КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 31 Юли 2021, 18:34

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Заличаване ипотека-възбрана, правомощия на съдията по вп.
Ново мнениеПубликувано на: 08 Фев 2012, 12:51 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 14 Дек 2009, 10:59
Мнения: 447
Определение № 139 от 14.09.2007 г. на ВтАС по в. гр. д. № 363/2007 г., ГО, докладчик съдията Христина Даскалова

чл. 308 ГПК
чл. 321 ГПК
§ 11д от ДР на ЗПСК
§ 8, ал. 1 от ПР на ЗИД на ЗПСК
чл. 32а ПВ
чл. 25, ал. 5, вр. с ал. 3 ЗППДОбП (отм.)

Независимо дали е договорна или законна, ипотеката обезпечава определено вземане на кредитора, което той може да удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот при евентуална негова продажба. Ипотеката се вписва от съдията по вписванията по реда на чл. 15 и чл. 16 от Правилника за вписванията въз основа на негово разпореждане, при което той преценява дали представения за вписване акт отговаря на изискванията на закона и дали подлежи на вписване.

Производството по чл. 308 и сл. от ГПК е такова за обезпечаване на иск - бъдещ или вече предявен пред съда, и цели защита на съдебно претендираното или отричано материално право, като прави възможно практическото осъществяване на тази защита. По отношение на недвижимите имоти допустимата обезпечителна мярка е възбраната. Тя лишава ответника от разпоредителна власт върху него и прави възможно удовлетворяването на съдебно признатото право, ако обезпеченият иск бъде уважен. Допускането на обезпечение е свързано с допустимостта и вероятната основателност на иска и то се постановява от компетентния съд по предвидения в процесуалния закон ред.

В случай на отказ на съдията по вписванията да заличи ипотеката, неговата законосъобразност може да бъде проверена по реда на чл. 473 от ГПК пред съответния окръжен съд.

------------------------

Производството е образувано по частна жалба на "С. - В. ХХ." ООД, с. В., обл. Л., срещу Протоколно определение на ЛОС от 11.06.2007 год. по гр. д. № 217/2006 год., с което е оставено без разглеждане искането на ответника по чл. 321 от ГПК за заличаване на вписана законна ипотека. Моли съдът да го отмени, като нищожно (постановено вън от компетентността на съда), а алтернативно - като неправилно (противоречащо на процесуалните правила и материалния закон). В частната жалба са развити подробни мотиви в подкрепа на това становище.

В срока по чл. 215, ал. 1 от ГПК не са представени възражения от другата страна.

В. Т. апелативен съд, като взе предвид изложеното в частната жалба и доказателствата по делото, намира за установено следното:

Пред ЛОС е предявен иск от Агенция за следприватизационен контрол (АСК), гр. С. против "С. - В. ХХ." ООД, с. В. за сумата 68 895,85 лв., от които 66 021 лв. главница, представляваща неустойка за частично неизпълнение на програмата за трудова заетост за 2003 год. и 2004 год. по Договор за продажба на дялове от 29.10.1999 год., и 2 874,85 лв. мораторна лихва върху дължимите суми. Въз основа на исковата молба е образувано гр. д. № 217/2006 год. по описа на ЛОС, като с Определение от 27.12.2006 год. е допуснато обезпечение на иска чрез запор върху дяловете, които ответното дружество "С. - В. ХХ." ООД притежава в "С. - В." ООД.

В хода на делото е представено Удостоверение № 372/12.02.2007 год. на Служба по вписванията, гр. Т., от което се установява, че върху недвижим имот, собственост на "С. - В." ООД - дворно място, с площ 2 500 кв. м., парцел I, кв. 73, ведно с масивна едноетажна сграда и два навеса, е вписана законна ипотека № 2, том I от 22.01.2007 год. в полза на АСК, гр. С..

По искане на ответника по делото от Служба по вписванията, гр. Т. е изискана молбата на АСК, гр. С. за вписване на законна ипотека, заедно с приложените към нея документи. От тях се установява, че законната ипотека е вписана, на осн. § 11д от ДР на ЗПСК и § 8, ал. 1 от ПР на ЗИД на ЗПСК , за същите задължения по Договора за продажба на дялове от 29.10.1999 год., а именно: неустойка за частично неизпълнение на програмата за трудова заетост за 2003 год. и 2004 год. в общ размер 66 021 лв., ведно с дължимите лихви за забава.

В писмена молба от 15.02.2007 год. ответникът "С. - В. ХХ." ООД е направил искане за отмяна на едностранно наложеното обезпечение - законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество, като нищожно. Във втора молба от 10.05.2007 год. отново е направено същото искане по чл. 321 от ГПК за заличаване на вписаната законна ипотека, поради нейната незаконосъобразност.

С Протоколно определение от 11.06.2007 год. съдът е оставил без разглеждане искането по чл. 321 от ГПК като недопустимо.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Не са налице предпоставките по чл. 321 от ГПК, тъй като вписаната законна ипотека не е допусната от съда по реда на обезпечителното производство (чл. 308 и сл. от ГПК) и с оглед на това, тя не представлява обезпечение на иска, което може и следва да бъде отменено при наличие на тези предпоставки.

Независимо дали е договорна или законна, ипотеката обезпечава определено вземане на кредитора, което той може да удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот при евентуална негова продажба (чл. 166 и сл. от ЗЗД). Ипотеката се вписва от съдията по вписванията по реда на чл. 15 и чл. 16 от Правилника за вписванията въз основа на негово разпореждане, при което той преценява дали представения за вписване акт отговаря на изискванията на закона и дали подлежи на вписване (арг. от чл. 32а от ПВ).

Производството по чл. 308 и сл. от ГПК е такова за обезпечаване на иск - бъдещ или вече предявен пред съда, и цели защита на съдебно претендираното или отричано материално право, като прави възможно практическото осъществяване на тази защита. Така по отношение на недвижимите имоти допустимата обезпечителната мярка е възбраната. Тя лишава ответника от разпоредителна власт върху него и прави възможно удовлетворяването на съдебно признатото право, ако обезпеченият иск бъде уважен. Допускането на обезпечение е свързано с допустимостта и вероятната основателност на иска и затова, то се постановява от компетентния съд по предвидения в процесуалния закон ред.

Видно от делото, АСК, гр. С. е обезпечила свое вземане, което според нея попада в хипотезата на § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК , чрез вписване на законна ипотека върху имущество на трето по делото лице "С. - В." ООД, с. В.. Отделно, по нейна молба, съдът е допуснал обезпечение на вече предявения иск, съгл. чл. 308 от ГПК, чрез запор на дружествени дялове, собственост на ответника. Отменимо по реда на чл. 321 от ГПК от първоинстанционния съд би било обезпечението на иска, допуснато от него, но не и обезпечението на вземането, допуснато от съдията по вписванията, чрез вписването на ипотека.

С оглед на гореизложеното, следва да се приеме, че направеното от ответника искане с правно основание чл. 321 от ГПК за заличаване на вписаната законна ипотека върху имуществото на приватизираното дружество е неоснователно, защото тя (ипотеката) не представлява обезпечение на иска, допуснато по реда на чл. 308 и сл. от ГПК, в който случай е допустимо отменянето му, съгласно чл. 321 от ГПК. Като неоснователно, искането следва да бъде оставено без уважение, а не без разглеждане, както е сторил първоинстанционният съд. При това положение, обжалваното определение следва да бъде отменено и вместо него, на основание чл. 217, ал. 2 от ГПК, с настоящия съдебен акт на въззивната инстанция молбата по чл. 321 от ГПК да бъде оставена без уважение.


Според настоящия състав, защитата при незаконосъобразно вписване на законна ипотека би могла да се осъществи по реда на чл. 473 от ГПК. Съдията по вписванията следва да бъде сезиран с искане за заличаване на вписаната по реда на § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК законна ипотека. При преценка основателността на искането за заличаване, съдията по вписванията ще следва да извърши проверка дали АСК има право да впише законна ипотека за посоченото вземане, т. е. налице ли са предпоставките по § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК , (дали вземането, за което се вписва законна ипотека - неустойка за неизпълнение на програма за трудова заетост и лихви върху неустойката, очевидно спорно, представлява "неизпълнено в срок задължение по заварен приватизационен договор" по смисъла на § 8 от ПР на ЗИД на ЗПСК или в посочения параграф законодателят е възпроизвел хипотезата на чл. 25, ал. 5, във вр. с ал. 3 от Зппдобп (отм.) , липсваща в новия ЗПСК, за да защити държавния интерес, в случай, че цената по приватизационната сделка не е изплатена напълно, без да е вписана ипотека при сключване на приватизационния договор). Тази проверка, според настоящия състав, е допустима, защото е в обхвата на чл. 32а от ПВ и е наложителна, за да се предотврати незаконосъобразно ограничаване правата на собственика на имота за неизвестен период от време, в случай, че не са налице условията за вписване на законна ипотека, тази "изключителна облага за известна категория кредитори" (Ал. Кожухаров, "Облигационно право", кн. Втора).

В случай на отказ на съдията по вписванията да заличи ипотеката, неговата законосъобразност може да бъде проверена по реда на чл. 473 от ГПК пред съответния окръжен съд.

Водим от горното и на осн. чл. 217, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ Протоколно определение на Л. окръжен съд от 11.06.2007 год. по гр. д. № 217/2006 год. по описа на същия съд, с което е оставено без разглеждане искането на ответника "С. - В. ХХ." ООД, с. В. по чл. 321 от ГПК за заличаване на вписана законна ипотека върху недвижими имот, собственост на "С. - В." ООД, с. В., вместо което:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ, като неоснователна, молбата на "С. - В. ХХ." ООД, с. В. по чл. 321 от ГПК за отмяна и заличаване на законна ипотека № 2, том I, от 22.01.2007 год., вписана върху недвижим имот, собственост на "С. - В." ООД, с. В.

Определението не подлежи на обжалване.


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов