КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 12 Юни 2021, 20:24

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Автор Съобщение
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 13:56 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Николай Иванов написа:
Дядо Кадия написа:
има едно много готино решение на ВКС - съвсем новичко дари

РЕШЕНИЕ №789 ОТ 22.04.2002 Г. ПО ГР. Д. № 2292/2001 Г., V Г. О. НА ВКС

Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 4 от 2002 г.
РЕСТРУКТУРИРАНЕ (ПРЕДОГОВАРЯНЕ) НА ДЪЛГА ПО СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ КРЕДИТ НЕ ВОДИ ДО НОВИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, БЕЗ ИЗРИЧНО СТРАНИТЕ ДА СА ЗАЯВИЛИ ВОЛЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ. НОВАЦИЯТА НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЗАТОВА ВОЛЯТА НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й, ТРЯБВА ДА Е ИЗРАЗЕНА ПО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН.
Чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9/31.05.1993 г. на БНБ (отм.) за класифициране и образуване на задължителните специални резерви (законови провизии) от банките
Чл. 107 ЗЗД


Докладчик съдия Тодор Домузчиев
Производството е образувано по касационна жалба на ТБ "К" ­ гр. С., подадена против решението от 22.02.2001 г. по гр. д. № 725/2000 г. на САС., с оплаквания за нарушение на материалния закон.
Ответникът по касация "С. н" ­ АД ­ гр. С. оспорва жалбата и заявява, че решението на въззивния съд е правилно и следва да се остави в сила.
ВКС, състав на V г. о. намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 218в, ал. 1 ГПК, срещу съдебен акт подлежащ на касационно обжалване и е процесуално допустима.
С обжалваното решение въззивният съд е отменил решението от 13.01.2000 г. по гр. дело № 385/1999 год. на СГС и вместо него е постановил друго (решението е подписано с особено мнение от председателя на състава), с което отхвърля молбата на касатора, за обявяване на основание чл. 625 ТЗ във вр. с чл. 607 ТЗ на "С. н." АД - гр. С. несъстоятелност.
От фактическа страна е установено следното:
На 29.09.1995 г. страните по делото подписват договор за кредит в чуждестранна валута под № 12 "В". Съгласно постигната договореност ищецът в качеството си на кредитор, на основание ЗБКД, Правилника за банките, Устава на АД и писмено искане за предоставяне на кредит от 29.09.1995 г., предоставя на ответника кредит в размер на 990 000 щ. д., като целта на кредитирането е реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка (чл. 11), със срок за ползване до 1.10.1995 г. (чл. 3) и краен срок за издължаване 30.06.2000 г., съгласно погасителния план за 17 вноски, представляващ неразделна част от договора (чл. 4). Съгласно чл. 15, договора за кредит се обезпечава посредством 17 бр. записи на заповед, издадени от ответника и авалирани от "Н. х." АД ­ гр. С. и "Т" ЕООД ­ гр. С., като сумата на всеки запис е равна на сумата на съответната вноска, съгласно погасителния план. Договорено е в чл. 18, че кредитодателят може да обяви кредита за предварително изискуем, ако кредитополучателят наруши някое от задълженията си по договора, изпадне в неплатежоспособност или ако с действията си намали дадените обезпечения, както и при неиздължаване на която и да е погасителна вноска. Установено е, че ответникът не е заплащал суми по договора, че ищецът се е снабдил в изп. лист по реда на чл. 237 ГПК за сумата 1 089 149 долара, представляващи главница и лихви за забава и въз основа на него е образувано изп. дело № 3589/1996 г., преобразувано в изп. дело № 2186/1998 г. по описа на СИС при СРС. Установено е още, че сумата по кредитния договор не е предадена на ответника ­ факт който не се оспорва от страните.
Въззивният съд приема, че молбата на ищеца за откриване производство по несъстоятелност по отношение на ответника е неоснователна. Съдът счита, че по договор № 12 "В"/29.09.1995 г. не е имало реално предаване или превод на суми от ищеца на ответника и сделката не е установена по основание, за да породи задължение за ответника за плащане. За да е налице валиден договор за заем, какъвто по същество е кредитът, необходимо е сумата по кредита да е получена от кредитополучателя, а в случая не е осъществен фактическият състав на сделката договор за заем в конкретната й хипотеза, предвид непредоставянето на парични средства от "К" АД на "С. н." АД. Въззивният съд счита, че Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на сделката, дава възможност за реструктуриране на отпуснатите банкови кредити чрез други сделки, към които процесната не спада. Не се е приел за основателен доводът на ищеца, че е налице новиране на стари задължения и на тяхно място е възникнало ново. Осчетоводяването от банката на операцията по договора, не означава, че задължението е възникнало валидно и е безспорно по основание по смисъла на 608, ал. 1 ТЗ. В заключение въззивният съд счита, че липсата на изискуемо вземане означава липса на една от материалните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност.
Изложените правни съображения са мотивирали съда да приеме молбата по чл. 625 ТЗ за неоснователна.
ВКС, V гр. о. намира решението на въззивния съд за правилно.
В жалбата се навеждат доводи, че с договор № 12 "В"/29.09.1995 г. за валутен кредит са погасени задълженията на длъжника към кредитора по двата договора от 1994 г., чрез реструктуриране на просрочени задължения по тях, което представлява специфична финансова сделка по смисъла на ЗБКД (отм.) и подзаконовите нормативни актове на БНБ, каквато е Наредба № 9, действуваща по това време, поради което приетото в обратен смисъл от съда е неправилно.
Не се споделят доводите на касатора поради следното:
Да се приеме, че страните са заменили едно старо задължение с ново задължение, означава че е извършено новиране на задължението, което в случая не е налице.
Подновяване, или новация, се нарича договорът, с който се поема едно задължение, с цел то да замести друго старо задължение, което вследствие на това се погасява ­ вж. чл. 107 ЗЗД.
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение ­ защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване ­ защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.
В процесния случай в договора от 29.09.1995 г., страните са посочили като цел на кредитирането "реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка".
Към делото няма приложени като доказателства старите задължения от 1994 г. (договорите за банков кредит), писменото искане на ответника от 29.09.1995 г. за предоставяне на кредит, както и молбата-обосновка. Следователно, не може да се установи по безсъмнен начин какво е било "подновяваното" задължение, било ли е то действително, или не ­ защото старото задължение трябва да е валидно, предвид на това, че нищожно е подновяването на едно нищожно задължение.
Ако се приеме, че са налице валидни стари задължения, с договора от 29.09.1995 г. те не се новират, тъй като липсва една от предпоставките за новация, а именно воля за подновяване. Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на договор № 12 "В"/29.09.1995 г., дава възможност за реструктуриране (предоговаряне) на отпуснатите банкови кредити. Според чл. 16, ал. 2 от Наредбата, кредитът може да се реструктурира чрез рефинансиране, разсрочване, отсрочване или по други начини за облекчаване на дълга. Смисълът на посочените способи за преструктуриране на кредита според записанато в текста е "за облекчаване на дълга", от което следва, че преследваната цел е създаване на възможности за изплащане на съществуващия дълг, а не за подновяването му. От това не следва, че страните не са могли да новират задължението, но както бе казано и по-горе, подновяване на старите задължения не е станало поради липса на воля за това. За да е налице обективна новация (доколкото в случая субектите на правоотношението са останали непроменени), новото задължение трябва да се различава от старото по предмета си ­ например стар дълг в пари се заменя с нов дълг за престиране на вещи, или по каузата си ­ например дължима цена по продажба, да се оформи като заем.
В процесния случай страните не са новирали нищо, а договорът не може да се приеме като друго, освен като признание на съществуващия дълг и разсрочване на плащането, съгласно изготвения погасителен план. Приетите нови срокове на издължаване обаче не водят до новация, защото срокът не може да се новира, тъй като той представлява само част от съдържанието на стария дълг.
Ето защо ВКС счита, че новият договор не е погасил старите задължения от 1994 г. и не е създал задължения за ответника за заплащане ­ основанието, доколкото съществува може да се търси в задълженията от 1994 г. Ирелевантен за спора е фактът, че банката е осчетоводила операцията по договора, тъй като осчетоводяването не може да създава права за банката и да породи задължения за ответника.
След като ответникът не е получил реално сумата по договора от 29.09.1995 г., той не дължи връщането й, а липсата на изискуемост на вземането като елемент от основанието означава, че не са налице условия за откриване на производство по несъстоятелност, както правилно се приеме и от въззивния съд.
Предвид изложеното ВКС V г. о. счита жалбата за неоснователна.

От това решение към твоя казус най- съотносимо е следното:
Цитат:
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.


Така, че ако молбата за подновяване на ипотеката съдържа и трите елемента вписваш си я съвсем спокойно, ако не - отказ.

И да кажеш после какво си решила ;)Подновяване на ипотека, няма нищо общо с новация на задължение...

ами чл. 17, ал. 1 буква "д" :?:


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:00 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
Димитър Каранедев написа:
Николай Иванов написа:
Дядо Кадия написа:
има едно много готино решение на ВКС - съвсем новичко дари

РЕШЕНИЕ №789 ОТ 22.04.2002 Г. ПО ГР. Д. № 2292/2001 Г., V Г. О. НА ВКС

Публикувано: Бюлетин на ВКС, кн. 4 от 2002 г.
РЕСТРУКТУРИРАНЕ (ПРЕДОГОВАРЯНЕ) НА ДЪЛГА ПО СЪЩЕСТВУВАЩ БАНКОВ КРЕДИТ НЕ ВОДИ ДО НОВИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, БЕЗ ИЗРИЧНО СТРАНИТЕ ДА СА ЗАЯВИЛИ ВОЛЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ. НОВАЦИЯТА НЕ СЕ ПРЕДПОЛАГА, ЗАТОВА ВОЛЯТА НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО Й, ТРЯБВА ДА Е ИЗРАЗЕНА ПО НЕДВУСМИСЛЕН НАЧИН.
Чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9/31.05.1993 г. на БНБ (отм.) за класифициране и образуване на задължителните специални резерви (законови провизии) от банките
Чл. 107 ЗЗД


Докладчик съдия Тодор Домузчиев
Производството е образувано по касационна жалба на ТБ "К" ­ гр. С., подадена против решението от 22.02.2001 г. по гр. д. № 725/2000 г. на САС., с оплаквания за нарушение на материалния закон.
Ответникът по касация "С. н" ­ АД ­ гр. С. оспорва жалбата и заявява, че решението на въззивния съд е правилно и следва да се остави в сила.
ВКС, състав на V г. о. намира, че касационната жалба е подадена от надлежна страна в преклузивния срок по чл. 218в, ал. 1 ГПК, срещу съдебен акт подлежащ на касационно обжалване и е процесуално допустима.
С обжалваното решение въззивният съд е отменил решението от 13.01.2000 г. по гр. дело № 385/1999 год. на СГС и вместо него е постановил друго (решението е подписано с особено мнение от председателя на състава), с което отхвърля молбата на касатора, за обявяване на основание чл. 625 ТЗ във вр. с чл. 607 ТЗ на "С. н." АД - гр. С. несъстоятелност.
От фактическа страна е установено следното:
На 29.09.1995 г. страните по делото подписват договор за кредит в чуждестранна валута под № 12 "В". Съгласно постигната договореност ищецът в качеството си на кредитор, на основание ЗБКД, Правилника за банките, Устава на АД и писмено искане за предоставяне на кредит от 29.09.1995 г., предоставя на ответника кредит в размер на 990 000 щ. д., като целта на кредитирането е реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка (чл. 11), със срок за ползване до 1.10.1995 г. (чл. 3) и краен срок за издължаване 30.06.2000 г., съгласно погасителния план за 17 вноски, представляващ неразделна част от договора (чл. 4). Съгласно чл. 15, договора за кредит се обезпечава посредством 17 бр. записи на заповед, издадени от ответника и авалирани от "Н. х." АД ­ гр. С. и "Т" ЕООД ­ гр. С., като сумата на всеки запис е равна на сумата на съответната вноска, съгласно погасителния план. Договорено е в чл. 18, че кредитодателят може да обяви кредита за предварително изискуем, ако кредитополучателят наруши някое от задълженията си по договора, изпадне в неплатежоспособност или ако с действията си намали дадените обезпечения, както и при неиздължаване на която и да е погасителна вноска. Установено е, че ответникът не е заплащал суми по договора, че ищецът се е снабдил в изп. лист по реда на чл. 237 ГПК за сумата 1 089 149 долара, представляващи главница и лихви за забава и въз основа на него е образувано изп. дело № 3589/1996 г., преобразувано в изп. дело № 2186/1998 г. по описа на СИС при СРС. Установено е още, че сумата по кредитния договор не е предадена на ответника ­ факт който не се оспорва от страните.
Въззивният съд приема, че молбата на ищеца за откриване производство по несъстоятелност по отношение на ответника е неоснователна. Съдът счита, че по договор № 12 "В"/29.09.1995 г. не е имало реално предаване или превод на суми от ищеца на ответника и сделката не е установена по основание, за да породи задължение за ответника за плащане. За да е налице валиден договор за заем, какъвто по същество е кредитът, необходимо е сумата по кредита да е получена от кредитополучателя, а в случая не е осъществен фактическият състав на сделката договор за заем в конкретната й хипотеза, предвид непредоставянето на парични средства от "К" АД на "С. н." АД. Въззивният съд счита, че Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на сделката, дава възможност за реструктуриране на отпуснатите банкови кредити чрез други сделки, към които процесната не спада. Не се е приел за основателен доводът на ищеца, че е налице новиране на стари задължения и на тяхно място е възникнало ново. Осчетоводяването от банката на операцията по договора, не означава, че задължението е възникнало валидно и е безспорно по основание по смисъла на 608, ал. 1 ТЗ. В заключение въззивният съд счита, че липсата на изискуемо вземане означава липса на една от материалните предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност.
Изложените правни съображения са мотивирали съда да приеме молбата по чл. 625 ТЗ за неоснователна.
ВКС, V гр. о. намира решението на въззивния съд за правилно.
В жалбата се навеждат доводи, че с договор № 12 "В"/29.09.1995 г. за валутен кредит са погасени задълженията на длъжника към кредитора по двата договора от 1994 г., чрез реструктуриране на просрочени задължения по тях, което представлява специфична финансова сделка по смисъла на ЗБКД (отм.) и подзаконовите нормативни актове на БНБ, каквато е Наредба № 9, действуваща по това време, поради което приетото в обратен смисъл от съда е неправилно.
Не се споделят доводите на касатора поради следното:
Да се приеме, че страните са заменили едно старо задължение с ново задължение, означава че е извършено новиране на задължението, което в случая не е налице.
Подновяване, или новация, се нарича договорът, с който се поема едно задължение, с цел то да замести друго старо задължение, което вследствие на това се погасява ­ вж. чл. 107 ЗЗД.
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение ­ защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване ­ защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.
В процесния случай в договора от 29.09.1995 г., страните са посочили като цел на кредитирането "реструктуриране на съществуващи задължения съгласно приложена към договора писмена молба-обосновка".
Към делото няма приложени като доказателства старите задължения от 1994 г. (договорите за банков кредит), писменото искане на ответника от 29.09.1995 г. за предоставяне на кредит, както и молбата-обосновка. Следователно, не може да се установи по безсъмнен начин какво е било "подновяваното" задължение, било ли е то действително, или не ­ защото старото задължение трябва да е валидно, предвид на това, че нищожно е подновяването на едно нищожно задължение.
Ако се приеме, че са налице валидни стари задължения, с договора от 29.09.1995 г. те не се новират, тъй като липсва една от предпоставките за новация, а именно воля за подновяване. Наредба № 9/31.05.1993 г. за класифициране на кредитите и образуване на специални резерви (законови провизии), действуваща към момента на сключване на договор № 12 "В"/29.09.1995 г., дава възможност за реструктуриране (предоговаряне) на отпуснатите банкови кредити. Според чл. 16, ал. 2 от Наредбата, кредитът може да се реструктурира чрез рефинансиране, разсрочване, отсрочване или по други начини за облекчаване на дълга. Смисълът на посочените способи за преструктуриране на кредита според записанато в текста е "за облекчаване на дълга", от което следва, че преследваната цел е създаване на възможности за изплащане на съществуващия дълг, а не за подновяването му. От това не следва, че страните не са могли да новират задължението, но както бе казано и по-горе, подновяване на старите задължения не е станало поради липса на воля за това. За да е налице обективна новация (доколкото в случая субектите на правоотношението са останали непроменени), новото задължение трябва да се различава от старото по предмета си ­ например стар дълг в пари се заменя с нов дълг за престиране на вещи, или по каузата си ­ например дължима цена по продажба, да се оформи като заем.
В процесния случай страните не са новирали нищо, а договорът не може да се приеме като друго, освен като признание на съществуващия дълг и разсрочване на плащането, съгласно изготвения погасителен план. Приетите нови срокове на издължаване обаче не водят до новация, защото срокът не може да се новира, тъй като той представлява само част от съдържанието на стария дълг.
Ето защо ВКС счита, че новият договор не е погасил старите задължения от 1994 г. и не е създал задължения за ответника за заплащане ­ основанието, доколкото съществува може да се търси в задълженията от 1994 г. Ирелевантен за спора е фактът, че банката е осчетоводила операцията по договора, тъй като осчетоводяването не може да създава права за банката и да породи задължения за ответника.
След като ответникът не е получил реално сумата по договора от 29.09.1995 г., той не дължи връщането й, а липсата на изискуемост на вземането като елемент от основанието означава, че не са налице условия за откриване на производство по несъстоятелност, както правилно се приеме и от въззивния съд.
Предвид изложеното ВКС V г. о. счита жалбата за неоснователна.

От това решение към твоя казус най- съотносимо е следното:
Цитат:
Предпоставките на новацията са три:
1. Наличност на предшествуващо задължение. Липсва ли предшествуващо задължение, новационнният договор ще е недействителен поради липса на кауза, тъй като целта на новацията е погасяване на един стар дълг.
2. Пораждане на действително ново задължение защото недействителното ново задължение не би могло да погаси старото задължение. Необходимо е спазване на всички условия за действителност на новото задължение, специално що се отнася до предмета и съгласието, което впрочем е изискване и за всички сделки.
3. Воля за подновяване защото старото задължение не се погасява по право, а само ако страните са имали волята новото задължение да замести старото.
Във връзка с третата предпоставка на новацията (волята на страните за подновяване), следва да се има предвид, че същата трябва да е изразена по ясен начин, и не трябва да се предполага, или да се извежда по пътя на тълкуване.
Според чл. 174 на отм. ЗЗД: "Подновяването не се предполага; волята за извършването му трябва ясно да се вижда от акта". Чл. 107 на сега действуващият ЗЗД не съдържа подобен текст, но вън от всякакво съмнение е, че волята на страните трябва да е изразена недвусмислено.


Така, че ако молбата за подновяване на ипотеката съдържа и трите елемента вписваш си я съвсем спокойно, ако не - отказ.

И да кажеш после какво си решила ;)Подновяване на ипотека, няма нищо общо с новация на задължение...

ами чл. 17, ал. 1 буква "д" :?:


?????? :? Мите, не искам аз да ти обяснявам разликата между "подновяване на задължение" и "подновяване на вписване".


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:10 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Да няма нужда - има още и 171 ЗЗД
Чл. 171. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение, обезпечено с ипотека, за да имат действие трябва да бъдат извършени в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:13 
За целия размер на вземането , защото според мен трябва да се учреди нова ипотека . Именно в това се състои неделимостта на ипотеката .- всеки имот за обезпечава целия размер на обезпеченото вземане .


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:17 
Колеги, благодаря ви много.
Бях решила да постановя отказ още като ми го представиха.
Питах за сверка.
И двете решения с в пряка връзка с моя казус даже ще си препиша част от тях.
Благодаря ви! :)


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 14:20 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 16 Юли 2012, 09:16
Мнения: 154
И според мен новацията няма общо с подновяване на вписавнето на ипотеката . Затова трите предпоставки за подновяване на задължение визирани в Решението не са предпиставки за подноваване на вписавнето на ипотека .


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 15:19 
Offline
Site Admin
Site Admin

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:19
Мнения: 374
Димитър Каранедев написа:
Да няма нужда - има още и 171 ЗЗД
Чл. 171. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение, обезпечено с ипотека, за да имат действие трябва да бъдат извършени в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписани в имотния регистър.Виж, нали знаеш че те уважавам и ценя мнението ти...обаче подновяване на вписването /чл.18 от ПВ/ има за цел единствено продължаване на преклузивния /дано не бъркам/ 10г. срок на вписването. Няма се впредвид подновяване на задължението, било то субективно или обективно. При подновяване на вписването не е необходимо двустранно волеизявление, а единствено потвърждаване волята на ипотекарния кредитор. В останалите случай /на новация/ ще трябва да се представят и други неща, но при всички случай се касае за двустранна правна сделка и т.н. Между двете няма почти нищо общо.

По същество мисля, че е допустимо частично подновяване на вписване на ипотека, обаче до колкото разбирам молбата не отговаря на изискванията. /размер на задължението/


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: Частично подновяване на ипотека - само за определин имоти
Ново мнениеПубликувано на: 17 Сеп 2009, 18:19 
Offline
Модератор
Модератор
Аватар

Регистриран на: 18 Авг 2009, 09:06
Мнения: 398
Прав си Ники, аз нещо се отплеснах в страни от поставения първоначално въпрос :oops:
Темата е за подновяване на вписването, аз отидох на новация :oops:
пък и още повече иде реч за законна ипотека :!:

Ще чакаме колегата Apple да качи мотивите на отказа


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов