КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Мар 2024, 02:11

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: АПОРТ С ДЕКЛАРАЦИЯ И Д.О. ПО 264 ВАЛИДНИ КЪМ МОМЕНТА НА...
Ново мнениеПубликувано на: 28 Сеп 2022, 09:44 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 29 Сеп 2009, 17:07
Мнения: 142
Местоположение: Димитровград
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
No 2159
гр. Пловдив, 20.09.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – ПЛОВДИВ, VI СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесети септември през две хиляди двадесет и втора година в следния
състав:
Председател: Величка П. Белева
Членове: Надежда Н. Дзивкова Рашкова
Виделина Ст. Куршумова
Стойчева
като разгледа докладваното от Виделина Ст. Куршумова Стойчева Въззивно
частно гражданско дело No 20225300502306 по описа за 2022 година
Производството е по реда на чл. 577, ал.1 във вр. с чл.278 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на „ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД, ЕИК:
205525515, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Тодор Каблешков“ No
12, с управител Ц.П., чрез пълномощника адвокат А. Ш., против Определение No 442
от 18.08.2022 г. на съдията по вписванията от Службата по вписванията при Районен
съд- Пловдив по преписка с вх.No 28580/18.08.2022г., с което е отказал вписването на
Учредителен акт от 21.04.2020 г. на „ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД досежно недвижими
имоти, включени като непарична вноска, с която е направено последващо увеличаване
на капитала на дружеството със сумата в размер на 316 800 лева, подробно описана в
чл.4, ал.2.2. от Учредителния акт от 21.04.2020 г.
Жалбоподателят счита обжалваното определение за неправилно,
незаконосъобразно и необосновано с искане същото да бъде отменено и да бъде
върнато делото на съдията по вписванията за извършване на исканото вписване.
Поддържа, че непаричната вноска е вписана в Търговския регистър към Агенция по
вписванията на 29.04.2020 г., от която дата дружеството е придобило собствеността
върху недвижимите имоти, внесени като непарична вноска.Посочва, че към молба с вх.
No 28580/18.08.2022г. в Службата по вписванията - Пловдив са били приложение
всички документи, послужили за вписването на увеличението на капитала на
дружеството в търговския регистър. Позовава се на Тълкувателно решение No 7/2013 г.
по т.д.No 7/2012 г. на ОСГТК на ВКС и на разпоредбата на чл.264, ал.1 ДОПК,
посочвайки, че задължението на прехвърлителя да представи декларация по чл.264,
ал.1 ДОПК и удостоверение за данъчна оценка за липса на задължения на недвижимите
имоти е към момента на разпореждането, респективно към момента на вписването на
увеличението в капитала на дружеството, посредством направената непарична вноска в
търговския регистър, а не към момента на вписване в службата по вписванията. По
изложените съображения моли съдът да отмени обжалваното определение и да върне
делото на съдията по вписванията за извършване на исканото вписване.
Пловдивският окръжен съд, като провери законосъобразността на обжалвания
съдебен акт, представените доказателства и становищата на страните, намери за
установено от фактическа и правна страна следното:
Частната жалба е подадена в законоустановения срок, от легитимирана страна и
срещу акт, подлежащ на обжалване, поради което се явява процесуално допустима и
подлежи на разглеждане по същество.
Производството пред съдията по вписванията е започнало по молба с вх.No
28580/18.08.2022г. на „ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД, чрез пълномощника адвокат А.
Ш., с която е поискано вписване в книгите по вписвания на учредителен акт на
дружеството относно недвижими имоти, включени като непарична вноска от
едноличния собственик на капитала - Ц.П.П., въз основа на която непарична вноска е
извършено последващо увеличаване на капитала на дружеството със сумата от 316 800
лева, подробно описана в чл.4, ал.2.2 от представения Учредителен акт от 21.04.2020 г.
Към молба с вх.No 28580/18.08.2022г. са представени: Учредителен акт на
„ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД от 21.04.2020 г. в нотариално заверен препис като в чл.4,
ал.2.2 е описана процесната апортна вноска на недвижими имоти на стойност от
316 800 лева, приета с експертна оценка на вещи лица изх.No 20200317173410-
3/10.04.2020 г. на ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията, която оценка е представена
към молбата в АВ; декларация-съгласие на Ц.П.П. - едноличен собственик на капитала
на „ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД ЕООД за внасянето на непаричната вноска с
нотариална заверка на подписа и на съдържанието от 23.04.2020 г.; нотариален акт за
покупко - продажба на недвижими имоти от 21.01.2019 г., вписан в СВ - Пловдив под
акт No 75, том 3, дело No 395/2019 г.; схема No 15-165138-25.02.2019 г. на СОС с ИД
56784.521.535.1.1.; схема No 15-165142-25.02.2019 г. на СОС с ИД 56784.521.535.2.1. и
скица No 15-165128-25.02.2019 г. на Поземлен имот с ИД 56784.521.535, издадени от
АГКК - гр.Пловдив; декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК на вносителя на
непаричната вноска - Ц.П.П. от 23.04.2020 г.; удостоверение изх.No
66090002829/18.02.2020 г. за данъчна оценка на недвижимите имоти, издадена от
Дирекция „МДТ“, Община Пловдив; декларация за гражданство и гражданско
състояние по чл.25, ал.8 ЗННД на вносителя Ц.П.П.; удостоверение изх. No
20220816162820/16.08.2022 г. относно вписани по партидата на „ОРФЕОС
СТУДИОС“ЕООД обстоятелства и обявени актове; пълномощно от управителя на
„ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД за представителство от адвокат А. Ш.; разписка за
внесена ДТ за вписване от 319 лева.
С обжалваното определение съдията по вписванията не е кредитирал
представената декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК на вносителя към датата на
апортиране на недвижимите имоти, тъй като е приел, че същата ще бъде относима в
случай, че вписването на апорта в Службата по вписванията е извършено в годината, в
която е станало вписването в Търговския регистър. По тези съображения съдията по
вписванията е приел, че заявителят е следвало, но не е представил декларация по
чл.264, ал.1 от ДОПК на вносителя към момента на подаване на заявлението за
вписване в Службата по вписванията на 18.08.2022 г. По отношение на приложеното
удостоверение за данъчна оценка на недвижимите имоти, съдията по вписванията е
приел, че същото не е актуално и не следва да се приема като доказателство за
изпълнението на особените изисквания на законите. По изложените съображения
съдията по вписванията е приел, че не са изпълнени изискванията на чл.264, ал.1 от
ДОПК и е отказал да извърши исканото вписване.
Определението е неправилно.
Съгласно разпоредбата на чл. 32а от ПВ съдията по вписванията се произнася с
определение за отказ, когато представеният за вписване акт не отговаря на
изискванията на закона или не е акт, подлежащ на вписване. Според задължителните
разяснения в т. 6 от Тълкувателно решение No 7/25.04.2013 г. по тълк. д. No 7/2012 г.
на ОСГТК, предметният обхват на проверката по чл. 32а, ал. 1 от ПВ, която съдията
по вписванията извършва при заявено искане за вписване на определен акт се свежда
до това дали представеният за вписване акт подлежи на вписване, дали е съставен
съобразно изискванията на закона за форма и има ли предвиденото в чл. 6, ал. 1, б. "а"
и б. "в" ПВ съдържание относно идентификацията на страните и на имота. Прието е, че
може да бъде отказано вписване ако не е внесена дължимата за това такса, ако липсва
скица-копие от кадастралната карта съгласно чл. 6, ал. 3 ПВ, ако не са представени
доказателства за изпълнението на изискванията на чл. 264 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
Представеният за вписване акт е Учредителен акт от 21.04.2020 г. на „ОРФЕОС
СТУДИОС“ЕООД, с който се увеличава капиталът на дружеството чрез извършване на
непарична вноска от едноличния собственик, изразяваща се право на собственост
върху недвижими имоти. Съдът констатира, че същият подлежи на вписване съгласно
изричната разпоредба на чл. 73, ал. 5 от ТЗ, съставен е в предвидената в чл. 73, ал. 1 от
ТЗ форма и към него е приложено и писмено съгласие на вносителя. Учредителният
акт има необходимото съдържание по чл. 6, ал. 1 от ПВ относно индивидуализация на
дружеството, придобило недвижимите имоти, предмет на непаричната вноска, и на
вносителя на имотите, както и съдържа пълна идентификация на тези имоти и на
стойността на непаричната вноска. Към молбата за вписване са представени схеми и
скица от АГКК на недвижимите имоти, предмет на апорта, с което е изпълнено
изискването на чл. 6, ал. 3, изр. 2 от ПВ. Представени са и писмени доказателства
/нотариален акт за покупко-продажба/ за правото на собственост на вносителя върху
недвижимите имоти, предмет на апорта, с което е изпълнено изискването на чл. 73, ал.
5, изр. 3 от ТЗ.
В случая отказът за вписването на така представения учредителен акт е
мотивиран с неизпълнение на изискванията на чл. 264, ал.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс /ДОПК/, който се оспорва в жалбата с позоваването на
представената декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК на вносителя на непаричната
вноска и удостоверение изх.No 66090002829/18.02.2020 г. за данъчна оценка на
недвижимите имоти като актуални при преминаването собствеността върху
недвижимите имоти, предмет на непаричната вноска с вписването в ТР на 29.04.2020 г.
Настоящият съдебен състав споделя доводите в частната жалба по следните
съображения:
Според разпоредбата на чл. 264, ал. 1 от ДОПК прехвърлянето на вещни права
върху недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху
недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, се
допуска след представяне на писмена декларация от прехвърлителя, че няма
непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и
задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни
задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка.
Съгласно практиката на ВКС, която се възприема от настоящия съдебен състав,
изискването на чл. 264, ал. 1, изр. 1 ДОПК е императивно - прехвърляне на вещни
права върху недвижими имоти, се допуска след представяне на писмена декларация от
прехвърлителя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение
задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. За представяне на
декларацията по образец съдията по вписванията следи служебно с оглед и
предвидената в чл. 265 ДОПК солидарна отговорност за задълженията на
прехвърлителя. Съдържанието на декларацията изисква изявление на прехвърлителя за
липса на задължения към годината, в която се осъществява разпореждането / в този
смисъл Определение No 60127 от 20.10.2021 г. на ВКС по ч. гр. д. No 2866/2021 г., II г.
о., ГК; Определение No 372 от 20.07.2016 г. на ВКС по ч. гр. д. No 1767/2016 г., IV г. о./.
В процесния случай, доколкото се касае за придобиване на вещно право на
собственост върху недвижими имоти като непарична вноска в капитала на „ОРФЕОС
СТУДИОС“ЕООД следва да се съобразят задължителните разяснения в т.5 от от
Тълкувателно решение No 7/25.04.2013 г. по тълк. д. No 7/2012 г. на ОСГТК, според
мотивите на което дружеството придобива вещното право върху предмета на вноската
от момента на вписване в търговския регистър, а вписването в книгите по ПВ е
условие единствено за противопоставимост.
В аспекта на изложеното съдът намира, че декларацията по чл. 264, ал. 1 ДОПК
следва да обективира изявление на лицето, актуално към датата на разпореждането с
имуществото, а не към датата на вписване в СВ. В случая това е безспорно, доколкото
вписването в ТР е на 29.04.2020 г. и представената декларация по чл. 264, ал. 1 ДОПК
на вносителя е актуална при извършване на разпореждането. С оглед на изложеното
съдът намира за изпълнено законовото изискване към заявлението за вписване на
процесния представен акт за вписване да е представена декларация по чл. 264, ал. 1
ДОПК от прехвърлителя, актуална към датата на разпореждането. Изпълнено е и
изискването за удостоверяването на липсата на непогасени данъчни задължения за
имота с представената данъчна оценка за поземления имот и самостоятелни обекти от
18.02.2020 г., в което изрично е посочено, че при извършената проверка на основание
чл. 264, ал. 1 от ДОПК собственикът няма непогасени задължения.
Ето защо настоящият съдебен състав намира, че обжалваният отказ на съдията
по вписванията е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като се уважи молбата и
преписката се върне на съдията по вписванията за фактическото извършване на
действия по вписване на учредителния акт с непаричната вноска на недвижимите
имоти.
Водим от горното и на основание чл. 577 ал. 3 от ГПК Пловдивският окръжен
съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Определение No 442 от 18.08.2022 г. на съдията по вписванията от
Службата по вписванията при Районен съд- Пловдив по преписка с вх.No
28580/18.08.2022г., с което е отказал вписването на Учредителен акт от 21.04.2020 г.
на „ОРФЕОС СТУДИОС“ЕООД досежно недвижими имоти, включени като непарична
вноска, с която е направено последващо увеличаване на капитала на дружеството със
сумата в размер на 316 800 лева, подробно описана в чл.4, ал.2.2. от Учредителния акт
от 21.04.2020 г.
ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при Районен съд Пловдив за
извършване на исканото вписване.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________
5

_________________
Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов