КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 03 Фев 2023, 12:52

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Споразумение за правоприемство по наем
Ново мнениеПубликувано на: 24 Ное 2022, 13:20 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 420
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 137
гр. Разград, 26.04.2022 г.
ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД, ПЪРВИ ВЪЗЗИВЕН ГРАЖДАНСКИ
СЪСТАВ, в закрито заседание на двадесет и шести април през две хиляди
двадесет и втора година в следния състав:
Председател: Анелия М. Йорданова
Членове: Атанас Д. Христов
Петър М. Милев
като разгледа докладваното от Атанас Д. Христов Въззивно частно
гражданско дело № 20223300500076 по описа за 2022 година
Производството е по чл.577, ал.1 от ГПК вр. чл. 32а от Правилника за
вписванията /ПВ/.
Образувано е по частна жалба на Г. Г. К., ЕГН **********, с
постоянен адрес обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, ул. Христо Ботев № 4
срещу Определение № 1 от 11.03.2022 г. на съдия по вписванията при
Районен съд - Кубрат, с което е отказано вписване на Допълнително
споразумение към договор за наем на земеделски земи от общински поземлен
фонд с рег. № ОС-01-18-75/17.09.2021г. на община Завет, по заявление с
входящ № 427/11.03.2022г. от Г. Г. К., ЕГН **********.
В частната жалба се сочи, че определението на съдията по вписвания
е неправилно и незаконосъобразно, поради неправилно приложение на
закона. Жалбоподателят поддържа, ч е представеното за вписване
споразумение подлежи на вписване, тъй като представлява изменение на
договора за наем по смисъла на чл. 4б, ал.1 ЗСПЗЗ и че са налице и
останалите изискуеми предпоставки за вписване на представения акт вкл. и
по чл. 4б, ал.3 ЗСПЗЗ. Жалбоподателят моли съда да отмени обжалвания акт,
като постанови да бъде вписан представения акт.
Частната жалба е подадена в едноседмичния срок от съобщаване на
определението, на осн. чл. 275, ал.1 ГПК. Жалбата е депозирана от
процесуално легитимирано за това лице и срещу подлежащ на обжалване акт
1
съгласно чл. 577, ал.1 във вр. чл.32а от ПВ, предвид което е и процесуално
допустима.
Разградският окръжен съд, като обсъди данните по делото и
направените доводи, намира следното.
Частната жалба е неоснователна. Въззивният съд споделя мотивите в
обжалвания акт, поради което на основание чл. 272 ГПК, по препращане от
чл. 278, ал. 4 ГПК, препраща към мотивите на обжалвато първоинстанционно
определение. Вж. и Определение № 55 от 28.04.2021 по дело №1148/2021 на
ВКС, ГК, II г.о. С оглед възраженията в жалбата и з а пълнота на изложението
следва да се посочи следното:
Съдията по вписванията е бил сезиран със Заявление с входящ № 427
от 11.03.2022г. от Г. Г. К., ЕГН ********** за вписване на Допълнително
споразумение към договор за наем на земеделски земи от общинския
поземлен фонд с рег. № ОС-01-18-75/17.09.2021г. на община Завет.
Къ м заявлението са приложени Допълнително споразумение към
договор за наем на земеделски земи от ОПФ с рег. № ОС-01-18-
75/17.09.2021г. на община Завет, удостоверение за наследници, два броя
пълномощни от наследници, копие от документ за самоличност на заявителя,
удостоверение за регистрация на животновъден обект, копие на Договор за
отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд, копие от
Акт №451 за публична общинска собственост, скица на поземлен имот №15-
97182-01.02.2022г. на АГКК, документ за платена такса за вписване в размер
на 10 /десет/ лева.
Съдията по вписвания с обжалваното определение е отказал вписване
поради това, че процесното Допълнително споразумение не е сред актовете,
подлежащи на вписване. Същото се отнася само за правоприемство, /изрично
е посочено в т. 3, че остават непроменени всички клаузи по договора/, което е
извън хипотезата за изменение и прекратяване на договор за наем на
земеделски земи, съгласно чл.4б ЗСПЗЗ. Споразумение не е относимо към
разписаните в чл. 11 и чл. 28 в Договор за наем на земеделски земи от ОПФ с
рег. № ОС - 01-18-75/1 7.09.2021г. на община Завет, предпоставки за неговото
изменение и прекратяване /срок, наемна цена и ежегодна проверка по реда на
чл.37м ЗСПЗЗ/. Допълнително споразумение не е към вписан договор за
аренда, а е към вписан договор за наем и няма правен ефект и правно
2
действие на споразумение по смисъла на Закона за арендата, поради което не
подлежи на вписване. Съдията по вписване не и извършва и преценка относно
материалните предпоставки на чл.37и и чл.37м ЗСПЗЗ па арг. от т. 6 от
Тълкувателно решение № 7/25.04. 2013г. на ВКС.
Настоящия съдебен състав, намира, че с оглед дадените
задължителни указания с ТР № 7/2013г по т.д. № 7/2012г. на ВКС, ОСГТК -
т.6 - съдията по вписванията може да откаже вписване в нотариалните книги
ако актът не подлежи на вписване, ако не е съставен в законоизискуемата
форма и ако няма необходимото съдържание. От изложеното следва извод, че
проверката която съдията по вписванията дължи е относно неговата
териториална компетентност /чл.570, ал.1 от ГПК и чл.7 ПВ/, а по
отношение на представения акт следва да провери дали е от актовете, чието
вписване е предвидено в закона и дали е редовен от външна страна- като
форма и съдържание.
Съдът счита, че проверката извършена от съдията по вписванията в
процесния случай е съобразена с посочените негови правомощия. Съдията по
вписванията е проверил и приел, че представения му за вписване
допълнително споразумение не е от кръга на актовете подлежащи на
вписване. Тази проверка е в рамките на неговата материална компетентност и
оплакванията на жалбоподателя за това, че съдията по вписванията е
извършил недължими проверки са неоснователни.
Предмет на представеното за вписване допълнителното споразумение
към договор за наем е „встъпването на Г. Г. К. във всички права и
задължения на своя наследодател" в качеството му на наемател по Договор
за наем на земеделски земи от ОПФ с рег. № ОС-01-18-75/17.09.2021г. на
община Завет.
От нормите на ЗЗД в общата му част и в специалната му част досежно
договора за наем, както и от правната доктрина, не може да бъде изведен
извод за автоматично прекратяване на договор за наем със смъртта на
наемателя, освен ако договорът за наем е сключен с оглед личността на
наемателя. Само в последния случай би настъпило прекратяване на
договорното правоотношение при настъпила смърт на наемателя. В
останалите случаи следва да се изходи от договорното съдържание, при
прилагане на нормите на наследственото право относно наследяването по
3
закон /универсално правоприемство/, според които при смърт на наемател,
когато договорът за наем не е сключен с оглед личността му, правата и
задълженията му преминават върху наследниците му по закон по силата на
законовото универсално правоприемство. Така и Определение № 136 от
24.02.2022г. на ВКС по гр. д. 3227/2021 г., III г. о., ГК.
В случая не е налице споразумение за изменение на договор за наем
на земеделска земя по смисъла на чл. 4б, ал.1 ЗСПЗЗ, поради и което не са
налице предпоставките на ал. 3 от чл. 4б ЗСПЗЗ за вписване. В процесното
споразумение е посочено, че същото се отнася само за правоприемство,
/изрично е посочено в т. 3, че остават непроменени всички клаузи по
договора/, което е извън хипотезата за изменение и прекратяване на договор
за наем на земеделски земи.
В първоначалния Договор за наем страните са предвидили
основанията за изменението му, но сред тях не може да се отнесе посоченото
в процесното Допълнително споразумение.
Неоснователно е възражението на жалбоподателя за прилагане по
аналогия на чл. 17 ЗАЗ, тъй като на вписване подлежат само актовете,
изрично посочените от законодателя. Вж и Определение от 18.02.2020г. по
ч.гр.д. № 162/2020г. по описа на Окръжен съд - Плевен, Гражданско
отделение, ІV възз.гр.с-в.
До същият извод е достигнал и съдията по вписвания и този извод е
правилен и законосъобразен. Постановеното определение на съдията по
вписвания следва да бъде потвърдено, а депозираната срещу него частна
жалба - оставена без уважение.
Така мотивиран съдът, на основание чл. 278 ГПК във вр. чл.577, ал.2
ГПК и чл.32а ПВ,
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба на Г. Г. К., ЕГН
**********, с постоянен адрес обл. Разград, общ. Завет, с. Острово, ул.
Христо Ботев № 4 срещу Определение № 1 от 11.03.2022 г. на съдия по
вписванията при Районен съд - Кубрат.
Препис от определението да се връчи на жалбоподателя на осн. чл. 7,
4
Председател: _______________________
Членове:
1. _______________________
2. _______________________
ал.2 ГПК.
Определението подлежи на касационно обжалване с частна
касационна жалба пред ВКС в едноседмичен срок


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов