КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 01 Авг 2021, 00:06

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: жалба на юробанк
Ново мнениеПубликувано на: 17 Яну 2017, 11:04 
Offline
Аватар

Регистриран на: 13 Мар 2010, 10:17
Мнения: 14
Местоположение: Olympus
О П Р Е Д Е Л Е Н И ЕНомер 25 11.01.2017 година Град Стара ЗагораСТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 11 януари две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВАЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВАНИКОЛАЙ УРУКОВСекретар……………………………….…………………………………………..

Прокурор………………………………………………………………………….

като разгледа докладваното от зам.-председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

въззивно ч. гражданско дело номер 1484 по описа за 2016 година.Производството е по чл. 577 ГПК.

Образувано е по частна жалба на "Юробанк България" АД, с ЕИК 000694740, представлявано от пълномощника адв.Г.С. от САК против Определение №3 от 27.10.2016 г. на Съдията по вписвания при РС-гр.Чирпан, с което е отказано вписването на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016г. и Удостоверение №20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията по молба от Адвокатско съдружие „Д. и съдружници" с рег.номер от единния адвокатски регистър за промяна по реда на чл.15 ТЗ на Кредитора „Юробанк България"АД, ЕИК000694749, като правоприемник на „Алфа Банка - Клон България", ЕИК 831964000 по партида на имота и по партида на длъжника към 4 броя договорни ипотеки, описани в молбата (договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№3310 акт 72 том I дело 1555/29.09.2006г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№1752 акт 59 том I дело 1061/2007г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 956 акт 9 том I дело 206/2006г. и договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 3156 акт 94 том I дело 1783/2007г.)

Жалбоподателя, чрез процесуалния си представител излага, че с договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г. сключен между купувача - "Юробанк България" АД и продавача - "Алфа Банка – клон България" КЧТ, му е прехвърлен целия бизнес на продавача, чрез сделка, която включва освен другото и продажбата на съвкупността от активи, задължения и фактически отношения, свързани и попадащи в неговото търговско предприятие, както е дефинирано в чл. 15 ТЗ, което безспорно включвало и договори за кредит/вземания, обезпечени с учредена и вписана ипотека. Предвид обстоятелството, че липсвала изрична законова процедура за промяна на кредитора при сделки с търговско предприятие по отношение на ипотечни актове, вписани за обезпечаване на вземания на прехвърляното предприятие, за разлика от правата при особените залози, където е уредено изрично счита, че следва по аналогия да се приложат правилата за преобразуване на търговските дружества, където удостоверението за вписването на преобразуването в ТР, следва да се впише по реда на чл. 263и, ал.6 ТЗ и в Имотния регистър, като се приложи чл. 4, б."л" от ПВп. Счита, че тези правила следва да се приложат по аналогия и в случая по чл. 16 ТЗ, където в резултат на сделка е прехвърлено цялото търговско предприятие, вкл. и правоприемство в ипотечните права, което е настъпило по силата на вписването в ТР. Поради изложените съображения, моли съда да уважи жалбата, като отмени обжалвания отказ и разпореди да бъде извършено вписване на Удостоверение № 20160630101343/30.06.2016 г. и Удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г. на АВп. за промяна по реда на чл. 15 ТЗ на кредитора "Юробанк България" АД, като правоприемник на "Алфа Банка – клон България" КЧТ, по партидата на имота и по партидата на длъжника към 4 броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата за вписване, вх.№ 4769/27.10.2016 г. на Службата по вписвания - гр.Чирпан.

След преценка на оплакванията по частната жалба, мотивите на обжалвания съдебен акт и доказателствата по делото, Окръжният съд приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е с правно основание чл. 577, ал.1 от ГПК. Същата е подадена в предвидения в закона едноседмичен срок, от лице имащо право и интерес от обжалване, поради което е допустима.

Преценена по същество частната жалба е неоснователна. Съображенията са следните:

С молба за вписване, вх.№ 4769/27.10.2016 г. "Юробанк България" АД е поискало вписване на промяна на кредитора по реда на чл. 15 и чл. 16, ал.2 ТЗ, съгласно договор за прехвърляне на търговско предприятие от 29.02.2016 г., сключен между купувача - "Юробанк България" АД и продавача -"Алфа Банка – клон България" КЧТ, вписано в ТР на АВп по партидата на двете дружества, съгласно удостоверение № 20160630101343 от 30.06.2016 г. и удостоверение № 20160630101441/30.06.2016 г. на АВп. по партидата на имота и по партидата на длъжника към 4 (четири) броя договорни/законни ипотеки, подробно индивидуализирани в молбата за вписване.

С обжалваното определение №3 от 27.10.2016 г., Съдията по вписванията при ЧирпанскияРС е постановил отказ по молбата за вписване на представените удостоверения. В мотивите си е приел, че двете удостоверения не са от категорията актове, подлежащи на вписване, съгл. чл. 4 ПВп. На следващо място е посочено, че при прехвърляне на търговско предприятие, в което са включени недвижими имоти или вещни права върху такива, в т.ч. и обезпечено с ипотека вземане, съгл. чл. 16, ал.4 ТЗ на вписване подлежи договора и то ако в него се съдържа описание на имотите , с елементите, посочени в чл.6 ал.1 б. „в“ от ПВ – вид, местонахождение, номер на имота, площ, граници. Посочил е, че от съдържанието на представения договор не се установяват прехвърляне на права върху недвижими имоти, част от активите на предприятието при неговата продажба, а също така, че същият трябва да отговаря и на чл.3 от ПВ, което в настоящият случай не е налице.

Настоящата съдебна инстанция намира така постановения отказ за правилен.

Разпоредбата на чл.2 от Правилника за вписванията предвижда, че се допуска вписване, отбелязване и заличаване само в случаите, които са предвидени изрично в законите, т.е. обхватът на обстоятелствата за вписване е строго определен. Затова в противоречие на тази императивна норма би било разпореждането на СВ за вписване на акт, който не подлежи на вписване по силата на закон.

Когато се прехвърля търговско предприятие, с оглед валидността на продажбата, прехвърлянето се вписва в Търговския регистър по партидите на продавача и купувача, като вписването е елемент от фактическия състав на сделката. Когато с договора, се прехвърля недвижим имот или вещно право върху такъв, договорът се вписва и в съответната Служба по вписвания / чл. 16, ал.4 ТЗ и чл. 4, б."л" от ПВп/, т.е на вписване както в ТР, така и в СВп. подлежи договорът за продажбата, съдържащ всички изискващи се в ПВп. реквизити, а не издадените от ТР удостоверения за подлежащи на вписване и вписани обстоятелства. Когато предприятието включва вземания, които са обезпечени с ипотека, какъвто е и настоящия случай, за да има действие по отношение на ипотеката, прехвърлянето трябва да бъде вписано и в имотния регистър, след вписването му търговския регистър, тъй като с договора се постига ефекта на договора за цесия /чл. 171 ЗЗД и чл. 17 ПВп/. И в този случай обаче на вписване подлежи отново договорът за прехвърляне на предприятието. Представените за вписване удостоверения, издадени от ТР, за вписани обстоятелства по партидата на прехвърлителя и приобретателя, са само предпоставка за допустимост на иницииране на производството по вписване на прехвърлянето на предприятието, обективирано в договора за продажба и в имотния регистър, по съответните партиди на вписаните ипотеки, но те не подлежат на вписване на самостоятелно основание. Хипотезата на чл. 263и, ал.6 ТЗ, на която по аналогия се позовава жалбоподателя, в случая е неприложима. Посочената норма касае вписване на удостоверение по чл. 263в, ал.1 и чл. 263г, ал.1 ТЗ в случай на преобразуване на търговско дружество (вливане, сливане, разделяне и отделяне), а не при прехвърляне на търговско предприятие, когато се вписва договорът.

Предвид изложено и тъй като представените за вписване удостоверения не подлежат на вписване, то правилно и законосъобразно, съдията по вписванията, е отказал вписването им, поради което и обжалваното пред настоящата инстанция определение, следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горните мотиви, окръжният съдО П Р Е Д Е Л И:ПОТВЪРЖДАВА Определение №3 от 27.10.2016 г. на СВп при РС – гр.Чирпан, с което е отказано вписването на Удостоверение №20160630101343/30.06.2016г. и Удостоверение №20160630101441/ 30.06.2016г. на Агенция по вписванията по молба от Адвокатско съдружие „Д. и съдружници" с рег.номер от единния адвокатски регистър за промяна по реда на чл.15 ТЗ на Кредитора „Юробанк България"АД, ЕИК000694749, като правоприемник на „Алфа Банка - Клон България", ЕИК 831964000 по партида на имота и по партида на длъжника към 4 броя договорни ипотеки, описани в молбата (договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№3310 акт 72 том I дело 1555/29.09.2006г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№1752 акт 59 том I дело 1061/2007г.; договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 956 акт 9 том I дело 206/2006г. и договорна ипотека вписана в АВ гр.Чирпан с вх.№ 3156 акт 94 том I дело 1783/2007г.)Определението подлежи на обжалване пред ВКС на Република България в едноседмичен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов