КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 22 Окт 2021, 06:15

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА на АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 14 Яну 2010, 12:24 
Проект
"Техническа помощ за подобряване обслужването на гражданите и другите потребители с кадастрална информация от страна на Агенцията за геодезия, картография и кадастър в България " MAT07/BG/9/2

Уважаеми колеги,
Както ви е известно, в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се
разработва проект "Техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите
и другите потребители с кадастрална информация". Проектът се реализира от
специалисти на холандската Агенция по кадастър, имотна регистрация и
картографиране и се финансира по програмата MATRA от Министерство на външните
работи на Кралство Нидерландия.
Една от целите на проекта е организиране на Форум на потребителите, на който
основните потребители ще представят и обсъждат заедно с представителите на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър своите виждания или изисквания към
кадастралната и геодезическата продукция, както и достъпа до тази информация.
Предвижда се Форумът на потребителите да провежда заседания два пъти годишно и в
неговата работа да взимат участие по двама представители на всяка една институция -
участник във Форума.
Форумът на потребителите да бъде учреден на 26 януари 2010 год. от 16.00 часа
в Гранд хотел София, ул. "Гурко" № 1, гр. София.
_____________________________________________
ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ФОРУМА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
26 ЯНУАРИ 2010 год.
16.00 - 16.10 Приветствие и представяне на участниците
Александър Лазаров, Изпълнителен директор на АГКК

16.10 -16.30 Преглед на извършените дейности по организацията на
Форума на потребителите
Карел Велтер, Ръководител на проекта, Kadaster International

16.30 - 16.40 Подписване на Правилника за дейността на Форума на
потребителите

16.40 -17.00 Презентация на работата на Форума на потребителите в
Нидерландия
Карин де Бурхраф, експерт нови продукти, Kadaster
International

17.00 -17.45 Представяне от страна на учредителите (каква е ролята им в
обществото, каква е връзката им с АГКК, какви са техните
очаквания и т.н.)

17.45 -18.00 Закриване
Александър Лазаров, Изпълнителен директор на АГКК

18.00 - 21.00 Прием и вечеря

_________________________________________________________
ПРАВИЛНИК
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР


Чл. 1. (1) Форумът е място за представяне на мнения, предложения и решения
относно кадастралната, геодезическата и картографската информация, предоставяна на
потребителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (Агенцията).
(2) Форумът на потребителите на кадастрална, геодезическа и картографска
информация, наричан за по-кратко Форум на потребителите, консултира и подпомага
Агенцията с цел:
а) повишаване на качеството на предоставяните услуги;
б) разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и
организацията при предоставянето им;
в) актуализиране на таксите за предоставяните услуги;
г) решаване на други въпроси от общ интерес.
(3) Срокът на действие на Форума на потребителите е неограничен във времето.

Чл. 2. (1) В работата на Форума на потребителите могат да взимат участие
ведомства, общински администрации и организации с нестопанска дейност.
(2) Участието в работата на Форума на потребителите е доброволно и
(3) Всяка институция от изброените в ал. 1 определя свой представител и негов
заместник, които упражняват правото й на членство във Форума на потребителите.
(4) Във Форума на потребителите членуват само упълномощени физически
(5) Членство във Форума на потребителите след учредяването му се създава въз
основа на писмено заявено желание и предложени представители.
(6) Членството във Форума на потребителите се преустановява:
а) когато негов член се оттегли от участие;
б) когато физическото лице е преустановило работата си в съответната
институция, която е представлявало във Форума.

Чл. 3. (1) Форумът на потребителите осъществява своята дейност чрез
провеждане на редовни или извънредни заседания на своите членове, съвместно с
представителите на ръководството на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
(2) Редовни заседания на Форума на потребителите се свикват от председателя
на Форума на потребителите - не по-рядко от два пъти годишно. Извънредни заседания
се провеждат по искане поне на 30 % от членовете или на ръководството на Агенцията.
(3) Към електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър се открива постоянен e-mail достъп, на който отделни физически лица могат
да изразяват своите мнения и препоръки относно предоставяната геодезическа,
картографска и кадастрална информация. Обобщени становища по мненията и
препоръките се разглеждат от членовете на Форума на потребителите.

Чл. 4. (1) Форумът на потребителите се ръководи от председател, който се
избира от членовете му за срок от 2 (две) години. За времето, когато лицето упражнява
своите задължения като председател на Форума на потребителите, неговият заместник
поема мястото му като редовен член на Форума на потребителите. Когато Форумът на
потребителите не може да избере свой председател, при съгласуване с ръководството
на Агенцията, може да бъде привлечено независимо външно лице, което да поеме поста
на председател.
(2) Съобщението за организиране на заседание на Форума на потребителите и на
ръководството на Агенцията се подготвя в писмен вид от председателя или от
упълномощено от него лице, а се разпространява от Агенцията - до всеки един
участник и на електронната страница на Агенцията. Съобщението съдържа датата и
часа, дневния ред на заседанието и копия от документите, необходими за ефективното
провеждане на дискусиите. Съобщенията за заседание на Форума на потребителите се
обявяват 14 (четиринадесет) дни преди определената дата.
(3) Заседание на Форума на потребителите се счита за редовно, ако на него
присъстват 2/3 от членовете. При липса на кворум началото на заседанието се отлага с
1 час, след което се провежда и се счита за редовно, независимо от броя на
присъстващите участници.
(4) Председателят на Форума на потребителите, а при негово отсъствие -
участник в заседанието, определен от присъстващите представители, председателства
заседанието. _
(5) Заседанията на Форума на потребителите и на ръководството на Агенцията
не са открити за външни лица. Участниците в заседанието могат да бъдат подпомагани
от служители на институцията, която те представляват. Думата за изказвания на
заседанието могат да вземат само членовете на Форума на потребителите или техните
заместници, представителите на ръководството на Агенцията, както и секретаря на
Форума.
(6) Протоколът от проведеното заседание, заедно с взетите на него решения, ce
предоставя на членовете на Форума на потребителите и на представителите на /
ръководството на Агенцията възможно в най-кратък срок след провеждането му.
Протоколът се обявява и на електронната страница на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
(7) Въпроси, които не са включени първоначално в дневния ред на заседанието,
могат да бъдат обсъждани само при съгласие на участващите в заседанието членове на
Форума на потребителите.

Чл. 5. (1) Всяка институция - член на Форума на потребителите има правото на
един глас. В случай на отсъствие на представителя на институцията, право на глас има
неговия заместник.
(2) Форумът на потребителите приема препоръки и/или взема решения с
мнозинство, ако има кворум на присъстващите от поне половината от неговите членове
или техните заместници. Решаващо по отношение на резултатите от гласуването или
неговото съдържание е решението на председателя на Форума.

(3) Всеки член на Форума на потребителите има право да представя
миноритарно мнение.
(4) Препоръките или решенията по разглежданите въпроси се приемат с явно
гласуване.
(5) Участниците в заседанието, представляващи ръководството на Агенцията, *
нямат право на глас.

Чл. 6. (1) Работата на председателя и на членовете на Форума на потребителите
се подпомага от секретар на Форума, който се предлага от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Секретарят отговаря пред Форума на потребителите за
работата си, свързана с Форума.
(2) Агенцията осигурява достатъчна административна помощ за осъществяване
на ефективната работа на Форума на потребителите.

Чл. 7. Промени в настоящия правилник могат да бъдат приемани само на
заседания на Форума на потребителите след предварително съгласуване с членовете.

Настоящият Правилник за дейността на Форум на потребителите на
информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър е приет на
проведеното на 26 януари 2010 год. в гр. София съвместно с представителите на
ръководството на Агенцията Учредително заседание на Форума на потребителите.
Представители на Агенцията
по геодезия, картография и
кадастър:
Учредители на
Форума на потребителите:
1.

2.

3.
(.................... .....................)

(.................... .....................)

(.................... .....................)
1.....................................................
(..........................................)
2.....................................................
(..........................................)
3.....................................................
(..........................................)
4.....................................................
(..........................................)
5.....................................................
(..........................................)
6.....................................................
(..........................................)
7.....................................................
(..........................................)
8.....................................................
(..........................................)

Организирането и провеждането на Учредителното събрание на Форума на
потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, както и подготовката на проекта на този Правилник са осъществени с
финансовата помощ по програма MATRA от Министерство на външните работи
на кралство Нидерландия и със съдействието на представителите на Агенцията по
кадастър, имотна регистрация и картографиране на кралство Нидерландия.


1......................................................
(..........................................)
2......................................................
3.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА на АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 05 Мар 2010, 09:06 
На 26 януари 2010 г. в гр. София беше учреден Форум на потребителите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (наричан за кратко Форум на потребителите).
Във Форума на потребителите взимат участие представители на ведомства, общински администрации и организации с нестопанска дейност. Цялостната дейност се осъществява със съдействието на Агенцията и в съответствие с “Правилник за дейността на Форум на потребетелите на информацията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър” (в приложение).

Форумът е място за обсъждане и представяне на мнения, предложения и решения относно кадастралната, геодезическата и картографската информация, която Агенцията по геодезия, картография и кадастър предоставя на потребителите.

Форумът на потребителите консултира и подпомага Агенцията с цел повишаване на качеството на предоставяните услуги, разширяване на видовете услуги и подобряване на ефективността и организацията при предоставянето им, актуализиране на таксите за предоставяните услуги, и решаване на други въпроси от общ интерес.

Форумът на потребителите осъществява своята дейност чрез провеждане на редовни или извънредни заседания на своите членове, съвместно с представителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Към електронната страница на Агенцията се открива постоянен e-mail достъп, на който и отделни физически лица могат да изразяват своите мнения и препоръки относно предоставяната геодезическа, картографска и кадастрална информация. Обобщени становища по мненията и препоръките се разглеждат на Форума на потребителите.

Участници в Учредителното събрание на Форума на потребителите бяха представителите на Столична община, Камарата на инженерите по геодезия, Национално сдружение Недвижими имоти, Нотариална камара, Изпълнителна агенция по горите, Национална агенция по приходите, Камара на независимите оценители, Министерство на околната среда и водите, община Марица, Министерство на земеделието и храните, Българска асоциация на съдиите по вписванията и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (приложение: списък на учредителите и снимка).

Форумът на потребителите беше учреден със съдействието на представителите на холандския Кадастър.

Учредяването на Форума е част от реализиращия се в Агенцията проект “Техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите и другите потребители с кадастрална информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Р България”, финансиран по програмата MATRA от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия.

Изображение
УЧАСТНИЦИ
В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ
НА ФОРУМА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА АГКК
26 януари 2010 год.

от страна на потребителите

Румен Янков – директор, Столична община
Ангел Янакиев – Камара на инженерите по геодезия
Лъчезар Искров – Национално сдружение Недвижими имоти
Красимир Катранджиев - Нотариална камара
Илия Ангелов – Изпълнителна агенция по горите
Галя Димитрова – директор, Национална агенция по приходите
Ели Монева – Камара на независимите оценители
Валери Валчинков - Министерство на околната среда и водите
Яна Очева – зам. кмет община Марица
Антоанета Делева – Министерство на земеделието и храните
Гергана Манова – Българска асоциация на съдиите по вписванията

от страна на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Александър Лазаров – изпълнителен директор
Мима Чалева – главен секретар
Иван Евтимов – началник отдел
със съдействието на Холандския кадастър

Карел Велтер – ръководител на проекта
Карин де Бурхраф - експерт


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА на АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 27 Апр 2011, 18:41 
До
г-жа Теменуга Георгиева
Съдия по вписвания
Българска асоциация на съдиите по вписвания
Гр. Добрич, ул. “Доктор К. Стоилов” № 7Уважаема госпожо Георгиева,

С настоящето писмо бих желал да Ви поканя да вземете участие в третото редовно заседание на Форума на потребителите на кадастрална информация, което ще се проведе на 10 май 2011г. (вторник) от 15:00 часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър на адрес гр. София 1618, ул. "Мусала" № 1 при следния дневен ред:

15.00 – 15.10 Откриване на заседанието.
г-н Лъчезар Искров, Председател на Форума

15.10 – 15.25 Представяне на новия интернет сайт на АГКК.
г-жа Весела Христоскова, администратор на сайта, дирекция „ГК”, АГКК

15.25 – 15.40 Обслужване на ключовите клиенти на АГКК.
г-жа Мария Пирянкова, дирекция „КСК”, АГКК

15.40 – 15.55 Представяне на проекта на АГКК за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги.
г-н Момчил Иванов, ръководител на проекта, дирекция „АПФО”, АГКК

15.55 – 16.10 Представяне на проекта на МТИТС за предоставяне на електронни административни услуги.
г-н Валери Борисов, ръководител на проекта, дирекция „Електронно управление”, МТИТС

16.10 – 16.50 Мнения и препоръки от участниците във Форума относно дейността на АГКК и нейните услуги.

16.50 – 17.00 Закриване.
г-н Лъчезар Искров, Председател на Форума

Моля, в срок до 05 май 2011 год., да потвърдите Вашето участие в заседанието на тел. 8188 304 или на forum@cadastre.bg, г-н Самуил Драганов.


С уважение,

Лъчезар Искров
Председател на Форума на потребителите
на кадастрална информация


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА на АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 27 Май 2011, 08:59 
ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА АГКК

Редовно заседание 10.05.2011г.
(бележки)

Дневен ред:
1. Представяне на новия интернет сайт на АГКК (г-жа Весела Христоскова, администратор на сайта, дирекция „ГК”, АГКК);
2. Обслужване на ключовите клиенти на АГКК (г-жа Мария Пирянкова, дирекция „КСК”, АГКК);
3. Представяне на проекта на АГКК за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги (г-н Момчил Иванов, ръководител на проекта, дирекция „АПФО”, АГКК);
4. Представяне на проекта на МТИТС за предоставяне на електронни административни услуги (г-н Валери Борисов, ръководител на проекта, дирекция „Електронно управление”, МТИТС);
5. Мнения и препоръки от участниците във Форума относно дейността на АГКК и нейните услуги.

В срещата взеха участие представители на:
1. Столична община (СО);
2. Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ);
3. Нотариална камара (НК);
4. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);
5. Национална агенция за приходите (НАП);
6. Камара на независимите оценители (КНО);
7. Министерство на земеделието и храните (МЗХ);
8. Българска асоциация на съдиите по вписванията (БАСВ);
9. Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ);
10. Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН);
11. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Обсъждани въпроси:
Г-н Лъчезар Искров откри заседанието на Форума.

1. Г-жа Весела Христоскова представи новия информационен сайт на АГКК: структура на съдържанието, менюта и секции, възможности за намиране на информация и др.

2. Г-жа Мария Пирянкова представи инициативите на АГКК по отношение обслужването на ключови клиенти – вкл. информация за състоянието на кадастъра; услугите, които се предоставят от Агенцията; ползвателите на кадастрална и геодезическа информация; предоставяните преференции за големи клиенти; информационната система и приложението за отдалечен достъп, както и перспективите за развитие – електронни услуги, договори с ключови клиенти, определяне на конкретни служители за работа с големи клиенти. Презентацията е налична като приложение към този протокол.

Г-жа Антоанета Делева (МЗХ) постави въпроса за идентификацията на лицата, подаващи възражения по електронен път и беше обсъдено използването на електронен подпис и легитимацията при получаването на услугите.

Г-жа Галя Стоянова (НИНКН) постави въпроса за отразяване в кадастралната карта на ограниченията за обектите на културното наследства. Беше дискутирано, че след измененията на ЗКИР отговорните ведомства могат да предоставят информация на АГКК, която от своя страна да предоставя на клиентите комбинирата информация от кадастъра заедно със съответната специализирана информация – в случая с обектите на културното наследство. Актуализирането на специализираната информация ще продължава да бъде отговорност на създателя й. За целта е необходимо да бъде създадена специализирана карта в цифров вид, която да се изготви на базата на кадастралната карта. За изработването на специализираните карти отговорните ведомства трябва да си осигурят финансиране.

3. Г-н Момчил Иванов предостави информация за целите на проекта на АГКК за предоставяне на електронни услуги – реализиране в електронен вид на всички услуги, които могат да се предоставят по този начин. Ще има три етапа в процеса: подаване на заявление, обработката му и предоставяне на резултата, като общото времетраене може да бъде от секунди (при изцяло електронна обработка) до повече време (ако изисква експертен анализ). С развитието на електронните услуги ще се облекчи проблема с недостига на персонал в АГКК Проектът е съобразен със ЗЕУ, заданието е сертифицирано по ЗЕУ и е на фаза обявяване на процедура по ЗОП. Услугите ще се предоставят по ЗЕУ чрез ЕСОЕД. Особено внимание е отделено на възможността нотариусите да заверяват издадените скици, с което клиентите на АГКК ще се облекчат значително.

Г-н Катилин Попов (КЧСИ) повдигна въпроса за документите, подписани с електронен подпис и тяхното признаване от всички институции. Беше дискутирано, че справките и услугите, получени от приложението за отдалечен достъп http://www.icadastre.bg не са електронни документи по смисъла на ЗЕДЕП, докато услугите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта ще отговарят на всички изисквания.

Г-н Александър Лазаров (АГКК) допълни, че една от целите на проекта е заинтересованите администрации автоматично да достъпват необходимата им информация, като фактурирането и заплащането ще се извърват на определени периоди.

4. Г-н Валери Борисов (МТИТС) предостави допълнителна информация по въпроса за предоставянето на електронни услуги, както и за проектите в областта в близко бъдеще. Информационната система, чрез която ще се предоставят електронните услуги, трябва да бъде сертифицирана по ЗЕУ, а услугите – надлежно регистрирани. От средата на 2011г. в електронния подпис няма има ЕГН и идентификацията на лицата трябва да се извършва по друг начин, напр. чрез справка при издателя на сертификата. Предстоящ проект на МТИТС е създаването на електронна идентификация (електронна лична карта), с която клиентите също ще могат да се легитимират. ЕСОЕД е в експлоатация от м. 08’2010г., като участници в средата са регистрирани информационни системи. ЕСОЕД осигурява предимство по отношение на сигурността – данни ще обменят само системи - участници, трафика е защитен и т.н.

Г-н Александър Лазаров (АГКК) постави въпроса за осигуряването на резервен център за данните на АГКК, както и за надеждна свързаност между АГКК и СГКК, които да обезпечат работата на Агенцията при предстоящото централизиране на информационната система. Г-н Борисов отговори, че по отношение на резервния център за данни към настоящия момент държавата няма изграден такъв и при нужда АГКК ще трябва да използва услугите на частни компании, които предлагат такава услуга. Относно свързаността – държавата ще може да предложи надеждна свързаност след обединяване на мрежите на НАМБДА и ЕСМИС, като г-н Борисов не се ангажира със срокове за това.

5. В рамките на последната точка от дневния ред г-н Александър Лазаров (АГКК) информира участниците за провеждането на регулярни срещи между АГКК и отделни членове на Форума. Той изрази задоволство от работата с членовете на Форума, като сподели, че големия проблем на Агенцията е обслужването на клиентите в приемните в СГКК София, Пловдив, Варна и Бургас. АГКК няма достатъчно персонал за обслужване на клиенти в приемните. Въвеждането на заплащане през ПОС терминали няма желания ефект, като е възможно това да се получи и с въвеждането на електронните услуги. Основната полза от електронните услуги ще бъде за големите клиенти, докато ползата за клиентите в приемните би била ако нотариусите започнат да издават скици.

Г-н Лъчезар Искров закри заседанието на Форума.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА на АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 05 Дек 2012, 10:49 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 28 Сеп 2009, 08:50
Мнения: 15
До
г-жа Теменуга Георгиева
Съдия по вписвания
Българска асоциация на съдиите по вписвания
Гр. Добрич, ул. “Доктор К. Стоилов” № 7Уважаема госпожо Георгиева,

С настоящето писмо бих желал да Ви поканя да вземете участие в четвъртото редовно заседание на Форума на потребителите на кадастрална информация, което ще се проведе на 11 декември 2012г. (вторник) от 14:00 часа в сградата на Агенция по геодезия, картография и кадастър на адрес гр. София 1618, ул. "Мусала" № 1 при следния дневен ред:

14.00 – 14.10 Откриване на заседанието.
Г-н Лъчезар Искров, Председател на Форума

14.10 – 14.25 Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър - 2012 г.
Г-жа Мария Пирянкова, директор дирекция КСК, АГКК

14.25 – 14.40 Промените в подзаконовите нормативни актове в областта на кадастъра
Представител на АГКК

14.40 – 14.55 Изпълнение на проекта за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, финансиран по ОПАК
Г-н Боян Терзиев, директор дирекция АПФО, АГКК

14.55 – 15.10 Проект на АГКК „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване“ ще бъде финансиран по ОПАК.
Г-жа Виолета Коритарова, директор дирекция ГКГИС, АГКК

15.10 – 15.40 Мнения и препоръки от участниците във Форума относно дейността на АГКК и нейните услуги.

15.40 – 15.50 Избор на нов председател на Форума

15.50 – 16.00 Закриване на заседанието.


Моля, в срок до 10 декември 2012 год. да потвърдите Вашето участие в заседанието на тел. 8188 304 или на forum@cadastre.bg, г-н Самуил Драганов.


С уважение,

Лъчезар Искров
Председател на Форума на потребителите
на кадастрална информация


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА на АГКК
Ново мнениеПубликувано на: 21 Дек 2012, 13:09 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 28 Сеп 2009, 08:50
Мнения: 15
ФОРУМ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА АГКК

Редовно заседание 11.12.2012г.
(бележки)

Дневен ред:
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър - 2012 г. (г-жа Мария Пирянкова, директор дирекция КСК, АГКК);
2. Промените в подзаконовите нормативни актове в областта на кадастъра (г-жа Емилия Ангелова, консултант, АГКК);
3. Изпълнение на проекта за предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, финансиран по ОПАК (г-н Боян Терзиев, директор дирекция АПФО, АГКК);
4. Проект на АГКК „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване“ ще бъде финансиран по ОПАК (г-жа Виолета Коритарова, директор дирекция ГКГИС, АГКК);
5. Мнения и препоръки от участниците във Форума относно дейността на АГКК и нейните услуги.
6. Избор на нов председател на Форума

В срещата взеха участие представители на:
1. Камара на инженерите по геодезия (КИГ);
2. Национално сдружение Недвижими имоти (НСНИ);
3. Нотариална камара (НК);
4. Национална агенция за приходите (НАП);
5. Министерство на околната среда и водите (МОСВ);
6. Българска асоциация на съдиите по вписванията (БАСВ);
7. Камара на частните съдебни изпълнители (КЧСИ);
8. Централна кооперативна банка АД (ЦКБ).

Обсъждани въпроси:
Г-н Лъчезар Искров откри заседанието на Форума. Бяха оповестени промени при представителите на НАП във Форума, както и бяха представени участниците от страна на ЦКБ – потенциален клиент на АГКК с интерес към работата на Форума.

1. Г-жа Мария Пирянкова представи предвидените промени в ЗКИР – вкл. информация за състоянието на кадастъра към момента; ИИСКИР и OSS; клиенти и услуги на АГКК; принципи на ЗКИР; обхват и цели на измененията на закона; подробна информация за същината на измененията, в т.ч. подобряване на реда за създаване на ККР, специализирани данни, ред и поддържане в актуално състояние на ККР, обслужване, правоспособност и др.

Г-н Красимир Анадолиев (НК) изрази положително становище относно възможността нотариусите да издават скици от ИИСКИР и с тяхна заверка същите да имат удостоверителна сила, като това ще бъде голямо облекчение както за клиентите, така и за АГКК.

Г-н Златан Златанов (КИГ) постави въпроса доколко в бъдещата практика нотариусите ще могат да открият имот в кадастралната карта на база данните от нотариалния акт. Беше обсъдено, че информационната система дава възможност за търсене по различни параметри и по този начин информацията от определен нотариален акт ще се привърже към съответен имотен идентификатор, т.е. нотариусите ще извършват обследване, което ще бъде облекчение за клиентите. Г-н Лазаров допълни, че към момента около 10% от всички имоти за „чисти“ и скиците за тях може да се издават от нотариусите, като с времето този процент ще се увеличи.

2. Г-жа Емилия Ангелова представи проектите на подзаконовите нормативни актове във версия, отговаряща на версията на ЗИД на ЗКИР, приета на първо четене от парламента. Представените проекти на промени обхващат Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР); Наредба 15 за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра; Наредба 19 за контрол и приемане на КККР; Наредба по чл. 58 от ЗКИР за предоставяне на услуги от КККР и Тарифа 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители. Беше дискутирано, че проектите ще бъдат предоставени за обсъждане след приемането на закона на второ четене и тогава всички заинтересовани страни ще могат да направят своите коментари и предложения.

3. Г-н Боян Терзиев запозна членовете на Форума с изпълнението на проекта за предоставяне на електронни услуги от АГКК, който се изпълнява по Оперативна програма „Административен капацитет“, в т.ч. основните дейности и фазите по реализацията на проекта. Г-н Деян Балтаджиев, представител на разработчика на софтуера и услугите, представи работата по изпълнението на проекта – описание на архитектурата и модулите на КАИС, функционална схема, конкретни решения. Беше посочено, че цялостната разработка трябва да бъде предоставена на АГКК през месец март 2013г.

Г-н Златан Златанов (КИГ) постави въпроса доколко промените в ЗКИР и подзаконовите актове ще бъдат отразени в системата, на което получи уверение, че системата е обърната към потребителите и всяка необходима промяна ще бъде отразена.

4. Г-жа Виолета Коритарова представи проекта на АГКК за надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги, за който през м. 11‘2012г. беше сключен договор за финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет“, в т.ч. цели, основни дейности и очаквани резултати. Беше акцентирано, че целта на този проект е потребителите да могат да получават данни и услуги без човешка намеса от страна на АГКК.

5. В дискусия бяха обсъдени възможностите на OSS за предоставяне на информация, както и неговото развитие. Г-н Лъчезар Искров (НСНИ) постави въпроса за таксите, събирани от АГКК, като предложи при промяната на Тарифа 14 да бъде взето мнението и на потребителите на кадастрална информация. Във връзка с участието на представителите на ЦКБ в заседанието бяха обсъдени абонаментните договори за предоставяне на услуги, информацията, която различните клиенти търсят, както и въпроса за нейната актуалност. Г-н Златан Златанов (КИГ) постави исканията на КИГ в системата да могат да се виждат проектните имоти, да има информация за заповедите, с които кадастралната карта влиза в сила, както и предвидените в Тарифа 14 отстъпки за клиентите да се прилагат надлежно. Г-н Александър Лазаров информира участниците за провеждането на регулярни срещи между АГКК и отделни членове на Форума (нотариуси, МОСВ, съдии по вписвания), като анонсира следваща среща за обсъждане на нормативните актове след приемането на ЗИД на ЗКИР от Народното събрание.

6. В съответствие с изискванията на чл.4, ал.1 от Правилника за дейността на Форума, на заседанието беше избран председател на Форума за следващите две години. Беше предложено г-н Лъчезар Искров (НСНИ) да бъде преизбран за председател, като предложението беше прието единодушно от присъстващите членове.

Г-н Лъчезар Искров закри заседанието на Форума.
Изготвил:
Самуил Драганов
Секретар на Форума


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов