КЛУБ НА СЪДИИТЕ ПО ВПИСВАНИЯТА

Този форум е част от нашия стремеж за професионализъм в работата и максимална прозрачност
Дата и час: 24 Юли 2021, 01:27

Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: ЧСИ ще плащат държавни такси
Ново мнениеПубликувано на: 11 Дек 2010, 10:18 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
Изображение
Брой: 97, от дата 10.12.2010 г.

ЗАКОН за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.)

§ 1. В чл. 16 ал. 2 се отменя.

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 26 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
9665


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: И ДСИ ще плащат държавни такси
Ново мнениеПубликувано на: 21 Дек 2010, 09:38 
Offline
Site Admin
Site Admin
Аватар

Регистриран на: 17 Авг 2009, 05:12
Мнения: 209
И ДСИ ще плащат държавни такси
Изображение
Брой: 100, от дата 21.12.2010 г.

Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

УКАЗ № 337
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 7 декември 2010 г.
Издаден в София на 14 декември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:Маргарита Попова
ЗАКОН за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г. и бр. 13 от 2010 г.)

Цитат:
§ 12. В чл. 431 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Държавните учреждения, общините, организациите и гражданите са длъжни да оказват съдействие на съдебния изпълнител. При поискване полицейските органи са длъжни да окажат съдействие на съдебния изпълнител при възпрепятстване на изпълнението на неговите функции.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За информацията по ал. 3, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответната такса. Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.


Цитат:
§ 26. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 12, който влиза в сила от 1 януари 2011 г., и § 13, т. 2 и § 21, които влизат в сила от 18 юни 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 7 декември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ЧСИ ще плащат държавни такси
Ново мнениеПубликувано на: 07 Яну 2011, 13:29 
Offline
Съдия по вписванията
Съдия по вписванията

Регистриран на: 23 Дек 2010, 06:55
Мнения: 39
Колеги, то всичко е много хубаво, обаче как ще процедираме с таксите?
Идва ми писмо от ЧСИ от другия край на милата ни Родина за копия на НАкт, в който естествено няма доказателство за платена такса, още повече, че изпълнителят не знае, каква е таксата която трябва да се заплати, според страниците на акта, защото не знае техния брой.
Какво правим в случая - оставяме без движение и оказваме броя на страниците и дължимата такса с обратно писмо ... или какво?
Служителките в службата малко са обезпокоени, ако се налага някаква постоянна кореспонденция.

Споделете.


Докладвай
Върнете се в началото
 Профил  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ЧСИ ще плащат държавни такси
Ново мнениеПубликувано на: 11 Яну 2011, 15:35 
правя справка за броя страници,изчислявам таксата и добавям 5лв. за пощенска услуга и се обаждам по телефона на ЧСИ,уведомявам го за таксата и след получаването на вносната бележка му изпращам исканите копия.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
 Заглавие: Re: ЧСИ ще плащат държавни такси
Ново мнениеПубликувано на: 02 Мар 2011, 10:07 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№…………/….………2011г., гр. Варна

Варненският окръжен съд, Гражданско отделение, VІІІ състав, в закрито заседание на двадесет и пети февруари през две хиляди и единадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДУШАНА ЗДРАВКОВА

ЧЛЕНОВЕ:
ЕЛЕНА АНДРЕЕВА
СВЕТЛАНА ЦАНКОВА

като разгледа докладваното от съдия Е. Андреева ч.гр.дело № 271 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда на чл.577 ал.1 от ГПК.

Образувано е по жалба от Людмил Станев Станев – държавен съдебен изпълнител/ДСИ/ при ВРС против отказ на съдия по вписванията/СВ/ при ВРС, обективиран в определение от 02.02.2011г. да заличи наложената по изп.дело № 123/2008г. по описа на СИС при ВРС възбрана върху следния недвижим имот: ап.13, ет.5, вх.6, бл.117 в ж.к.”Младост”, гр. Варна, собственост на длъжника по прекратеното изп.дело Ж.И.К..

В жалбата се твърди, че постановеният отказ за заличаване на вписаната върху имота възбрана е незаконосъобразен, тъй като разпоредбата на чл.431 ал.4 от ГПК, послужила като основание за отказа, не се отнася до ДСИ, доколкото „съответната такса” е тази по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Поддържа се, че вдигането на наложената по изп.дело възбрана е в компетенциите на ДСИ и последният е длъжен при приключването му служебно да вдигне наложените обезпечения, без да е необходимо да има искане за това от страна по изп.дело. Поради изложеното, не може взискателят или длъжникът да бъдат задължавани да внасят държавна такса за исканото от ДСИ заличаване на възбраната, както и че са приложими разпоредбите на чл.83 и чл.84 от ГПК, противно на приетото в обжалваното определение. Прави се искане за отмяна на обжалвания отказ и връщане на делото на СВ за вписване заличаването на възбраната върху имота по прекратеното изп.дело.

По делото е постъпило становище от Красен Захариев - съдия по вписванията при ВРС, в което се излага, че жалбата е недопустима, доколкото ДСИ не е страна по изп.дело. В условията на евентуалност се прави искане за оставянето й без уважение, като се твърди, че същата е неоснователна, тъй като ДСИ не са освободени от внасянето на държавни такси по Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията/ТДТСАВ/ и че се дължи такава по чл.3 от същата тарифа.

Съдът, като взе предвид постъпилата в законоустановения срок частна жалба, я намира за процесуално допустима. Същата е подадена от надлежна страна – единственият оправомощен орган, който може и е служебно задължен да отправи искане до съдията по вписванията за заличаване на наложената възбрана. ДСИ е молител в охранителното производството, каквото е това по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извършвани от Службата по вписвания.

Видно от данните по делото е, че по искане на ДСИ при СИС на ВРС по изп.дело № 123/2008г., на 25.03.2009г. е вписана възбрана върху недвижим имот, собственост на длъжника по изп.дело Ж.И.К. от СВ към ВРС за обезпечение вземането на взискателя под № 22, т.ІІІ.

С молба вх.рег.1634 от 02.02.2011г. по описа на СВ по същото изп.дело, ДСИ е поискал заличаване на вдигнатата от него възбрана, вписана под цитирания по-горе номер, поради прекратяване на изпълнителното дело.

С определение от 02.02.2011г., съдия по вписванията при ВРС е отказал заличаване на вписаната възбрана, на основание чл.431 от ГПК вр.чл.3 от ТДТСАВ вр.чл.31 от Правилника за вписванията/ПВ/, като отказът е вписан под № 102 от 02.02.2011г. В мотивите към отказа е посочено, че съгласно чл.431 от ГПК вр.чл.3 от ТДТСАВ се дължи държавна такса в размер на ½ от таксата за вписване на възбраната, както и че съдебните изпълнители не са освободени от държавни такси и към молбите за заличаване следва да се представят доказателства за платена държавна такса, а такива в случая липсват.

Настоящият състав на ВОС, като взе предвид твърденията по жалбата и възраженията в становището, след като се запозна със съдържащите се в представеното копие от изп.дело документи и като съобрази приложимите правни норми, намира, че обжалваното определение е незаконосъобразно, поради следното:

Заличаването на наложена възбрана става по писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, наложило същата, съгласно чл.31 от ПВ като тази разпоредба не предвижда никакви изисквания за приложения към молбата или нареждането за заличаване. В случая възбраната е наложена от ДСИ при СИС на ВРС по изп.дело и е поискано заличаването й по негова молба, след влизане в сила на постановлението за прекратяване на изпълнителното производство, с което ДСИ е изпълнил задължението си по чл.433 ал.2 от ГПК за служебно вдигане на наложената възбрана.

Неправилно е позоваването на чл.431 ал.4 от ГПК в обжалвания отказ, доколкото тази норма се отнася за вписване на обезпечителни мерки, а не за заличаване на вписаните такива. В цитираната разпоредба е предвидено, че таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника. В случая изп.дело е прекратено и постановлението, с което това е сторено е влязло в сила, поради което и предвид характера на настоящото производство, чл.431 ал.4 от ГПК е неприложим.

Съобразно чл.541 от ГПК разноските в охранителното производство са за сметка на молителя. ДСИ, като молител, е освободен от заплащането на държавни такси, съгласно разпоредбата на чл.84 т.1 от ГПК, приложима за охранителните производства, според препращащата разпоредба на чл.540 от ГПК. В този смисъл, относно приложимостта на чл.84 от ГПК в охранителното производство, е и ТР № 1/21.05.2009г. на ВКС по т.д.№ 1/2008г., ОСГК.

Предвид горното, настоящият състав на ВОС счита, че постановеният с обжалваното определение отказ на съдията по вписванията при ВРС да заличи вписаната възбрана върху имота е незаконосъобразен. Обжалваният акт следва да бъде отменен, като заверен препис от настоящото определение следва да се изпрати на съдията по вписванията за извършване на исканото заличаване, ведно с приложената в оригинал молба от ДСИ при ВРС/лист 13 от делото/.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение от 02.02.2011г. на съдия по вписванията при ВРС за отказ, вписан под № 102/02.02.2011г., за заличаване на възбрана, вписана под № 5059/25.03.2009г., по молба вх.рег.№ 1634/02.02.2011г. по описа на Служба по вписванията – Варна от ДСИ при ВРС и ВРЪЩА молба вх.рег.№ 1634/02.02.2011г. по описа на Служба по вписванията – Варна на съдията по вписване при ВРС за извършване на исканото заличаване на възбрана от ДСИ при ВРС, вписана под № 5059/25.03.2009г., по същата молба, при съобразяване с мотивите на настоящото определение.

Препис от определението на ВОС, ведно с молба вх.рег.№ 1634/02.02.2011г. по описа на Служба по вписванията – Варна, находяща се на лист 13 от настоящото дело, да се изпратят на съдията по вписване при ВРС за извършване на исканото заличаване на възбрана от ДСИ при ВРС, вписана под № 5059/25.03.2009г., по същата молба.

Да се извърши съответното отбелязване върху делото, като се направи копие от молбата, находяща се на лист 13 и се пришие на мястото на молбата, приложена в оригинал.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
1.
2.


Докладвай
Върнете се в началото
  
Отговори с цитат  
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие можете да пускате нови теми
Вие можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения

Търсене:
Иди на:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Преведено от: SEO блог на Йоан Арнаудов