КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 17 Окт 2021, 15:53

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: чл.264 ал.4 от ДОПК и учредяване на договорна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 02 Юни 2010, 13:19 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 119
гр. Плевен, 02.12.2009г.

Плевенски районен съд , съдия по вписванията Валентина Диманова-Славова , на 02.12.2009 година ,разгледа молба постъпила във входящ регистър№**/02.12.2009 в 14:57:40 на Служба по вписване с район на действие –района на РС-Плевен за вписване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №6*, том *, рег.№****,дело№*** от 2009 год по описа на нотариус С.Иванова с район на действие ПлРС, рег.№016 на НК с адрес на нотариалната кантора : гр.Плевен,ул.”Ресен”№4 и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.54 ГПК.
Образувано е по молба на нотариус С.Иванова с район на действие ПлРС, рег.№016 на НК с адрес на нотариалната кантора : гр.Плевен,ул.”Ресен”№4 за вписване на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека . Към молбата са представени 5 броя еднообразни екземпляра в оригинал от НА за учредяване на ипотеката, вносна бележка за внесена държавна такса в размер на 39,12 лева,Декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК на НМТ, декларация по чл.264 ал.4 от ДОПК на ИНТ лично и в качеството му на ЕТ „*****” с ЕИК, удостоверение за данъчна оценка № год. , схема за самостоятелен обект в сграда № год . на СГКК-гр.Плевен. Представена молба е с основание чл.15 ПВ във връзка с чл.166 от ЗЗД, поради което е измежду актовете подлежащи на вписване . Страни по договора за учредяване на ипотека са „*****”АД, - кредитор ,действащ чрез двамата си пълномощници МКТ с ЕГН и СПП с ЕГН на изпълнителните директори и членове на Съвета на директорите АВЯ и ПНД и от друга страна ИНТ с ЕГН, управител и представляващ ЕТ с фирма ” ****”, със седалище и адрес на управление гр.Плевен, ул.”****„154 с ЕИК като кредитополучател и ИНТ с ЕГН като ипотекарен собственик и НМТ с ЕГН, даваща съгласие съпруга.
Една от хипотезите за отказ на съдията по вписванията на исканото вписване по представен акт за вписване в нотариалните книги, е ако не са представени доказателства за изпълнението на изискванията на чл.264 от ДОПК.
Видно от представената декларация по чл.264 ал.4 от ДОПК от ИНТ е декларирал в качеството си на управител и представляващ ЕТ и лично ,че има публични задължения към НАП, като на основание чл.264 ал.4 от ДОПК сумата от отпуснатия банков кредит ще бъде извършено пълно погасяване на задълженията и ще бъдат преведени по сметка на НАП с цел пълно погасяване на задълженията .Текста от декларацията е възпроизведен отчасти и в НА за учредяване на договорна ипотека като цитирам: “С първото усвояване на средствата от кредита ,ще бъдат погасени задълженията към НАП на упоменатото лице съгласно предоставено удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК в размер на ********,**** лева.”
Съгласно чл. 264, ал. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти, като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписването на ипотека или особен залог се допуска и след представяне на писмена декларация от прехвърлителя или учредителя, съответно ипотекарния длъжник или залогодателя, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на непогасени данъчни задължения за имота се удостоверява в данъчната оценка. В чл. 265 от ДОПК е предвидена отговорност за нотариус или съдия по вписванията, който състави или разпореди да се впише акт без представена декларация или при неспазване разпоредбата на чл. 264, ал. 4, отговаря солидарно за заплащане на задълженията, дължими от прехвърлителя или учредителя. Следователно задължение и на съдията по вписванията е преди да разпореди вписване да извърши проверка представена ли е от прехвърлителя писмена декларация, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
Осъществявайки тази проверка съдията по вписванията при ПлРС намира, че в настоящото производство не са изпълнени специалните изисквания на закона, а именно разпоредбата на чл.264 ал.4 от ДОПК когато прехвърлителят или учредителят декларират, че имат публични държавни и общински задължения ,действията по ал.1 и ал.2 могат да се извършат след тяхното заплащане. , хипотезата пред която сме изправени. Предложение второ на чл.264, ал.4 от ДОПК в конкретния случай е неприложима по отношение на ипотеката, тъй като за наличието й следва да са осъществени комулативно две предпоставки длъжникът писмено да декларира , че е съгласен публичните и общински вземания да се погасяват от сумата срещу прехвърлянето или учредяването на вещното право и купувачът внесе дължимата сума в съответния бюджет. Никъде в хипотезата на чл.264 ал.4 от ДОПК не визира допускане на вписване на ипотека само след деклариране на задълженията към фиска и деклариране че тези суми ще се погасяват от отпуснат банков кредит във връзка с учредяването на ипотеката. За разлика от чл.226 от ДПК отм.,който препраща към разпоредбата на чл.182 ДПК отм. ,където се предвиждаше вписването на ипотека при наличието на задължения към фиска чрез отбелязване на задълженията в регистъра, то сегашната редакция чл.264 ал.1 във връзка с ал.4 от ДОПК категорично изключва допускането на действия по вписването на ипотека при наличието на упоменатите по горе задължения.
Посоченото несъобразяване със закона съставлява законна пречка за съдиятаа по вписванията да допусне исканото нотариално действие –вписване на НА за учредяване на договорна ипотека.
Водим от горното и на основание чл.264 ал.4 във вр.с ал.1 от ДОПК и чл.32 а от Правилника по вписванията,съдията по вписванията

О П Р Е Д Е Л И :

ОТКАЗВА извършването на вписване НА за учредяване на договорна ипотека №**, том*, рег.№****,дело№*** от 2009 год по описа на нотариус С.Иванова с район на действие ПлРС, рег.№016 на НК с адрес на нотариалната кантора : гр.Плевен, ул.”Ресен”№4.
Определението може да се обжалва пред Плевенски Окръжен съд по реда на чл.577от ГПК във връзка с чл.275 ал.1 от ГПК в едноседмичен срок от съобщаване на определението.

Съдия по вписванията:


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: чл.264 ал.4 от ДОПК и учредяване на договорна ипотека
Ново мнениеПубликувано на: 25 Юли 2010, 12:37 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 02 Окт 2009, 10:28
Мнения: 24
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Номер: . . ./17.06.2010 г. Година 2010 Град Разград

Разградски окръжен съд
на седемнадесети юни 2010 г.
в закрито съдебно заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анелия Йорданова ЧЛЕНОВЕ: 1. Емил Стоев 2. Светла Робева
като разгледа докладваното от съдия Емил Стоев ч.гр.дело №180 по описа за 2010 г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 278, във връзка с чл. 577, ал. 1 от ГПК – по жалба против отказ постановен от съдия по вписванията.
Постъпила е частна жалба от „Т......” ЕООД гр. Разград, ЕИК ......., представлявано от управителя М. Р.Р, ЕГН ********** ***, ЕИК ........., с управител М. Т. П. ЕГН ********** против Определение №45/20.05.2010 г. на съдия по вписванията при РС Разград, с което е отказано вписване на договорна ипотека. Твърдят, че макар да не е изрично посочено, законодателят е имал предвид, че не може да се извършват сделки, когато има подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци. И при учредяване на ипотеката първо би се удовлетворила държавата, щом има публични задължения. Считат, че нормата на чл. 264 касае други случаи на отчуждаване на имота, а не учредяване на ипотека. Считат, че определението е незаконосъобразно, необосновано и постановено в нарушение на материалните и процесуални норми. Молят съда да го отмени и даде указания за вписване на нот.акт.
Съдът установи следното:
РС Разград е сезиран с молба от нотариус Б. К. за вписване на нот.акт №168/20.05.2010 г., т. І, рег. №1714, дело №109/20.05.2010 г. За учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти.
С нот.акт жалбоподателя „Т...” ЕООД гр. Разград, като кредитополучател, „............ Банк” АД, ЕИК ...., като кредитор и жалбоподателя „К....” ЕООД, гр. Разград, ЕИК .........., като ипотекарен длъжник са сключили договор, съгласно който „......Банк” АД предоставя на „Т.....” ЕООД овърдрафт кредит в общ размер до ...... лв., а „К.......” ЕООД, гр. Разград за обезпечаване на задължението на „Т......” ЕООД учредява в полза на „...... Банк” АД ипотека върху недвижим имот.
С молбата е представена декларация от М. П., като управител на „К.....” ЕООД (л. 27), че дружеството има задължения, които са обезпечени.
Представено е и удостоверение №170201001358863/04.05.2010 г. НАП ТД Варна, че „К......” ЕООД няма задължения.
Представено е постановление от 29.04.2010 г. (л. 21) на НАП, ТД Варна, офис Разград, от което се установява, че има установени и изискуеми публични вземания в размер на ........ лв., установени с РА №900240/12.10.2009 г.
Съгласно чл. 264 ДОПК вписването на ипотека залог се допуска след представяне на писмена декларация от учредителя, съответно ипотекарния длъжник, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение, задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.
В представената от ипотекарния длъжник декларация е отразено наличието на задължения. Такова се установява и от представеното постановление на НАП.
Очевидно, че след като са налице задължения вписването на ипотеката не се допуска. А съгласно чл. 264, ал. 4 ДОПК вписването може да се извърши само след плащане на задълженията.
Съдът счита, че законът е ясен и тълкуването му не може да бъде различно от изложеното. Обстоятелството, че при принудително изпълнение, държавата би се удовлетворила от продажната цена, не дава възможност да се игнорира забраната по чл. 264, ал.1 ДОПК.
Обжалваното определение е връчено на 21.05.2010 г. Жалбата е постъпила с вх. №45/27.05.2010 г. Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице и е допустима.
Жалбата е неоснователна по посочените по-горе съображения. Обжалваното определение е валидно, допустимо и законосъобразно. Не са налице основания за отмяната му. Съдията по вписванията е преценил правилно обстоятелствата и приложил закона.
По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА Определение №45/20.05.2010 г. на съдия по вписванията при РС Разград, с което отказано вписването на нот.акт №168/20.05.2010 г., т. І, рег. №1714, дело №109/20.05.2010 г. за учредяване на договорна ипотека.
Определението може да бъде обжалвано пред ВКС на Република България в едноседмичен срок от съобщаването му, при наличие основанията по чл. 280 ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов