КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 13 Юни 2021, 06:59

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Законна ипотека се вписва без декларации по чл. 264 ДОПК
Ново мнениеПубликувано на: 01 Юни 2016, 16:39 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 02 Окт 2009, 10:28
Мнения: 24
Определение № 702 от 4.11.2015 г. на ВКС по ч. гр. д. № 4945/2015 г., IV г. о., ГК, докладчик съдията Мими Фурнаджиева

чл. 168 ЗЗД

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.

Образувано е по частна жалба на М. Йорданов И. и И. В. И. - двамата от [населено място], чрез процесуалния си представител адв. П. З., срещу определение № 1785 от 21 юли 2015 г., постановено по ч. гр. д. № 741/2015 г. на окръжния съд в [населено място], с което е потвърдено определение № 1/14.04.2015 г. на съдията по вписванията при районния съд в [населено място] за отказ за вписване на законна ипотека върху недвижим имот по реда на чл. 168 ЗЗД.
Частните жалбоподатели считат постановеното въззивно определение за неправилно, постановено в нарушение на разпоредбите на материалния закон. Оспорен е изводът на съда, че в производството за вписване на законна ипотека е задължително представянето на декларации за липса на непогасени данъчни задължения по чл. 264, ал. 1 ДОПК от купувачите на недвижимия имот. Излагат се подробни съображения по неприложимостта на посочения законов текст в охранителното производство по вписване на законна ипотека.
Установено е по делото, че производството пред съдията по вписванията е образувано по молба на жалбоподателите, легитимирани като продавачи по договор за покупко-продажба на недвижим имот, с която е поискано вписването на законна ипотека по реда на чл. 168 ЗЗД по партидата на длъжниците - Н. А. Г. И. и Г. Д. А., като обезпечение на вземането им за продажната цена по договора. Съдията по вписванията е отказал да извърши вписването, тъй като към молбата не е приложена необходимата по чл. 264 ДОПК декларация за липса на непогасени публични задължения за недвижимия имот от купувачите по процесния договор, не са приложени и скици на имотите, издадени от Службата по геодезия, картография и кадастър. Посочено е още, че молбата за учредяването на ипотеката не е била подадена непосредствено след сключването на сделката, а по-късно. При тези съображения съдията по вписванията е постановил отказ за вписване на законна ипотека, потвърден от окръжния съд с обжалваното в настоящото производство определение. Въззивният съд е изложил подробни съображения, с които по същество е споделил изводите на съдията по вписванията. Прието е, че разпоредбата на чл. 264 ДОПК е императивна и следва да бъде прилагана независимо от вида на ипотеката, чието вписване се иска - законна или договорна. Императивният характер на цитираната норма съдът е обосновал и с предвидените в чл. 265 ДОПК санкционни последици от неизпълнението й за нотариуса или съдията по вписванията. На възраженията на жалбоподателите, че се намират във фактическа невъзможност да представят исканата декларация, респ., че е невъзможно да задължат купувачите да я представят, въззивният съд е отговорил с довода, че молителите сами са се поставили в тази невъзможност като са поискали вписването на ипотеката месец след като е сключен договорът за покупко-продажба. Във връзка с този довод съдът е извел и заключение, че законната ипотека следва да се учреди непосредствено след сключването на договора за покупко-продажба, от който произтича обезпеченото вземане, тъй като в по-късен момент не съществува яснота по въпросите налице ли е все още непогасено вземане за продажната цена и намира ли се още имотът в патримониума на купувачите по този договор.

В приложение към частната жалба по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване частните жалбоподатели формулират процесуалноправния въпрос следва ли при вписването на законна ипотека кредиторът да представи декларации по чл. 264, ал. 1 ДОПК от длъжника-собственик на недвижимия имот? Жалбоподателите считат, че въпросът е обусловил крайните изводи на въззивния съд, като същият е решен в противоречие с практиката на ВКС - допълнително основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, обективирана в определение по гр. д. № 1254/2015 г. на II г. о., ВКС. Наред с това, касаторите поддържат и основанието по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК като излагат, че поставеният въпрос е предмет на противоречиво решаване от съдилищата и в тази насока представят определение на окръжния съд в гр. Монтана по гр. д. № 7/2015 г. и определение № 879 на Софийския окръжен съд по в. гр. д. № 258/2015 г. Алтернативно жалбоподателите поддържат и основание по т. 3 на чл. 280, ал. 1 ГПК като считат, че по въпроса е наложително произнасяне на състав на ВКС за точното прилагане на закона и развитието на правото, тъй като разрешението, дадено от въззивния съд, не е в съответствие с особеностите на законната ипотека и целения от нея правен ефект.

Настоящият състав на четвърто гражданско отделение на Върховния касационен съд намира, че по поставения от касаторите процесуалноправен въпрос касационно обжалване следва да бъде допуснато, тъй като същият е решаван противоречиво от съдилищата - допълнително основание за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК. В обжалваното въззивно определение и приложеното от жалбоподателите определение на Софийския окръжен съд са застъпени противоречиви становища относно задължението на молителя в охранителното производство по вписване на законна ипотека по чл. 168, т. 1 ЗЗД да бъде представена декларация по чл. 264 ДОПК за липса на непогасени публични задължения на купувачите по договора за покупко-продажба.

По правния въпрос настоящият състав намира, че следва да бъде възприето за правилно разрешението му, намерило израз в определението на Софийския окръжен съд.

Законната ипотека, уредена в чл. 168, т. 1 ЗЗД, се учредява чрез едностранно волеизявление на правоимащото лице - кредитор по прехвърлителната сделка, от която произтича обезпеченото с ипотеката вземане. Едностранното волеизявление на кредитора представлява упражняване на субективно преобразуващо право да се иска вписването на ипотеката в книгите по вписванията с оглед произтичащите от вписването конститутивно и оповестително-защитно действие. Преобразуващият и едностранен характер на това право, настъпващо в имуществената сфера на отчуждителя на имота по чл. 168, т. 1 ЗЗД, се поражда по силата на закона след осъществяване на визирания в тази норма фактически състав. То изключва съгласие или волеизявление на насрещната страна по този договор - приобретател на имота и длъжник по насрещната престация. По тази причина изискването, въведено в императивната разпоредба на чл. 264 ДОПК, е от естество да осуети действието на ипотеката и е несъвместимо с потестативния характер на субективното право на кредитора да иска вписването й. Ето защо, представянето на декларация по чл. 264 ДОПК за непогасени публични задължения от приобретателя по договора за прехвърляне на недвижим имот не е предпоставка за вписването на ипотеката.

С оглед на дадения отговор следва да се приеме, че обжалваното определение е неправилно и следва да бъде отменено. Неправилни са изводите на въззивната инстанция, че независимо от вида на ипотеката - договорна или законна, декларация следва да бъде представена от ипотекарния длъжник. В противоречие с целта и смисъла на законната ипотека съдът е преградил реализирането на ипотечното право на отчуждителя на недвижимия имот, кредитор по насрещното парично вземане за продажната цена, като е въздигнал липсата на посочената декларация в пречка за вписването на ипотеката. Същевременно правилни и кореспондиращи на приобщения материал по преписката са констатациите на съда, че изискването молителите да представят скици на имотите е спазено предвид правилото на чл. 155 ГПК, след като оригиналите им се намират в дело, което е по описа на същата Служба по вписваният. Освен това, изложеното относно декларацията по чл. 264 ДОПК следва да намери приложение и за останалите документи, снабдяването с които зависи от волята на приобретателите по договора. Материалният закон не ограничава правото да се иска вписване на ипотеката със срок - такова ограничение не може да се изведе от императивния характер на данъчно-процесуалните правила, нито от съображения за вероятно несъществуване на насрещното вземане. Що се отнася до останалите изисквания за вписването на законната ипотека, произтичащи от чл. 168 ЗЗД и Правилника за вписванията, същите са надлежно спазени от молителите в производството.

С оглед тези изводи, като е потвърдил отказа на съдията по вписванията при районен съд в гр. Поморие да бъде вписана законна ипотека в полза на частните жалбоподатели, окръжният съд в гр. Бургас е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен, а преписката следва да бъде върната обратно на съдията по вписванията за осъществяване на дължимите процесуални действия по вписването й.

Мотивиран по този начин, Върховният касационен съд, състав на четвърто гражданско отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 1785 от 21 юли 2015 г., постановено по ч. гр. д. № 741/2015 г. на окръжния съд в гр. Бургас.

ОТМЕНЯ определение № 1785 от 21 юли 2015 г., постановено по ч. гр. д. № 741/2015 г. на окръжния съд в гр. Бургас, с което е потвърдено определение № 1/14.04.2015 г. на съдия по вписванията при районния съд в гр. Поморие за отказ за вписване на законна ипотека върху недвижим имот по реда на чл. 168 ЗЗД.

ВРЪЩА преписката на съдията по вписванията при районния съд в гр. Поморие за произнасяне по молбата на М. Й. И. и И. В. И. за вписване на законна ипотека.

Определението не подлежи на обжалване.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов