КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 27 Мар 2023, 22:55

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: вписване-копия от електронни документи,чл.183 и чл.184 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 30 Юни 2022, 14:54 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 26 Апр 2010, 10:55
Мнения: 295
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 1294
гр. Пловдив, 20.05.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, V СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесети май през две хиляди двадесет и втора година в следния състав:
Председател: Светлана Ив. Изева
Членове: Радостина Анг. Стефанова
Светлана Анг. Станева
като разгледа докладваното от Светлана Ив. Изева Въззивно частно
гражданско дело № 20225300500625 по описа за 2022 година
Производство по реда на чл.274-277 във вр.с чл.577 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „Ей Би инвестмънс груп“АД,със седалище и адрес
на управление гр.София,ул.”Опълченска“№ 46-48,ет.8 чрез пълномощника адв.Д.Т. против
определение от 14.02.22г.на съдията по вписванията при Служба по вписванията при ПдРС
по преписка с вх.рег.№ 3805/14.02.22г.,с което на основание чл.32а от Правилника за
вписванията във вр.с чл.73,ал.5 от ТЗ вр.с чл.8,ал.2 от ПВ е отказано вписване на Устав на
Акционерно дружество „Ей Би инвестмънс груп“АД по молба с вх.№ 93221/08.12.21г. от
„Ей Би инвестмънс груп“АД до Служба по вписванията гр.София при АВ,изпратена
служебно с писмо изх.№ 623/11.02.22г. от съдията по вписванията при СРС
съгл.определение № 596/26.01.22г.на СГС,входирано в СВ гр.Пловдив с вх.№
3805/14.02.22г.Жалбоподателят моли да бъде отменен като неправилен обжалвания акт по
изложени в частната жалба съображения.Представят се писмени доказателства.
ПдОС, след като обсъди доводите,изложени в частната жалба и доказателствата по
делото, намира за установено следното:
Жалбата е подадена в срок от легитимирана страна против обжалваемо определение
по чл.577 от ГПК,поради което е допустима.
Разгледана по същество,същата е неоснователна по следните съображения:
Подадена е първоначално молба вх.№ 93221/08.12.21г.от „Ей Би инвестмънс
груп“АД до СВ гр.София при АВ за вписване на Устав на „Ей Би инвестмънс груп“АД,с
който е извършена непарична вноска на недвижими имоти,като е постановен отказ за
1
вписване от съдията по вписванията при СРС.Отказът е обжалван с частна жалба пред
СГС,който с определение № 596/26.01.22г. е отменил отказа на съдията по вписванията при
СРС и е върнал преписката на същия с указания да изпрати преписката,образувана по
молбата,на СВ-гр.Пловдив за преценка дали са налице предпоставките за поисканото
вписване на извършената непарична вноска на недв.имоти.В мотивната част на
определението е посочено,че местно компетентният съдия по вписванията при РС-Пловдив
дължи произнасяне по молбата и приложените към нея документи в обема,в който
първоначално са депозирани пред СВ-гр.София.
Междувременно след постановяване на определението на СГС по преписката е
постъпила втора молба от „Ей Би инвестмънс груп“АД от 31.01.22г.(без данни пред кой
орган е депозирана молбата и на коя дата),с която се представят още документи и се иска те
да се вземат предвид от съдията по вписванията при ПдРС при произнасянето му по молбата
вх.№ 93221/08.12.21г.
Преписката вх.№ 3805/14.02.22г.пред Службата по вписванията към ПдРС е
образувана след постъпило писмо от 11.02.22г.от съдията по вписванията при СРС,който
изпраща в СВ гр.Пловдив молбата вх.№ 93221/08.12.21г. от „Ей Би инвестмънс груп“АД до
СВ гр.София при АВ.С атакуваното определение съдията по вписванията при ПдРС е
отказал вписване на устава на „Ей Би инвестмънс груп“АД,като е приел,че производството е
по реда на чл.4,буква „л“ от ПВ във вр.с чл.73,ал.2 от ТЗ.Позовавайки се на мотивите в
определение № 596/26.01.22г.на СГС,съдията по вписванията е постановил акта си като е
взел предвид само и единствено документите,приложени към молба вх.№ 93221/08.12.21г.
По същество е приел,че не е представено в оригинал или официално заверен препис
нотариално заверено съгласие на вносителя „Бигла- III“ООД,изискуемо съгл.чл.73,ал.5 от
ТЗ.Констатирал е също,че част от изпратените от съдията по вписванията при СРС
документи не са в оригинал или официално заверени преписи-декларацията по чл.264,ал.1
от ДОПК,скици на поземлените имоти,заключението на вещите лица за оценка на
непаричната вноска,а във вид на копия или копия,заверени от дружеството-
вносител.Отделно от това не били представени документи/нотариални
актове,удостоверяващи правото на собственост върху недв.имоти от вносителя,както и
решение,взето с протокол на ОС на акционерите на „Ей Би инвестмънс груп“АД и от
решение,взето с протокол от ОС на съдружниците на „Бигла-III“ООД.
В частната жалба на първо място се твърди,че съдията по вписванията е следвало да
разгледа всички налични по преписката документи,включително и тези,представени с
втората молба от 31.01.22г.от „Ей Би инвестмънс груп“АД.Излагат се доводи,че при
разглеждане на частната жалба е допустимо събирането на доказателства,включително
допълнителни.
Настоящата инстанция намира,че правилно съдията по вписванията при ПдРС се е
произнесъл по преписката с атакувания акт само въз основа на представените с
първоначалната молба на „Ей Би инвестмънс груп“АД пред СВ –София документи,тъй като
се е съобразил с указанията на СГС,дадени в определение № 596/26.01.22г.на СГС,които са
2
задължителни за съдията по вписванията.Няма пречка допълнително представените
документи с втората молба да се приемат като такива,приложени към частната жалба до
ПдОС и да се вземат предвид от настоящата инстанция при разглеждането на настоящата
частна жалба.
Обаче дори и като взе предвид всички представени от „Ей Би инвестмънс груп“АД
документи-представените с двете молби и с частната жалба,ПдОС намира за правилен
отказа на съдията по вписванията при ПдРС поради следното:
Действително с втората молба и с частната жалба са представени липсващите преди
това нотариални актове,съгласие от вносителя „Бигла- III“ООД,решения от протоколи на ОС
на акционерите на „Ей Би инвестмънс груп“АД и ОС на съдружниците на
„Бигла-III“ООД.Те обаче не са представени в оригинал,а в заверени копия от АВ,че
съдържанието им е идентично с електронния образец.Т.е.касае се за документи,които
представляват копия от електронни документи.Съгл чл. 184,ал.1 от ГПК електронният
документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис,заверен
от страната,като при поискване страната е длъжна да представи документа на електронен
носител.
В случая са представени копия от електронни документи,които не представляват
официално заверени преписи,а в производство по вписване на актове относно недвижими
имоти съдията по вписванията не може да изисква представяне на оригинал на документ по
см.на чл.183,ал.1 от ГПК,доколкото непредставянето на такъв би представлявало
нередовност на молбата за вписване.А съгл.т.1 от ТР № 7/2012 от 25.04.2013г.на ВКС
съдията по вписванията не може да дава указания за отстраняване на нередовности в
акта.Той може само да провери дали актът подлежи на вписване и дали отговаря на
изискванията за съдържание и форма.Ако констатира несъответствия, извършването на
вписването следва да бъде отказано, тъй като нередовностите на акта не могат да се
отстранят в рамките на производството по вписване.

Предвид изложеното обжалваното определение от 14.02.22г.на съдията по
вписванията при Служба по вписванията при ПдРС по преписка с вх.рег.№ 3805/14.02.22г.,с
което е отказано вписване на Устав на Акционерно дружество „Ей Би инвестмънс
груп“АД,с който е извършена непарична вноска на недвижими имоти,е правилно,а частната
жалба против него като неоснователна следва да се остави без уважение.
Водим от горното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като неоснователна частната жалба на „Ей Би
инвестмънс груп“АД,ЕИК-206405947,със седалище и адрес на управление
3
Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________
гр.София,ул.“Опълченска“ № 46-48,ет.8 против определение от 14.02.22г.на съдията по
вписванията при Служба по вписванията при ПдРС по преписка с вх.рег.№ 3805/14.02.22г.,с
което на основание чл.32а от Правилника за вписванията във вр.с чл.73,ал.5 от ТЗ вр.с
чл.8,ал.2 от ПВ е отказано вписване на Устав на Акционерно дружество „Ей Би инвестмънс
груп“АД по молба с вх.№ 93221/08.12.21г. от „Ей Би инвестмънс груп“АД до Служба по
вписванията гр.София при АВ,изпратена служебно с писмо изх.№ 623/11.02.22г. от съдията
по вписванията при СРС съгл.определение № 596/26.01.22г.на СГС,входирано в СВ
гр.Пловдив с вх.№ 3805/14.02.22г.
Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от връчването
му на жалбоподателя.
4


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: вписване-копия от електронни документи,чл.183 и чл.184 ГПК
Ново мнениеПубликувано на: 07 Фев 2023, 15:00 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 128
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 308
гр. Пловдив, 06.02.2023 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, IX СЪСТАВ, в закрито заседание на
шести февруари през две хиляди двадесет и трета година в следния състав:
Председател: Николинка Г. Цветкова
Членове: Фаня Т. Рабчева Калчишкова
Елена З. Калпачка
като разгледа докладваното от Елена З. Калпачка Въззивно частно
гражданско дело No 20235300500180 по описа за 2023 година
Производството е по реда на чл. 577 във вр. с чл. 274 и сл. от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Б. З. К., срещу определение No 72 от
29.12.2022 г. на съдия по вписванията при Районен съд - Асеновград, с което
е отказано нотариално действие по искане на нотариус С.К., ......... на НК с
район на действие РС-Асеновград, за вписване на нотариален акт за покупко-
продажба на недвижими имоти No 189, том 7, рег. No 5892, дело No 1321/2022
г., като искането е заведено във входящия регистър под вх. No 589723.12.2022
г. на Служба по вписванията – Асеновград.
В жалбата се твърди, че обжалваното определение е неправилно и
незаконосъобразно. Твърди се, че в преписката са приложени скици, издадени
по електронен път от СГКК – Пловдив на всички имоти, предмет на сделката,
които са официални документи, надлежни доказателства за удостоверените в
тях обстоятелства, които точно индивидуализират имота, съдържаща всички
данни, които се вписват, съгласно чл. 60 ЗКИР и съдебната практика на ВКС,
подписани са с електронен подпис. Сочи, че съгласно закона, издадените чрез
отдалечен достъп до информационната система на кадастъра скици-копия от
кадастралната карта имат силата на официални документи, подписани са с
електронен подпис, като цитира легалното определение за понятието и
твърди, че в нито една законова разпоредба не се съдържа изискване или
условие издадените по електронен път официални документи да бъдат
заверени от получателя, каквато теза е застъпена в обжалвания акт. Счита, че
посоченото в обжалваното определение не съответства на разума на закона и
обезсмисля предвиденото облекчено снабдяване с документи в чл. 55, ал. 4 и
5 ЗКИР.
Моли да бъде отменено определение No 72 от 29.12.2022 г. на съдия по
вписванията при РС – Асеновград и да бъде върната преписката на СП при
РС – Асеновград с указание да впише нотариален акт за покупко-продажба на
недвижими имоти No 189, том 7, рег. No 5892, дело No 1321/2022 г. на
нотариус С.К..
В становище по частната жалба съдията по вписвания заявява, че в
постановеното определение за отказ е посочено, че получените по електронен
път скици/схеми имат силата на официални документи, издадени от АГКК с
квалифициран електронен подпис на служител, но съгласно чл. 55, ал. 6 ЗКИР
и чл. 540 ГПК, във вр. с чл. 180, ал. 1 ГПК, в охранителното производство,
електронният документ може да бъде представен възпроизведен на хартиен
носител като препис, заверен от страната. Поради императивния характер на
сочената разпоредба и липсата на заверка от получателя на електронния
документ при възпроизвеждането на хартиен носител е постановен отказ за
вписване, съобразен със съдебната практика, каквато сочи.
Пловдивският окръжен съд, като провери законосъобразността на
обжалвания съдебен акт, приложените доказателства по делото и становищата
на страните, намира за установено следното:
Частната жалба е допустима, подадена е срещу подлежащ на обжалване
акт, от лице, което има правен интерес да обжалва постановения отказ от
Съдията по вписванията. Жалбата е подадена в законоустановения срок,
внесена е дължимата държавна такса. С оглед на това подадената жалба
следва да бъде разгледана по същество.
С молба вх. No 5897/29.12.2022 г. описа на АП, СВ гр. Асеновград е
представен от нотариус С.К., ......... на НК с район на действие РС-Асеновград,
за вписване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти No
189, том 7, рег. No 5892, дело No 1321/2022 г.
Към молбата за вписване са представени необходимите преписи от
нотариалния акт, данъчни оценки на имотите, декларации по ДОПК,
доказателства за легитамация на продавача.
С оспорваното определение е постановен отказ да бъде извършено
исканото нотариално действие – вписване на нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот, като е прието, че актът е подлежащ на вписване,
компетентен за вписването е съдия по вписванията при РС – Асеновград, но
не са представени изискуемите приложения, съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ, скица –
копие от кадастралната карта за 15 имота в с. .................., тъй като са
представени възпроизведени на хартиен носител електронни документи,
получени по електронен път, издадени с електронен подпис и печат от АГКК,
без заверка от получателя на електронния документ, съгласно чл. 184, ал. 1
ГПК.
Жалбоподателят излага съображения за незаконосъобразност на акта,
като твърди, че в преписката са приложени скици, издадени по електронен
път от СГКК – Пловдив на всички имоти, предмет на сделката, които са
официални документи, подписани с електронен подпис, с което е изпълнено
изискването на закона за представяне на скица-копие от кадастралната карта,
като в нито една законова разпоредба не се съдържа изискване или условие
издадените по електронен път официални документи да бъдат заверени от
получателя, а извода на съдията по вписванията не съответства на разума на
закона и обезсмисля предвиденото облекчено снабдяване с документи чрез
отдалечен достъп до информационната система на кадастъра.
Настоящият състав на съда намира частната жалба за неоснователна по
следните съображения:
Съобразно установените по делото данни, предмет на договора за
покупко-продажба са идеални части от 16 недвижими имота, всички
находящи се в с. .................., както и идеална част от недвижим имот, находящ
се в район ....................., община Асеновград. Всички имоти, предмет на
разпоредителната сделка, се намират в райони, за които има одобрена
кадастрална карта. За поземленият имот, находящ се в с. ..................,
урбанизирана територия, е представена оригинална скица, издадена от АГКК,
с мокър печат и подпис. За всички останали имоти са приложени копия от
скици, издадени от АГКК като електронни документи, които са
възпроизведени на хартиен носител, без заверка, а не електронни документи,
както се твърди в жалбата.
Доколкото имотите се намират в район с одобрена кадастрална карта, на
основание чл. 6, ал. 3 ПВ, описанието на имота, предмет на Постановлението
за възлагане следва да бъде извършено по правилата на чл. 60, т. 1-7 от ЗКИР,
като в тези случаи заявителят следва да приложи и скица/схема, издадени от
АГКК.
Постановеният отказ за вписване на представения нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот е обоснован с изискването на чл. 184,
ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 540 ГПК. Законът дава възможност електронният
документ да бъде представен възпроизведен на хартиен носител като препис,
заверен от органа, който е получил електронен документ чрез отдалечен
достъп до информационната система на кадастъра или предоставен му от
заинтересовано лице, за целта на провежданото от него производство (чл. 55
ЗКИР), както и от страна в производството, които могат да разпечатат
електронния документ на хартиен носител и да удостоверят идентичността на
съдържанието на оригинала с разпечатаното копие.
Разпоредбата на чл. 55 ЗКИР урежда извършването на услуги от АГКК
по издаване на официални документи и справки с данни от кадастралната
карта и кадастралните регистри, сочи, че към тези документи спадат и скици
копия от кадастралната карта на поземлените имоти, като е предвидено, че
тези документи могат да се издават чрез отдалечен достъп до
информационната система на кадастъра, като получени по този начин те имат
силата на официален документ, издаден от АГКК. Според чл. 55, ал.6 ЗКИР
орган на съдебната власт, административен орган, лице с публични функции
или организация, предоставяща обществени услуги, получили електронен
документ по ал. 2 чрез отдалечен достъп до информационната система на
кадастъра или предоставен им от заинтересовано лице, могат да го разпечатат
на хартиен носител и да удостоверят идентичността на съдържанието на
оригинала с разпечатаното копие, което да се ползва само за провежданите от
тях производства.
Съгласно чл. 148, ал.1 ГПК електронният документ може да бъде
представен възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от
страната. Разпоредбата на чл. 148, ал.1 ГПК се явява съответно приложима,
съгласно чл. 540 ГПК, за всички охранителни производства, включително
нотариални производства.
В обжалвания отказ не се оспорва нито възможността на страната в
нотариалното производство да се ползва от електронни документи, издадени
чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, нито
характера им на официален свидетелстващ документ, доколкото са подписани
с квалифициран електронен подпис от длъжностно лице към АГКК. Сочи се,
че представените разпечатки на електронни документи, възпроизведени на
хартиен носител, не са заверени от страната, както изисква императивната
разпоредба на чл. 184 ГПК, поради което не е изпълнено изискването на чл. 6,
ал. 3 ПВ в производството по вписване на бъде представена скица–копие от
кадастралната карта.
Действително, няма как да има изискване за заверка на издадения
електронен документ от страната, който се явява официален документ, но
такова задължително изискване за представено копие от него, възпроизведено
на хартиен носител, законът поставя, за да се удостовери идентичността на
съдържанието на оригинала с разпечатаното копие, от което страната в
производството, съгласно чл. 148, ал. 1 ГПК, да може да се ползва. В
настоящия случай не са заверени представените копия от електронни
документи, възпроизведени на хартиен носител, нито от страната в
нотариалното производство, нито от органа, който го провежда, поради което
не е изпълнено изискването на чл. 6, ал. 3 ПВ за представяне на скица–копие
от кадастралната карта за всеки един от имотите, предмет на нотариалния акт
за покупко-продажба.
Предвид гореизложеното обжалваното определение се явява правилно и
законосъобразно и следва да бъде потвърдено, а частната жалба като
неоснователна следва да се остави без уважение.
Мотивиран от горното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба, подадена от Б. З. К., срещу
определение No 72 от 29.12.2022 г. на съдия по вписванията при Районен съд -
Асеновград, с което е отказано нотариално действие по искане на нотариус
С.К., ......... на НК с район на действие РС-Асеновград, за вписване на
нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти No 189, том 7, рег.
No 5892, дело No 1321/2022 г., като искането е заведено във входящия
регистър под вх. No 589723.12.2022 г. на Служба по вписванията Асеновград.
Определението подлежи на касационно обжалване пред ВКС, с частна
жалба, по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 от ГПК, при наличие на предпоставките
на чл. 280 ГПК, в едноседмичен срок от връчване на препис на
жалбоподателя.

Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов