписаните възбрани в чл.31 ПВ, предвиждаща заличаването
да се извършва по писмено нареждане на учреждението или длъжностното
лице, което е наложило възбраната. Посочва се, че по силата на трайно
установената съдебна практика на ВКС, преценката и контролът на съдията
по вписванията по отношение на подлежащ на вписване акт се осъществява
само в рамката, установена от Правилника за вписванията, поради което като
към молбата не са представени доказателства за изпълнение на изискванията
на чл.31, ал.1 ПВ не следва заличаване на възбраната.
Така посочените съображения на съдията по вписванията при
постановяване на обжалвания отказ не се възприемат за основателни.
Принципно по отношение на легитимацията за иницииране искането за
заличаване на вписани възбрани, както и съответно относно ограничения кръг
на вписванията по чл.175 ЗЗД, следва да се отбележи, че с мотивната част на
ТР No 1/10.07.2018г. по тълк.д.No1/ 2015г. на ОСГТК на ВКС е прието, че „
след влизане в сила на постановлението за възлагане от публична продан,
придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на
имота може да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако
не му е противопоставима и не брани права“. В този смисъл е признат
правният интерес на купувача от публичната продан да иска заличаване на
вписаните върху имота възбрани.
На следващо място действително след извършената
законодателна промяна с приетата нова разпоредба на чл.433, ал.4 ГПК / ДВ,
бр.100 от 20.12.2019г./ е налице и актуална съдебна практика, постановена
при отчитане както съображенията в ТРNo1/ 2018г на ОСГТК на ВКС, така и
новата законодателна уредба, според която вдигането на запорите и
заличаването на възбраните по отношение на имуществата, продадени в хода
на изпълнителното производство, има действие занапред. Така именно
приема се, че действително в т.3 от ТР No1 от 10.07.2018г. по тълк.д.No1 от
2015г. на ОСГТК на ВКС е било прието, че вписаните по изпълнителното
дело възбрани не се заличават след провеждане на публична продан на
възбранения имот, освен в изрично предвидените от закона случаи и че след
влизане в сила на постановлението за възлагане, придобилият собствеността
купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска
заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, но само ако тя не му е
противопоставима и не брани права. За да приеме горното, ОСГТК на ВКС
изхожда от това, че заличаването на възбраната има обратно действие – след
заличаването все едно, че възбрана никога не е била вписана. Поради това
действие на заличаването на възбраната, след като бъде заличена,
заинтересованите лица няма да могат да се позоват на защитното действие на
чл.452, чл.453 и чл.496, ал.2, пр.2 ГПК, тъй като вписана възбрана вече няма.
Има обаче хипотези, при които купувачът от публичната продан, взискателят
и другите присъединили се по изп.дело кредитори продължават да се нуждаят
от защитното действие на вписването на възбраната и след извършване на
публичната продан - за периода от вписване на възбраната до нейното
заличаване, например, когато в този период длъжникът е прехвърлил имота на
трето лице. В тези случаи вписаната възбрана продължава да брани права и
след извършването на публичната продан, поради което ОСГТК на ВКС е
приело, че не следва да бъде заличавана. С новото законодателно решение /
чл.433, ал.4 ГПК/ изрично се запазва действието на възбраните в периода от
вписването им до тяхното заличаване. Това означава, че се запазва
поредността на вписванията и съответно противопоставимостта на правата на
купувача от публичната продан, на взискателя и на присъединилите се
кредитори по изпълнителното дело спрямо правата на лица, вписали актове
след вписването на възбраната, независимо, че по-късно тя е заличена. Целта
на възбраната е да запази възбраненият имот от изменение, повреждане и
унищожаване, както и от разпоредителни сделки, до изнасянето му на
публична продан и удовлетворяване на паричното вземане на взискателя и
присъединилите се кредитори от цената на продадения имот. Тази цел се
обезпечава с разпоредбата на чл.451, чл.452, чл.453 и чл.496, ал.2, пр.2 ГПК.
Целта на възбраната се постига с приключване на публичната продан на
възранения имот, влизане в сила на възлагателното постановление и
заплащането на цената или част от нея на взискателя и извършване на
разпределение между взискателите на тази цена. Новата разпоредба на чл.433,
ал.4 ГПК е гаранция, че действието на възбраната ще се запази от нейното
вписване до приключването на публичната продан на възбранения имот,
независимо от последващото й заличаване. Запазването на възбраната след
публичната продан не е оправдано, тъй като тя е изпълнила функциите си. В
случай , че настъпят нови факти / прогласяване недействителност на
публичната продан по реда на чл.496, ал.3 ГПК или последващо придобиване
на същия имот от длъжника след заличаване на възбраната/, взискателят има
възможност да впише нова възбрана или да предприеме други средства за
защита на своите права/ напр. предявяване на иск по чл.135 ЗЗД за отмяна на
увреждащите действия на длъжника, в случай, че такива бъдат извършени
след заличаване на възбраната/. В този смисъл Определение No 72/
28.04.2020г. по ч.гр.д.No 532/ 2020г. на ВКС – I ГО, Определение No 161/
05.10.2020г. по ч.гр.д.No 1507/ 2020г. на ВКС – II ГО и др.
С оглед на това следва да се приеме, че възбраните са изпълнили своята
защитна функция да запазят имота в патримониума на длъжника до момента
на публичната продан. След като тя успешно е приключила и липсва
основание за противопоставимост на възбраната спрямо купувача, не са
налице и данни тя да брани други права, следва да се признае интересът на
молителя като купувач от публичната продан да иска и да постигне
заличаване на вписаните възбрани, така че придобитият имот да бъде
„изчистен“ от тежести. В този смисъл изрично Определение No 141/
17.07.2018г. по ч.гр.д.No 3974/ 2018г. на ВКС – ІІ ГО.
По така изложените съображения и на основание чл.577, ал.1 ГПК,
съдът

ОТМЕНЯ Определение от 14.07.2021г. на Съдия по вписванията
при СВ-гр.Пловдив, с което е постановен Отказ по преписка No 23914/
14.07.2021г. по вх.рег. на СВ – гр.Пловдив за 1.Заличаване на възбрана
вписана от ЧСИ С.Г. район на действие ПОС, рег.No ......... на СВ-Пловдив –
т.1, акт No 32/2019г., 2. Заличаване на възбрана вписана по искане от ЧСИ
С.Г., с район на действие ПОС, рег.No ......... в СВ-Пловдив – т.1, акт No
113/2021г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ДА СЕ ИЗВЪРШИ заличаване на възбраните по молба на
„Пловдив Финанс“ ЕООД, ЕИК: 204247726, с No 23914/ 14.07.2021г. по вх.рег.
на СВ – гр.Пловдив, както следва: Определение от 14.07.2021г. на Съдия по
вписванията при СВ-гр.Пловдив, с което е постановен Отказ по преписка No
23914/ 14.07.2021г. по вх.рег. на СВ – гр.Пловдив за 1.Заличаване на възбрана
вписана от ЧСИ С.Г, район на действие ПОС, рег.No ..... на СВ-Пловдив – т.1,
акт No 32/2019г., 2. Заличаване на възбрана вписана по искане от ЧСИ С.Г., с
район на действие ПОС, рег.No ........ в СВ-Пловдив – т.1, акт No 113/2021г.
ВРЪЩА делото на Съдията по вписванията при Пловдивски
районен съд за извършване на необходимите действия по заличаването.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател:_______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________
ОПРЕДЕЛИ:

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЗЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН
Ново мнениеПубликувано на: 09 Дек 2021, 14:10 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 133
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 727
гр. Пловдив , 18.08.2021 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, VIII СЪСТАВ в закрито заседание на
осемнадесети август, през две хиляди двадесет и първа година в следния
състав:
Председател: Екатерина Вл. Мандалиева
Членове: Недялка Д. Свиркова Петкова
Мирела Г. Чипова
като разгледа докладваното от Екатерина Вл. Мандалиева Въззивно частно
гражданско дело No 20215300501898 по описа за 2021 година
Производството е по реда на чл. 577, ал.1 ГПК вр. с чл. 274, ал.1,т.2 ГПК.
Образувано е по жалба с вх.No6651/21.07.2021 г. подадена от „ПЛОВДИВ
ФИНАНС“ ЕООД с ЕИК 204247726, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,
ул.“4-ти януари“ No 28, ет.3, офис 13, представлявано от управителя Д.К., срещу
Определение от 07.07.2021г. на съдия по вписванията при ПРС, постановено по молба вх.No
22983/07.07.2021 г. по вх.рег. на АВп, СП- Пловдив, с което се отказва заличаване на
възбрана, вписана в акт No249 том 5 от 2015г. наложена от ЧСИ Константин Павлов с рег.
No824 на КЧСИ относно недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
39579.122.46 с трайно предназначение на територията земеделска – представляваща нива с
площ от 8 298кв.м., находяща се в с.Красново, община Хисар, обл.Пловдивска, местността
„Дейков Гьол“, представляваща имот No122046. В жалбата са изложени оплаквания за
незаконосъобразност на отказа и се иска неговата отмяна. Твърди се, че след като
публичната продан е успешно приключила и липсва основание за противопоставимост на
възбраната спрямо купувача, нито има данни тя да брани някакви други права, то следва да
се признае интересът на купувачът от публичната продан да иска да постигне заличаване на
вписаните възбрани, така че придобитият от дружеството имот да бъде „изчистен“ от
всякакви тежести.. Позовавайки се на ТР No 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, моли за отмяна на
постановения отказ и съдът да разпореди да се извърши заличаване на възбраната.
Частната жалба е подадена в срока по чл.577 ГПК, изхожда от процесуално
легитимирана страна, против определение, подлежащо на обжалване, поради което е
допустима.
Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.
С молба молба вх.No 22983/07.07.2021г. до Служба по вписванията, гр.Пловдив,
молителят „ПЛОВДИВ ФИНАНС“ ЕООД с ЕИК 204247726 е поискал заличаване на
вписана с акт No249 том 5 от 2015г. възбрана наложена от ЧСИ Константин Павлов, към
която е приложил постановление за възлагане на недвижим имот от 01.03.2021г. по
изпълнително дело No20138290400303 на помощник ЧСИ Богалина Караиванова при ЧСИ
Зорница Добринова , с рег. No 829 от КЧСИ, с което му се възлага в собственост следния
недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 39579.122.46 с трайно
предназначение на територията земеделска – представляваща нива с площ от 8 298кв.м.,
находяща се в с.Красново, община Хисар, обл.Пловдивска, местността „Дейков Гьол“
Приложено е също и искането от ЧСИ К.Павлов за вписване на възбрана върху
описания недвижимия имот, собственост на длъжника И. К .
Определение от 07.07.2021г. е вписан отказ No370/07.07.21г т.2 No170 на съдия по
вписванията при ПРС, с който е отказано заличаването на вписаната възбрана, като
решаващият мотив на съдията по вписванията е, че не са представени доказателства за
изпълнение на изискванията на чл. 31, ал. 1 от Правилника за вписванията , съгласно който
вписаната възбрана се заличава по писмено нареждане на съдебния изпълнител, който е
наложил възбраната. С оглед формалния характер на заличаването е прието, че съдията по
вписванията не може да преценява други актове.
Пловдивският окръжен съд, като прецени доказателствата по делото, намира за
установено следното:
Молителят „ПЛОВДИВ ФИНАНС“ ЕООД се легитимира като купувач от публична
продан на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 39579.122.46 с
трайно предназначение на територията земеделска – представляваща нива с площ от 8
300кв.м., находяща се в с.Красново, община Хисар, обл.Пловдивска, местността „Дейков
Гьол“
Описаният по-горе имот е възложен на молителя след проведена публична продан с
постановление за възлагане от 01.03.2021г. по изпълнително дело No20138290400303 на
помощник ЧСИ Богалина Караиванова при ЧСИ Зорница Добринова , с рег. No 829 от
КЧСИ, влязло в сила на 06.04.2021г. и вписано на 10.05.2021г. Съгласно постановлението
имотът е собственост на длъжника И. К. Възбраната, чието заличаване се иска, е вписана с
акт No249 том 5 от 2015г. наложена от ЧСИ Константин Павлов с рег.No824 на КЧСИ , за
обезпечаване вземането на взискателя. „ПЛОВДИВ ФИНАНС“ ЕООД не е страна по това
изпълнителното дело.
При тези данни, настоящият съдебен състав намира обжалвания отказ за правителен.
Съгласно разрешението, дадено с т. 3 от ТР No 1/10.07.2018 г. по тълк. д. No 1/2015 г.
на ОСГТК на ВКС, вписаните възбрани по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК или наложени в
производство по индивидуално принудително изпълнение по чл. 451 и чл. 452, ал.
2 ГПК, не се заличават след провеждане на публичната продан на възбранения имот, освен
в изрично предвидените от закона хипотези. Хипотезите, в които законът предвижда
заличаване на вписаните възбрани са тези по чл. 402 ГПК, чл. 433 ГПК и чл. 31, ал. 1 от
Правилника за вписванията. В разглежданият случай не са налице предпоставките
на нито една от изброените хипотези.
Действително в мотивите към посоченото тълкувателно решение е посочено, че след
влизане в сила на постановлението за възлагане от публичната продан, придобилият
собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да поиска
заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, но само ако същата не му е
противопоставима и не брани права. В разглежданият случай възбраната вписана в
акт No249 том 5 от 2015г. наложена от ЧСИ Константин Павлов с рег.No824 на КЧСИ брани
правата на взискателя по това изпълнително дело до пълното му удовлетворяване и същата
може да бъде заличена само по искане на съдебния изпълнител.
Мотивиран от гореизложеното, съдът намира обжалваният отказ за законосъобразен,
а частната жалба като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.
Ето защо съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх.No6651/21.07.2021 г. подадена от
„ПЛОВДИВ ФИНАНС“ ЕООД с ЕИК 204247726, със седалище и адрес на управление
гр.Пловдив, ул.“4-ти януари“ No 28, ет.3, офис 13, представлявано от управителя Д.К., срещу
Определение от 07.07.2021г. на съдия по вписванията при ПРС, постановено по молба вх.No
22983/07.07.2021 г. по вх.рег. на АВп, СП- Пловдив, с което се отказва заличаване на
възбрана, вписана в акт No249 том 5 от 2015г. наложена от ЧСИ Константин Павлов с рег.
No824 на КЧСИ относно недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор
39579.122.46 с трайно предназначение на територията земеделска – представляваща нива с
площ от 8 298кв.м., находяща се в с.Красново, община Хисар, обл.Пловдивска, местността
„Дейков Гьол“, представляваща имот No122046.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС в едноседмичен срок
от връчването му.

Председател:_______________________
Членове:
1._______________________
2._______________________

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЗЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН
Ново мнениеПубликувано на: 11 Окт 2022, 10:49 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 133
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 2328
гр. Пловдив, 07.10.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, X СЪСТАВ, в закрито заседание на
седми октомври през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател: Пламен П. Чакалов
Членове: Румяна Ив. Андреева
Бранимир В. Василев
като разгледа докладваното от Румяна Ив. Андреева Въззивно частно
гражданско дело No 20225300502369 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 274 и сл. във връзка с чл. 577, ал. 1 от
ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Екоенерджи дивелъпмънт“ ООД,
ЕИК 200796439, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Марица“
No 154, вх.А, ет.10 срещу Определение No 459 от 26.08.2022 на съдията по
вписванията от Службата по вписванията при Районен съд- Пловдив по
заявление с вх. No 29695/26.08.2022 г. по описа на СВ – гр.Пловдив, имотен
регистър, с което е отказано частично заличаване на възбрана с No *, том * от
* г. по описа на СВ – гр. Пловдив. В жалбата се излагат съображения за
неправилност на обжалваното определение, като се иска отмяната му и
решаване на въпроса по същество, като се постанови заличаване на вписаната
възбрана.
Пловдивският окръжен съд, като провери законосъобразността на
обжалвания съдебен акт, представените доказателства и становищата на
страните, намери за установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в законоустановения срок, от
легитимирана страна, срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което се
явява процесуално допустима. Разгледана по същество същата е
неоснователна по следните съображения:
Производството пред съдията по вписванията е започнало по
заявление от К* В* К* в качеството му на управител на „Екоенерджи
дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 200796439, с искане за частично заличаване на
възбрана с No *, том * от *. по описа на СВ – гр. Пловдив по отношение на
имот кад. No * и имот кад. No *, която възбрана е наложена по изп.дело No
496/2015 г. по описа на ЧСИ Людмила Мурджанова с рег. No 819 КЧСИ. Към
молбата са били приложени: копие от възбрана, вписана в CB - гр.Пловдив с
вх.рег. No * от * г., акт *, том *, договор за покупко-продажба от 17.10.2005 г.,
копие на пълна история на имоти No * и No *от регистъра на земеделските
земи, гори и земи в ГФ за землището на с. *, общ.* - 2 броя, заповед No К-14-
16-278 от 16.06.2008г., изд. от СГКК – гр.Пловдив за разделяне на ПИ *,
копия от две постановления за възлагане на недвижими имоти от 26.06.2019
г., влезли в сила на 08.07.2019 г. за ПИ * и ПИ *, издадени по изп.д.No */2017
г. на ЧСИ А.Ангелаков , рег.No 826 КЧСИ.
От така приложените по делото писмени доказателства се установява,
че върху имот кад. No * и имот кад. No * е била вписана възбрана, наложена от
ЧСИ Людмила Мурджанова с No 819 КЧСИ по нейно изп.дело No 496/2015 г.
„Екоенерджи дивелъпмънт“ ООД е придобило правото на
собственост върху ПИ * и ПИ * с постановления за възлагане на недвижими
имоти от 26.06.2019 г., влезли в сила на 08.07.2019 г., издадени по изп.д.No
*/2017 г. на ЧСИ А.Ангелаков, рег.No 826 КЧСИ. ПИ * и ПИ * са образувани
след разделянето на ПИ *, който със заповед No К-14-16-278 от 16.06.2008г.,
изд. от СГКК – гр.Пловдив е бил разделен на ПИ *, ПИ * и ПИ *. ПИ * пък е
бил образуван чрез обединяване на имоти No *, No *, No *, No *, No * и No *.
За да откаже частично заличаване на вписаната върху имоти No * и
No * възбрана, съдията по вписванията е приел, че не са налице основанията
за това по чл. 31 от Правилника за вписванията, тъй като пред него не е
представено писмено нареждане за заличаването им от съдебния изпълнител,
който я е наложил. Позовал се е и на Тълкувателно решение No 1 от
10.07.2018 г. по т. д. No 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, според което вписана
възбрана по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 от ГПК или наложена в изпълнително
производство по чл. 451 и чл. 452, ал. 2 от ГПК не се заличава след
провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, освен в
изрично предвидените в закона хипотези.
Според задължителните указания, дадени в Тълкувателно решение No
1 от 10.07.2018 г. по т. д. No 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, вписаните възбрани
по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 от ГПК или наложени в производство по
индивидуално принудително изпълнение не се заличават след провеждане на
публична продан на възбранения недвижим имот, освен в изрично
предвидените в закона хипотези. В мотивите на тълкувателното решение са
посочени някои от предвидените в закона и обуславящи заличаване на
възбраните хипотези, като е прието и че след влизане в сила на
постановлението за възлагане от публична продан придобилият
собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може да
поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако не му е
противопоставима и не брани права.
Следователно, дори да се приеме, че купувачът на недвижим имот въз
основа на проведена публична продан е легитимиран да предяви искане за
заличаване на възбраната, то той би следвало да представи пред съдията по
вписванията освен постановлението за възлагане на придобития след
публична продан имот и доказателства за това, че е отпаднал и интересът на
всички трети лица, имащи права, произтичащи от тази възбрана. В случая
възбраната е наложена по изп.дело No 496/2015 г. на ЧСИ Людмила
Мурджанова с No 819 КЧСИ и брани правата на взискателите по това
изпълнително дело до пълното им удовлетворяване. Същата може да бъде
заличена само по искане на съдебния изпълнител, пред когото е образувано
посоченото изпълнително дело, при неговото приключване. /В този смисъл е
и /Определение No 20 от 4.02.2020 г. на ВКС по ч. гр. д. No 4403/2019 г., I г. о.,
ГК, определение No 162 от 04.10.2019 г. по ч. гр. д. No 3523/2019 г. на ВКС, І г.
о./.
Ето защо съдът приема, че съдията по вписванията правилно е
о тказа л частичното заличаване на възбраната. Подадената ж албата е
неоснователна и като такава ще се остави без уважение.
По изложените съображения съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Екоенерджи
дивелъпмънт“ ООД, ЕИК 200796439, седалище и адрес на управление:
гр.Пловдив, бул.“Марица“ No 154, вх.А, ет.10 срещу Определение No 459 от
26.08.2022 на съдията по вписванията от Службата по вписванията при
Районен съд- Пловдив по заявление с вх. No 29695/26.08.2022 г. по описа на
СВ – гр.Пловдив, имотен регистър, с което е отказано частично заличаване на
възбрана с No *, том * от * г. по описа на СВ – гр. Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния
касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на страната.

Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________
4

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: ЗЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗБРАНА СЛЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН
Ново мнениеПубликувано на: 07 Фев 2023, 14:46 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 133
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 270
гр. Пловдив, 02.02.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, X СЪСТАВ, в закрито заседание на
втори февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател: Пламен П. Чакалов
Членове: Румяна Ив. Андреева
Бранимир В. Василев
като разгледа докладваното от Пламен П. Чакалов Въззивно частно
гражданско дело No 20235300500011 по описа за 2023 година
Производство по реда на чл. 577 във връзка с чл. 274 и следващите от ГПК.
Обжалвано е определение от No 568/03.11.2022г. по преписка с вх. No
38609/03.11.2022г. на съдията по вписвания при Пловдивския районен съд, с което
отказва да разпореди заличаване на пет броя възбрани, вписани по надлежния ред в
книгите по вписванията при СВ – гр. Пловдив, а именно: възбрана, вписано под акт No
277, том 8 от 2015г., наложена от ЧСИ Тодор Луков, възбрана, вписана под No 146, том
7 от 2017г., наложена от Публичен изпълнител към ТД на НАП, възбрана вписана под
акт 106, том 8 от 2017г., наложена от Публичен изпълнител към ТД на НАП, възбрана,
вписана под акт No 54, том 1 от 2018г., наложен от ЧСИ Константин Павлов и възбрана,
вписана под акт No 109, том 3 от 2018г., наложена от ЧСИ Кремена Петрова по
заявление с вх. No 396009/03.11.2022г. по входящия регистър на Службата по
вписванията – гр. Пловдив, Имотен регистър, подадена от Д. К., в качеството ú на
управител на „Пловдив Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204247726.
Частният жалбоподател „Пловдив Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204247726, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Четвърти януари“ No 28, ет. 3, офис
9 моли съда да отмени обжалваното определение по съображения, подробно изложени
в жалбата и да бъде постановено заличаване на възбраната.
Пловдивският окръжен съд, Х-ти граждански състав, като прецени данните по
делото, намира следното:
Частната жалба е допустима - подадена е от надлежна страна в законния срок и
същата следва да се разгледа по същество.
Съдията по вписванията е отказал да разпореди заличаване на процесните
възбрани като е приел, че не са предвидените в чл. 31 от ПВп. хипотези, а нормата на
1
чл. 175, ал.1 от ЗЗД е неприложима по отношение на възбраната, която не е вещно
право, а само тежест върху имота и освен това искането за заличаване на обсъжданите
възбрани следва да се направи от този, по чието искане е наложена възбраната като в
настоящия казус това е съответния съдебен изпълнител и публичен изпълнител. Този
извод е обоснован и с постановките дадени в ТР No 1/10.07.18г. по тълк. д No 18/15г. на
ОСГТК на ВКС. Цитирана е и съдебна практика в подкрепа на изводите на съдията по
вписване.
От представените по делото доказателства се установява, че върху процесния
имот са вписани общо пет възбрани – три наложени от частни съдебни изпълнители и
две от публичен изпълнител, като постановлението за възлагане, с което същия имот е
възложен на „Пловдив Финанс“ ЕООД е съставено по изп. д. No 309/15г. по описа на
ЧСИ Т. Луков, което е влязло в сила 24.10.22г. и е вписано 31.10.22г. в Службата по
вписванията гр. Пловдив.
Съгласно разрешението, дадено с т. 3 от ТР No 1/10.07.2018 г. по тълк. д. No
1/2015 г. на ОСГТК на ВКС, вписаните възбрани по реда на чл. 397, ал. 1, т. 1 ГПК или
наложени в производство по индивидуално принудително изпълнение по чл. 451 и чл.
452, ал. 2 ГПК, не се заличават след провеждане на публичната продан на възбранения
имот, освен в изрично предвидените от закона хипотези. Хипотезите, в които законът
предвижда заличаване на вписаните възбрани са тези по чл. 402 ГПК, чл. 433 ГПК и
чл. 31, ал. 1 от Правилника за вписванията. В разглеждания случай не са налице
предпоставките на нито една от изброените хипотези. В тази насока е и Опр. No
56/09.03.2020г. по ч. гр. д. No 613/20г. на ВКС, ІІ г.о.
Действително в мотивите към посоченото тълкувателно решение е посочено, че
след влизане в сила на постановлението за възлагане от публичната продан,
придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота може
да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, но само ако същата не
му е противопоставима и не брани права. В разглеждания случай възбраните наложени
по изпълнителните дела на съдебните изпълнители и по тези образувани от публичния
изпълнител брани правата на взискателите, съответно държавата по това
изпълнителните дела до пълното им удовлетворяване и тези възбрани могат да бъдат
заличени само по искане на съдебния, съответно публичния изпълнител, пред когото е
образувано съответното изпълнително дело при неговото приключване.
Обстоятелството дали наложената възбрана не брани права и на други лица
обаче следва да бъде установено в производството по подадената молба за заличаване
на вписването. В тежест на молителя е да установи дали изпълнителното производство
е приключило без да са останали неудовлетворени взискатели, ползващи се от
вписаната възбрана. Ето защо следва да се приеме, че молителят, като купувач в
публичната продан на процесния имот, се явява легитимиран да поиска заличаване на
възбраната, вписана в хода на изпълнителното производство, и в компетентността на
съдебния изпълнител е да преценява дали са налице предпоставките за заличаване на
възбраната. В този случай обаче, в тежест на молителя е да установи пред съдията по
вписванията, че след вписването на възбраната не са били извършени разпоредителни
сделки с имота, които биха му били противопоставими, ако възбраната бъде заличена
и че след извършената публична продан не са останали неудовлетворени взискатели,
ползващи се от вписаната възбрана. Ако такива са налице, до пълното удовлетворяване
на вземанията им възбраната брани правата им и следва да бъде запазена. Частният
жалбоподателя не е представил доказателства за посочените обстоятелства, а именно,
че изпълнителното производство е приключило съгласно или друг документ,
удостоверяващ, че след извършената публична продан не са останали неудовлетворени
взискатели, ползващи се от вписаната възбрана. Напротив, както се посочи по – горе
върху имота има вписани още четири възбрани.
Освен това доколкото съдът в настоящото производство е длъжен съобразно т.3 от ТР
по т.д. No1/2015г. на ОСГТК на ВКС да съобрази дали наложените още четири възбрани не
бранят чужди права, то в настоящото производство с акта на съда неизбежно се засягат и
права на трети страни, при наложени още множество възбрани. Тези трети за процеса лица
имат право по силата на чл.8 ал.1, ал.2 и ал.3 от ГПК да реализират правото си на защита
относно тези спорни техни права. А именно да бъдат изслушани от съда, да правят искания,
да сочат факти и доказателства, да се запознават с исканията и доводите на насрещната
страна и да изразят становище по тях. В настоящото охранително производство по чл.577 от
ГПК тези трети лица нямат такива права. Ето защо, при условие че съдът констатира
засягане на спорни права на трети лица, то той е длъжен да откаже заличаването на техните
възбрани, а не да решава тези спорни въпроси в охранителното производство без участие на
лицата, чиито права се засягат в нарушение на принципа визиран в чл.8 от ГПК.
Ето защо се налага извода, че, молбата за заличаване на възбраната се явява
неоснователна.
Като е достигнал до същия правен извод и е отказал заличаването на възбраните
съдията по вписванията правилно е отказал заличаването им и затова частната жалба
против обжалваното определени ще се остави без уважение.

Воден от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба подадено от „Пловдив
Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204247726, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул. „Четвърти януари“ No 28, ет. 3, офис 9 против определение от No 568/03.11.2022г. по
преписка с вх. No 38609/03.11.2022г. на съдията по вписвания при Пловдивския
районен съд, с което отказва да разпореди заличаване на пет броя възбрани, вписани по
надлежния ред в книгите по вписванията при СВ – гр. Пловдив, а именно: възбрана,
вписано под акт No 277, том 8 от 2015г., наложена от ЧСИ Тодор Луков, възбрана,
вписана под No 146, том 7 от 2017г., наложена от Публичен изпълнител към ТД на
НАП, възбрана вписана под акт 106, том 8 от 2017г., наложена от Публичен
изпълнител към ТД на НАП, възбрана, вписана под акт No 54, том 1 от 2018г., наложен
от ЧСИ Константин Павлов и възбрана, вписана под акт No 109, том 3 от 2018г.,
наложена от ЧСИ Кремена Петрова по заявление с вх. No 396009/03.11.2022г. по
входящия регистър на Службата по вписванията – гр. Пловдив, Имотен регистър,
подадена от Д. К., в качеството ú на управител на „Пловдив Финанс“ ЕООД, с ЕИК
204247726.
Определението може да се обжалва пред Върховния касационен съд в
едноседмичен срок от получаването му от страните.

Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов