КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 31 Юли 2021, 08:19

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
 Заглавие: Частично подновяване на вписването на законна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 12:55 
Колеги, правил ли е някой частично подновяване на вписването на ипотека - само по отношение на определени имоти?
Допустимо ли е, не е ли...моля за мнения


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:01 
Аз лично не съм имал такъв случай , но не виждам пречка ...


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:06 
има едно много готино решение на ВКС - съвсем новичко дари

РЕШЕНИЕ №789 ОТ 22.04.2002 Г. ПО ГР. Д. № 2292/2001 Г., V Г. О. НА ВКС

Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 4 от 2002 г.
РЕСТРУКТУРИРАНЕ (ПРЕДОГОВАРЯНЕ) НА ДЪЛГА ПО СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ КРЕДИТ НЕ ВОДИ ДО НОВИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, БЕЗ ИЗРИЧНО СТРАНИТЕ ДА СА ЗАЯВИЛИ ВОЛЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ. НОВАЦИЯТА НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЗАТОВА ВОЛЯТА НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й, ТРЯБВА ДА Е ИЗРАЗЕНА ПО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН.
Чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9/31.05.1993 г. на БНБ (отм.) за класифициране и образуване на задължителните специални резерви (законови провизии) от банките
Чл. 107 ЗЗД


Докладчик съдия Тодор Домузчиев
Производството е образувано по касационна жалба на ТБ "К" ­ гр. С., подадена против решението от 22.02.2001 г. по гр. д. № 725/2000 г. на САС., с оплаквания за нарушение на материалния закон.
Ответникът по касация "С. н" ­ АД ­ гр. С. оспорва жалбата и заявява, че решението на въззивния съд е правилно и следва да се остави в сила.
ВКС, състав на V г. о. намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 218в, ал. 1 ГПК, срещу съдебен акт подлежащ на касационно обжалване и е процесуално допустима.
С обжалваното решение въззивният съд е отменил решението от 13.01.2000 г. по гр. дело № 385/1999 год. на СГС и вместо него е постановил друго (решението е подписано с особено мнение от председателя на състава), с което отхвърля молбата на касатора, за обявяване на основание чл. 625 ТЗ във вр. с чл. 607 ТЗ на "С. н." АД - гр. С. несъстоятелност.
От фактическа страна е установено следното:
На 29.09.1995 г. страните по делото подписват договор за кредит в чуждестранна валута под № 12 "В". Съгласно постигната договореност ищецът в качеството си на кредитор, на основание ЗБКД, Правилника за банките, Устава на АД и писмено искане за предоставяне на кредит от 29.09.1995 г., предоставя на ответника кредит в размер на 990 000 щ. д., като целта на кредитирането е реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка (чл. 11), със срок за ползване до 1.10.1995 г. (чл. 3) и краен срок за издължаване 30.06.2000 г., съгласно погасителния план за 17 вноски, представляващ неразделна част от договора (чл. 4). Съгласно чл. 15, договора за кредит се обезпечава посредством 17 бр. записи на заповед, издадени от ответника и авалирани от "Н. х." АД ­ гр. С. и "Т" ЕООД ­ гр. С., като сумата на всеки запис е равна на сумата на съответната вноска, съгласно погасителния план. Договорено е в чл. 18, че кредитодателят може да обяви кредита за предварително изискуем, ако кредитополучателят наруши някое от задълженията си по договора, изпадне в неплатежоспособност или ако с действията си намали дадените обезпечения, както и при неиздължаване на която и да е погасителна вноска. Установено е, че ответникът не е заплащал суми по договора, че ищецът се е снабдил в изп. лист по реда на чл. 237 ГПК за сумата 1 089 149 долара, представляващи главница и лихви за забава и въз основа на него е образувано изп. дело № 3589/1996 г., преобразувано в изп. дело № 2186/1998 г. по описа на СИС при СРС. Установено е още, че сумата по кредитния договор не е предадена на ответника ­ факт който не се оспорва от страните.
Въззивният съд приема, че молбата на ищеца за откриване производство по несъстоятелност по отношение на ответника е неоснователна. Съдът счита, че по договор № 12 "В"/29.09.1995 г. не е имало реално предаване или превод на суми от ищеца на ответника и сделката не е установена по основание, за да породи задължение за ответника за плащане. За да е налице валиден договор за заем, какъвто по същество е кредитът, необходимо е сумата по кредита да е получена от кредитополучателя, а в случая не е осъществен фактическият състав на сделката договор за заем в конкретната й хипотеза, предвид непредоставянето на парични средства от "К" АД на "С. н." АД. Въззивният съд счита, че Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на сделката, дава възможност за реструктуриране на отпуснатите банкови кредити чрез други сделки, към които процесната не спада. Не се е приел за основателен доводът на ищеца, че е налице новиране на стари задължения и на тяхно място е възникнало ново. Осчетоводяването от банката на операцията по договора, не означава, че задължението е възникнало валидно и е безспорно по основание по смисъла на 608, ал. 1 ТЗ. В заключение въззивният съд счита, че липсата на изискуемо вземане означава липса на една от материалните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност.
Изложените правни съображения са мотивирали съда да приеме молбата по чл. 625 ТЗ за неоснователна.
ВКС, V гр. о. намира решението на въззивния съд за правилно.
В жалбата се навеждат доводи, че с договор № 12 "В"/29.09.1995 г. за валутен кредит са погасени задълженията на длъжника към кредитора по двата договора от 1994 г., чрез реструктуриране на просрочени задължения по тях, което представлява специфична финансова сделка по смисъла на ЗБКД (отм.) и подзаконовите нормативни актове на БНБ, каквато е Наредба № 9, действуваща по това време, поради което приетото в обратен смисъл от съда е неправилно.
Не се споделят доводите на касатора поради следното:
Да се приеме, че страните са заменили едно старо задължение с ново задължение, означава че е извършено новиране на задължението, което в случая не е налице.
Подновяване, или новация, се нарича договорът, с който се поема едно задължение, с цел то да замести друго старо задължение, което вследствие на това се погасява ­ вж. чл. 107 ЗЗД.
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение ­ защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване ­ защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.
В процесния случай в договора от 29.09.1995 г., страните са посочили като цел на кредитирането "реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка".
Към делото няма приложени като доказателства старите задължения от 1994 г. (договорите за банков кредит), писменото искане на ответника от 29.09.1995 г. за предоставяне на кредит, както и молбата-обосновка. Следователно, не може да се установи по безсъмнен начин какво е било "подновяваното" задължение, било ли е то действително, или не ­ защото старото задължение трябва да е валидно, предвид на това, че нищожно е подновяването на едно нищожно задължение.
Ако се приеме, че са налице валидни стари задължения, с договора от 29.09.1995 г. те не се новират, тъй като липсва една от предпоставките за новация, а именно воля за подновяване. Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на договор № 12 "В"/29.09.1995 г., дава възможност за реструктуриране (предоговаряне) на отпуснатите банкови кредити. Според чл. 16, ал. 2 от Наредбата, кредитът може да се реструктурира чрез рефинансиране, разсрочване, отсрочване или по други начини за облекчаване на дълга. Смисълът на посочените способи за преструктуриране на кредита според записанато в текста е "за облекчаване на дълга", от което следва, че преследваната цел е създаване на възможности за изплащане на съществуващия дълг, а не за подновяването му. От това не следва, че страните не са могли да новират задължението, но както бе казано и по-горе, подновяване на старите задължения не е станало поради липса на воля за това. За да е налице обективна новация (доколкото в случая субектите на правоотношението са останали непроменени), новото задължение трябва да се различава от старото по предмета си ­ например стар дълг в пари се заменя с нов дълг за престиране на вещи, или по каузата си ­ например дължима цена по продажба, да се оформи като заем.
В процесния случай страните не са новирали нищо, а договорът не може да се приеме като друго, освен като признание на съществуващия дълг и разсрочване на плащането, съгласно изготвения погасителен план. Приетите нови срокове на издължаване обаче не водят до новация, защото срокът не може да се новира, тъй като той представлява само част от съдържанието на стария дълг.
Ето защо ВКС счита, че новият договор не е погасил старите задължения от 1994 г. и не е създал задължения за ответника за заплащане ­ основанието, доколкото съществува може да се търси в задълженията от 1994 г. Ирелевантен за спора е фактът, че банката е осчетоводила операцията по договора, тъй като осчетоводяването не може да създава права за банката и да породи задължения за ответника.
След като ответникът не е получил реално сумата по договора от 29.09.1995 г., той не дължи връщането й, а липсата на изискуемост на вземането като елемент от основанието означава, че не са налице условия за откриване на производство по несъстоятелност, както правилно се приеме и от въззивния съд.
Предвид изложеното ВКС V г. о. счита жалбата за неоснователна.

От това решение към твоя казус най- съотносимо е следното:
Цитат:
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.


Така, че ако молбата за подновяване на ипотеката съдържа и трите елемента вписваш си я съвсем спокойно, ако не - отказ.

И да кажеш после какво си решила ;)


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:19 
Пропуснах да кажа, че ипотеката е законна, учредена по особения ред на ЗПСПК.
Молбата е от кредитора, вземания не са посочени, само се иска подновяване за определени имоти.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:25 
В такъв случай щом не е посочен размера на задължението - директно отказ
Вж. това ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 316 ОТ 17.10.2008 Г. ПО Т. Д. № 226/2008 Г., ІІ Т. О. НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Второ отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети октомври през две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Ковачева
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Иванова
Емилия Василева

като изслуша докладваното от съдия Емилия Василева ч. т. дело № 226 по описа за 2008 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по чл. 213 и следващите във връзка с чл. 218к и чл. 473 от ГПК (отм.) и § 2, ал. 8 от ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на А. за с. к., гр. С., срещу определение № 67/17.03.2008 г., постановено на 12.02.2008 г. по ч. гр. д. № 305/2008 г. на Софийския градски съд, Гражданско отделение, с което е оставена без уважение жалбата на А. за с. к., гр. С., срещу определението от 05.03.2007 г. на Съдия по вписването при СРС, с което е постановен отказ по молба вх. рег. № 11-00-215/05.03.2007 г. на А. за с. к., гр. С., за вписване на законна ипотека над търговски комплекс с адрес гр. С., ул. "А" № 12, изкупвателен пункт и сграда на същия адрес, за обезпечаване на вземания, произтичащи от приватизационна сделка, сключена между М. на търговията и туризма и "Е" АД на 13.03.1998 г.
В молба вх. № 14764/30.05.2008 г. е релевиран довод, че са налице предпоставките на чл. 280, ал. 1, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 274, ал. 3 от ГПК - съдът се е произнесъл по въпрос, който е от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото, а именно какви са предпоставките за вписване на законни ипотеки на основание § 8 от ПР от ЗИДЗПСК (ДВ, бр. 72 от 2006 г.). Според частния жалбоподател с разглеждане на частната касационна жалба ще се внесе яснота по отношение на посочената правна норма, както и на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, б. "в" от Правилника за вписванията и чл. 167, ал. 2 от ЗЗД. В частната касационна жалба се поддържа становище, че определението е незаконосъобразно и постановено в нарушение на процесуалните правила. Неправилно съдът е приел, че в молбата на АСК за вписване на законна ипотека липсва индивидуализация на имотите, а е посочен само административен адрес. Частният жалбоподател моли обжалваното определение да бъде отменено и да бъде вписана законна ипотека върху недвижимите имоти, включени в имуществото на "Е" ЕАД, гр. С., описани в молба изх. № 11-00-1452/01.03.2007 г. на АСК.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Второ отделение, след като прецени данните по делото, приема следното:
Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирана страна в предвидения в чл. 214, ал. 1 от ГПК (отм.) във връзка с чл. 218к от ГПК (отм.) 7-дневен срок и е насочена срещу валиден, допустим и подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество, тя е неоснователна.
За да остави без уважение частната жалба на А. за с. к., гр. С., срещу отказа на съдията по вписванията към СРС от 05.03.2007 г. по молба вх. рег. № 11-00-215/05.03.2007 г. по описа на Служба по вписванията гр. С., Софийският градски съд е приел, че вписване на ипотеката не може да бъде извършено поради това, че изискванията на чл. 6, ал. 1, б. "в" от Правилника за вписванията и чл. 168 във връзка с чл. 167, ал. 2 от ЗЗД не са спазени, имотите не са индивидуализирани и не е посочен падежът на задължението, за чието обезпечаване се иска ипотекирането.
ВКС, ТК, състав на Второ отделение, възприема извода на Софийския градски съд, че исканото вписване на законна ипотека не може да бъде извършено и че отказът на съдията по вписване е законосъобразен. За да бъде вписана законна ипотека на основание чл. 168, ал. 1 от ЗЗД във връзка с § 11д от ДР на ЗПСК и § 8 от ПР към ЗИДЗПСК е необходимо молбата на АСК да съдържа реквизитите, визирани в чл. 168, ал. 2 във връзка с чл. 167, ал. 2 от ЗЗД и чл. 6, ал. 1 от Правилника за вписванията - страните да бъдат индивидуализирани, имотите, върху които се иска вписване на ипотека, да бъдат конкретизирани, да са посочени размерът на обезпеченото вземане, неговият падеж, както и към молбата да бъде приложен приватизационния договор съобразно изискването на § 11д от ДР на ЗПСК. Посочените реквизити са необходими с оглед характера и целта на вписването.
В конкретния случай недвижимите имоти не са достатъчно индивидуализирани - не са конкретизирани границите и УПИ на дворното място, не са посочени етажността, броят и видът на помещенията в сградите, не е отразен падежът на задължението, което се обезпечава със законна ипотека. Не са представени никакви доказателства относно собствеността на имотите - предмет на молбата за вписване на ипотека, към момента на подаване на молбата. Налице са данни за извършени продажби през 2002 г. от "Е" на "К". Собствеността на имотите към момента на учредяване, респективно вписване на ипотеката, е от значение предвид разпоредбата на § 8 от ПР към ЗИДЗПСК. Липсващите реквизити не са допълнени и с частната жалба до СГС.
Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав на ВКС, ТК, Второ отделение, счита, че определението на Софийския градски съд е правилно, постановено в съответствие с материалния закон и при спазване на съдопроизводствените правила, поради което частната жалба срещу него следва да бъде оставена без уважение.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на А. за с. к., гр. С., срещу определение № 67/17.03.2008 г., постановено на 12.02.2008 г. по ч. гр. д. № 305/2008 г. на Софийски градски съд, Гражданско отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


Сентенцията от мотивите:
Цитат:
За да бъде вписана законна ипотека на основание чл. 168, ал. 1 от ЗЗД във връзка с § 11д от ДР на ЗПСК и § 8 от ПР към ЗИДЗПСК е необходимо молбата на АСК да съдържа реквизитите, визирани в чл. 168, ал. 2 във връзка с чл. 167, ал. 2 от ЗЗД и чл. 6, ал. 1 от Правилника за вписванията:
- страните да бъдат индивидуализирани,
- имотите, върху които се иска вписване на ипотека, да бъдат конкретизирани,
- да са посочени размерът на обезпеченото вземане,
- неговият падеж,
- както и към молбата да бъде приложен приватизационния договор съобразно изискването на § 11д от ДР на ЗПСК.
Посочените реквизити са необходими с оглед характера и целта на вписването.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:33 
Offline
Аватар

Регистриран на: 04 Мар 2010, 09:24
Мнения: 20
Чл. 18 ал. 3 от Правилника за вписванията изрично препраща към чл. 15 и 16 - реда установен за първоначалното вписване - в случая ни интересува чл. 16 - законната ипотека - а в чл. 16 постановява, че молбата за вписване на законна ипотека трябва да съдържа всички данни посочени в чл. 167, ал. 2 ЗЗД. и т.н.

Явно нещата отиват на отказ, щом не е посочен размера на задължението


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:42 
Няма пречка да се поднови частично / по отношение на част от имотите / ипотеката , но трябва да бъде за целия размер на вземането , а не за част от него . Това произтича от неделимостта на ипотеката .


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:48 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
Дядо Кадия написа:
има едно много готино решение на ВКС - съвсем новичко дари

РЕШЕНИЕ №789 ОТ 22.04.2002 Г. ПО ГР. Д. № 2292/2001 Г., V Г. О. НА ВКС

Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 4 от 2002 г.
РЕСТРУКТУРИРАНЕ (ПРЕДОГОВАРЯНЕ) НА ДЪЛГА ПО СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ КРЕДИТ НЕ ВОДИ ДО НОВИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, БЕЗ ИЗРИЧНО СТРАНИТЕ ДА СА ЗАЯВИЛИ ВОЛЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ. НОВАЦИЯТА НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЗАТОВА ВОЛЯТА НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й, ТРЯБВА ДА Е ИЗРАЗЕНА ПО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН.
Чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9/31.05.1993 г. на БНБ (отм.) за класифициране и образуване на задължителните специални резерви (законови провизии) от банките
Чл. 107 ЗЗД


Докладчик съдия Тодор Домузчиев
Производството е образувано по касационна жалба на ТБ "К" ­ гр. С., подадена против решението от 22.02.2001 г. по гр. д. № 725/2000 г. на САС., с оплаквания за нарушение на материалния закон.
Ответникът по касация "С. н" ­ АД ­ гр. С. оспорва жалбата и заявява, че решението на въззивния съд е правилно и следва да се остави в сила.
ВКС, състав на V г. о. намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 218в, ал. 1 ГПК, срещу съдебен акт подлежащ на касационно обжалване и е процесуално допустима.
С обжалваното решение въззивният съд е отменил решението от 13.01.2000 г. по гр. дело № 385/1999 год. на СГС и вместо него е постановил друго (решението е подписано с особено мнение от председателя на състава), с което отхвърля молбата на касатора, за обявяване на основание чл. 625 ТЗ във вр. с чл. 607 ТЗ на "С. н." АД - гр. С. несъстоятелност.
От фактическа страна е установено следното:
На 29.09.1995 г. страните по делото подписват договор за кредит в чуждестранна валута под № 12 "В". Съгласно постигната договореност ищецът в качеството си на кредитор, на основание ЗБКД, Правилника за банките, Устава на АД и писмено искане за предоставяне на кредит от 29.09.1995 г., предоставя на ответника кредит в размер на 990 000 щ. д., като целта на кредитирането е реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка (чл. 11), със срок за ползване до 1.10.1995 г. (чл. 3) и краен срок за издължаване 30.06.2000 г., съгласно погасителния план за 17 вноски, представляващ неразделна част от договора (чл. 4). Съгласно чл. 15, договора за кредит се обезпечава посредством 17 бр. записи на заповед, издадени от ответника и авалирани от "Н. х." АД ­ гр. С. и "Т" ЕООД ­ гр. С., като сумата на всеки запис е равна на сумата на съответната вноска, съгласно погасителния план. Договорено е в чл. 18, че кредитодателят може да обяви кредита за предварително изискуем, ако кредитополучателят наруши някое от задълженията си по договора, изпадне в неплатежоспособност или ако с действията си намали дадените обезпечения, както и при неиздължаване на която и да е погасителна вноска. Установено е, че ответникът не е заплащал суми по договора, че ищецът се е снабдил в изп. лист по реда на чл. 237 ГПК за сумата 1 089 149 долара, представляващи главница и лихви за забава и въз основа на него е образувано изп. дело № 3589/1996 г., преобразувано в изп. дело № 2186/1998 г. по описа на СИС при СРС. Установено е още, че сумата по кредитния договор не е предадена на ответника ­ факт който не се оспорва от страните.
Въззивният съд приема, че молбата на ищеца за откриване производство по несъстоятелност по отношение на ответника е неоснователна. Съдът счита, че по договор № 12 "В"/29.09.1995 г. не е имало реално предаване или превод на суми от ищеца на ответника и сделката не е установена по основание, за да породи задължение за ответника за плащане. За да е налице валиден договор за заем, какъвто по същество е кредитът, необходимо е сумата по кредита да е получена от кредитополучателя, а в случая не е осъществен фактическият състав на сделката договор за заем в конкретната й хипотеза, предвид непредоставянето на парични средства от "К" АД на "С. н." АД. Въззивният съд счита, че Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на сделката, дава възможност за реструктуриране на отпуснатите банкови кредити чрез други сделки, към които процесната не спада. Не се е приел за основателен доводът на ищеца, че е налице новиране на стари задължения и на тяхно място е възникнало ново. Осчетоводяването от банката на операцията по договора, не означава, че задължението е възникнало валидно и е безспорно по основание по смисъла на 608, ал. 1 ТЗ. В заключение въззивният съд счита, че липсата на изискуемо вземане означава липса на една от материалните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност.
Изложените правни съображения са мотивирали съда да приеме молбата по чл. 625 ТЗ за неоснователна.
ВКС, V гр. о. намира решението на въззивния съд за правилно.
В жалбата се навеждат доводи, че с договор № 12 "В"/29.09.1995 г. за валутен кредит са погасени задълженията на длъжника към кредитора по двата договора от 1994 г., чрез реструктуриране на просрочени задължения по тях, което представлява специфична финансова сделка по смисъла на ЗБКД (отм.) и подзаконовите нормативни актове на БНБ, каквато е Наредба № 9, действуваща по това време, поради което приетото в обратен смисъл от съда е неправилно.
Не се споделят доводите на касатора поради следното:
Да се приеме, че страните са заменили едно старо задължение с ново задължение, означава че е извършено новиране на задължението, което в случая не е налице.
Подновяване, или новация, се нарича договорът, с който се поема едно задължение, с цел то да замести друго старо задължение, което вследствие на това се погасява ­ вж. чл. 107 ЗЗД.
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение ­ защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване ­ защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.
В процесния случай в договора от 29.09.1995 г., страните са посочили като цел на кредитирането "реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка".
Към делото няма приложени като доказателства старите задължения от 1994 г. (договорите за банков кредит), писменото искане на ответника от 29.09.1995 г. за предоставяне на кредит, както и молбата-обосновка. Следователно, не може да се установи по безсъмнен начин какво е било "подновяваното" задължение, било ли е то действително, или не ­ защото старото задължение трябва да е валидно, предвид на това, че нищожно е подновяването на едно нищожно задължение.
Ако се приеме, че са налице валидни стари задължения, с договора от 29.09.1995 г. те не се новират, тъй като липсва една от предпоставките за новация, а именно воля за подновяване. Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на договор № 12 "В"/29.09.1995 г., дава възможност за реструктуриране (предоговаряне) на отпуснатите банкови кредити. Според чл. 16, ал. 2 от Наредбата, кредитът може да се реструктурира чрез рефинансиране, разсрочване, отсрочване или по други начини за облекчаване на дълга. Смисълът на посочените способи за преструктуриране на кредита според записанато в текста е "за облекчаване на дълга", от което следва, че преследваната цел е създаване на възможности за изплащане на съществуващия дълг, а не за подновяването му. От това не следва, че страните не са могли да новират задължението, но както бе казано и по-горе, подновяване на старите задължения не е станало поради липса на воля за това. За да е налице обективна новация (доколкото в случая субектите на правоотношението са останали непроменени), новото задължение трябва да се различава от старото по предмета си ­ например стар дълг в пари се заменя с нов дълг за престиране на вещи, или по каузата си ­ например дължима цена по продажба, да се оформи като заем.
В процесния случай страните не са новирали нищо, а договорът не може да се приеме като друго, освен като признание на съществуващия дълг и разсрочване на плащането, съгласно изготвения погасителен план. Приетите нови срокове на издължаване обаче не водят до новация, защото срокът не може да се новира, тъй като той представлява само част от съдържанието на стария дълг.
Ето защо ВКС счита, че новият договор не е погасил старите задължения от 1994 г. и не е създал задължения за ответника за заплащане ­ основанието, доколкото съществува може да се търси в задълженията от 1994 г. Ирелевантен за спора е фактът, че банката е осчетоводила операцията по договора, тъй като осчетоводяването не може да създава права за банката и да породи задължения за ответника.
След като ответникът не е получил реално сумата по договора от 29.09.1995 г., той не дължи връщането й, а липсата на изискуемост на вземането като елемент от основанието означава, че не са налице условия за откриване на производство по несъстоятелност, както правилно се приеме и от въззивния съд.
Предвид изложеното ВКС V г. о. счита жалбата за неоснователна.

От това решение към твоя казус най- съотносимо е следното:
Цитат:
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.


Така, че ако молбата за подновяване на ипотеката съдържа и трите елемента вписваш си я съвсем спокойно, ако не - отказ.

И да кажеш после какво си решила ;)Подновяване на ипотека, няма нищо общо с новация на задължение...


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:50 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 378
megi написа:
Няма пречка да се поднови частично / по отношение на част от имотите / ипотеката , но трябва да бъде за целия размер на вземането , а не за част от него . Това произтича от неделимостта на ипотеката .


...а предложение последно в чл.18, ал.2 от ПВ


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:51 
Offline
Аватар

Регистриран на: 04 Мар 2010, 09:24
Мнения: 20
Защо да е за целия размер на вземането колега? :roll:
Ами ако е погасено за тия да кажем 9 год. и 11 месеца повече от половината задължение. Какво ще се задължава длъжника отново за цялото вземане ли :shock:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов