КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 31 Юли 2021, 23:55

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Разваляне на аренда от последващ собственик
Ново мнениеПубликувано на: 23 Авг 2017, 10:01 
Р Е Ш Е Н И Е № 49

30. 09. 2016 год. гр. Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд Чирпан …………………….състав

На 01. 09. 2016 год.

В публично заседание в състав:

Председател: ТИХОМИР КОЛЕВСекретар: М.Т.

Сложи за разглеждане докладваното от председателя ТИХОМИР КОЛЕВ

Гр. дело номер 182 по описа за 2016 година

и за да се произнесе взе предвид следното:Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 28 ал. 2 от ЗАЗ, чл. 30 ал. 1 от ЗАЗ във вр. с чл. 87 ал. 3 от ЗЗД.

Ищецът изнася в исковата си молба, че по силата на Нотариален акт, вписан с вх. 1716/ 20. 05. 2015 г., дв. вх. № 1713, акт № 57, том 6, дело № 1041 в Служба по вписванията гр. Чирпан, бил собственик на имот Лозе от 8. 355 дка, четвърта категория, местност Исревките, имот № 036031, в землището на с. Горно Белево, обл. Стара Загора, с описани граници. Имотът бил придобил чрез покупко- продажба от Бонка Димова Генова. Между нея, като арендодател и „ Катрин- Ко „ ЕООД, като арендатор, бил сключен Договор за аренда на земеделска земя, вписан в том ХІІ, № в тома 288/ 27. 08. 2009 г., вх. р. № 5103 на Служба по вписванията гр. Чирпан;

По силата на Нот. акт, вписан с вх. № 4974/ 04. 12. 2015 г., дв. вх. № 4972, акт № 133, том 13, дело № 2516 в Служба по вписванията гр. Чирпан бил собственик на следните имоти: Лозе от 3. 400 дка, четвърта категория, местност Исревките, имот № 036028, в землището на с. Горно Белево, обл. Стара Загора, с описани граници. Лозе от 10. 217 дка, осма категория, местност Под скелята, имот № 038020, в землището на с. Горно Белево, обл. Стара Загора, с описани граници, чийто имоти бил придобил чрез покупко- продажба от Нейка Тодорова Богданова, чийто праводател по наследство била Марийка Видева Тонева. Между Марийка Видева Тонева, ЕГН **********, като арендодател, и „КАТРИН - КО" ЕООД, като арендатор, бил сключен Договор за аренда на земеделска земя, вписан в том XIII, № в тома 98/ 02.09.2009 г., вх.р. № 5236 на Служба по вписванията гр.Чирпан.

По силата на Нот. акт, вписан с вх. № 591/ 09.02.2016 г., дв. вх. № 59, акт № 88, том 2, дело № 286 г. в Служба по вписванията гр.Чирпан бил собственик на следните имоти: 1) ЛОЗЕ от 7,494 дка (седем декара, четиристотин деветдесет и четири кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036030 (тридесет и шест хиляди и тридесет), е землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036031 на Н.Н.Б., кад № 036043 Полски път, имот № 036028 на Н.Н.Б., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов; 2) ЛОЗЕ от 4,846 дка (четири декара, осемстотин четиридесет и шест кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038019 (тридесет и осем хиляди и деветнадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 038020 на Н.Н.Б., кад № 038050 Полски път, имот № 038018 на Г. Христов Георгиев, имот № 038056 на Тройо Димов Троев. Тези имоти придобил чрез замяна от С.Г.Н. и съпругата му Д.Б.Н., като С.Г.Н. ги бил закупил от Ж.В.М.. Между Ж.В.М., ЕГН **********, като арендодател, и „КАТРИН -КО" ЕООД, като арендатор, бил сключен Договор за аренда на земеделска земя, вписан в том XIV, № в тома 121/ 28.09.2009 г., вх.р. № 5710 на Служба по вписванията гр.Чирпан.

По този начин върху всеки от описаните по-горе придобити от ищеца земеделски имоти били сключени от предишните им собственици договори за аренда с „Катрин Ко" ЕООД.

По силата на трите договора първият ответник, в качеството на арендатор, се задължавал да арендува описаните по- горе земеделски имоти за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години (чл.2 от Договорите), като съгласно чл. 1 от тях поемал задължение да заплаща арендна вноска в размер на 100 кг. зърно (пшеница или ечемик) на 1 декар площ за всяка стопанска година или равностойността на зърното в пари, изчислена по цени на Стокова борса София (ССБ) към момента на плащането. С чл. 8 от договорите било регламентирано, че след четвъртата година арендното плащане по желание на арендодателя можело да става с грозде, вино или ракия със стойност на договореното зърно.

От подписването на договорите до сега било извършено арендно плащане само за първата една година, а именно за 2009- 2010 стопанска година. От тогава до сега арендаторът „КАТРИН - КО" ЕООД, не бил извършил каквото и да било арендно плащане, в зърно, пари или по др. начин, за посочените договори и имоти нито на титулярите на договорите и на ищеца праводатели, нито техни наследници. Ответното дружество не обработвало и не полагало никакви грижи за имотите от 2011 година, през което време направените по-рано подобрения, били ограбени и унищожени.

През 2010 година ответникът „КАТРИН - КО" ЕООД, преарендувало при същите условия описаните имоти на втория ответник „ТЕРРА ТЕТ" ЕООД, ЕИК 201078840 с Договор за преарендуване на земеделска земя, вписан с вх.р.№ 670, в том II, № в тома 89 от 15.03.2010 г. на Служба по вписвания гр.Чирпан, както следва: имот № 036031, записан под № 120 от Договора за преаренда, имот № 036028, записан под № 117 от Договора за преаренда, имот № 038020, записан под № 118 от Договора за преаренда, имот № 036030, записан под № 188 от Договора за преаренда, имот № 038019, записан под № 189 от Договора за преаренда.

Преарендаторът и втори ответник по делото също не бил заплатил на титуляря като праводател на ищеца или на наследниците му никаква арендна вноска за посочените арендувани земи, от сключване на договора за преаренда до този момент, нито пряко, нито чрез първия арендатор „КАТРИН - КО" ЕООД. Арендни плащания не били извършвани и към ищеца, като настоящ собственик на имотите.

Както преводателите му, така и ищецът неколкократно търсили арендаторът и преарендаторът на имотите, за да го поканят да извърши арендни плащания, но напразно. Същите не били плащали арендни вноски и на останалите техни арендодатели от село Горно Белево.

Общата площ на описаните по- горе имоти била 34.312 дка.

Ответникът „КАТРИН - КО" ЕООД не бил изпълнил задължението си за извършване на арендно плащане в продължение на много повече от две последователни вноски, поради което и на основание чл.28, ал.1 от Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), ищецът, Н.Н.Б., ЕГН **********, като собственик на имотите, декларирал, че прекратява действието на горепосочените договори за аренда.

Тъй като договорите били сключени за срок повече от 10 години и значително над две години не били извършвани арендни плащания по тях, то за ищеца възникнал правният интерес от развалянето на договорите по съдебен ред, за да можел да управлява, стопанисва и се разпорежда свободно с имотите си.

Затова и на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието предявява настоящия иск пред Вас за разваляне на арендните договори с първия ответник, поради неизпълнение от страна на арендатора и на основание чл. 30, ал.2 от ЗАЗ след прекратяване правата на третото лице преарендатор „Терра тет" ЕООД по посочените по горе договори за преаренда моли да бъде осъден вторият ответник, да му върне описаните по-горе имоти, обект на тези договори, ведно с евентуалните подобрения върху тях.

Паричната стойност на арендните вноски за останалите 8 години от действието на арендните договори били общо 34,312 дка. земеделски земи били в размер на 8234,88 лв ., изчислен по цена на ССБ от 0,30 лв./кг.

Моли съда, след като се увери в изложените твърдения, както и че са изпълнени предпоставките на чл. 28, ал. 1 от ЗАЗ, да постанови решение, с което:

Да бъдат развалени поради неизпълнение от страна на арендатора: Договор за аренда на земеделска земя, вписан в том XII, № в тома 288/ 27.08.2009 г., вх.р. № 5103 на Служба по вписванията гр.Чирпан относно: ЛОЗЕ от 8,355 дка (осем декара, триста петдесет и пет кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036031 (тридесет и шест хиляди тридесет и едно), е землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036032 на Стойка Димитрова Стоянова, имот № 036034 на насл. на Калчо Стефанов Андреев, имот № 036036 на Танъо Калчев Дочев, имот № 036037 на Калинка Калчева Георгиева, имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036030 на С.Г.Н., кад № 036043 Полски път; Договор за аренда на земеделска земя, вписан в том XIII, № в тома 98 / 02.09.2009 г., вх.р. № 5236 на Служба по вписванията гр.Чирпан относно: 1) ЛОЗЕ от 3,400 дка (три декара, четиристотин кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036028 (тридесет и шест хиляди двадесет и осем), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036027 на Танка Иванова Тодорова, кад № 036043 Полски път, имот № 036030 на С.Г.Н., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов.; 2) ЛОЗЕ от 10,217 дка (десет декара, двеста и седемнадесет кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038020 (тридесет и осем хиляди и двадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: кад № 000012 Прокар, имот № 038021 на Жеча Димова Николова, имот № 038023 на Величка Нанева Николова, имот № 038056 на Тройо Димов Троев, имот № 038019 на С.Г.Н., кад. № 038050 Полски път и Договор за аренда на земеделска земя, вписан в том XIV, № в тома 121 / 28.09.2009 г., вх.р. № 5710 на Служба по вписванията гр.Чирпан относно: 1) ЛОЗЕ от 7,494 дка (седем декара, четиристотин деветдесет и четири кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036030 (тридесет и шест хиляди и тридесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036031 на Н.Н.Б., кад № 036043 Полски път, имот № 036028 на Н.Н.Б., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов; 2) ЛОЗЕ от 4,846 дка (четири декара, осемстотин четиридесет и шест кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038019 (тридесет и осем хиляди и деветнадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 038020 на Н.Н.Б., кад № 038050 Полски път, имот № 038018 на Г. Христов Георгиев, имот № 038056 на Тройо Димов Троев.

Моли, на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието да бъдат обявени за прекратени сключените между арендатора „КАТРИН - КО" ЕООД, ЕИК 200549314 и третото лице преарендатор „ТЕРРА ТЕТ" ЕООД, ЕИК 201078840 Договор за преарендуване на земеделска земя, вписан с вх.р.№ 670, в том II, № в тома 89 от 15.03.2010 г. на Служба по вписвания гр.Чирпан, частично, относно следните имоти: имот № 036031, подробно описан по-горе, записан под № 120 в Договора, имот № 036028, подробно описан по-горе, записан под № 117 в Договора, имот № 038020, подробно описан по-горе, записан под № 118 в Договора, имот№ 036030, подробно описан по-горе, записан под № 188 в Договора, имот№ 038019, подробно описан по-горе, записан под № 189 в Договора, както и да бъде осъден ответника „ТЕРРА ТЕТ" ЕООД, ЕИК 201078840, ДА ВЪРНЕ на ищеца Н.Н.Б., ЕГН **********, описаните по-горе имоти, обект на тези договори, ведно с евентуалните подобрения върху тях.

Моли, да бъдат осъдени ответниците "Катрин - Ко" ЕООД и „Терра тет" ЕООД солидарно да му заплатят направените по делото разноски.

Ответниците редовно призовани изпращат представител, като адв. Румяна Момчева, като пълномощник на ответника „ Катрин– Ко „ подава в срока писмен отговор, с който взема становище, че исковете са неоснователни, като за целта излага подробни съображение, а именно че съгласно чл. 2 т. 2 от обсъжданите арендни договори същите на са били влезли в сила. Алтернативно твърди, че ищцовата страна не е активно легитимирана да иска разваляне на договора, тъй като същият е встъпил в правата на праводателите му, но не е уведомил за това арендатора. Навеждат се и други доводи относно неоснователността на исковата претенция.

В съдебно заседание адв. Момчева, като пълномощник и на другия ответник „ Терра Тет „ ЕООД заявява, че поддържа представения от другия ответник писмен отговор и доводите изложени в него.

От събраните по делото писмени доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, както и от становището на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

С цитираната ИМ са предявени обективно съединени искове по смисъла на чл. 28 ал. 2 от ЗАЗ във вр. с чл. 87 ал. 3 от ЗЗД и чл. 30 ал. 2 от ЗАЗ във вр. с ал. 1.

Безспорно установено е по делото и не се спори между страните, че ищецът е собственик на земеделска земя: ЛОЗЕ от 8,355 дка (осем декара, триста петдесет и пет кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036031 (тридесет и шест хиляди тридесет и едно), е землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036032 на Стойка Димитрова Стоянова, имот № 036034 на насл. на Калчо Стефанов Андреев, имот № 036036 на Танъо Калчев Дочев, имот № 036037 на Калинка Калчева Георгиева, имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036030 на С.Г.Н., кад № 036043 Полски път; ЛОЗЕ от 3,400 дка (три декара, четиристотин кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036028 (тридесет и шест хиляди двадесет и осем), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036027 на Танка Иванова Тодорова, кад № 036043 Полски път, имот № 036030 на С.Г.Н., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов.; ЛОЗЕ от 10,217 дка (десет декара, двеста и седемнадесет кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038020 (тридесет и осем хиляди и двадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: кад № 000012 Прокар, имот № 038021 на Жеча Димова Николова, имот № 038023 на Величка Нанева Николова, имот № 038056 на Тройо Димов Троев, имот № 038019 на С.Г.Н., кад. № 038050 Полски път; ЛОЗЕ от 7,494 дка (седем декара, четиристотин деветдесет и четири кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036030 (тридесет и шест хиляди и тридесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036031 на Н.Н.Б., кад № 036043 Полски път, имот № 036028 на Н.Н.Б., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов; ЛОЗЕ от 4,846 дка (четири декара, осемстотин четиридесет и шест кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038019 (тридесет и осем хиляди и деветнадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 038020 на Н.Н.Б., кад № 038050 Полски път, имот № 038018 на Г. Христов Георгиев, имот № 038056 на Тройо Димов Троев.

Горното се доказва от приложените по делото три на брой нотариални актове с №№ 35, том III, рег. 2268, дело № 428/ 2015 г. на нотариус Люсиен Иванов под № 090 на НК София, с район на действие РС Чирпан; № 11, том VII, рег. № 5996, дело № 1881/ 2015 г. на нотариус Люсиен Иванов под № 090 на НК София, с район на действие РС Чирпан и двата за покупко- продажба на недвижими имоти и Нот. акт № 74, том I, рег. № 464, дело № 73/ 2016 г. на нотариус Люсиен Иванов под № 090 на НК София, с район на действие РС Чирпан и скици с №№ Ф01710/ 28. 05. 2015 г. , Ф01725/ 18. 12. 2015 г. и Ф01726/ 18.12. 2015 г., № К02684/ 18. 03. 2016 г. и К02685/ 18. 03. 2016 г., както и представените удостоверения за данъчни оценки.

Следва да се отбележи, че страните не оспорват, че собственик на гореописаните недвижими имоти, представляващи земеделски такива и то лозя, е именно ищеца, като същият е станал собственик на базата на извършени покупко- продажби и замяна.

Спори се в конкретния случай дали сключените между праводателите на ищеца и ответника „ Катрин- Ко „ ЕООД арендни договори са породили своите правни последици и дали се дължи изпълнение по същите.

Видно от представените договори за аренда с нотариална заверка на подписите, вписани в АП, се установява и при трите договора, че праводателите на ищеца, в качеството си на арендодатели са сключили с първия ответник по делото, в качеството му на арендатор, договор за аренда на земеделски имоти представляващи лозе и подромбно описани по горе. По силата на тези договори арендодателите се задължили да предоставят, а арендаторът се съгласил да наеме под аренда лозово насаждение собственост на арендодателя в землището на с. Горно Белево.Срокът на сключения договор е за 25 стопански години. Изрично чл. 2. 2 от Договорите е отбелязано, че тези договори влизат в сила само ако Арендаторът бъде одобрен по програма „ Преструктуриране и конверсия на лозята „. Видно от отговора първият ответник заявява, че не е бил одобрен по програма „ Преструктуриране и конверсия на лозята „. По делото обаче не бе представено каквито и да било доказателства, установяващи дали първият ответник „ Катрин- Ко „ ЕООД е бил одобрен по посочената програма.

Фактическата обстановка, в която се развиват отношенията между страните, обаче показва следното: Договорите са вписани в Службата по вписванията. Същите са регистрирани в ОС „ Земеделие „. Твърди се от ищцовата страна в ИМ / обстоятелство което не бе оспорено /, че Арендодателят е заплатил рента за първата стопанска година, като по този начин е влязъл във владение на имотите. И не на последно място следва да се има предвид обстоятелството и факта, че година след като са сключени арендните договори, Арендаторът „ Катрин- Ко „ ЕООД с договор за преарндуване на земеделска земя, отново вписан в Служба по вписванията гр. Чирпан, е преарндувал процесните земеделски имоти на втория ответник по делото „ Тера Тет „ ЕООД. Следователно от действията на Арендатора следва да се има предвид, че въпреки посоченото в чл. 2 обсъжданите арендни договори са породили своите правни последици, поради което и арендатора следва да изпълнява и насрещните си задължения по тях, а именно да извършва арендни плащания, както е уговорено в раздел III в договорите, обозначен- Арендно плащане, размер и срокове.

Видно от ІІІ от Договорите за аренда се установява и начина, по който договарящите се страни са уговорили вида, размера и сроковете за извършване на арендното плащане. Съгласно чл. 5 от Договора, арендното плащане се определя в годишен размер, в натура. В чл. 6 страните са уговорили, че същото се определя на 100 кг зърно / 100 кг пшеница или ечемик / на един дка площ за една стопанска година. В чл. 7 и чл. 8 от Договора, договарящите се страни са въвели и отклонение от правилото отбелязано в чл. 5, а именно в чл. 7, че арендното плащане пожелание на арендотателя може да се изплаща и в пари. Описали, че стойността на това плащане е равна на левовата равностойност на пазарната цена на пшеницата към момента на плащане по цени на Стокова борса – София. Издължаването на арендатора започва от 30. 09. И завършва на края на годината. В чл. 8 страните са уговорили, че пожелание на арендодателя, след четвъртата година арендното плащане може да става с грозде или вино, или ракия. А чл. 9 сочи, че когато е налице плащане по чл. 7 и чл. 8, то следва да се заяви с писмена форма от арендодателя до 15. 09. на предходната година.

В Дял IV на Договорите, и по точно в нормата на чл. 12 страните са посочили, че договора за аренда се прекратява- 12.1 – с изтичане на договорения срок, като арендодателят не заплаща трайното насаждение и т. 12.2 – с двустранно писмено съгласие между страните с нотариална заверка.

Изрично договарящите се страни в нормата на чл. 15 от Договорите са отбелязали, че при прехвърляне на собствеността, какъвто е настоящия случай, приобритателят замества арендодателя като страна по договора. Той- приобритателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване. Той не може да иска от арендатора да изпълни към него задължение, което вече е изпълнено към предишния арендодател до получаване съобщението за заместване. Т.е. по същество договарящите се страни са преповторили нормативната уредба визирана в нормите на чл. 17 ал. 2 и ал. 3 от ЗАЗ.

Настоящият състав счита, че разпоредбата на чл. 28 ал. 1 ЗАЗ, а именно: че при забава в плащането на арендните вноски за повече от три месеца арендодателят може да развали договора, както и целият специален режим за разваляне на договора за арендата са императивни и договарящите се страни не следва да могат да договарят нещо различно от изрично посоченото в закона. При внимателен прочит на редакцията на чл. 28 ал.1 от ЗАЗ се установява, че чрез тази норма Законодателят цели да дисциплинира арендатора, под угрозата от разваляне на договора, същия да извършва навреме уговорените арендни вноски и плащания. В тази насока е и нормата на чл. 28 ал.2 от ЗАЗ в която се посочва, че при договори за аренда, сключени за срок над 10 години развалянето им става само по съдебен ред.

Развалянето на договора е правна възможност за изправната страна да се освободи от обвързаността си като предизвика прекратяване на договорното отношение с неизправната страна. Правото на разваляне като вторично потестативно по своя характер субективно право възниква в полза на кредитора при изпълнение на предвидените в закона условия. Следователно в настоящият случай договорът за аренда се прекратява при неизпълнение - по предвидения в ЗАЗ ред. Що се касае до реда за упражняване на правото на разваляне, по аргумент на противното основание от правилото на чл. 28, ал.2 ЗАЗ, и след като договорът е със срок от 25 години, при договори за аренда със срок над 10 години, включително, това е съдебния ред, чрез подаване на искова молба до компетентният съд.

Фактът на неизпълнение на задължението за заплащане на арендните вноски от страна на арендатора е отрицателен, т. е. ответната страна е тази, която което следва да ангажира по делото доказателства, че е извършила арендни плащания, така както същите са уговорени в договора, т. е. да доказва, че е изпълнила задължението си и че е изправна страна по договора.

Ответната страна не ангажира каквито и да е било доказателства, установяващи извършени арендни плащания по цитираните договори. Напротив, същата организира защитата си, на първо място твърдейки че договорите на са породили предвидените в тях правни последици, поради наличието на чл. 2.2 от тях / което съдът не споделя / и поради това не следва да се извършва арендно плащане. И на второ място, че ищецът е следвало, след като е встъпил в правата на предишните арендодатели, съгласно договорите, а и съгласно описаното в нормата на чл. 17 ал. 3 от ЗАЗ правило да уведоми за това ответната страна, за да може да претендира извършването на арендни плащания към него.

Съдът не споделя това становище на ответниците, водим от следното:

Според разпоредбата на чл. 17, ал.2 от ЗАЗ приобретателят на арендувания обект замества арендодателя като страна по договора за аренда, ако договорът е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден.Ако договорът не е бил вписан,той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването. В конкретния случай безспорно се установява, че процесните арендни договори са вписани в Службата по вписванията гр. Чирпан. По горните обстоятелства не се спори и от страните. Според чл. 17, ал. 3 от ЗАЗ приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване.

Процесните договори за аренда са вписани, което означава, че купувачът / и при сделка по замяна /- ищец на арендуваните земеделски имоти встъпва от сключване на договорите за продажба и съответно договора за замяна в правата на своите праводатели по арендните договори. Заместването настъпва по силата на горната императивна законова норма- чл. 17, ал.2 предл.1 от ЗАЗ. В случая не се установи и доказа приобретателят да е предприел действия по уведомяване на арендатора за настъпилото правоприемство.

По разбиране на настоящия състав Уведомяването по чл. 17, ал. 3 предл.1 от ЗАЗ има значение за възникване на право на новия арендодател-правоприемник да иска от арендатора да изпълни към него задължение, възникнало в полза на предишния арендодател и вече изпълнено към него от арендатора. Аргумент за горния извод е разпоредбата на чл. 17, ал. 3 предл. 2 от ЗАЗ, според която правоприемникът е възпрепятстван да иска от арендатора изпълнение към него на задължение, което е било изпълнено към предишния арендодател до получаване на съобщението за заместването. Липсата на своевременно надлежно уведомяване на арендатора за правоприемството влече като санкция лишаване на правоприемника от правото да иска изпълнение на задължение, което арендаторът е изпълнил към предишния арендодател преди получаване на съобщението за заместването.

Встъпването в правата на предишния арендодател настъпва от момента на сключване на отчуждителната сделка за арендувания имот, а не от уведомяването на арендатора за заместването. Вече бе посочен по- горе какъв е ефектът на уведомяването, като същият не касае действието на заместването, а само правото на встъпилия нов арендодател да иска изпълнение към него на задължение, възникнало в патримониума на предишния арендодател. В случая липсата на уведомяване на арендатора за правоприемството е без значение, тъй като ответното дружество е научило за извършеното правоприемство с връчването на исковата молба с приложенията. Въпреки липсата на уведомяване съдът намира, че след като ищецът е заместил предишните арендодатели, той има всички права и задължения по договорите за аренда, включително и правото да иска разваляне на договорите, поради неплащане на арендна вноски за стопанските години, дори да не е уведомил арендатора за правоприемството.

Съгласно уговореното в Договора, при положение, че арендното плащане е следвало да бъде осъществено в натура, то следва да се има предвид, че пшеницата или ечемика са заместими вещи. Следователно и съгласно нормата на чл. 68 б. в от ЗЗД ако местоизпълнението не е определено от закона, от договора или от естеството на задължението, изпълнението трябва да се извърши в местожителството на длъжника по време на пораждане на задължението. Това е така, защото в случая не става въпрос за парични задължения или да се даде определена вещ, тъй като в случая е налице задължение за предаване на заместими родово определени вещи, каквито са пшеницата или ечемикът.

В тази връзка следва да се отбележи, че при тълкуването на Договора, съдът възприема, че естеството на задължението, а и правилото в чл. 68 б. в от ЗЗД предполагат ищецът да съдейства, а именно да се яви, за да получи арендното плащане в натура или пари. По делото не бяха събрани данни ищцовата страна да е изпълнила това си свое задължение, т.е. по разбиране на настоящия състав е налице хипотезата визирана в чл. 95 хип. 2 от ЗЗД, а именно, че кредиторът- ищецът е изпаднал в забава, тъй като не е дал необходимото съдействие, без което длъжникът не би могъл да изпълни задължението си. Въпреки горното, съдът счита, че ответното дружество не е изпълнило задължението си за заплащане на уговорената рента, тъй като, съгласно нормата на чл. 97 от ЗЗД, ако задължението е да се предаде нещо и кредиторът е в забава, длъжникът, т.е. ответната страна може да се освободи, като предаде дължимото за пазене в подходящо място, определено от районния съд по местоизпълнението, а ал. 2 на същия член доуточнява, че когато предаването за пазене на дължимото е съпроводено със значителни разноски или неудобства, като следва да се има предвид, че съхраняването на зърно, било то пшеница или ечемик, следва да се извършва при определени условия и помещения, то длъжникът след като предизвести кредитора, може да поиска от районния съд да му разреши да продаде дължимото и получената сума да бъде внесена в Банка на името на кредитора, т.е. като не е изпълнено това си задължение, ответното дружество се явява неизрядна по договора страна, което обуславя възможността на ищеца да реализира потестативното си право да развали договора по смисъла на чл. 28 ал. 2 от ЗЗД.

Ако ответникът е искал да изпълни задължението си в пари, то нищо не му е пречело да изпрати на ищеца пощенски запис. Отделно, съобразно чл.97 ал.1 изр. второ от ЗЗД, е посочено, че пари могат да се оставят за пазене в банка по местоизпълнението и без разрешението на съда. В настоящият случай няма твърдения, че длъжникът е бил възпрепятстван да изпълнени задължението си от страна на кредитора за получаване на арендно възнаграждение, макар че същият е могъл да внесе възнаграждението по негова сметка в банка. Не е необходимо такава сметка да бъде разплащателна, както не е необходимо да притежава повече от достъпните му по договора лични данни. Кредиторът би могъл да разполага със сумата по такава сметка, след представяне на документ за самоличност. В чл. 425 от ТЗ е посочено, че при банков влог в полза на трето лице, ако третото лице почине, вложените пари, ценни книги или други движими вещи се връщат на влогодателя. По аргумент на противното, лицето в чиято полза е банковият влог ако е живо, би могло да го ползва.

Предвид всичко гореизложено съдът счита за безспорно установено неизпълнение на договора за аренда от страна на арендатора, поради неплащане на арендни вноски за повече от 3 месеца, което прави иска основателен и налага същият да бъде уважен.

Предвид установената по делото фактическа обстановка и представените доказателства, съдът счита, че така предявеният иск по чл. 28, ал.2 от ЗАЗ е основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

Предвид изхода на главния иск, този по см. на чл. 28 ал. 2 от ЗАЗ, то и искът с правно основание чл. 30 ал. 1 от ЗАЗ, а именно за връщане на владението върху имотите, обект на арендния договор, който се разваля, също се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК следва да бъдат осъдени ответниците да заплатят на ищеца направените по делото разноски в размер на 664. 70 лева, представляващи държавна такса и изплатено адвокатско възнаграждение, за които има представени писмени доказателства, а по сметка на РС Чирпан „ КАТРИН- КО „ ЕООД следва да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 576. 44 / петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и четири ст. / лева, представляваща незаплатена ДТ съгласно чл. 69 ал. 1 т. 4 от ГПК, определена върху стойността на договора за оставащите 18 години, а ответникът „ ТЕРРА ТЕТ" ЕООД следва да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 50. 00 / петдесет / лева за предявения по смисъла на чл. 30 ал. 2 от ЗАЗ иск.

Предвид всичко гореизложено и на осн. чл. 28 ал. 2 от ЗАЗ във вр. с чл. 87 ал. 3 от ЗЗД и чл. 30 ал. 2 от ЗАЗ и чл. 235 и чл. 259 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

РАЗВАЛЯ сключените:- ДОГОВОР за аренда на земеделска земя, вписан в том XII, № в тома 288/ 27.08.2009 г., вх.р. № 5103 на Служба по вписванията гр.Чирпан относно: ЛОЗЕ от 8,355 дка (осем декара, триста петдесет и пет кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036031 (тридесет и шест хиляди тридесет и едно), е землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036032 на Стойка Димитрова Стоянова, имот № 036034 на насл. на Калчо Стефанов Андреев, имот № 036036 на Танъо Калчев Дочев, имот № 036037 на Калинка Калчева Георгиева, имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036030 на С.Г.Н., кад № 036043 Полски път;- ДОГОВОР за аренда на земеделска земя, вписан в том XIII, № в тома 98 / 02.09.2009 г., вх.р. № 5236 на Служба по вписванията гр.Чирпан относно: 1) ЛОЗЕ от 3,400 дка (три декара, четиристотин кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036028 (тридесет и шест хиляди двадесет и осем), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036027 на Танка Иванова Тодорова, кад № 036043 Полски път, имот № 036030 на С.Г.Н., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов.; 2) ЛОЗЕ от 10,217 дка (десет декара, двеста и седемнадесет кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038020 (тридесет и осем хиляди и двадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: кад № 000012 Прокар, имот № 038021 на Жеча Димова Николова, имот № 038023 на Величка Нанева Николова, имот № 038056 на Тройо Димов Троев, имот № 038019 на С.Г.Н., кад. № 038050 Полски път;- ДОГОВОР за аренда на земеделска земя, вписан в том XIV, № в тома 121 / 28.09.2009 г., вх.р. № 5710 на Служба по вписванията гр.Чирпан относно: 1) ЛОЗЕ от 7,494 дка (седем декара, четиристотин деветдесет и четири кв. метра), четвърта категория, местност ИСРЕВКИТЕ, имот № 036030 (тридесет и шест хиляди и тридесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 036038 на насл. на Иван Желев Узунов, имот № 036031 на Н.Н.Б., кад № 036043 Полски път, имот № 036028 на Н.Н.Б., имот № 036029 на Иван Минев Стефанов; 2) ЛОЗЕ от 4,846 дка (четири декара, осемстотин четиридесет и шест кв. метра), осма категория, местност ПОД СКЕЛЯТА, имот № 038019 (тридесет и осем хиляди и деветнадесет), в землището на с.Горно Белево, обл.Ст.Загора, при граници: имот № 038020 на Н.Н.Б., кад № 038050 Полски път, имот № 038018 на Г. Христов Георгиев, имот № 038056 на Тройо Димов Троев и Договор за преарендуване на земеделска земя, вписан с вх.р.№ 670, в том II, № в тома 89 от 15.03.2010 г. на Служба по вписвания гр.Чирпан, сключен между арендатора „КАТРИН - КО" ЕООД, ЕИК 200549314 и третото лице преарендатор „ТЕРРА ТЕТ" ЕООД, ЕИК 201078840 ЧАСТИЧНО, относно следните имоти: имот № 036031, подробно описан по-горе, записан под № 120 в Договора, имот № 036028, подробно описан по-горе, записан под № 117 в Договора, имот № 038020, подробно описан по-горе, записан под № 118 в Договора, имот№ 036030, подробно описан по-горе, записан под № 188 в Договора, имот№ 038019, подробно описан по-горе, записан под № 189 в Договора, като ОСЪЖДА ответника „ТЕРРА ТЕТ" ЕООД, ЕИК 201078840, ДА ВЪРНЕ на ищеца Н.Н.Б., ЕГН **********, описаните по-горе имоти, обект на тези договори, ведно с евентуалните подобрения върху тях.

ОСЪЖДА „ КАТРИН- КО „ ЕООД с ЕИК: 200549314, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, обл. Пловдив, п. к. 4150, ул. Река Сребра № 1а, представлявано от Екатерина Танева Коева с ЕГН ********** да заплати на Н.Н.Б. с адрес *** и ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 332. 35 / триста тридесет и два лева и тридесет и пет ст. / лв.

ОСЪЖДА „ ТЕРРА ТЕТ" ЕООД с ЕИК : 201978840, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, обл. Пловдив, п.к. 4150, ул. Антим I № 17, представлявано от Красимир Николов Чолаков с ЕГН ********** да заплати на Н.Н.Б. с адрес *** и ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 332. 35 / триста тридесет и два лева и тридесет и пет ст. / лв.

ОСЪЖДА „ КАТРИН- КО „ ЕООД с п. а. и ЕИК да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 576. 44 / петстотин седемдесет и шест лева и четиридесет и четири ст. / лева.

ОСЪЖДА „ ТЕРРА ТЕТ" ЕООД с п. а. и ЕИК да заплати по сметка на РС Чирпан ДТ в размер на 50. 00 / петдесет / лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Върнете се в началото
  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов